Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  144,149 arts amp crafts δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Ονομάζομαι Θεοδοσίου Ελένη και εκπροσωπώ την εταιρεία firstcall Α.Ε. Θα θέλαμε να αλλάζουμε το template του μηνιαίου newsletter της εταιρείας μας. Θα θέλαμε να υπάρχουν συγκ&epsi...

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a 90° cable protector for AMP Connectors. The cable protector should be made with 3d printer ABS After everyhting is fine, I will need the stp file from it Specific design requirements: None, I trust your expertise. Ideal skills and experience: - Experience in designing and creating cable protectors - Proficiency in working with plastic materials - Ability to understand and meet specifications and dimensions - Attention to detail to ensure proper fit and functionality of the cable protector.

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for someone who can teach me how to sell on Amazon using Seller Central. I am a beginner with no prior experience in Amazon selling. I want to use Seller AMP and Keepa. I also want to be whole saler. I already have an amazon seller account. Ideal Skills and Experience: - Extensive knowledge and experience with Seller Central - Excellent communication and teaching skills - Patient and able to tailor coaching sessions to my learning pace - Familiarity with best practices and strategies for successful Amazon selling Preferred Method of Learning: - One-on-one coaching Please provide a brief overview of your experience and teaching approach in your proposal. Thank you!

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am looking for a translator who can translate a 375-word contemporary singer biography from English to German. The deadline for the translation is within 24 hours. Requirements: - Fluent in both English and German - Proficient in translating f...375-word contemporary singer biography from English to German. The deadline for the translation is within 24 hours. Requirements: - Fluent in both English and German - Proficient in translating from English to German Specifics: - The translation does not require any specific terminology or style. A standard translation is sufficient. - No specific knowledge in a particular field, such as music or arts, is required. If you meet these requirements and can complete the translation within the given deadline, please submit your proposal. ...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  ...t-option-based-on-category 2) Also I want to have a modal pop up everytime we click in select option so that the options can be shown with images in a modal pop up , so that users can select the option in a more visual way. 3) Related with the previous point create a modal pop for sizes options of the product where it´s possible to see the image related with the sizes of the ratio of the wall arts we sell - for example something automatic based in atributtes, and image options for more visual user interface - See attached image. That´s all. Thanks ...

  €159 (Avg Bid)
  €159 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Essay written 3 μέρες left

  I am looking for a skilled and experienced writer wh...” U.S. National Park Service, “13 Amazing Hispanic Heritage Sites in California.” , Miranda, Carolina A. “Why so many Mexicans revile the Colonial Californiano architectural hybrid that spread from SoCal.” Los Angeles Times, 30 Mar. 2018, Note: Ensure each paragraph is well-supported with evidence from the sources. The essay should reflect an in-depth analysis and synthesis of the information from the provided sources. Maintain academic integrity by properly citing all used sources in MLA format.

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  ...people and the resilience that defines their identity. **Cultural Heritage:** Palestine's cultural heritage is a mosaic of history, art, and traditions. From the ancient city of Jericho to the historic streets of Jerusalem, each corner of Palestine tells a story. The preservation of cultural identity is a crucial aspect of resilience, and initiatives to safeguard archaeological sites, traditional crafts, and culinary traditions contribute to the continuity of Palestinian heritage. **Impact of Conflict on Daily Life:** The Israeli-Palestinian conflict has left an indelible mark on the daily lives of Palestinians. Checkpoints, the separation barrier, and restrictions on movement shape routines and limit access to essential services. This section explores the human dimension ...

  €266 (Avg Bid)
  €266 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  Greeting,I have gone through your project NFT Arts 20 Characters will be done professionally to best suits your requirenments mentioned in the description. I am specialized illutrator with skills including illustration, Graphic Design and Photoshop animations. I assure you the best quality design results besed on my profile. I will complete your project on your expected time. Thank you!

  €37 / hr (Avg Bid)
  €37 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...Details: - Product Name: Chinese Dietotherapy Club (Clube da Dietoterapia Chinesa - in Portuguese) - Logo Format: Round (1x1) - Logo Language: Brazilian Portuguese - Application: Easily distinguishable as a thumbnail for WhatsApp groups - Theme: Chinese Medicine and Nutrition What We're Looking For: We want a logo that captures the essence of Chinese Dietotherapy and its fusion with culinary arts. Imagine a design that harmonizes iconic elements of Chinese Medicine, such as Yin and Yang, with suggestive images of healthy and balanced foods. Tips and Inspirations: - Use colors that convey tranquility, health, and balance. Purple and green are already used by our company, so try to stick with variations of this combination. - Symbolic elements like yin-yang, five-elements...

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €23
  191 συμμετοχές

  ...de/Kaufmann-frau_fuer_Spedition_und_Logistikdienstleistung/ into a Google AMP page. It is critical that the AMP version exactly matches the original HTML page in design and functionality. Project Details: Conversion of the specified webpage into a Google AMP version. Ensuring that the design and layout of the original page are 100% maintained. Ensuring the page is correctly displayed across various devices and complies with AMP guidelines. Optimizing the page for maximum loading speed without compromising the design. Ideal Freelancer: Extensive experience working with HTML, CSS, and Google AMP. An eye for design and accuracy, especially in converting existing web pages. Ability to implement responsive design and ensure cross-browser

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  **Description:** I'm looking for an experienced Squarespace designer to quickly enhance my existing website, , which is dedicated to my nature photography. The project needs to be completed within a day, and I offer a budget of $200. The ideal candidate will have experience in creating visually...period. - Strong aesthetic sense appropriate for a photography portfolio. - Proficiency in responsive design for compatibility across various devices. **Project Details:** - Duration: 1 day - Budget: $200 - All photographs and descriptive content will be provided. No need for content creation or importation. **Application Requirements:** - Portfolio of previous Squarespace designs, ideally in the arts or photography field. - Brief proposal outlining your approach for this project.

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I teach a high school Graphic Arts program at a Ohio Career Tech school. We have 3 holographic fan displays which show off the animations that came with the fan. I want to have a looping video to display the school logo and the program logo. I would like them as 3D as possible with motion but legibility! I do intend to learn to do this myself so I can instruct the students. I am interested in any 3D, animation or fan information that can be provided (only to assist with instruction).

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  NFT ARTS 20 CHARACTER Έχει λήξει left

  NFT ARTS 20 CHARACTER I am looking for an artist to create a collection of NFT arts with the following requirements: Style: - Realistic and detailed - Dark and moody aesthetic Theme: - Animals Skills and Experience: - Strong ability in realistic art - Proficient in creating dark and moody atmospheres - Experience in depicting animals in a realistic manner - Familiarity with NFT art and its requirements Please provide examples of your previous work that showcase your skills in realistic art and dark aesthetic.

  €16 / hr (Avg Bid)
  Επείγον
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I am looking for a PowerPoint presentation specialist who can create a visually appealing and engaging presentation for my project. The purpose of the presentation is to [Education/training/Sales/marketing/Information sharing]. The specific topic of the presentation will be [Science/Technology/Business/Finance/Arts/Culture]. Skills and Experience: - Proficiency in PowerPoint and graphic design - Strong understanding of the chosen topic - Ability to create visually appealing slides with relevant images and graphics - Excellent communication and storytelling skills - Experience in creating presentations with [Less than 10/10-20/More than 20] slides - Attention to detail and ability to meet deadlines If you have a keen eye for design, excellent storytelling skills, and are able to cr...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  1. Assessment of Website including speed, layouts, links, amp, etc 2. Give suggestion to redesign or make it new. 3. Make changes in Yoga Products, category, single post, blogs, health calculators etc. 4. Ensure to make it faster, amp enabled, web stories enabled. 5. Remove any flaws checking with page speed insight and lighthouse. 7. Necessary SEO implemented such as pape meta description, keywords etc.

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  Hi iB Arts Technologies, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Need an alarm circuit 1 μέρα left

  Hi Saddam G., Finally got amp section of sensor to work. Have an signal that will change in frequency with volume of LPG. It has parasitic oscillation with causes LED and Buzzer not to work. If I audio in out into a computer everything works Project is to answer questions 1/ Can the analogue circuit be made to work. to activate and alarm ? Band filter,LED,Rectifiers,Buzzers do not work 2/ Can we use an ESP32 for signal processing.? The we will start other projects

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Customize Wordpress theme Έχει λήξει left

  Customize Wordpress theme and ensure its AMP valid Specific changes needed: - Color and font changes - Layout and design changes - Functionality changes, including adding a landing page with multiple lead generation form fields and multipage functionality Theme: Client will provide the theme Deadline: Project needs to be completed within a week Ideal skills and experience: - Strong knowledge of Wordpress and customization - Experience with theme customization, including color, font, layout, and functionality changes - Familiarity with lead generation forms and multipage functionality Note: Client is open to suggestions if the freelancer has a better theme to recommend.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Make 3D design from 2D for 5 arts Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled 3D designer to create 5 3D designs from 2D images. The designs needed are for product design and will be used for visual display purposes. Skills and experience needed: - Proficiency in 3D design software - Strong understanding of product design principles - Ability to translate 2D images into realistic 3D designs - Creativity and attention to detail to bring the designs to life The client is open to the artist's discretion when it comes to incorporating specific materials or textures into the designs. Therefore, the ideal candidate should have a good eye for aesthetics and the ability to make design choices that enhance the overall visual appeal of the products.

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  our website is: for retail and for wholesale. we need to promote online sales on both websites, generting traffic thourhg youtube, google, fb and other platform. want to work on long term continous basis. secure payments already implemented and all checkout options / vari...youtube, google, fb and other platform. want to work on long term continous basis. secure payments already implemented and all checkout options / variations and other ecommerce featherus availale. we are open to listen new ideas, SEO and SMM compaigns etc we deal in: - Mobile phone accessories - Kitchenware / homware - tools - Leather Jackets / motory byke jackets - Kitchen electornics - Handi Crafts etc. we need to see your profile / clients before any commitment.

  €219 (Avg Bid)
  €219 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Trophy icon Pet portrait - 22/11/2023 14:33 EST 21 μέρες left

  I’m going to rewrite my description. I’m having a contest to get ideas for an oil painting that I’d like to have done of my dog. I was hoping to find an artist here, but everybody seems to be doing graphic arts, and I wanted an actual painter, but that’s fine. I will just get your professional ideas and then find an oil painter if I can’t find somebody here. If you are an oil painter (and I don’t just been putting it through some editing program) , please let me know. So far my favorite one is number 76. Everything is too scale. It’s my dog which is important. She’s in her dog park which was also what I asked for. and there are other people with their dogs so she’s not alone and I had asked for that also. But there aren&rsquo...

  €92 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €92
  188 συμμετοχές
  I need 1200 words of article Έχει λήξει left

  ...people and the resilience that defines their identity. **Cultural Heritage:** Palestine's cultural heritage is a mosaic of history, art, and traditions. From the ancient city of Jericho to the historic streets of Jerusalem, each corner of Palestine tells a story. The preservation of cultural identity is a crucial aspect of resilience, and initiatives to safeguard archaeological sites, traditional crafts, and culinary traditions contribute to the continuity of Palestinian heritage. **Impact of Conflict on Daily Life:** The Israeli-Palestinian conflict has left an indelible mark on the daily lives of Palestinians. Checkpoints, the separation barrier, and restrictions on movement shape routines and limit access to essential services. This section explores the human dimension ...

  €247 (Avg Bid)
  €247 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  Updating my Logo for my martial arts academy Currently want to keep my R logo but add a snake into my it I will send examples of other Bjj academy logo and a logo idea I made .

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a skilled WordPress developer who can customize an AMP ready theme for my lead generation website. The ideal candidate should have experience in developing lead capture forms and integrating them with a CRM system. Specific requirements for the project include: - Customizing the theme to include lead capture forms that are visually appealing and user-friendly - Creating landing page templates that are optimized for lead generation - Integrating the lead capture forms with our CRM system for seamless lead management - Its a multipage lead submission - AMP must be valid and page speed must not be impacted As the client, I already have a preferred WordPress theme in mind, so the developer will need to work with that theme. The project needs to be complete...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I am looking for a skilled WordPress developer who can customize an AMP ready theme for my lead generation website. The ideal candidate should have experience in developing lead capture forms and integrating them with a CRM system. Specific requirements for the project include: - Customizing the theme to include lead capture forms that are visually appealing and user-friendly - Creating landing page templates that are optimized for lead generation - Integrating the lead capture forms with our CRM system for seamless lead management - Its a multipage lead submission - AMP must be valid and page speed must not be impacted As the client, I already have a preferred WordPress theme in mind, so the developer will need to work with that theme. The project needs to be complete...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Trophy icon Caricature: Sports Mascot 5 μέρες left

  I am seeking a freelancer to craft a caricature representing our sports entertainment event, centered around combat sports like Mixed Martial Arts, Muay-Thai, and Submission-Wrestling. The chosen animal for the caricature is a PitBull, and I envision it with distinctive features such as tattoos, a cool demeanor, and perhaps even smoking a cigar if it enhances the overall look. Additionally, I'd like the caricature to be adorned with a championship belt, wearing appropriate sports gear such as MMA gloves and shorts. The ideal candidate should possess experience in creating cartoon-like caricatures and realistic images. They should be capable of transforming my specific ideas and references into a vibrant and engaging visual representation. The final design should effectively co...

  €11 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €11
  27 συμμετοχές
  Add PDF's to Course Lessons Έχει λήξει left

  ...in the attached pdf to each lesson. (ref attached document for screenshots, directions) There is 1 document per lesson to be uploaded. It is a PDF. Each course takes approximately 1 hour or less to add files to As part of the file upload, you'll need to modify name of each lesson as per the following Naming Convention (exception: high school; see reference document for specifics) Language Arts: Grade (enter number) LA, Lesson (existing number) Math: Grade (enter number) Math, Lesson (existing number) Science: Grade (Enter number) Sci, Lesson (existing number) Social Studies: Grade (enter number) SS, Lesson (Existing Number) Skills and Experience: - Experience with course platforms and content management systems - Proficiency in uploading and organizing fil...

  €347 (Avg Bid)
  €347 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Trophy icon Flyer design 19 μέρες left

  ...flyer in sizes 1x1, UK A5, our website banner size and eventbrite website banner size. DR. NICK PRESENTS CARIBBEAN WINTER FESTIVAL FOOD. MUSIC. CULTURE SATURDAY 12PM - 12AM 17TH. FEB. 2024 TICKETS £0-20 (UNDER 16S FREE) GET YOUR FREE TICKETS TODAY (LIMITED FREE TICKETS AVAILABLE ON A 1ST COME BASIS) LIVE PERFORMACES DJs ON ROTATION BOUNCY CASTLE FACE PAINTING CRAFTS BOOKS FASHION AFTER PARTY (9PM TIL LATE) WHOLE FAMILY ENTERTAINMENT NO SEARCH, NO ENTRY! NO FOOD OR DRINKS ALLOWED (Add small icons/logos of these) CONSCIOUS RADIO ONTOP RADIO GALAXY RADIO use this icon use the ontop radio logo from here: VENUE: NEXUS CENTRE LONDON E15 2AH FOOD & CRAFT VENDORS

  €12 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €12
  127 συμμετοχές
  Acting Talent Έχει λήξει left

  ...star? If so, that dream might not be as far off as you might think. One of the biggest obstacles that most aspiring actors and actresses face is figuring out how to get started. We aim to solve this problem by giving talent the foot in the door they need to break into the entertainment industry by providing you acting auditions in film, TV, singing, reality TV, and other areas of the performing arts direct to your email inbox as and when they are announced. Do you want to know the best part of all of this? There is no experience needed! Although it may seem like some of your favourite celebrities just rocketed to success overnight, this is usually not the case. What many people don't realise is that the stars of today all had to start somewhere, and that usually mean...

  €13 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I am looking for an experienced freelancer to create a stamped one-line diagram for Electrical Cals for a 300 amp service. The calcs have been completed and only need reviewed and then Stamped for us to complete a City Submittal in Carefree Arizona. This will be required for all of our new Construction Projects over 200 amp which is all of our projects. If this project is something you think you are capable of completing, please let me know and we can discuss further. Thank you. Deb Malone JP Malone Construction Inc

  €400 (Avg Bid)
  Επείγον
  €400 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...of them if it makes sense to. She passed away right after her 29th birthday and we were all devastated. We felt that she has a very full life for the things she has endured and she loved every day to the fullest. She cherished the Disney trip we went on (included in many clips and pictures). Going to the zoo, fireworks, and many other outings. She loved collecting legos and doing many different crafts. She had 24 Hour nursing that became like family since they’ve been with her since she was 5 years old. Below I have linked all of the video and photos. There are many memories and things here so I am happy to explain any pictures to give mods context if needed!

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Amazon fba online researcher Έχει λήξει left

  I am looking for an Amazon FBA online researcher to assist with my business. The ideal candidate should have experience in researching product prices for online arbitrage. Spe...requirements for the project include: - Researching product prices for online arbitrage - Identifying supplier and shipping options Skills and experience needed for the job: - Strong research skills - Familiarity with Amazon FBA business model - Knowledge of market trends and demand - Experience in analyzing product prices and competition - Experience with product research tool (seller amp, hellium 10) The candidate should be open to researching various products and categories as I am open to anything. The research should be updated on a weekly basis to ensure the most accurate and up-to-date in...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  Short video intro for YouTube Έχει λήξει left

  Hi. I'm starting a YouTube channel for kids circling around my dog, dogs with special needs, fun, educational, pets, crafts, that sort of thing. It's called Dexter the Dog and Friends, which is the title of my children's book, please check out my read through to get an idea here-- I'm not exactly sure what I'm looking for for an intro. My dog, an animation with the character drawings from the book, a combination? That's where I'm hoping you can also guide me. I'm looking for a short intro 10-15 seconds, and a quick personal subscribe. Thanks for looking and your ideas. Budget is about $50, not an option from the drop down. ~Tonya

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές
  Convert html to wordpress -- 2 Έχει λήξει left

  Hello, I want to Convert this html to wordpress. I buy this from Templatemonster. if any one interested plz message me Ideal Skills and Experience: - Proficiency in HTML and WordPress - Strong knowledge of CSS and JavaScript - Experience in converting HTML websites to WordPress - Ability to customize and design WordPress themes - Familiarity with popular WordPress plugins and their integration

  €362 (Avg Bid)
  €362 Μέση Προσφορά
  159 προσφορές

  Online Tutoring Application with Live Class Subject(s) for Tutoring: Math, Science, Language Arts Specific Features and Requirements: - Session Recording: The application should have the capability to record tutoring sessions for future reference and review. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing online tutoring applications - Proficiency in web development languages and frameworks - Knowledge of real-time communication technologies - Familiarity with interactive whiteboard tools Note: The client is open to suggestions for additional features and requirements.

  €1294 (Avg Bid)
  €1294 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  I am looking for a talented freelancer to help me turn the game “Adopt Me” into an educational curriculum suitable for elementary school aged children. The curriculum should focus mainly on language arts, covering topics such as grammar, literature, reading, writing, and more at an intermediate level. This curriculum should be fun, interactive, and engaging. I am confident that the right freelancer has the innovative spirit and subject knowledge needed to create something truly special.

  €333 (Avg Bid)
  €333 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Commission, marketing, and sales Έχει λήξει left

  ...marketer to promote my Martial arts/self defense and firearm training business to both businesses (B2B) and individual consumers (B2C). The ideal candidate should have experience in commission marketing and be skilled in reaching a diverse target audience. Skills and experience required: - Proven track record in commission marketing - Ability to effectively promote services to both B2B and B2C audiences - Strong communication and negotiation skills - Familiarity with various marketing channels and strategies - Experience in achieving sales targets and generating leads The preferred sales commission structure for this project is a flat fee per sale. Local martial arts school needs martial to bring in clinics in a 10- 15 mile radius. We are teaching martial arts...

  €12573 (Avg Bid)
  €12573 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Dance&Arts Ltd is looking for a champion virtual assistant on a full-time basis to join our already existing admin Team. Our ideal candidate will have great experience in administrative and customer service tasks, and be proficient in Microsoft Office Suite and Gmail Suite. We need someone who can work during UK time, from about 9.00 am to about 3.00 pm every day, but the exact time can be discussed and agreed together. Also the position will initially be on a part- time basis of around 28 hours per week, to increase up to 35 hours per week, The right candidate should have a very strong work ethic and be willing to do whatever is necessary to get the job done. We're looking for someone who can work efficiently with minimal supervision, as well as provide excellent customer...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  116 προσφορές

  I would like a design similars to another famous brands of this kind of fruit drink or nectars. We have our own brand

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  90 προσφορές
  powerpoint presentation Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced freelancer to help me create a professional PowerPoint presentation for a project I’m working on. The purpose of this presentation is for educational/training purposes in the arts/humanities field, and it should contain between 10 and 20 slides. The freelancer must have substantial experience creating visuals and designing effective presentations that are easy to interpret and visually appealing. They should be able to communicate complex information and ideas in a clear, concise, and engaging way. I expect the presentation to be completed on time and with total accuracy. If you think you have the skills to provide a presentation that meets these requirements, please apply. Thanks for your interest!

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  153 προσφορές

  Bids are invited from reputed and experienced Call Centers and BPOs. Preference will be given to Indian Centers. The Center will need to invite couples to attend a 90 minute presentation at our travel club and timeshare locations in the US. In return the couple will get a vacation package absolutely free and an additional gift (optional). The couple doesn't need to buy, pay or sign up for anything. The Center will get paid every appointment kept i.e. every single couple sent by them to travel club and timeshare location. Its an easy campaign with really high revenue. Will be a cake walk for the Call Centers who have worked for US Outbound Sales Campaign. Kindly quote your bid as per appointment kept. Acceptable price will be between $120 and $150.

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  spice modelling Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced freelancer to create an intermediate-level spice model of an op-amp. I have specific parameters that need to be modeled, so the model should represent these accurately. The model should have adequate detail and accuracy for use in verification and design simulation, and should be able to accurately fit an equivalent circuit. The right individual for this project should be highly knowledgeable in circuit simulation and modeling, and possess the necessary theoretical knowledge to efficiently complete this task. This project requires the utmost attention to detail and great analytical skills, so anyone interested in this project needs to demonstrate that they possess them.

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Articles about Gold and Gold Craft Έχει λήξει left

  My client is interested in setting up a business to sell gold craft such as those in this website: I would need 20 + SEO articles about Gold and Gold Craft. The target audience is potential buyers of gold and gold crafts. The article need not be very in-depth, and should be appropriate length read for website (500 words are enough). Examples of topic for each article are the following: ∙ The continuing rise in the value of gold and why. ∙ The relationship between inflation and gold. ∙ Why is gold historically a safe-heaven asset and store of wealth. The price of each article is 20 USD. It could be paid by per article/milestone.

  €325 (Avg Bid)
  €325 Μέση Προσφορά
  92 προσφορές
  Miniature arts on charging cable Έχει λήξει left

  We would like to hire miniature artist to design HK cultural things / transport onto a charging cable which is of 5mm diameter (round cable) or 5mm flat area (flat cable)

  €375 (Avg Bid)
  €375 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for a talented logo designer to create an abstract logo for my business Nascence Arts. ("nascence" means to come into being - to create) The logo should be modern and visually appealing. I have specific colors and themes in mind that I would like the designer to incorporate into the logo. The logo should be unique and memorable. As I want to use the logo royalty-free for life, it is important that the designer understands the concept of copyright and provides me with the necessary rights to use the logo without any restrictions. The ideal candidate for this project should have experience in creating abstract logos, a strong understanding of color theory, and the ability to create visually striking designs.

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  163 προσφορές
  300 Photo Realistic Images Έχει λήξει left

  Generate 300 photo-realistic images for a sci-fi-style environment. Requires proficiency in CGI arts, creativity, and attention to detail.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Enable user choice using <amp-consent> component (Google ). Add GDPR support for AMP (Google ) Pages. correctly configure and install the Google <amp-consent> tag on my index page in attached file.

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...help automate my trading with the added potential of the AI being able to learn from its experience over time in order to produce better results. Your suggested approaches and solutions to this challenge will be greatly appreciated. Please provide examples of previous experience using Quantower trading platform and LSTM programming Scope : 1. The data source platform is Quantower, broker is AMP, data from SP500 and Nasda100 using a free demo account 2. Extract historical candle data into a CSV excel file. Data should be current volume of each candle, the floating or market volume of each candle, account information, in 5 minutes, 1 minute, 30 seconds, 15 seconds. 3. Predicting a candle in a 5-minute window using a configurable Multivariable LSTM Neural Network. 4. Once data...

  €502 (Avg Bid)
  €502 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  off grid water pump Έχει λήξει left

  Small power supply PCB that can ensure clean 12 volts, 3.5 amp operation with 7.5 amp peak that has an SAE fuse and on-off switch. 2 wire input and two wire output

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές