Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  20,942 azure δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Project for Charalampos F. Έχει λήξει left

  ...αγγλικα & ελληνικά. Επίσης να αναφέρω οτι έχω κάποιες βασικές γνωσείς σε Wordpress, άλλα θέλω κάποιον να το στήσει σωστά με ότι χρειάζεται και να κάνει κάποιες σελίδ&epsil...

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Experienced SendBird Integration Specialist 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...particularly in HTML, CSS, JavaScript, and popular frameworks like React, Angular, or Vue.js. Proficiency in backend development languages suitable for our project (e.g., Node.js, Python, Ruby, PHP). Solid understanding of real-time communication technologies and WebSockets. Previous experience in implementing chat/messaging systems, preferably with SendBird. Familiarity with cloud services (AWS, Azure, Google Cloud) and database management. Knowledge of security best practices and compliance standards (GDPR, HIPAA, etc.). Excellent problem-solving abilities and experience in debugging. Strong communication, documentation, and team collaboration skills. Ability to work independently and manage time effectively. Desirable Skills UI/UX design experience for chat interfaces. Experie...

  €3736 (Avg Bid)
  €3736 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Want to design a website 6 μέρες left

  We are seeking an experienced and skilled website developer proficient in Java and related technologies to build a dynamic and responsive website for our company. The ideal candidate will have a strong background in web development, Java programming, and familiarity with other relevant technologies. Responsibilities: Develop a website from scratch using Java and related technologie...systems (e.g., MySQL, PostgreSQL). Knowledge of version control systems such as Git. Ability to work independently and meet project deadlines. Excellent problem-solving and communication skills. Nice to have: Previous experience with e-commerce or content management systems. Knowledge of security best practices in web development. Familiarity with cloud services (AWS, Azure...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am looking for a developer who can help me develop a Power Automate flow to perform actions based on MS form submissions in Azure. The ideal candidate should have experience in the following: - Power Automate: The developer should be proficient in using Power Automate to automate processes and perform actions based on form submissions. - Azure DevOps: I need the developer to be able to trigger Azure DevOps pipelines based on the form data. - MS Forms: The developer should have experience integrating MS Forms with Power Automate to create a seamless workflow. - SharePoint: It would be a plus if the developer has experience creating SharePoint list items based on form submissions. - Microsoft Excel: The developer should be able to update Excel files based on form subm...

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  We are looking for DevOps developer with AWS and basic Azure along with portworx, newrelic. It's a part-time opportunity payment will be 28k per month and 2hrs mon to fri. Need to connect through remotely 1. Majorly Using Portworx, Terraform, Kubernetes, Mongo DB, kafka, Newrelic.

  €297 (Avg Bid)
  €297 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  PIM notifications to Microsoft Teams -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Need someone to have my pim notifications go to a teams channels i have made using webhook azure

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...(ChatGPT-4) with Microsoft Dynamics CRM Using Microsoft Platform Apps Objective: Implement a system that integrates ChatGPT-4 AI with Microsoft Dynamics CRM to automate content generation for specific fields in CRM records. This integration should exclusively utilize Microsoft platform applications like Azure AI Services, AI Builder, Power Apps, etc. Key Requirements: 1. AI Integration: • Utilize Azure AI Services to interface with OpenAI's ChatGPT-4. • Secure API calls to ChatGPT-4 within the Azure environment. 2. Data Handling in Dynamics CRM: • Extract necessary data from specified CRM fields, potentially using Power Apps or AI Builder. • Dynamically incorporate this data into AI prompts for contextually relevant content. 3. Trigger-Based...

  €801 (Avg Bid)
  €801 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for a developer who will create a demo app that obtains a Facebook Access token, with the process being initiated from a .NET Maui application with an ASP.NET backend. I will supply a GitHub repo with a new .NET Maui App and a .NET Core Api Project connected to an Azure App Service. The backend will simply receive the access token, write this to an ILogger, and make a single FB Graph call on behalf of the user to prove it works. The frontend should have a simple button which is launch the authorization process. This should work on Windows, Android, and iOS. The access token should pretty much be able to get all Facebook data. I think on the integration side, this needs to use a FB Manual Flow

  €28 - €230
  Σφραγισμένο
  €28 - €230
  15 προσφορές
  Azure Powershell Quota Script 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced freelancer who can develop an Azure Powershell script to increase vcpu quotas in 10-15 regions automatically Requirements and Restrictions: - The script should meet specific requirements that I have. - I am open to suggestions and guidance from the freelancer. End Goal: - The main purpose of the script is to automate routine tasks related to Virtual Machines in Azure. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Azure Powershell scripting. - In-depth knowledge of Virtual Machines and their management in Azure. - Experience in automating routine tasks with Powershell scripts. - Ability to understand and implement specific requirements provided by the client.

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Project for Akshay K. 9 μέρες left

  Hi Akshay. You spent some time helping configure my Azure cloud. Would it be possible to spend some more time to ensure it's still fit for purpose? This would be a one-off job if you're keen?

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a Expert backend engineer/architect. Someone with experience in cloud based application for large enterprises. They would be auditing our current system and making recommendations for future growth and reliability as our business grows. Initial term will be for an audit and recommendation with possible extension for implementation of solution. Must have both Azure and AWS experience.

  €48 / hr (Avg Bid)
  €48 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Deploying services in Azure - academic project 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Load and process some files in azure databrick, create a central iot streamin simulation of the weather information and obtain weather tweets, all the information must be stored in an azure data lake, and run a model in azure machine learning Generate a JSON AMR template of all components Español: Cargar y procesar unos archivos en azure databrick, crear una simulación iot central streamin sobre la información climatológica y realizar la obtención de twittes del clima, toda la información debe ser almacenada en un azure data lakey ejecutar un modelo en azure machine learning Generar la plantilla JSON AMR de todos los componentes

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Chaos engineering tool development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled developer who can help create a chaos engineering resilency tool using Python. The tool can be used to inject outages in azure kubernetis cluster AKS , and on premises legacy application cluster. The chaos can be latency injection, cpu burst, memory exhaustion, killing container , pods , nodes etc . This could potentially be a web-based application, although it is not a requirement and I am open to alternative options like Jenkins pipelines . For reference please see a similar tool

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Deploy Supabase 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: I am looking for a freelancer to deploy Supabase on the Azure hosting platform. Hosting Platform: - Azure Database Migration: - No existing database needs to be migrated to Supabase User Authentication and Security: - Basic level of user authentication and security is required Ideal Skills and Experience: - Experience with deploying Supabase on Azure - Knowledge of user authentication and security protocols - Familiarity with Azure hosting platform

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...business. The main purpose of this setup is to create a secure network environment. Specifically, I require the following server roles and features to be installed: - DNS Server: to manage the domain name system and ensure smooth network communication. - File and Storage Services: to enable sharing and storage of files within the network - integration of office 365/azure ad to sync office 365 apps and usernames with online azure and local network. Additionally, it is important that the setup integrates with Office 365 users, allowing seamless access and collaboration with our cloud-based applications. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Windows Server 2019 and network domain setup. - Strong knowledge of DNS, DHCP, and file sharing proto...

  €634 (Avg Bid)
  €634 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Azure data factory 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me with an Azure data factory project. The ideal candidate should have experience in data integration and be familiar with Azure services. Requirements: - Data integration: Batch data integration - Volume of data: Small (less than 1GB) - Azure services: No specific preference Skills and experience: - Strong knowledge of Azure Data Factory - Experience with batch data integration - Familiarity with Azure SQL Database and Azure Blob Storage is a plus If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal.

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  LLM running on Azure using hugging face 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for someone to help me deploy a metagpt from GitHub on Azure and using litellm/proxyllm switch it from using openai to Llama2 70B on huggingface with a tie in to be connected to my GitHub. I need clear step by step with image documentation on how it was set up, configs that can be change, etc. Ideally I want to deploy chatdev on Azure and using litellm/proxyllm/LMStudio (not particular), change it to using llama2 70b on huggingface, and also integrate gpt engineer as a role to help the CEO role define the project (using llama2 on hugging face) and gpt researcher to find potential solutions that could be leveraged and code that could be used off of GitHub (using llama2 on hugging face) as a role. I don’t want openai used. Needs to be internet accessible. I w...

  €214 (Avg Bid)
  €214 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Estimate moving 5 Navision accounting books to cloud 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to help me estimate the process of moving 5 Navision accounting books to the cloud. The current version of Navision accounting software being used is Navision 2018. The accounting books are currently stored on a local server. I am looking to migrate to Navision cloud for t...moving 5 Navision accounting books to the cloud. The current version of Navision accounting software being used is Navision 2018. The accounting books are currently stored on a local server. I am looking to migrate to Navision cloud for the cloud service provider. Skills and Experience: - Experience with Navision 2018 - Proficiency in cloud migration and Navision cloud - Knowledge of Microsoft Azure for the migration process - Strong understanding of accounting systems and data...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I am looking for a React developer with experience in Azure table storage and app services/functions for an ongoing project Skills and Experience: - Strong proficiency in React - Experience with Chakra UI - Experience with Azure table storage and app services/functions Looking for someone who is available for a call and can start soon and also work the weekend if possible

  €133 / hr (Avg Bid)
  €133 / hr Μέση Προσφορά
  108 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me prepare for my Azure fundamental certifications, specifically AZ-900 and AZ-104. Skills and Experience: - Expert knowledge and experience in Microsoft Azure fundamentals and administration - Strong understanding of cloud computing concepts - Familiarity with Azure services and features - Proficiency in creating and managing virtual machines, storage accounts, and networks in Azure - Experience in implementing and managing Azure identities and security - Previous experience in preparing for and passing Azure certifications Requirements: - The freelancer should have extensive knowledge and experience in Azure fundamentals and administration, specifically AZ-900 and AZ-104 certifications. - They ...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  ENTC specialist 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...with sensor technologies. 2. Programming Skills: Proficiency in programming languages commonly used in IoT development such as C, C++, Python, Java, or others. 3. Hardware Knowledge: Strong understanding of electronic circuits, microcontrollers, sensors, and wireless communication protocols (e.g., Bluetooth, Zigbee, LoRa, or Wi-Fi). 4. IoT Platforms: Familiarity with IoT platforms (e.g., AWS IoT, Azure IoT, Google Cloud IoT) and their functionalities. 5. Security Awareness: Knowledge of IoT security best practices, encryption techniques, and authentication methods. 6. Problem-Solving Skills: Ability to troubleshoot technical issues, analyze data, and devise innovative solutions. 7. Communication and Collaboration: Excellent communication skills and the ability to work collaborati...

  €333 (Avg Bid)
  €333 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Full Time 7+ Python Resource - Remote 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for Full time 7+ Python Resource for full time I need Python 7+. Must have strong exp with Azure Cloud, must know how to create api and integrate api. If you are right fit and can schedule interview today and if all good in 1-2 weeks will start Billing

  €1322 (Avg Bid)
  €1322 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me build a CI/CD pipeline for my project. The purpose of this pipeline is to automate the build and deploy...CI/CD pipeline for my project. The purpose of this pipeline is to automate the build and deployment process, improving code quality and testing, and accelerating software delivery. Skills and Experience: - Experience with Azure DevOps is essential as I would like this platform to be used for building the pipeline. - Strong knowledge of PowerShell scripting is required as I need to create PowerShell scripts. - Experience with Terraform is necessary as I need new scripts to be created for my project. If you have experience in building CI/CD pipelines, working with Azure DevOps, PowerShell scripting, and Terraform, please subm...

  €379 (Avg Bid)
  €379 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Write Azure function 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Create an HTTP-triggered Azure Function that does the following: - Get the JSON request body. Write values to two separate tables in Dataverse. - Vehicle events - 1 header line per function call - Wheel events - many rows per function call (~10) Azure Functions must be secure. - Only called from known devices. - You can pass on secret keys, etc. Either way, you should be safe. - Authenticate to Dataverse using a managed identity Set up an Azure DevOps deployment pipeline and code repo for future maintenance and deployment. The request body contains base64 image data. This can be transferred to a Dataverse table or ideally stored in Azure Blob storage with only the Azure Blob URI stored in the Dataverse table next to the transaction. When the functio...

  €171 (Avg Bid)
  €171 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can integrate Selenium into my existing project, which is already set up on an Ubuntu VM in Microsoft Azure. The project is a simple python project and I need assistance with automated testing using Selenium. Skills and experience required: - Proficiency in Docker, Kubernetes, and Jenkins (setup is already done but you need to fire up all three services they are currently inactive) - Experience with Selenium for automated testing - Basic knowledge of Python and handling Python projects

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Headshot AI Site with AWS or Azure backend 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a developer to create a Headshot AI site with a backend hosted on AWS or Azure will discuss. I already have a specific AI model in mind (laste3st SDXL model) and I would like the AI to have the feature of automatic background removal in the headshot creation process options for business, LinkedIn, actor for all ages kids, adults. The site will also be compatible to enhance / restore photos based on model so if person uploads older pictures we can scan enhance with AI. Skills and Experience Required: - Strong experience with AWS/Azure backend development - Proficiency in AI model integration and implementation - Familiarity with image processing and background removal techniques - Ability to create a user-friendly and visually appealing website interface - Kn...

  €498 (Avg Bid)
  €498 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές
  Angular Developer with Azure Pub Sub experience 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced Angular developer with knowledge and experience in working with Azure Pub Sub. The ideal candidate should have the following skills and experience: Skills: - Proficient in Angular - Familiarity with Azure Pub Sub infrastructure Experience: - Previous experience in developing user interfaces - Ability to integrate the user interface with other systems This project involves developing a user interface for an application that utilizes Azure Pub Sub. The primary function of the application is to provide a user-friendly interface for data processing and integration with other systems. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me with my project to create an Azure programmable load balancer. The main purpose of this load balancer is to ensure high availability for my application setup as Active-passive and take care of dns routing.. Programming Language: I do not have a preferred programming language for this project, so the freelancer can use the language that they are most comfortable with. Expected Traffic/Load: The system should be able to handle a low level of traffic, with up to 100 requests per second. Skills and Experience: To successfully complete this project, the freelancer should have the following skills and experience: - Expertise in Azure and load balancer configuration - Proficiency in at least one programming language, such as C# or Py...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  SSRS Report - Display photos from Azure storage container 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled SSRS developer to create a report that will display product images from an Azure storage container. The ideal candidate will have experience working with SSRS and Azure storage. Requirements: - Display product images from an Azure storage container - Use a standard table layout for the report - Ability to filter and sort the images based on image metadata -U need to retrive name of photo from SQl table Skills and Experience: - Proficiency in SSRS and Azure storage - Experience with creating reports that display images - Knowledge of filtering and sorting data in SSRS based on metadata

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Export Azure Log Analytics event logs 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I am trying to use a webhook to export the logs of my Azure Log Analytics events into PowerAutomate using webhook.

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am looking for a skilled Backend Developer to join our innovative team. We need someone who has expertise in SQL, MySQL, JavaScript, and Python, with an expert level of experience. Familiarity with AWS infrastructure is also required, at an intermediate level. Additionally, it would be ideal if the candidate has experience in Dashboard Reporting and Microsoft Azure DevOps, with a preference for Ruby experience.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Sql backup online azure o AWS 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Respaldar una base de datos SQL server y su configuración, habilitar réplicas y funcionalidad

  €188 (Avg Bid)
  €188 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Azure data factory engineer 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an Azure Data Factory engineer to assist me with a one-time project. The specific tasks I need help with are pipeline development, focusing on data integration and data transformation. Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in Azure Data Factory - Proficient in pipeline development using a hybrid approach, combining both code-based and GUI-based methods - Experience in data integration and data transformation - Familiarity with Azure services and technologies This project requires someone who can efficiently develop pipelines using the hybrid approach, ensuring seamless data integration and transformation. The candidate should be able to leverage both code-based and GUI-based methods to achieve the desired outcomes.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Get Azure AD login to work for my React App 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a developer who can help me get Azure AD login to work for my React App. Here are the specific requirements for the project: - I already have an existing Azure AD account, so the developer should be familiar with Azure AD integration. - The application can already access user profiles in Azure AD but it doesn't get saved, perhaps jsut statehandling? - The application needs to add graphdata (username and Profilephoto) right after login fpor displaying in menyheader, so the developer should have experience working with user profiles in Azure AD (MSAL-library) - No need on any Back-end integration is not required for this project. -We have 3 separate JSON files,we want t combine this to one. Ideal skills and experience for the job: -...

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Kubernetes expert needed -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a Custom K8s installed. On top of it, I am trying to install free5gc - But everytime I install free5gc, I get error about CNI. I believe there is some issue with K8s networking. I need someone who is expert in K8s networking and help me to resolve my issue. I will not provide any access. I will share ...will not provide any access. I will share my screen over zoom. Kubernetes expert needed for troubleshooting and debugging tasks in my custom K8s Cluster. The ideal candidate should have experience in cluster setup and configuration, as well as application deployment and management. Immediate assistance is required, with a deadline of within 1 week. Experience with AWS, Google Cloud, or Microsoft Azure would be beneficial.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Diseño web 2 μέρες left

  It would be a Web/Platform focused on B2B similar to Wallapop (). In it there would be two types of buyer and seller profiles. Sellers will register to the platform and list their products, showcasing their offerings to potential buyers. They (sellers) have full control over managing the availability of their products, ensuring accurate and up-to-date inf...their purchases and complete the checkout process. Admins will be managing the overall operations of the admin will be receiving the payments from the buyers and once they deduct their commission and confirm that the product was recieved ok, then they will be dispatching the remaining amount to the sellers. IT requist: FrondEnd - React BackEnd - Java Scalability Compatibility with Azure and Gsuite

  €2106 (Avg Bid)
  €2106 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές
  Yaml developer 2 μέρες left

  I am looking for a YAML developer to assist me with creating YAML file to deploy in Azure pipeline for my project. I do not have any existing YAML files that need to be worked on. I need the task to be completed within 1 week. Ideal skills and experience: - Strong knowledge and experience with YAML development - Proficiency in creating YAML configuration files - Attention to detail and ability to ensure the files are error-free - Efficient and able to meet the deadline of completing the task within 1 week.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  This is an addendum project to https://www.freelancer.com/projects/microsoft-exchange/PowerShell-Script-Edit-Azure-users for Hoang. From the final version of the last script, I would like to port so that it is compatible with on-premise AD. This means that we will need to add the local module for AD and core AD data will need update on local AD, and other data will still need to be sent to AzureAD / ExchangeOnline / Etc. See attached image for field mappings. There are some variations as well as duplication in on-prem AD. I am not sure if updating one attribute in AD updates the other? We may need to export the data to see the result. From the image, in the 4th column if the cell is blank, then we will need to get/update data from AzureAD. ====================== ORIGINAL PRO...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  NodeJs Developer - full time contract - 10+ yrs (KK) - India 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Years of experience: 10+ Location: Remote - India Contract Tenure - 06 Months extendable Notice Period - Immediate Timings : 2pm - 11pm IST M - F Total experience :10+ years 5+ years strong development and technical leadership experience as a nodejs ...as a nodejs backed developer. 5+ years of experience interfacing with data access layers for SQL and NoSQL systems Strong experience in Kafka, Cassandra, Elastic Seach, Redis, S3, etc. A team player that works hard, admits his/her strengths and weaknesses, and has the flexibility to improve by learning new things. Preference for demonstrated experience with cloud-based analytics platforms (AWS, Azure, etc) Experience with web and public/private cloud infrastructure (AWS/GCP, Kubernetes, Docker, Nginx/Apache) Experience writing unit t...

  €1279 (Avg Bid)
  €1279 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I am looking for a freelancer who has experience in Terraform, Azure, Ansible, and Linux administration. The project involves provisioning virtual machines using Terraform and Azure, and integrating new Ansible playbooks. The ideal candidate should have intermediate knowledge of Linux administration. The specific requirements for the project are as follows: - Provisioning of virtual machines using Terraform and Azure - Creation of new Ansible playbooks for integration - Knowledge of Linux administration at an intermediate level Skills and experience required: - Proficiency in Terraform and Azure - Experience in creating Ansible playbooks - Intermediate level of Linux administration knowledge

  €145 (Avg Bid)
  €145 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Transition Web Site From Bubble.io to Blazor 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ... There will be some logic on the frontend. But more of the logic will be in the api that won't be included in this project. The site is already up and running with so you should be able to see exactly how it looks and we have a full Figma mockups for more details. I would love to be able to host this in Azure blob storage like I have with other frontend application (react or Vue.js). However, I don't totally know the what is possible with client side Azure. Currently, takes care of the password management and login. So that will be a portion of this work. We scoped it out and are guessing it will be roughly 60 hours of work. The main thing we need from a dev is a experience with Blazor. We can do C#, but want to set this up correctly Or as correct ...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  cloud project 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled professional to a...project. The specific cloud services I need assistance with are Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), and Software as a Service (SaaS). I have specific requirements and preferences for the cloud provider, and my preferred cloud provider is Amazon Web Services (AWS). Ideal Skills and Experience: - Experience with AWS and other major cloud providers such as Microsoft Azure and Google Cloud Platform - Strong knowledge and understanding of Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), and Software as a Service (SaaS) - Ability to customize and optimize cloud services based on specific requirements - Familiarity with cloud security and best practices - Excellent problem-solving and communicat...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Need one stop- full stack developer support for: website development (frontend in ) and backend in node.js. Also need devops support to deploy largelanaguage model on cloud and migarte on need basis. Website will provide AI powered Chatbot on subscription to individual users, which is being developed separately by our ML expert, using open-source LLM, which will be deployed on Cloud (Azure/ GCP/ AWS)

  €734 (Avg Bid)
  €734 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I am looking for a DevSecOps expert who can assist with implementing security measures in an Azure and Terraform I'm new to terraform and azure security portal and will be needing some help with it. Project would not take more than an hour or so since most of it is ready, all i need help is getting an understanding of the pieces. If this project goes well you can expect more work in the coming months Skills and experience required: - Strong knowledge and experience with Azure and Terraform - Expertise in implementing security measures in cloud environments - Familiarity with DevSecOps best practices Project requirements: - Set up infrastructure in Azure and Terraform - Automate deployments using Terraform - Implement security measures to ensure a secure ...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  AKS (azure kuberntes) expert with AKS design, administration 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an AKS (Azure Kubernetes) expert with experience in AKS design and administration. The primary goal of this project is to deploy and manage containerized applications in a scalable and highly available AKS cluster. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in AKS administration and engineering - Expertise in certificate management and configuring AKS clusters for high availability - Familiarity with using Application Gateway for containers - Proven track record in optimizing AKS performance and cost efficiency - AKS cluster creation through azure biceps, - Integrating AKS with azure devops The client already has an existing AKS cluster, so the freelancer will need to work with the existing setup. The level of access for the freelancer...

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Finance IT Project Manager 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...The scope is ready. The project consists in creating a series of applications for financial sector; Generating, processing, securing financial messages through different applications. Non functional requirements includes security and performance. We have already 2 teams working in Scrum  and a third team creation is ongoing. Technologies will be based mainly on  Microsoft technologies, on azure and on premise. The project will last at least 6 months, starting from January 2024. The project manager needs to lead the teams on a daily basis to achieve the business goals. Manage the budget and make sure deadline is to have experience i  managing people. Candidate needs to have at least a Scrum certification, Prince2 or PMP.  Please send me me your resume. ...

  min €36 / hr
  Επείγον Σφραγισμένο
  min €36 / hr
  37 προσφορές
  OpenAI setup in Azure -- 2 14 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  OpenAI setup in Azure. I am looking for a freelancer who has experience in Azure and can help me set up GenAI in Azure cloud and GUI for Linux. The ideal candidate should have an intermediate to advanced level of experience with Azure. Functionalities required: - Text analysis: I want the GenAI setup in Azure to be able to perform text analysis on a given dataset. - After setup the environment, freelancer should execute one sample project (any simple project) to ensure the environment working fine. Timeline: - The project needs to be completed within 1 week. Others : I can't share my Azure account details. So, he/she can work on my PC through anydesk or he/she can provide Terraform script. Skills and experience needed: - Intermediate to ...

  €2973 (Avg Bid)
  €2973 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...Full Stack ASP.NET Developer to join our dynamic team. The ideal candidate must possess a strong background in ASP.NET, C#, Angular, and Azure, with a minimum of 5 years of hands-on experience in these technologies. Fluent English is NECESSARY. Attach your resume in your apply. Key Responsibilities: Design, develop, and maintain complex web applications using ASP.NET, C#, Angular, and Azure. Collaborate with cross-functional teams to analyze and understand project requirements. Participate in daily calls with US clients and companies to discuss project updates and requirements. Required Skills: Minimum 5 years of experience in ASP.NET, C#, Angular, and Azure. Proficiency in React, , and SQL. Excellent English communication skills, with a native or bilingual lev...

  €2638 (Avg Bid)
  €2638 Μέση Προσφορά
  101 προσφορές
  SharePoint PowerApps Developer -- 2 Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  SharePoint and PowerApps Developer 8+ years of experience as into SharePoint and PowerApps. • Collaborate with business stakeholders to understand requirements and design effective SharePoint and PowerApps solutions. • Develop, customize, and maintain SharePoint sites, ...business processes and improve use • Integrate SharePoint and PowerApps solutions with other business applications and systems. • In-depth knowledge of SharePoint Online, SharePoint Designer, and PowerApps. • Strong proficiency in Microsoft Power Platform, including Power Automate and Power BI. • Experience with SharePoint Framework (SPFx) development is a plus. • Knowledge of Microsoft 365 and Azure services. • Excellent problem-solving and analytical skills. • Strong...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for someone to help us migrate our SharePoint Online to Azure files immediately. We want to ensure that all data and settings are preserved during the migration. The ideal candidate should have experience in SharePoint migration and Azure files. They should also have knowledge of preserving user permissions and document versions.

  €244 (Avg Bid)
  €244 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Κορυφαία azure Άρθρα Κοινότητας