Website Designers για πρόσληψη σε United States

 • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας
 • United States
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 74 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   programmatis
Πρόσλαβε τον/την   programmatis

  programmatis programmatis

  United States $250 USD / ώρα
  Your tailored tech success route - let's chat
  United States
  Welcome to Programmatis! Your tailored tech success route – because one size never fits all. At Programmatis, we're not just developers; we are visionaries in the digital landscape. We specialize in creating custom business solutions that blend cutting-edge technology with user-centered design. OUR...
  Welcome to Programmatis! Your tailored tech success route – because one size never fits all. At Programmatis, we're not just developers; we are visionaries in the digital landscape. We specialize in creating custom business solutions that blend cutting-edge technology with user-centered design. OUR SERVICES Fractional CTO: Drive innovation and growth without a long-term commitment. Know your options before making a decision about your business technology. Technology Design & Development: We provide clients with everything they need to dominate their corner of cyberspace. Programmatis has a broad portfolio ranging from NASDAQ-listed giants to local businesses, each with their own success story. Organic Online Marketing (SEO): Create a long-term digital marketing strategy that uses non-paid tactics to build brand awareness and engage with leads. Additional Services: Managed Hosting, API Integrations, Mobile App Development, Software Development, SaaS Development, Website Development WHY PROGRAMMATIS? Return on investment. Our clients come back 4 times more than the competition, a testament to the value we inject into our client businesses at a fundamental, operational level. At 62%, we are the highest ranking account on freelancer.com in Repeat Hire Rate as well as boasting a perfect 100% on all other performance metrics. When you work with Programmatis, you're not just hiring a developer; you're gaining an extension of your team, committed to your business's growth and success. Send us a message anytime to discuss your next project! Don't just dream of it. Your tech success journey starts here. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την programmatis
 • Πρόσλαβε τον/την   uzmaq74
Πρόσλαβε τον/την   uzmaq74

  uzmaq74 uzmaq74

  United States $45 USD / ώρα
  ⭐ Full Stack | WordPress | PHP | Laravel | React
  United States
  In today’s digital era, establishing a compelling online presence is crucial for success. Our team, boasting over five years of experience in full-stack development, is dedicated to propelling your web presence to unprecedented heights. ⭐ Our Core Services: ✅ㅤWordPress Development ✅ㅤShopify Development ✅ㅤFront-end...
  In today’s digital era, establishing a compelling online presence is crucial for success. Our team, boasting over five years of experience in full-stack development, is dedicated to propelling your web presence to unprecedented heights. ⭐ Our Core Services: ✅ㅤWordPress Development ✅ㅤShopify Development ✅ㅤFront-end UI:ㅤ ㅤㅤHTML5, CSS3, Bootstrap, ✅ㅤFront-end JS:ㅤㅤㅤReact.js, Vue.js, Angular, Three.js, Next.js, Nuxt.js ✅ㅤBack-end:ㅤ ㅤ ㅤㅤPHP, Laravel, ASP.NET, Node.js, Ruby on Rails, Python ✅ㅤMobile APP:ㅤ ㅤ ㅤReact Native, Flutter, Swift, Objective-C ✅ㅤDatabases:ㅤㅤㅤㅤMS SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis ✅ㅤPayment:ㅤㅤㅤㅤㅤBraintree, Stripe, PayPal, Authorize.net ✅ㅤServers:ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤAWS, MS Azure, Heroku, Rackspace, Digital Ocean ✅ㅤCode Management Tools:ㅤGitHub, Bitbucket, GitLab PM Tools: Jira, Trello, Asana ⭐ Why Choose Us? #️⃣1️⃣ㅤCustom & Responsive Design #️⃣2️⃣ㅤOptimized Performance & SEO #️⃣3️⃣ㅤRobust Security #️⃣4️⃣ㅤBusiness Growth Got an idea? A dream? A challenge? We're eager to listen and turn your ideas into reality! Why wait? Drop us a message and let's chat about your project's potential, your dreams, and how we can turn them into your digital success story. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την uzmaq74
 • Πρόσλαβε τον/την   anisamushtaq001
Πρόσλαβε τον/την   anisamushtaq001

  anisamushtaq001 anisamushtaq001

  United States $30 USD / ώρα
  Graphic Designer | CMS Website Developer | UX/ UI
  United States
  I bring over a decade of expertise as a Graphic Designer, Web Designer, and Developer, contributing to the success of businesses through compelling graphics and user-centric web designs. With a proven track record of crafting 500+ logos and developing 100+ websites/platforms for both online and local clients, I...
  I bring over a decade of expertise as a Graphic Designer, Web Designer, and Developer, contributing to the success of businesses through compelling graphics and user-centric web designs. With a proven track record of crafting 500+ logos and developing 100+ websites/platforms for both online and local clients, I specialize in bringing brands to life in the digital space. My role extends beyond mere design and development; I excel in helping businesses establish a distinguished online presence. Proficient in customizing websites across various platforms and CMS, I leverage custom coding tools such as PHP and liquid. My experience spans collaboration with diverse themes and plugins, ensuring tailored solutions that align with unique business needs. Key Design Expertise: UI/UX UX Research User Flow Wireframing (Low, Medium, High Fidelity) Prototyping Responsive Design Design Tools Mastery: Figma Adobe XD Adobe Photoshop Sketch InVision Versatile CMS Development: WordPress Shopify Wix Squarespace Webflow Magento Opencart BigCommerce Drupal Weebly Joomla Comprehensive Web Development Skills: HTML CSS JavaScript Bootstrap Framework PHP Laravel Yii CodeIgniter Custom Development Expertise: React React.js Node.js Express.js Next.js Nuxt.js HeadlessCMS API Development Rest API JSON Effective Database Management: MongoDB SQL PL SQL SQL lite Oracle If you're seeking an exceptional professional to elevate your brand, let's schedule a discovery call. I am eager to exchange ideas and collaborate on a solution that will make your business stand out in the ever-evolving digital landscape. Best Regards, λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την anisamushtaq001
 • Πρόσλαβε τον/την   ChainBotSolution
Πρόσλαβε τον/την   ChainBotSolution

  ChainBotSolution ChainBotSolution

  United States $65 USD / ώρα
  Delivering Innovation and Digital Transformation
  United States
  Chainbot Solutions is an experience-driven and client-oriented custom software development company from Baltimore, MD. The company was established in 2017, since then, we have been delivering innovation and digital transformation through top-notch technology solutions that bring value to thousands of users around the...
  Chainbot Solutions is an experience-driven and client-oriented custom software development company from Baltimore, MD. The company was established in 2017, since then, we have been delivering innovation and digital transformation through top-notch technology solutions that bring value to thousands of users around the globe. Our team is comprised of industry experts with extensive knowledge about all of the popular technologies We are well versed in the following: o 20+ Popular Programming Technologies and 30+ Frameworks o Websites/CMS/Mobile Apps o Networking Troubleshoot o Hosting Server Migration/Domain/IT Security o Graphic Design/Brand Identity/Custom User-Interface design o 3D Modeling/2D Animation/VFX Art/Post-Production/Video Editing o Creative Writing/Virtual Assistance Why we should be your choice? Various reasons exist for why businesses choose us for their creative and digital needs. Designing solutions that are unique and creative, partnering with award-winning experts, and providing 24/7 technical support are among our strengths. In addition to our dedication, work ethics, high quality deliverables, rapid turnaround times, shorter timelines, strong communication skills and extended support post-project deployment, we are also unique in a number of other ways. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ChainBotSolution
 • Πρόσλαβε τον/την   rannasteve
Πρόσλαβε τον/την   rannasteve

  rannasteve rannasteve

  United States $15 USD / ώρα
  Full Stack Developer and UX/UI Designer
  United States
  Passionate UI/UX Designer & Full Stack Developer with a decade of experience crafting digital experiences that marry stunning design with flawless functionality. My journey began 11 years ago, and since then, I've been on a relentless quest to create seamless, user-centric interfaces that leave lasting...
  Passionate UI/UX Designer & Full Stack Developer with a decade of experience crafting digital experiences that marry stunning design with flawless functionality. My journey began 11 years ago, and since then, I've been on a relentless quest to create seamless, user-centric interfaces that leave lasting impressions. As a UI/UX Designer, I breathe life into ideas, translating them into visually captivating designs that tell stories and engage users on a profound level. My expertise extends to wireframing, prototyping, and conducting user research to ensure every pixel serves a purpose. On the other side, I'm also a seasoned Full Stack Developer. I wield a diverse set of coding languages and frameworks to build robust, scalable, and efficient web applications. From front-end elegance to back-end robustness, I ensure that my creations not only look amazing but also perform flawlessly under the hood. With a keen eye for detail, I'm obsessed with optimizing user experiences and solving complex technical challenges. I thrive in collaborative environments, where my problem-solving skills and creativity can shine. Let's collaborate and transform your digital dreams into stunning, user-friendly realities. Together, we'll create digital magic! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rannasteve
 • Πρόσλαβε τον/την   abrarfreelancin1
Πρόσλαβε τον/την   abrarfreelancin1

  abrarfreelancin1 abrarfreelancin1

  United States $25 USD / ώρα
  Top Ranked Freelancer In Freelancer.Com
  United States
  Greetings! I'm Abrar, I specialize in crafting impactful branding and logo designs, creating stunning websites, and developing compelling graphic assets. Additionally, I offer expertise in content writing with a wide range of sub-skills to meet your diverse business needs. Furthermore, I excel in full-stack...
  Greetings! I'm Abrar, I specialize in crafting impactful branding and logo designs, creating stunning websites, and developing compelling graphic assets. Additionally, I offer expertise in content writing with a wide range of sub-skills to meet your diverse business needs. Furthermore, I excel in full-stack development, covering a comprehensive array of technologies and languages. My commitment lies in delivering designs of exceptional quality, maintaining open lines of communication, and adhering rigorously to project timelines. With a primary focus on serving clients across America, Australia, and Europe, I understand the nuances of global markets and tailor my designs and content accordingly. Comprehensive Services: -Logo and Branding -Website Design and Development -Layout Design - UI/Presentations -Marketing Collateral - Flyer/Brochure/Catalog -Content Writing -Blog Writing -SEO Optimization -Copywriting -Technical Writing -Social Media Content -Full Stack Development -Frontend Development (HTML, CSS, JavaScript) -Backend Development (Node.js, Python, Ruby) -Database Management (MySQL, MongoDB, PostgreSQL) -Server Management and Deployment (AWS, Heroku) -Web Frameworks (Express.js, Django, Ruby on Rails) Key Points: ? Consistently awarded with perfect reviews ? Successfully executed 200+ projects ? Punctual project delivery ? Support available 14 hours a day, 7 days a week ? Esteemed for top-notch performance in Branding, Website Development, PowerPoint, Marketing Materials, Brochure, and Flyer design. Let's infuse your projects with creativity, finesse, and cutting-edge technology. Partner with me for a transformation that goes beyond the ordinary! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abrarfreelancin1
 • Πρόσλαβε τον/την   kevinbowmanIce
Πρόσλαβε τον/την   kevinbowmanIce

  kevinbowmanIce kevinbowmanIce

  United States $55 USD / ώρα
  Professional WordPress & Shopify Developer
  United States
  Are you looking for a skilled and experienced WordPress developer to bring your website vision to life? Look no further! I am a seasoned freelancer with a passion for designing and developing stunning WordPress websites that not only look great but also deliver exceptional functionality and user experience. Services...
  Are you looking for a skilled and experienced WordPress developer to bring your website vision to life? Look no further! I am a seasoned freelancer with a passion for designing and developing stunning WordPress websites that not only look great but also deliver exceptional functionality and user experience. Services I offer: 1. WordPress Website Creation: Whether you need a personal blog, a corporate website, an e-commerce store, or any other type of website, I can build it from scratch using WordPress, ensuring a responsive design and smooth navigation. 2. Theme Customization: Have a specific theme in mind? I can customize existing WordPress themes to align with your brand identity and requirements, ensuring a unique and personalized website. 3. Plugin Integration: Need specific functionality on your website? I can seamlessly integrate plugins to enhance the features and capabilities of your WordPress site, be it for SEO optimization, security, social media integration, contact forms, or any other requirements. 4. Website Optimization: I can optimize your WordPress website for speed, performance, and search engine rankings. From image compression to caching and minification, I will ensure your website loads quickly and efficiently. 5. Responsive Design: In today's mobile-dominated world, having a responsive website is crucial. I will ensure your website is fully responsive, adapting to different screen sizes and devices, providing a seamless user experience. Why choose me? 1. Extensive Experience: With several years of experience in WordPress development, I have successfully delivered numerous projects, satisfying clients from various industries. 2. Tailored Solutions: I understand that every business is unique, and I will work closely with you to understand your specific requirements and deliver a customized solution that aligns with your brand and goals. 3. Attention to Detail: I am committed to delivering high-quality work and paying meticulous attention to every aspect of your project, ensuring pixel-perfect design, clean code, and optimal performance. 4. Effective Communication: I believe in maintaining transparent and prompt communication throughout the project. I will keep you updated at every stage and promptly address any concerns or queries you may have. If you are ready to take your online presence to the next level with a professionally designed WordPress website, don't hesitate to contact me. Let's discuss your project requirements, and I will provide you with a competitive quote and a clear timeline for project completion. Looking forward to working with you! Best regards, Kevin λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kevinbowmanIce
 • Πρόσλαβε τον/την   mehreendeveloper
Πρόσλαβε τον/την   mehreendeveloper

  mehreendeveloper mehreendeveloper

  United States $30 USD / ώρα
  Designer | Animator | Full Stack Developer
  United States
  Welcome to my profile! I'm Mehreen Shanawaz, a seasoned Freelancer based in the US, specializing in Senior Product Development Management and brand strategy. With a wealth of experience, I've successfully guided numerous businesses in establishing their online identities, helping them stand out in the digital...
  Welcome to my profile! I'm Mehreen Shanawaz, a seasoned Freelancer based in the US, specializing in Senior Product Development Management and brand strategy. With a wealth of experience, I've successfully guided numerous businesses in establishing their online identities, helping them stand out in the digital landscape. My clientele includes entrepreneurs, startups, small and medium-sized enterprises, as well as non-profits. ✨ Expertise in Marketing and Brand Collaterals: Logo | Business Card | Brochure | Flyer | Posters | Presentation design | Magazine layout | Catalog design | Cover design | Advertising design | Packaging & Labels | Crafting marketing material | Trade show graphics | Social Media Posts ✨ Web Development Mastery: Leading a team of developers proficient in MEAN, MERN, and MEVN stacks, we create scalable and robust websites, applications, and web apps tailored to clients' specific needs. Our expertise includes: Full Stack Web Development (PHP, Javascript, MEAN Stack, MERN Stack) Frontend: HTML5, CSS3, Javascript, React, Redux, React-Native, Angular, JQuery, Vue.js, Bootstrap, Typescript Backend: Laravel, CodeIgniter, Node.js, CakePHP, Core PHP Database: MySQL, MYSQLi, SQLite, MongoDB, PostgreSQL Content Management System (WordPress, Magento, Opencart, Prestashop, Zencart, Shopify) Mobile App Development (React Native, Flutter, iOS, Android, Hybrid Development) ✨ Creative Passion for Animation: With a profound passion for creativity and meticulous attention to detail, I lead a team proficient in various creative works, ranging from children's book illustrations to commercial animations: Animation | Logo Animation | GIF Animation | 2d animation | Whiteboard animation | Animated Explainer | Explainer video | Cartoon Kids animation | Stock-Footage based Video | Video Presentation | Infographic videos My goal is to transform designs into products tailored to your needs, empowering you to achieve your objectives. If you're seeking an exceptional partner to elevate your business's visibility, let's connect for a discovery call and explore some innovative ideas! #Freelancer #BrandStrategy #WebDevelopment #CreativeDesign #AnimationExpert #DigitalMarketing #DiscoverYourPotential λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mehreendeveloper
 • Πρόσλαβε τον/την   Internative123
Πρόσλαβε τον/την   Internative123

  Internative123 Internative123

  United States $20 USD / ώρα
  Empowering Businesses With Exceptional Digital Sol
  United States
  We are your one-stop creative and digital service solutions agency. With a wealth of experience in providing the best quality services and top customer service, we have mastered the art of: 1. Web Development 2. Mobile App Development 3. Social Media Marketing 4. Search Engine Optimization 5. Graphic Designing 6....
  We are your one-stop creative and digital service solutions agency. With a wealth of experience in providing the best quality services and top customer service, we have mastered the art of: 1. Web Development 2. Mobile App Development 3. Social Media Marketing 4. Search Engine Optimization 5. Graphic Designing 6. Video Editing/Animation 7. Content writing 8. UI/UX design services We believe in building high-value, We connect, explore, create, empower, and grow together! We are proficient in several development tools, including PHP, HTML/HTML5, CSS, React JS, WordPress, JavaScript, Shopify, and Laravel—all with fantastic usability, and we give new perceptions of creative art with Figma UI/UX, Blender, and Unity. We create more realistic animation with Powtoon, Adobe After Effects, and Blender. To bring more traffic to your website, we work with Semrush, Yoast, Mockplus, Ahrefs, Mangools, and Office Suite. We Are Experts in Delivering: 1. Functional and Responsive Designs 2. Friendly & Easy to Use UI/UX Interfaces 3. Unreal 2D & 3D video animations. 4. Visually attractive graphics and layouts 5. 100% Search Engine Friendly URL structure and SEF patches applied 6. Social Media Integration, Contact Forms, Google Maps, Newsletter Subscription & Mailing list 7. Organic and SEO-optimized content. 8. Website Maintenance, Upgrades, and Support. Why should you choose us? Here are some compelling reasons: We provide a plethora of successful reasons why businesses choose us. We draw on years of experience in digital and creative services in over 120 countries, including: Unique and innovative skills Award-winning experts 24/7 back-end support Our business is built on a foundation of professional excellence and integrity. What sets us apart from others is our commitment, work ethic, and superior deliverables with fast turn-around times, quick timelines, and extended support and post-project deployment. We believe effective communication is our secret ingredient. So, book your slot to supercharge your project. We would love to hear from you! Visit our website to learn more about us! https://www.internativelabs.com/ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Internative123
 • Πρόσλαβε τον/την   Pearpixels
Πρόσλαβε τον/την   Pearpixels

  Pearpixels Pearpixels

  United States $50 USD / ώρα
  Top Rated USA-Based Agency for IT & Consultancy
  United States
  Pear Pixels is a striving web agency based in Georgia, Atlanta, that constitutes a team of skilled IT experts to deliver you the best services and help you make your name known online. In today's world dominated by technology, we have made our mark with hard work, consistency, and attention to details. We continue to...
  Pear Pixels is a striving web agency based in Georgia, Atlanta, that constitutes a team of skilled IT experts to deliver you the best services and help you make your name known online. In today's world dominated by technology, we have made our mark with hard work, consistency, and attention to details. We continue to bring innovation to our work and stay up-to-date with the latest technology because our clients deserve the best. Pear Pixels brings you the ultimate solutions for your business. We want you to be unstoppable. We want you to enjoy the benefits of the newest technology and help you turn your startup into a well-managed brand. Our experts will have your back and make your online presence worthwhile. We believe in building a relationship with our customer base by providing the finest quality work so they can grow, and we grow with them. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Pearpixels

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""

Προσλάβετε Τους Καλύτερους Freelancers με Παρόμοιες Δεξιότητες