Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  111,033 advertising δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Advertising Specialist -- 3 Έχει λήξει left

  Αναζητώ έμπειρο άτομο για να αναλάβει την προώθηση του ιστότοπου μας με στόχο την αύξηση πωλήσεων.

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Social media advertising Έχει λήξει left

  μικρό ηλεκτρονικό κατάστημα. αναζητούμε εναν επαγγελματία να αναλάβει το κομμάτι της διαφήμισης στα social media.

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  We are a local tutor-educator in Piraeus, employing children and adults of all ages and offering a range of classical tutorials, foreign language IT applications and much more. We are interested in a partnership for managing our marketing, content creation, promotional videos, and online and offline advertising in general. Thanks! Είμαστε ενα τοπικό φροντιστήριο-εκπαιδευτήριο στον Πειραιά και απασχολούμε παιδιά κα&iota...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Δημιουργία video με 3d προβολή θα διαφημίζεται κινητό τηλεφωνο , αυτό θα προβάλεται κυρίως για διαφήμιση στο facebook , στο e-shop , στην τηλεόραση , το βιντεό θα έχει διάρκεια 2 λε&pi...

  €193 (Avg Bid)
  €193 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Χρειάζομαι διαχείριση μιας fun page, 3-4 post τη βδομάδα, 1 διαγωνισμό like & share ανά μήνα και διαχείριση της διαφημιστικής καμπάνιας (το κόστος της καμπάνιας θα αλλάζει ανά μήνα και θα &epsi...

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Design 6 Advertising Banners Έχει λήξει left

  Design 6 Advertising Banners for Google Adwords. Banner sizes: Banner: 468 x 60 Leaderboard: 728 x 90 Rectangular: 336 x 280 Inside rectangular: 300x250 Skyscraper: 120 x 600 Vertical: 160 x 600

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Ζητούνται 3-4 καλοί γνώστες του pay per action advertising. Όσοι από σας γνωρίζετε πως λειτουργούν υπηρεσίες όπως το , και είστε σε θέση να οργανώσετε μόνοι σας τέτοιου είδους &kappa...

  €696 - €1391
  €696 - €1391
  0 προσφορές

  Ζητούνται 3-4 καλοί γνώστες του pay per action advertising. Όσοι από σας γνωρίζετε πως λειτουργούν υπηρεσίες όπως το , και είστε σε θέση να οργανώσετε μόνοι σας τέτοιου είδους &kappa...

  €3600 (Avg Bid)
  €3600 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  meta ads marketer 6 μέρες left

  Job Title: Meta Ads Marketer Company: GraphiBee Location: Remote Job Type: Contract Job Description: Are you a highly experienced and skilled Meta Ads Marketer with a flair for digital marketing? GraphiBee is seeking a talented professional to join our team on a contract basis. As a Meta Ads Marketer, you will play a pivotal role in driving our online advertising campaigns to new heights, with additional expertise in Zomato and Swiggy marketing. Responsibilities: - Develop, implement, and optimize Meta Ads campaigns to achieve targeted objectives and maximize return on investment. - Leverage your expertise in Zomato and Swiggy marketing to design and execute campaigns for these platforms. - Conduct comprehensive keyword research and competitive analysis to refine ad strategi...

  €503 (Avg Bid)
  €503 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  affiliate partner -- 4 6 μέρες left

  Become a direct affiliate in India and earn money by advertising our products. Partner up with a successful bookmaker and get up to 40% of the company's net income. Quick registration We've made it as easy as possible to register and verify your affiliate account. Get your first affiliate link in no time! Guidance and support We will gladly share our wealth of experience and knowledge with you and help you start from scratch. Your personal manager will help you build the right marketing strategy, and resolve any issues you may encounter. Ready-made promo materials No more using your own time and money on marketing - our team has a wide range of ready-to-use, high quality promotional materials on hand to maximize conversion. Quick and easy payouts We've cut down o...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Digital media marketing 6 μέρες left

  ...experience in social media marketing and be able to create engaging content to reach our target audience. Skills and experience required: - Strong knowledge and experience in social media marketing - Proven track record in creating and implementing successful brand awareness campaigns - Ability to create engaging and shareable content - Familiarity with various social media platforms and their advertising features - Experience in analyzing campaign performance and making data-driven improvements - Good understanding of the B2C market and consumer behavior Responsibilities: - Develop and implement a comprehensive social media marketing strategy to increase brand visibility and reach - Create engaging and shareable content for social media platforms - Manage social media accoun...

  €187 (Avg Bid)
  €187 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Looking Ebay Seller For sale my Products For Cristmas 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced eBay seller to help me sell my electronics ...Pricing: I have set prices for my products. Product Quantity: I plan to sell 1-10 products. Ideal Skills and Experience: - Proven experience as an eBay seller - Strong knowledge of the eBay platform and its selling features - Excellent communication and negotiation skills - Ability to create attractive product listings with engaging descriptions and images - Familiarity with online marketing and advertising strategies to drive sales - Efficient order processing and shipping management - Positive feedback and ratings on previous eBay sales If you have a successful track record as an eBay seller and are interested in helping me sell my electronics products for Christmas, please reach out to discuss furthe...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...Experience in promoting products or services to a general audience - Ability to create engaging and compelling content for Facebook posts - Knowledge of Facebook advertising tools and techniques - Understanding of audience targeting and segmentation Tasks to be done: - Develop a comprehensive marketing strategy to promote the product or service to a general audience on Facebook - Create and schedule engaging posts that highlight the benefits and features of the product or service - Optimize Facebook advertising campaigns to reach the target audience effectively - Monitor and analyze the performance of the Facebook page and advertising campaigns, making adjustments as needed - Provide regular reports and updates on the progress of the promotion efforts If you have ...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Shopify TikTok 6 μέρες left

  We are seeking a skilled and experienced digital marketing expert to boost our Shopify store's performance by running successful advertising campaigns on the TikTok sales channel. If you are well-versed in TikTok advertising and have a proven track record of driving results for e-commerce businesses, we want to hear from you! Project Scope: We require a digital marketing expert to: Create and Manage TikTok Ads: Develop and execute effective TikTok ad campaigns tailored to our target audience, products, and brand. Audience Research: Conduct in-depth audience research to identify and target the most relevant TikTok users who are likely to convert into customers. Ad Creative: Develop eye-catching and engaging ad creatives, including videos, images, and ad copy that align ...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...Requirements: - Experience in setting up and optimizing Amazon PPC campaigns - Ability to work within a monthly budget of $500 - $1000 - Familiarity with advertising goals focused on increasing brand awareness & conversion Tasks: - Set up and optimize my Amazon PPC campaign - Manage and monitor the campaign within the given budget - Implement strategies to increase brand awareness through advertising Skills and Experience: - Proven experience in setting up and optimizing Amazon PPC campaigns - Knowledge of keyword research and selection for effective ad targeting - Ability to analyze campaign data and make data-driven decisions - Understanding of advertising goals and strategies for increasing brand awareness If you have the necessary skills and experience, p...

  €237 (Avg Bid)
  €237 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  €32 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  Project Description: Amazon Account Management and Client Acquisition Specialist I’m Sajjad A. I Have 5 Years of Experience and I love the work it has led to working with clients with accounts in the USA, Canada, UK, Germany, Italy, and UAE. I am a super expert in Amazon, eBay, Walmart, and Etsy listing optimization and search engine optimization. PPC ads, advertising campaign, keywords research, Flat file, FBA shipment, Inventory management, google spreadsheet. My Expertise Includes: listings single/variation. PPC & Promotions FBA Complete Management. Flat files. listings Merge. Price analysis. SEO. (White Hat SEO). Customer Services. Order Processing. Inventory Management. Brand Registry. Enhanced Brand Content Store Front Design Reports Management Backend Keywords R...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Project Description: Gas Sign Installation on Billboard Catwalk Purpose: Advertising Specifications: Custom made gas signs Permits and Approvals: No assistance needed Ideal Skills and Experience: - Experience in gas sign installation - Custom signage fabrication - Knowledge of advertising and marketing strategies - Familiarity with local regulations and requirements for sign installation.

  €506 (Avg Bid)
  €506 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Mağaza tanıtımı 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Mağaza tanıtımı - Online Store Promotion to Boost Sales - I am looking for a freelancer to help me promote my online store for starting a new enterprise. - The main goal for this store promotion is to boost sales and increase revenue. - The ideal candidate should have experience in online marketing and digital advertising. - They should be familiar with various online platforms and strategies to drive traffic and conversions. - Skills in search engine optimization (SEO), social media marketing, and email marketing are highly desired. - The freelancer should be able to create compelling and persuasive content to attract potential customers. - Knowledge of e-commerce platforms and website analytics is also important. - The successful candidate will be responsible for d...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Im seeing some of the entries, and I need to clarify I'm NOT asking for a logo! I'm asking for a banner for an advertising. To run ads one Facebook, instagram. please read before you submit anything. I already have a logo which is attached. and I also attached an example of a banner I created. I would like to create a banner so I can run adds in: Facebook Instagram Nextdoor I Will attached the banner I did my self just for info reference. I’m also attaching the logo and some pictures of our portafolio. not that you have to use them but just in case.

  €93 (Avg Bid)
  €93
  80 συμμετοχές
  digital marketing 6 μέρες left

  We are looking for a digital marketing expert who specializes in social media marketing, specifically on ...visibility and engagement - Monitor and respond to comments and messages on Instagram - Analyze and report on the performance of Instagram campaigns, making data-driven recommendations for improvement Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of the Instagram platform and its features - Proficiency in social media management tools, such as Hootsuite or Buffer - Experience in running paid advertising campaigns on Instagram - Familiarity with influencer marketing and collaboration strategies on Instagram - Strong communication and creative thinking skills If you are a talented digital marketer with a passion for Instagram, we would love to hear from you. Please provide e...

  €361 (Avg Bid)
  €361 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  I am seeking a skilled and experienced freelancer to develop and execute a comprehensive social media strategy for our brand. The goal of this strategy is to increase Product Launch Campaign, brand awareness among all ages and Social Media Advertising. Responsibilities: - Develop and execute a social media strategy for platforms such as Instagram, TikTok, and others - Create engaging content, including visuals, captions, and stories, that align with our brand aesthetic - Post content on a daily basis on each platform Ideal Skills and Experience: - Proven experience in developing and executing successful social media strategies - Strong understanding of various social media platforms and their algorithms - Excellent creativity and ability to create visually appealing and engaging ...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...product information section. Mybuilder Area: - I need a job posting and bidding system similar to mybuilder. - Clients should be able to post jobs and receive bids from electricians. - There should be a reviews and ratings system for clients to leave feedback on electricians. - A messaging system is needed for communication between clients and electricians. Advertising Options: - I want to provide affiliate marketing options for advertising on the website. Product Information Section: - I need a product comparison feature for the products in the electrical industry. - The product database should be searchable. - There should be a user review and rating system for the products. Ideal Skills and Experience: - Experience in web development, specifically in creating job po...

  €565 (Avg Bid)
  €565 Μέση Προσφορά
  145 προσφορές
  sell product 6 μέρες left

  Sell Product I am looking for a freelancer who can help me sell my physical product to a general audience. The ideal candidate will have experience in both online and physical store sales. Skills and Experience: - Experience in online marketing and e-commerce - Knowledge of physical store operations and sales techniques - Familiarity with social media advertising and digital marketing strategies - Ability to target and reach a general audience effectively - Strong communication and sales skills - Understanding of customer behavior and market trends This project requires a freelancer who can effectively sell a physical product to a wide range of customers through both online and physical store channels. The ideal candidate will have the skills and experience necessary to reach an...

  €325 (Avg Bid)
  €325 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Here is the design brief I made for this contest; please read and follow carefully

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Fundraiser 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer to help me with a fundraiser project. The purpose of this fundrai...and $20,000. I am planning an online campaign as the type of fundraising event. Skills and experience required for this project: - Experience in organizing and managing online fundraising campaigns - Knowledge of effective strategies to reach fundraising targets - Ability to create compelling content and engage with potential donors online - Proficiency in social media marketing and digital advertising - Strong communication and persuasive skills to promote the fundraiser effectively If you have previous experience in fundraising and a passion for making a positive impact, I would love to hear from you. Please provide examples of your past fundraising campaigns and your strategies fo...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Fundraiser -- 2 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer to help me with a fundraiser project. The purpose of this fundrai...and $20,000. I am planning an online campaign as the type of fundraising event. Skills and experience required for this project: - Experience in organizing and managing online fundraising campaigns - Knowledge of effective strategies to reach fundraising targets - Ability to create compelling content and engage with potential donors online - Proficiency in social media marketing and digital advertising - Strong communication and persuasive skills to promote the fundraiser effectively If you have previous experience in fundraising and a passion for making a positive impact, I would love to hear from you. Please provide examples of your past fundraising campaigns and your strategies fo...

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...part time/Full time . Just your passionate about work is enough for us. We are giving free mental health support to our team members. We will help you to grow both financially and mentally. Let's grow together ❤️ Skills and Experience Required:(optional) - Experience in social media marketing, specifically targeting teens and young adults - Knowledge of popular social media platforms and their advertising capabilities (e.g., Instagram, TikTok) - Ability to create engaging and visually appealing content that resonates with the target audience - Familiarity with influencer marketing strategies to collaborate with relevant influencers and maximize reach - Proficiency in tracking and analyzing social media metrics to measure the success of the campaigns - Excellent communication...

  €973 (Avg Bid)
  €973 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Project Title: Snapchat Media Buying Consultant Project Description: I am seeking a Snapchat media buying consultant to help me run an effective campaign targeting adults with the goal of lead generation. The ideal candidate for this project should have extensive experience and expertise in Snapchat media buying, and a proven track record of successfully generating leads through Snapchat advertising. Key Requirements: - Expertise in Snapchat media buying, including knowledge of best practices, targeting options, and ad formats - Strong understanding of the adult demographic and how to effectively reach and engage this audience through Snapchat - Proven experience in lead generation campaigns on Snapchat, with a track record of delivering high-quality, qualified leads - Familiar...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Graphics designer to create poster for marketing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a graphics designer to create a poster for advertising a product. I am specifically looking for a modern and minimalist style for the poster. The poster should include the company logo and contact details. Ideal skills and experience for this job include: - Strong graphic design skills - Experience in creating marketing materials - Proficiency in using design software such as Adobe Photoshop or Illustrator - Attention to detail and ability to create visually appealing designs - Understanding of marketing principles and ability to create designs that effectively promote a product.

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  Facebook Ads Marketing Specialist 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skil...marketing efforts on Facebook in Ad campaigning running ads. And need to do the Market analysis, Competitor Analysis to get the leads in the less price. Specific areas of digital marketing assistance needed: - Social Media Marketing, with a focus on Facebook Ideal skills and experience: - Proven experience in social media marketing, specifically on Facebook - In-depth knowledge of Facebook advertising and targeting options - Ability to create compelling and engaging social media content - Familiarity with social media analytics and reporting Primary goal of the social media marketing campaign: - Lead Generation for the Webinar If you have expertise in social media marketing and a track record of successful lead generation on Facebook, please submit your...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Design for a 2 pages brochure _ Arabic Speaking designer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an Arabic speaking designer to create a 2-page brochure for advertising a product/service. The preferred style for the brochure should be creative and artistic. As the client, I do not have any specific images or text that need to be included in the brochure, so the designer will have the freedom to handle this. Ideal Skills and Experience: - Fluent in Arabic language - Strong graphic design skills - Experience in creating artistic and creative designs - Ability to work independently and take creative direction - Attention to detail and ability to deliver high-quality work within a given timeframe.

  €86 / hr (Avg Bid)
  €86 / hr Μέση Προσφορά
  84 προσφορές

  ...newcomers to flourish. Job Description: We are seeking a skilled and creative Digital Marketing Specialist to join our team on a freelance basis. The ideal candidate will have expertise in Paid Advertising (Facebook/Instagram/Google), Social Media Marketing (SMM), and Content Creation. The role involves developing and executing digital marketing strategies to enhance our online presence and drive engagement. If you're a results-driven individual with a passion for digital marketing, we want to hear from you! Job is for 30 days Responsibilities: Paid Advertising: Create and manage compelling paid advertising campaigns on Facebook, Instagram, and Google. Conduct thorough keyword research and optimize ad copies for maximum performance. Monitor and analyze camp...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Skilled Video Editor Needed for Engaging Facebook Ad Campaigns 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: We are seeking a talented and creative video editor who specializes in crafting compelling video content for Facebook advertising. The ideal candidate will have a keen eye for detail and a flair for creating visually appealing and engaging videos that resonate with diverse audiences. Key Responsibilities: Develop and edit high-quality video content for Facebook ads, specifically tailored for both Facebook Stories and Feed. Collaborate with our marketing team to understand the campaign objectives and target audience, ensuring that the video content aligns with these goals. Implement creative editing techniques to produce dynamic and captivating videos that stand out in a crowded social media landscape. Optimize videos for mobile viewing, ensuring they are effe...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Graphic Designer 5 μέρες left

  am looking for a professional Graphic Designer to create a marvelous Logo and banner for my company. . My niche is belongs to skin products so it will be about cosmetic and etc. If you are passionate and having years of experience than apply for this job. Now mentioning Below requirements about my logo. Scope of Wor...that encapsulates our brand identity. Ensure the logo is suitable for application across both digital and print media. Collaborate on multiple design concepts, with the flexibility to iterate based on feedback. Banners: Design visually engaging banners for online platforms, including our website and social media channels. Create banners of different sizes and formats to accommodate diverse advertising spaces. Incorporate our brand elements seamlessly into the banne...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  I am looking for a talented graphic designer to create a leaflet for my pharmacy. The main purpose of the leaflet is to advertise special offers and discounts to the general public. Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop or Illustrator - Strong understanding of marketing and advertising principles - Ability to create visually appealing and attention-grabbing designs - Experience in designing promotional materials or leaflets for retail or healthcare industries Specific Design/Content Requirements: - I have a specific design and content in mind for the leaflet - The leaflet should showcase our special offers and discounts in a clear and visually appealing way - It should include our pharmacy logo and contact information - The design...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Native copywriter 5 μέρες left

  We are looking for a native English copywriter to create website content. The ideal candidate should have experience in marketing and advertising copywriting. The desired length of the copy is between 500-1000 words.

  €377 (Avg Bid)
  €377 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  PPC FOR AMAZON 5 μέρες left

  Project Title: PPC FOR AMAZON I am looking for a PPC expert to help me increase sales on Amazon through a targeted advertising campaign. Budget: Less than 200 $ per month Primary goal: Increase sales Platform preference: Amazon Ads Skills and experience required: - Proven experience in managing successful PPC campaigns on Amazon Ads - Deep understanding of Amazon's advertising platform and algorithms - Expertise in keyword research and selection for Amazon PPC - Ability to optimize campaigns to maximize sales and ROI - Strong analytical skills to track and monitor campaign performance - Knowledge of Amazon's A9 algorithm and how it impacts PPC campaigns - Familiarity with competitor analysis and staying up-to-date with industry trends - Excellent communicatio...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Project Description: Social media picture advertising an upcoming performance on Instagram - I am looking for a talented graphic designer who can create a modern and eye-catching picture to promote an upcoming event. - The main message that needs to be conveyed through the picture is the event details, including the date, time, venue, and any other relevant information. - The preferred style for the picture design is modern, with a clean and sleek look. - The picture should be optimized for Instagram and should be visually appealing to attract the attention of the target audience. - The ideal candidate for this project should have experience in graphic design, particularly in creating social media content. - They should have a good understanding of Instagram's design guideline...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  ...and effective tracking. Integrate Pixel and Conversion API for the newly added brand, mauritiusattractions.com. Cross-Domain Tracking Implementation: - Implement cross-domain tracking within Google Analytics to monitor users across multiple domains for a complete view of their interaction. Advantage+ Catalog Ads Setup: - Initiate Advantage+ Catalog Ads setup for to enhance product advertising and optimization Facebook - Event Tracking Setup for Websites - Configure standard events, custom events, and custom conversions for each website—, , CSLE, and mauritiusattractions.com. Custom Audience Validation: - Verify and ensure the proper generation and population of custom audiences based on defined criteria and user interactions. Google Analytics: - Enhance the curren...

  €220 (Avg Bid)
  €220 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  [For Brazilian] Short video actors/actresses/Agency 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  [For Brazilian] Short video actors/actresses/Agency I am looking for actors/actresses in the age ran...authenticity and relatability to the commercial. Overall, I am looking for talented actors/actresses who can bring the commercial to life, capturing the attention of the target audience and effectively promoting the product or service. We need local actors/actresses to shoot a short video of charity public benefits based on the scripts or videos we provided. We will use advertising creativity as an advertising creative video on Facebook, Tiktok and Google (KWAI). The video is in Portuguese. The duration of each video is around 30s. The price of 2 videos is 60 USD. [The budget is for 1 videos with commercial right.] [TikTok content creators or experienced a...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...message of the video should be highlighting the product variety available at the store and available offers, to attract more customers to visit the store and become regular visitors. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating animated and live-action videos - Ability to showcase a wide range of products in an engaging and visually appealing manner - Understanding of marketing and advertising principles to effectively convey the message - Proficiency in video editing software and animation tools - Creativity and attention to detail to create an attractive store atmosphere in the video - Strong communication skills to collaborate with the client and incorporate their feedback I will provide the text (Arabic/English), pictures, and video clips of the store and I need to...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Facebook and AdWords 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...- I am looking for a skilled professional to help me increase website traffic through a Facebook and AdWords campaign. - The main goal of this campaign is to increase website traffic, specifically targeting everyone as our target audience. - My budget range for this campaign is low, ranging from $100 to $500. - The ideal freelancer for this job should have experience in Facebook and AdWords advertising, with a proven track record of increasing website traffic. - They should be knowledgeable in targeting a wide range of audience demographics and be able to optimize campaigns for maximum results. - The freelancer should also have a strong understanding of budget management and be able to deliver effective campaigns within the specified budget range. - Excellent communication skills...

  €308 (Avg Bid)
  €308 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές
  Social Media Marketing to promote a Singing event 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...guest performance from a renowned Kannada comedy artist. Skills and Experience Needed: - Proficiency in Instagram marketing and advertising - Experience in creating and implementing successful social media campaigns that drive event attendance - Ability to create engaging and shareable content that resonates with the target audience - Knowledge of social media analytics and ability to track and measure the success of the campaign Responsibilities: - Develop and execute a social media marketing strategy focused on Instagram - Create compelling and visually appealing content to promote the event and engage with music enthusiasts - Utilize Instagram advertising tools to reach a wider audience and increase event attendance - Monitor and analyze social media metrics to track...

  €189 (Avg Bid)
  €189 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I am in need of a freelancer to assist me with a Google Ad Words Advertising project. My target audience is local, and my main goal is to achieve sales conversion. My monthly budget for this advertising campaign is around $300 AUD per month plus clicks. I also require customers to book online rather than calling us. My Keywords are: 1. cruise hire Sydney 2. Luxury boat hire Sydney 3. luxury boat hire Sydney harbour boat rental Sydney charters Sydney 6. luxury yacht hire Sydney Skills and Experience: - Extensive experience with Google Ad Words Advertising - Knowledge of local advertising strategies - Proven track record of achieving sales conversion through advertising campaigns - Ability to work within a limited budget and optimise campaign performa...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Drone Light show designs in blender using skybrush plugin 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...can create a captivating drone light show using the blender skybrush plugin for advertising purposes. Theme/Concept: - The advertisement will have a specific theme or concept in mind, as specified by the client. Duration: - The drone light show should be between 5-10 minutes in length. Skills and Experience: - Proficiency in using the skybrush Blender plugin for designing drone light shows - Previous experience in creating advertising campaigns using drones - Creative mindset to bring the client's specific theme or concept to life - Attention to detail to ensure a visually stunning and impactful advertisement If you have the necessary skills and experience in creating drone light shows for advertising purposes, I would love to hear from you. Pleas...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can manage my Facebook campaign to generate leads. My target audience is the general public and my monthly budget for this campaign is under $500. I am seeking someone with the following skills and experience: - Proven track record in successfully generating leads through Facebook campaigns - Deep understanding of Facebook advertising tools and strategies - Ability to create compelling and engaging ad copies and visual content - Proficient in audience targeting and segmentation - Strong analytical skills to track and optimize campaign performance - Excellent communication and reporting skills to provide regular updates on campaign progress If you have the expertise and experience to help me achieve my goal of generating leads through a Facebook ca...

  €228 (Avg Bid)
  €228 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Resize Labels 8 μέρες left

  Hi Rômulo, I hope you well. As discussed we need to convert both the front and back labels into one label. 65x195mm. We need to add a few minor things.. "May contain traces of nuts" and an image advertising nothing artificial. Please let me know if you require more information.

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Title: Creative/Art Office Space Vinyl Banner Design Dimensions: 20ft tall by 15ft wide Project Overview: Our company is seeking a talented designer to create a visually appealing vinyl banner for the side of a building to advertise our creative/art office space for rent. The banner will serve as a promotional tool to attract potential tenants and convey our unique and vibrant office environment. The New Info file contains the look we wish to achieve the Copy for the 77 wash file contains the new wording for the banner The letters should be white and the background should be the dark grid using this color: Benjamin Moore in Polo Blue #2062-10 Key Requirements: - Proficiency in designing large-scale vinyl banners - Strong understanding of visual communication and brand representation ...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Social Media Marketer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Need a social media marketer that understands the canabis industry and knows how to post ads in marketplace, stories and pics on instagram and Facebook, Twitter, advertising on Snapchat and tiktok and other platforms properly. When I say properly, I mean so that the ads or account don’t get removed or flagged, but yet we are able to get our demographic prospects and they are able to find us with ease. Idea candidate will have proven track results, and have an hour or two of free time each day to post and make changes to each platform. I’m not looking for someone to schedule content to be published once a day. I’m looking for someone to actually grow our platforms and do all the marketing involved to ensure results. Must be proficient in English language and spe...

  €319 (Avg Bid)
  €319 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  Κορυφαία advertising Άρθρα Κοινότητας