Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  1,346 assembler δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...00 04 46 3c 34 2a 61 d6 SOTWARE PACKAGE (OUTPUT->46 3c 34 2a) other couples captured with a sniffer (we have more than 100): INPUT AND OUTPUT cc eb c9 7c , 56 2b 01 c7 db b6 0b 8c , c9 bf b5 bf faith ea 61 28, 50 95 22 9d 5b 78 14 81 , d8 4a 7a fa b4 67 b5 76, 5c b4 4d 7c 74 27 75 38, 54 3f d4 25 f7 65 0b b7 , 6c 9c 59 c6 We are looking for someone who can decode the .exe with a decomplier Assembler and find the algorithm to discover the output. (IDA, Ghidra, x64DBG, GDB & OllyDBG,etc) The software is for DOS and runs on Windows XP 32-bit. (can also run in DOSBOX on any 64-bit Windows) I attach AlphaPlus software ... the "" and other files are not in PE format. We can provide support and help understand how the software works, but it is simple and used to d...

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Se busca persona con conocimientos en assembler para realizar una inyeccion de datos en un .exe que funciona con datos en linea.

  €494 (Avg Bid)
  €494 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Upright Stationary Bike Assembly Έχει λήξει left

  I'm in need of a professional assembler for my upright stationary bike who can seamlessly put together all the provided components. Expertise in bike assembly and adherence to manufacturer’s guidelines is crucial for this project. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in assembling stationary bikes, preferably upright bikes. - Strong understanding of manufacturer's guidelines for assembly. - Ability to work accurately and efficiently, ensuring a safe and effective end product.

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I require a highly experienced assembler who can proficiently use Emu8086 to write and verify software programs. Though the details about the specific programs weren't provided, candidates should be skillful in at least the following areas: - Arithmetic operations - Control flow statements - File handling operations The purpose of these programs has yet to be confirmed, thus a candidate with a flexible approach who can rapidly adjust to altering requirements will be advantageous. This project is urgently required, hence a freelancer who can complete tasks promptly is desired. To confirm the validity of your work, you'll also need to test the developed programs and verify the correctness of your written code by initializing and checking relevant registers and memory locatio...

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Baby Quilt Assembler Needed Έχει λήξει left

  I'm looking for a skilled individual who can assemble two quilts from pre-knitted wool squares for twin one-year-olds. The squares are of medium size, ranging from 4 to 6 inches. Key Responsibilities: - Assembling the squares in a random pattern - Ensuring a durable and high-quality finish Ideal Skills: - Experience in quilt assembly - Precision in pattern layout - Strong understanding of quilt construction and materials Please note, there are no additional functionalities such as sound, texture or mobile parts required for these quilts. The focus is on ensuring a comfortable and secure assembly for the little ones to enjoy. Let's create warmth for the twins with your craft!

  €152 - €455
  Τοπικό Προεξέχον Επείγον Σφραγισμένο
  €152 - €455
  21 προσφορές

  I'm seeking a proficient programmer to translate a short program (approx 1000 lines) written in assembler to C code for a PIC16. The task will require: - creating global variables and constants - creating functions based on the subroutines. - remove code that has a P876 compiler switch (the code will run on a PIC16F883 only). - create a simple flowchart of the program flow and... - ...replace goto statements with C type loops (for, while, do) and function calls. - adding comment blocks ahead of each function with some notes of what the code is doing. - check where the global variables are actually used and where possible change scope to a local variable. - create the main() function - add comments for anything that looks like a bug or incorrect. - compile code using Microchi...

  €326 (Avg Bid)
  €326 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I need an expert assembler programmer to write new code. The code needs to have the follow functions: Programming is for a circuit with an ATmega328P microcontroller, 4 push buttons, 4 LEDs, and a common cathode 7-segment display. Button 1: Displays the letter 'L' on the screen, turns on LED 1, and makes it blink. Button 2: Displays the letter 'D' on the screen, turns on LED 2, and makes both LED 1 and LED 2 blink. Button 3: Displays the letter 'R' on the screen, turns on LED 3, and makes LED 1, LED 2, and LED 3 blink. Button 4: Displays the letter 'S' on the screen, turns on LED 4, and makes LED 1, LED 2, LED 3, and LED 4 blink. When a button is pressed, a letter will be displayed on the screen and the corresponding LED will be turned on, bl...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Hello, I look for a specific company that produced STM32F407 PCB with L...design, prototype and full production of assembled boards. I'll need the same team for forthcoming projects that I'll post here in Freelancer. The current requirement that will be used ONLY for proving skills: Short project for reading sms from SIM800L with ESP32 and search of a string with password inside the SMS. If password matches, ESP32 should send mail through wifi to given e-mail. C/assembler user for communication with GSM module, for e-mail can use Python. The work is completely software in Visual studio code , but candidates should prove that can build the PCB too. Software will be tested on my PCBs. Successful completion will add you as my preferred contact for forthcoming pro...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Developer Required (C++/C/ASM) Έχει λήξει left

  We are currently seeking a seasoned coder proficient in C, C++, and Assembler (x64) languages to assist with development on multiple existing, and new, projects. Key Tasks: - Medium complexity feature development using C/C++, CPP, and ASM - Integrating proposed features with our pre-existing systems - Making significant modifications where necessary for performance optimization Ideal Skills & Experience: - Avid experience in C, C++, and Assembler (x64) languages. - Demonstrable capabilities in new feature development. - Familiarity with system integration and modification. - Solid background in managing medium complexity tasks. - An in-depth understanding of operating system internals, especially Windows. - Knowledge of how different network protocols. - Experience i...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Create assembler Έχει λήξει left

  Hi Shree Gommat Tech, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I have procured a Tamiya Military Miniature Series No. 70, which is a WW II armored personnel carrier, and in need of a qualified model assembler to put it together. Responsibilities include: - Assembling the Tamiya Military Miniature Series No. 70 with precision and attention to detail - Ensuring that all parts are intact and well-secured - Maintaining the integrity and quality of the model The ideal freelancer should have experience in model assembly, specifically 1/35 scale models and possess an appreciation for historical accuracy. Familiarity with Tamiya models is a plus.

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Senior Assembler Developer Έχει λήξει left

  Senior Assembler developer needed for a couple projects. long term cooperation is a plus

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Create an Assembler in C Έχει λήξει left

  Hi Shree Gommat Tech, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm on the lookout for a highly knowledgeable Microchip assembler expert well-versed in ASM code. The project entails updating a program I use for a light. Here's what I'm specifically looking for: - Strong knowledge and previous experience with Microchip assembler and ASM code. - Documented history of updating, optimizing, and troubleshooting programs. - Demonstrable evidence of past projects using ASM code would be a sure-fire bonus. In your bid, please, specify details about your past experiences relevant to this task. The knowing of your ability to execute this job efficiently is vital to your selection. Ideally, if you've worked on Microchip chips before or have experience with light-programming, you could be the perfect fit! The project involves ...

  €511 (Avg Bid)
  €511 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  conception de logos Έχει λήξει left

  Travailler avec le logo existant, le vérifier dans Illustrator. Assembler la palette de couleurs à utiliser.

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm seeking an experienced developer to create a user-friendly assembler, C / C++ software for a Variable Frequency Drive (VFD) Motor Controller. This system should precisely control motor speed using encoder signals. This system controls a patented High Speed Fabric Roll Up Door Drive is used for PMSM 3 Phase Outer Rotor Motor. Developer has to integrate a full Pole Estimation / FOC module specific to our PMSM Motor. The Current hardware is already designed and is based on the ST Micro STM32 MCSDK, 2 ARM Processors with a 5" touch screen LCD Hardware is fully operational (R&D Version). STM discontinued their FOC in their SDK. Key Features: • User Interface Design: Intuitive for monitoring and adjusting motor speeds. • Database Integra...

  €2180 (Avg Bid)
  €2180 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  ...assets at hand. We need to be able to communicate WHAT the CONCEPT of the site is AND GIVE THE ASSETS, and you be able to take it to the finish line from there by creating the look and feel and functionality (we have programmers that can help you with that part --- but you must be able to convey what those design elements are and produce them). We are looking for a "developer/builder," not an "assembler." We need: 1. Ability to creatively visualize data (text/numbers) 2. Creatively combine data with imagery. (While not expected to create imagery, understanding how to creatively lay out imagery with data is crucial) 3. Knowledge and ability to research current design trends and technology 4. Ability to stay on-brand (looking to rest of site) while N...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Arduino server motor assembler Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced freelancer to help me with an Arduino server motor assembly project. This project is for personal use and requires a basic level of complexity. The Arduino server motor needs to perform specific tasks. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Arduino programming - Knowledge of server motor assembly - Familiarity with specific tasks for the Arduino server motor I need a micro servo that rotates 90 degrees (sweep mode) at about 1/2 the speed that is preset by the manufacturer. Want to turn it on and let it run. I need the Arduino already programmed and attached with wires to take to a power source. Plug and play. I tried the Arduino myself and could not get the hang of it. Can you assemble this for me? If you have the necessary sk...

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  Assembler Project for 80C552 Microcontroller Task: Sensor Interfacing - Our project requires the development of an assembler program for the 80C552 microcontroller to interface with sensors. - The main task of the program will be to collect data from the sensors and process it accordingly. - We have already selected the sensors and they are ready for use. - The assembler program should be able to communicate with the sensors and retrieve data from them. - The program should also be able to process the data and perform any necessary calculations or actions based on the sensor readings. - We have a specific timeline for this project and it needs to be completed within 1 month. - The ideal freelancer for this project should have experience in programming with assembly l...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  back end pour parcours gps Έχει λήξει left

  Bonjour , Je m'appelle Neda, je suis developpeuse web , Je suis à la recherche d'un dev backend ou full-stack pour le coté backend de notre projet . il s'agit d'un site web qui : 1- recoit un fichier GPX de l'utilsateur, 2- le communique à un autre site comme Strava / Garmine , => 3- recoit quelques templates àfin de => 4-en assembler une avec d'autre photos / phrases et 5-envoyer par mail à l'imprimrie pour l'imprimer et ensuite l'envoyer par la voie postale à l'adresse de l'utilsateur . le cote backend contiendra biensur l'envoi de curriel à l'utilisateur et le paiment . je me charge de partie front end et j'ai besoin d'un partenaire qui pourra faire p...

  €2198 (Avg Bid)
  €2198 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  System Programming Project Έχει λήξει left

  Project Title: System Programming Project Develop an assembler that not only translates assembly code into machine code but also includes an optimization phase. The optimization phase should identify and apply simple arithmetic optimization. Implement optimization technique and demonstrate their impact on the size or speed of the generated code. Create a report detailing the optimizations and their results. Description: - I am looking for a system programmer who is proficient in Python. - The main function or purpose of the system to be developed is data processing. - This project is for college purposes only and aims to showcase my programming skills. - The estimated timeline for completing this project is by tonight. Skills and experience required: - Proficiency in Python program...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...assets at hand. We need to be able to communicate WHAT the CONCEPT of the site is AND GIVE THE ASSETS, and you be able to take it to the finish line from there by creating the look and feel and functionality (we have programmers that can help you with that part --- but you must be able to convey what those design elements are and produce them). We are looking for a "developer/builder," not an "assembler." We need: 1. Ability to creatively visualize data (text/numbers) 2. Creatively combine data with imagery. (While not expected to create imagery, understanding how to creatively lay out imagery with data is crucial) 3. Knowledge and ability to research current design trends and technology 4. Ability to stay on-brand (looking to rest of site) while N...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  121 προσφορές

  Selon la définition du Larousse : « un jeu de construction est constitué d’éléments divers à assembler ». Jean Piaget a écrit « que les jeux de construction ne constituent pas une catégorie située sur le même plan que les jeux fonctionnels, symboliques et à règles ». Contrairement à ceux-ci, ils sont basés sur un critère d’ordre matériel. Dans un jeu de construction : • l’enfant utilise du matériel pour construire ou créer des objets (pâte à modeler, briques, planchettes, blocs à assembler sans ou avec emboîtement ou dispositif de liaison, puzzles, dessins, productions...). Il « r&e...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Site web for a game Έχει λήξει left

  Selon la définition du Larousse : « un jeu de construction est constitué d’éléments divers à assembler ». Jean Piaget a écrit « que les jeux de construction ne constituent pas une catégorie située sur le même plan que les jeux fonctionnels, symboliques et à règles ». Contrairement à ceux-ci, ils sont basés sur un critère d’ordre matériel. Dans un jeu de construction : • l’enfant utilise du matériel pour construire ou créer des objets (pâte à modeler, briques, planchettes, blocs à assembler sans ou avec emboîtement ou dispositif de liaison, puzzles, dessins, productions...). Il « r&e...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I need help changing my game icons from their current .pngs to different base colors that fit my mod better. This job consists of changing more than 7 game icons. I have a general theme in mind, but I'm open to suggestions regarding how to bring this theme ...icons from their current .pngs to different base colors that fit my mod better. This job consists of changing more than 7 game icons. I have a general theme in mind, but I'm open to suggestions regarding how to bring this theme to life. The modified icons are intended for commercial use. If you are familiar with the Factorio game, I will be changing the entity, icon, and technology pngs of the assembler-mk-2. Instead of the blue, I want improved to be dark green, the advanced to be red, the elite to be silver, and t...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  ...assets at hand. We need to be able to communicate WHAT the CONCEPT of the site is AND GIVE THE ASSETS, and you be able to take it to the finish line from there by creating the look and feel and functionality (we have programmers that can help you with that part --- but you must be able to convey what those design elements are and produce them). We are looking for a "developer/builder," not an "assembler." We need: 1. Ability to creatively visualize data (text/numbers) 2. Creatively combine data with imagery. (While not expected to create imagery, understanding how to creatively lay out imagery with data is crucial) 3. Knowledge and ability to research current design trends and technology 4. Ability to stay on-brand (looking to rest of site) while N...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  97 προσφορές
  Programa en Assembler Έχει λήξει left

  El propósito principal de este programa es desarrollar una simulación interactiva de una ruleta de casino utilizando ensamblador. Además del programa en sí, es crucial que se incluya una carpeta técnica exhaustiva que detalle el funcionamiento del algoritmo desarrollado. Esta carpeta técnica deberá explicar paso a paso cómo se genera la simulación y cómo se implementa el algoritmo detrás de la generación de números aleatorios. Programa de Simulación en Ensamblador: El programa deberá ser capaz de simular una ruleta de casino, generando números aleatorios que representen las diferentes casillas de la ruleta. Estos números deberán ser presentados al usuario de manera ...

  €214 (Avg Bid)
  €214 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for an experienced, knowledgeable, and talented assembler/low level language programmer to join an innovative new project which involves the creation of a new programming language, this is currently subject to an NDA. The programming language that we need assistance with is at an Assembly Language level. We are planning to use this language to create a new operating system and more, so experience with the creation and utilization of operating systems is a benefit but not an absolute . We will be happy to provide a detailed list of requirements and functionalities that we will need to be implemented, but at the same time, we will also rely heavily on the experience and guidance of the programmer. If you believe that you are qualified to fulfill the position, we invite yo...

  €895944 (Avg Bid)
  €895944 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  I need help with this project Έχει λήξει left

  Read in a new ...the average with the last 7 numbers stored, while the oldest number (8th) is discarded. Repeat this operation forever or until your reach the end of the data memory. Deliverable 1.1: Create the assembly instructions considering that your processor is 16-bits (instructions are 16 bits wide) Deliverable 1.2: Write a simple assembly program that can perform this task. Part 2: Create a simple assembler that can generate machine code from any assembly program that you have written considering the instructions that you have created for your processor. For this you need to encode the opcode of each instruction and the operands into a 16-bit digital value, decide how many of the 16-bits to assign to the operands, and decide on the number of registers that the CPU sh...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  QuikStak assembler Έχει λήξει left

  I need an experienced freelancer to help me with a QuikStak assembler project. Specifically, I need a QuikStak Assembler that is both manual and electric in nature, although it is not required to be tailored to any specific project requirements. Additionally, I need it to be suitable for small parts. Someone with previous experience in QuikStak assembling is preferable. Please let me know if you have any questions related to this project. Thank you. I am not looking to fully start this project yet, but i am very interested in what the process is and what pricing can look like. I want to know the price so my company can plan and budget for this project. I dont need the cheapest price either, we are looking for quality. I have no images or other files to share.

  €462 (Avg Bid)
  €462 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...project description from EMR company providing data dump 2.2 See updated timeline PLEASE NOTE UPDATES, 9 July 23 UPDATED BUDGET, reduced: 250-$600. Reduced because I no longer seek help to learn MSSQL. Instead, simply advice re selecting an appropriate user-friendly application for querying the data. UPDATED PROJECT DESCRIPTION: l am a retired physician, fairly tech savvy for my age (learned assembler language back in the late 60's, and then no computer use at all until the mid 80s, only as user), with access to my old electronic medical records and files, and want to use the data for some clinical research. The EMR company can provide the MSSQL/MYSQL data dump to my server in .BAK or SQL format, using Azure. I still have my office server, with MSSQL installed and runnin...

  €528 (Avg Bid)
  €528 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I require a firmware/ software engineer programmer to add and edit commands and write new programming to the existing chip. The software program it uses is ( assembler language). I require someone who has great experience with this language as my requests may need in-depth knowledge. The reader and writing unit I have is attached as an image. Renesas Model - pg-fp5 this unit is designed for the chip Im using.

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  assembler HASP sentinel Έχει λήξει left

  We are seeking a skilled and experienced assembler Specialist with expertise in HASP dongles to assist with a specific project. The ideal candidate will have a strong understanding of software and hardware systems, along with the ability to analyze and reverse engineer the functionality of HASP dongles. Responsibilities: Analyze and understand the functionality and security mechanisms of HASP dongles. Reverse engineer the firmware or software associated with the HASP dongles. Identify and document the communication protocols and encryption algorithms used by the dongles. Develop or modify software tools and utilities to assist in the reverse engineering process. Collaborate with the development team to provide insights and recommendations based on reverse engineering findings. Ens...

  €610 (Avg Bid)
  €610 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...you have any. If you are confident enough to finish the project, that's all I need. Doesn't matter about your experience at all if you have knowledge to finish the project smoothly. Project Overview: In this project, we will extend the functionality of the previously implemented digital stopwatch from Project 1 (attached for reference) by developing a software implementation using ARMlite ARM Assembler. Our aim is to replicate the features of the stopwatch in the ARMlite simulator, closely resembling the functionalities achieved in project 1. The project will be assessed based on the level of completion, the quality of the solution, and a demonstration of the implemented features. Level of Completion Our project will be evaluated based on different levels of compl...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...the microprocessor is 8 bits. The tag register must be updated after the execution of equivalent commands. The microprocessor command word MUST be of variable length. The word length on the microprocessor data bus is to be 8 bits. A program should be prepared in memory that will demonstrate the capabilities of the microprocessor (the content of the pseudocode together with the content of the assembler should be included in the report)....

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  computer system architecure project Έχει λήξει left

  ...the microprocessor is 8 bits. The tag register must be updated after the execution of equivalent commands. The microprocessor command word MUST be of variable length. The word length on the microprocessor data bus is to be 8 bits. A program should be prepared in memory that will demonstrate the capabilities of the microprocessor (the content of the pseudocode together with the content of the assembler should be included in the report)....

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...hand. We need to be able to communicate WHAT the CONCEPT of the site is AND GIVE YOU THE ASSETS. You need to be able to take it to the finish line from there by creating the look and feel and functionality (we have programmers that can help you with that part --- but you must be able to convey what those design elements are and produce them). We are looking for a "developer/builder," not an "assembler." We need: 1. Ability to creatively visualize data (text/numbers) 2. Creatively combine data with imagery. (While not expected to create imagery, understanding how to creatively lay out imagery with data is crucial) 3. Knowledge and ability to research current design trends and technology 4. Ability to stay on-brand (looking to rest of site) while NOT ma...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  We want to take the modules in our Installation Portal and make individual training/education modules from them with content and Q&A for each similar to the Masonite one below using our material. Sample of our material is:

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I want to understand how TPF works , with some kind of a test environment/sandbox. Below are the skills needed for the right candidate. 1-TPF, 2-Assembler, 3-TPFDF, 4-TPFC, 5-SPM, 6-Sabretalk Thank you,

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Logo Design for Perfect assembler Έχει λήξει left

  About Perfect assembler: perfect assembler will design logo of your choice which will be unique and beautiful

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  Нужно найти и исправить ошибку в коде .386 .model flat, stdcall includelib ExitProcess PROTO, :DWORD .data inpdd dd 0.4, -13.3, 2.0, 5.1 sum dd ? res dd ? .code Winmain PROC mov eax, inpdd ; load the array into EAX mov ecx, 0 ; loop through the array and sum up the values sum_loop: add ecx, [eax] add eax, 4 loop sum_loop mov sum, ecx ; save the sum as sum mov eax, sum mov ebx, 4 cdq ; sign-extend EAX into EDX idiv ebx ; divide sum by 4 mov res, eax ; save the result in res push 0 call ExitProcess Winmain endp end winmain

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Translation to Assembler 6502 Έχει λήξει left

  PutPixel: LSR X ; shift right X to divide by 8 TAX ; transfer X to A CPX #255 ; compare X with 255 BCS endPixel ; branch to endPixel if X >= 255 LDY Y ; load Y into Y LDA VideoA,X ; load the contents of VideoA + X into A LSR A ; shift right A to divide by 8 ADC #40 ; add 40 to A TAY ; transfer A to Y LDA VideoA,Y ; load the contents of VideoA + Y into A AND #%11111110 ; AND A with %11111110 BEQ zeroPixel ; branch to zeroPixel if Color is 0 ORA #%00000001 ; OR A with %00000001 JMP endPixel ; jump to endPixel zeroPixel: AND #%00000001 ; AND A with %00000001 endPixel: STA VideoA,Y ; store A into VideoA + Y RTS ; return from subroutine The CPX #255 instruction compares the value of X with 255, and if X is greater than or equal to 255, the program bran...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Translate to 6502 assembler code Έχει λήξει left

  X from 0 to 319 Y from 0 to 239 Color from 0 to 255 void PutPixel( int X, int Y, unsigned char Color) { unsigned char quot = X / 8; unsigned char rem = X % 8; if ( Color ) VideoA[(Y * 40) + quot] |= (1<<rem); else VideoA[(Y * 40) + quot] &= ~(1<<rem); }

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Logo Design for Dowson Έχει λήξει left

  About Dowson: Dowson is a precision manufacturer and assembler of medical devices and metered dose pumps. Project Description: Industry/occupation neutral. Timeless design. TIFF file format, EPS and .AI

  €192 (Avg Bid)
  €192 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  I wish to recreate Freud’s classic photo (attached), 3-piece wool suit, watch chain, old-style necktie and collar. It’d be great if the wool suit had any kind of subtle pattern as in the photo

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Fountain Project Έχει λήξει left

  Me and my partner are planning to create a water fountain project. We need to setup a low level c environment which allows low level GPIO and I2C ... direct device programming. We have lots of hardware level programming experience on other platforms using c and Assembler. I do not have Linux experience. We are planning to target a raspberry pi zero 2 W but are currently using a 4 with 4 gig memory as the zero 2 W is out of stock at the moment. Fast code is essential as we will also be doing some dsp processing so that it can also react to music. Low level drivers may have to be written. Looking up this information via google is a jungle. What looked like the best choice gave errors when I followed the given directions. I would prefer to get some assistance getting started rather tha...

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Κορυφαία assembler Άρθρα Κοινότητας