XMPP Experts Για Πρόσληψη

 • XMPP
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 11 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   helmot
Πρόσλαβε τον/την   helmot

  helmot helmot

  United States $30 USD / ώρα
  Programming | Big Data | Linux/Network
  United States
  I work as a fulltime freelancer and have a masters degree in AI. I'm a fan of Blockchain and dApps and have worked on a lot of projects in AI/ML, Blockchain and fullstack web development for 14+ years. Skills: - Programming(Python/PHP/JavaScipt) - Database(MySQL/PostgresQL/MongoDB/Cassandra/DynamoDB) - Big...
  I work as a fulltime freelancer and have a masters degree in AI. I'm a fan of Blockchain and dApps and have worked on a lot of projects in AI/ML, Blockchain and fullstack web development for 14+ years. Skills: - Programming(Python/PHP/JavaScipt) - Database(MySQL/PostgresQL/MongoDB/Cassandra/DynamoDB) - Big Data(Hadoop/Spark/ElasticSearch) - AI(Tensorflow/Caffe/DeepMind/NLTK) - Web Development(React/Django/Flask/Vue/Nuxt/Next/JQuery/Laravel) - Blockchain(Ethereum/Hyperledger/Binance Chain) Experiments: - Amazon AWS(EC2/Lambda/Serverless apps/S3/...) - Amazon MWS API && Scraping - Social media analysis - PostGIS & PGRouting - OpenStreetMap - Odoo - Twilio & RingCentral - P2P crypto exchange - Web Scraping - Web automation(selenium) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την helmot
 • Πρόσλαβε τον/την   elaunch
Πρόσλαβε τον/την   elaunch

  elaunch elaunch

  India $15 USD / ώρα
  Yahooo! Awarded with Top 1% Emerge Freelancer
  India
  Hi, I'd like to thank you for considering us for your project! My team of 85+ developers and I offer some of the most thorough, detailed Mobile App and Web Development services in the freelance industry. We have expertise in many different facets of Mobile Development, including (but not limited to): *...
  Hi, I'd like to thank you for considering us for your project! My team of 85+ developers and I offer some of the most thorough, detailed Mobile App and Web Development services in the freelance industry. We have expertise in many different facets of Mobile Development, including (but not limited to): * Android (Kotlin & Java) * iOS (SWIFT/Objective C) * Blockchain * E-Commerce * ERP & CRM * Crypto Trading & Exchange * NFT Marketplace in Web3 We have harnessed our Mobile Development expertise to create all types of apps, and have had our hands in the creation of Restaurant/Food Order apps, Flutter/React hybrid solutions, Cryptocurrency Wallets and Exchanges, and so much more! Our experience is vast, and the scope of our work can't be compared to anyone. Meanwhile, we also offer a host of Web Development services, built around our knowledge of: * ReactJs * NodeJs * MongoDB * PHP * Laravel * NestJS We're happy to discuss any of these services with you, and can answer any questions you may have. If you are curious about working with us, just let us know! We offer 3 months free support after app launches, constant customer support, and regularly-scheduled work progress reports, so we always work to keep the client's needs first. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την elaunch
 • Πρόσλαβε τον/την   ParasTech7
Πρόσλαβε τον/την   ParasTech7

  ParasTech7 ParasTech7

  India $25 USD / ώρα
  Principal S/w Engineer
  India
  I have 18 years of experience. Me and my team have delivered lot of successful project on freelancer.com, rentacoder.com and vworker.com. We work from small scale to large scale projects. Compiler, web development, webscrapping, Azure cloud, Database, Networking, Data structure, Algorithim, Programing
  I have 18 years of experience. Me and my team have delivered lot of successful project on freelancer.com, rentacoder.com and vworker.com. We work from small scale to large scale projects. Compiler, web development, webscrapping, Azure cloud, Database, Networking, Data structure, Algorithim, Programing λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ParasTech7
 • Πρόσλαβε τον/την   Ekushey
Πρόσλαβε τον/την   Ekushey

  Ekushey Ekushey

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  ⭐ Linux ⭐ Cloud ⭐ WordPress ⭐ Migration ⭐ Security
  Bangladesh
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud,...
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud, DigitalOcean, Azure, and more) ✅ Website, server, and email migration ✅ Cybersecurity consulting ✅ Malware removal and security hardening ✅ Various CMS and E-commerce solutions and troubleshooting (WordPress, Joomla, Shopify, osCommerce, Zen Cart, Magento, MediaWiki, phpBB, and more) I work solo, and known among peers for my fast turnaround time and ability to fix difficult problems. Where others have failed, I will succeed. ✌️ My credentials include multiple certifications from Google, Microsoft, CompTIA, Cisco, AWS, cPanel, Plesk, MongoDB, (ISC)², Fortinet, and more. It took hundreds of hours of training and practice to pass the vendor exams, making me one of the most capable freelancer for your job. As of 2014, I am part of the Preferred Freelancer Program, the elite top 1% on this platform. As of 2022, I am a Freelancer Ambassador, tasked with special duties including moderating the community groups. My timezone is GMT +6, though I work round-the-clock to cater the needs of my clients in over 70 countries worldwide. Click on the "Hire Me" button now to get started. If I have bid on your project, just click that "Award" or "Chat" button. I look forward to working with you! Notes for my first-time clients: ☑️ I have undergone a thorough and rigid identity verification process to receive the blue verified badge. This makes me more trustworthy when dealing with confidential data. ⛔ I do not work through remote access software such as TeamViewer. ⛔ I do not "Accept" projects until verifiable login credentials are provided. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ekushey
 • Πρόσλαβε τον/την   dexdel
Πρόσλαβε τον/την   dexdel

  dexdel dexdel

  India $15 USD / ώρα
  Website Design & Development, SEO, PPC, SMM.
  India
  11+ years of experience in the domain of information technology, having expertise in web design, development, and digital marketing. I worked for a number of organizations from new to well-established ones around the world. My goal is to understand business goals and develop a customized strategy that meets your...
  11+ years of experience in the domain of information technology, having expertise in web design, development, and digital marketing. I worked for a number of organizations from new to well-established ones around the world. My goal is to understand business goals and develop a customized strategy that meets your specific needs regardless of size or industry. ........................................................................ Web Skills: PHP, HTML, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript, jQuery, Ajax, React, Node.js, Angular.js, Adobe Photoshop WordPress, WooCommerce, Shopify, Code Igniter, Laravel, Magento, Joomla, BigCommerce, Wix, Yii, Zend Framework, API Development, Payment Gateway Integration, E-Commerce Website Development, WordPress Plugin Development Digital Marketing Skills: - SEO (Search Engine Optimization Both On-Page and Off-Page) - Social Media Optimization and Marketing - Lead Generation Campaign - Amazon, Walmart, eBay, Mobile App Store SEO and Optimization - Pay Per Click/Paid Marketing (Google, Facebook, Amazon, Walmart, eBay) - YouTube Video Optimization and Marketing - Market research and business plan - Link Building - Google Ads Campaigns Setup, Optimization, and Management (PPC Advertising) - Google Shopping/Merchant Optimization and Marketing - Online Reputation Management - Conversion Rate Optimization (CRO) - Data Analytics I’m backed with a team of 50+ dedicated certified experts. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dexdel
 • Πρόσλαβε τον/την   DenysMikulin
Πρόσλαβε τον/την   DenysMikulin

  DenysMikulin DenysMikulin

  Ukraine $30 USD / ώρα
  Certified Fullstack | iOS & Android Developer
  Ukraine
  As a talented fullstack developer, I developed Fintech, E-commerce, E-tech, Social platforms from end to end using ReactJS, VueJS, AngularJS, and Typescript. I have extensive experience in various types of backend services, including RESTful API, asynchronous service, data pipeline, monitoring systems and etc. I have...
  As a talented fullstack developer, I developed Fintech, E-commerce, E-tech, Social platforms from end to end using ReactJS, VueJS, AngularJS, and Typescript. I have extensive experience in various types of backend services, including RESTful API, asynchronous service, data pipeline, monitoring systems and etc. I have also familiar with blockchain technologies, and I have developed several DeFi, CeFi platforms. My technical toolkit includes: ✅ Back-end: Node.js, Express.js, Python, Django, Flask, Golang, PHP, Microservice Architecture. ✅ Front-end: React.js, React Native, Angular, Vue, Typescript ✅ Database: DynamoDB, PostgreSQL, MySQL, MongoDB. ✅ Amazon Web Services: EC2, ECS, S3, IAM, Lambda λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DenysMikulin
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   TobiStudio
Πρόσλαβε τον/την   TobiStudio

  TobiStudio TobiStudio

  France $20 USD / ώρα
  ⭐ Senior Full Stack ⭐ AI Engineer
  France
  I am a senior AI & Full stack developer who have 8 years of experience of Full-stack development with web design, React.js, Next.js, Vue.js, Typescript, PHP, Laravel, ASP, MongoDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL, and OpenAI and nature network & web3. I have been working as a professional MERN stack / Next.js developer and...
  I am a senior AI & Full stack developer who have 8 years of experience of Full-stack development with web design, React.js, Next.js, Vue.js, Typescript, PHP, Laravel, ASP, MongoDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL, and OpenAI and nature network & web3. I have been working as a professional MERN stack / Next.js developer and in Frontend-related sectors for about 6 long years. Of course, I have some experience with the backend development using Python, Node js, Django, Laravel, Spring and MongoDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL and so on too. My experience: - OpenAI: Developed ML models for predictive analytics and forecasting use cases and integration ChatGPT api using framework - E-commerce: Centralize listing of Amazon for sellers, Multiple store setup, Custom Payment/Shipping. - Education: Working on creating courses for clients, Multiple pages web app for courses. - Healthcare: Developed software to manage the hospital business and staffing. - Tour & Travel Industry: Developed websites and software for travel agencies that offer exclusive deals on the best resorts and best-in-class service to its members. - Restaurant Industry: Developed apps for restaurant industries that gives an overview of some of the best restaurants. You can filter your search for a specific cuisine, location, or price level. - Web game: Developed betting game - https://roobet.com using basic canvas, cocos Previous work: https://rawkode.academy/ - Learning Platform https://moneyinthepot.com/ - Gym Portal https://uphabit.com/ - CRM https://nurseseeking.com/ - Recruitment Platform https://autogear.pk/ - Car Service Platform https://cabirdeluxe.com/ - Booking Platform https://mymosq.com/?tab=mosques - Social Platform https://crowplatform.com/ - Platform for transport https://goldpricepoint.com/ - Stock Exchange Application λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TobiStudio
 • Πρόσλαβε τον/την   aistechnolabs
Πρόσλαβε τον/την   aistechnolabs

  aistechnolabs aistechnolabs

  India $25 USD / ώρα
  Recommended Agency By Freelancer.com
  India
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive...
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive portfolio that is constantly growing. Specialties: We work with a wide variety of technical expertise from an HTML page to a major Enterprise Solution. We have worked for Tron, Binance chain, and ether chains. -Website development (SaaS, IoT, etc.) (Laravel, PHP, Node, Wordpress) -iOS/Android apps (Java -Swift) -Cross-platform apps (React Native, Ionic app) -Game Development (Unity3D) -Custom Cryptocurrency Development -Cryptocurrency Wallet and Exchange Applications We can assure you that you would be happy to choose us as our mission is to build long-term relationships with our clients. We are just a click away to help you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aistechnolabs
 • Πρόσλαβε τον/την   TranChien2002
Πρόσλαβε τον/την   TranChien2002

  TranChien2002 TranChien2002

  Vietnam $30 USD / ώρα
  React | Shopify | Vue | Laravel | Python
  Vietnam
  I am a professional and talented full stack web developer with over 8 years of extensive experience in website and mobile application development. I have been programming since I got my first computer at the age of 12. I bring my hands-on experience with a wide range of programming languages especially JavaScript...
  I am a professional and talented full stack web developer with over 8 years of extensive experience in website and mobile application development. I have been programming since I got my first computer at the age of 12. I bring my hands-on experience with a wide range of programming languages especially JavaScript frameworks. I have over a decade of experience in both startup and enterprise business environments building solutions where full-stack skills, creative thinking, and high attention to detail are key, and fast turnaround is paramount λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TranChien2002

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""