Wireless Engineers Για Πρόσληψη

 • Ασύρματη Σύνδεση
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 38 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   hackgroup
Πρόσλαβε τον/την   hackgroup

  hackgroup hackgroup

  Brazil $15 USD / ώρα
  Tech Pro Solving Complex Challenges
  Brazil
  Greetings, I'm the helm of E-Lance Tec, where we unravel tech enigmas. Our squad of adept professionals, including myself, thrives on dissecting intricate problems in the realm of programming, cloud computing, Linux system administration, IoT, and PCB design. Our mission? Crafting bespoke solutions that effortlessly...
  Greetings, I'm the helm of E-Lance Tec, where we unravel tech enigmas. Our squad of adept professionals, including myself, thrives on dissecting intricate problems in the realm of programming, cloud computing, Linux system administration, IoT, and PCB design. Our mission? Crafting bespoke solutions that effortlessly align with your unique requisites. My personal prowess encompasses a myriad of programming languages; I'm fluent in the dialects of C/C++, Java, Python, Micropython, and Circuitpython. Furthermore, I've engaged with a gamut of microcontrollers, navigating the intricacies of ESP32, ESP32CAM, NodeMCU, ESP8266, STM32 ARM 32-bits Cortex-M, Atmel, and PIC. Versatility is our strength. But that's not all – we're seasoned hands with Systems on Module (SoM) devices, wielding the power of Raspberry Pi, NVIDIA Jetson Nano, Xavier NX, and an array of Arduino-based WiFi boards. Innovation is our playground. When you engage with us, you're not just hiring a freelancer; you're gaining a partner in your technological voyage. We're the compass that steers your project through the storm of challenges, ensuring it reaches the safe harbor of success. We don't just solve problems; we sculpt solutions that redefine the status quo. Our work isn't about delivering mere code; it's about crafting elegance in functionality, precision in execution, and excellence in outcomes. In the realm of tech, there's no problem too perplexing, no challenge too daunting. We live for those "aha" moments when we untangle the most intricate tech puzzles. Your satisfaction fuels our passion. Ready to take your project to new heights? Let's embark on this journey together. Reach out to us, and let's transform your vision into reality. Your tech aspirations, our commitment. In the grand tapestry of technology, let us be the thread that weaves success into your story. Our clients aren't just partners; they're co-authors of success tales. Thank you for considering my profile. I'm eagerly awaiting the opportunity to turn your tech dreams into tangible achievements. Don't hesitate – let's chat today. Your project, our expertise – a match made in tech heaven. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hackgroup
 • Πρόσλαβε τον/την   JonJoensen
Πρόσλαβε τον/την   JonJoensen

  JonJoensen JonJoensen

  Denmark $50 USD / ώρα
  IT network expert, physicist and data scientist
  Denmark
  Experienced Network Expert with over two decades of proven success in architecting, deploying, and optimizing robust network infrastructures for diverse international enterprises including campus networks. Demonstrated proficiency across a comprehensive range of networking technologies, encompassing routing protocols,...
  Experienced Network Expert with over two decades of proven success in architecting, deploying, and optimizing robust network infrastructures for diverse international enterprises including campus networks. Demonstrated proficiency across a comprehensive range of networking technologies, encompassing routing protocols, MPLS, VPNs, SDNs, WAN, LAN, WiFi and cloud networking. Skilled in managing server hardware and diverse operating systems including Windows, Linux, and OS X. I am proficient coding in Python, Powershell and BASH, and have extensive experience generating management and C-Level reporting with the likes of Python, PowerPoint and PowerBI. Given my scientific background I am also able to work in systems like Wolfram Mathematica and Wolfram Alpha. Renowned for ensuring network security, compliance, and operational efficiency while driving strategic initiatives to meet organizational objectives. Passionate about delivering superior solutions that exceed client expectations. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την JonJoensen
 • Πρόσλαβε τον/την   amirrmusavifr
Πρόσλαβε τον/την   amirrmusavifr

  amirrmusavifr amirrmusavifr

  Canada $20 USD / ώρα
  AI | ML | NLP | DL | MATLAB | PYTHON
  Canada
  I have master in Electrical Engineering, I'm expert with following skills: DIGITAL SIGNAL PROCESSING (MATLAB & PYTHON) * Estimation / Detection * Digital Communication Systems * Mathematics * Kalman Filter * Tracking System IMAGE PROCESSING (MATLAB & PYTHON) * Digital Image Processing * Image Classification...
  I have master in Electrical Engineering, I'm expert with following skills: DIGITAL SIGNAL PROCESSING (MATLAB & PYTHON) * Estimation / Detection * Digital Communication Systems * Mathematics * Kalman Filter * Tracking System IMAGE PROCESSING (MATLAB & PYTHON) * Digital Image Processing * Image Classification * Image Segmentation * Machine learning * Neural Network * Deep Learning * Object Detection NATURAL LANGUAGE PROCESSING * Question Answering * Sentiment Classification * Named Entity Recognition (NER) * Part of Speech (POS) tagging * Lemmatization REINFORCEMENT LEARNING * Deep Q-Network * Model-free and Model-based training λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την amirrmusavifr
 • Πρόσλαβε τον/την   victoromondi188
Πρόσλαβε τον/την   victoromondi188

  victoromondi188 victoromondi188

  Kenya $50 USD / ώρα
  ELECTRICAL | MECHANICAL | ARCHITECTURAL | DESIGN
  Kenya
  ELECTRICAL , MECHANICAL , ARCHITECTURAL , ENGINEERING, DESIGN As a highly skilled and experienced engineer, I am excited to offer my expertise to clients in need of innovative solutions and top-quality engineering services. With a passion for problem-solving and a deep understanding of engineering principles, I am...
  ELECTRICAL , MECHANICAL , ARCHITECTURAL , ENGINEERING, DESIGN As a highly skilled and experienced engineer, I am excited to offer my expertise to clients in need of innovative solutions and top-quality engineering services. With a passion for problem-solving and a deep understanding of engineering principles, I am committed to delivering exceptional results that meet and exceed your expectations. Whether you need assistance with design, analysis, or project management, I am dedicated to providing the highest level of service and support to help you achieve your goals. TRIAD LISTENS, DESIGNS & DELIVERS Services: ☑️ MEP : ELECTRICAL, MECHANICAL AND PLUMBING ☑️ ELECTRICAL : ELECTRICAL PLAN, POWER DISTRIBUTION,WIRE SIZING, PANEL SCHEDULE, LOAD CALCULATION, SINGLE LINE DIAGRAMS (SLD) ☑️ LIGHTING DESIGN (DIALUx Evo and AGi32) ☑️ FIRE ALARM SYSTEM AND FIRE PLANS ☑️ PLUMBING : COLD & HOT WATER SUPPLY, DRAINAGE, GAS SUPPLY ☑️ELECTRICAL PERMIT DRAWINGS AND PE STAMP -USA ☑️ AUTOCAD AND REVIT PROFESSIONAL ☑️ ARCHITECTURAL PLANS ☑️ CIVIL PLANS ☑️ CAD/CAM ☑️MECHANICAL ENGINEERING : ENGINEERING DRAWING, SOLIDWORKS, HVAC ☑️ RENEWABLE ENERGY (PHOTOVOLTAIC PV SYSTEM , WIND FARM DESIGN, Pv Syst) ☑️EV CHARGING STATIONS ☑️WE HANDLE RESIDENTIAL, COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROJECTS λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την victoromondi188
 • Πρόσλαβε τον/την   umg536
Πρόσλαβε τον/την   umg536

  umg536 umg536

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Ai/ML | Engineering | Research | Development
  Pakistan
  Modular Solutions® Feeling overwhelmed by dat, programming or project? Modular Solutions has a track record of 100 percent, all 5 stars and a go-to firm for harnessing the latest advancements in engineering and development to propel your business forward. We're a team of passionate professionals with a proven track...
  Modular Solutions® Feeling overwhelmed by dat, programming or project? Modular Solutions has a track record of 100 percent, all 5 stars and a go-to firm for harnessing the latest advancements in engineering and development to propel your business forward. We're a team of passionate professionals with a proven track record, consistently earning over 100 ecstatic 5-star reviews from satisfied clients. Our expertise lies in: Data Analysis: Utilizing industry-leading tools like SPSS, R, Hadoop, and Spark, we extract actionable insights from complex data sets, empowering data-driven decision-making. Software Development: We wield a diverse arsenal of programming languages (Python, Java, C++, etc.) to craft custom software solutions that streamline workflows and meet your specific needs. Engineering Services: Our expertise spans across electrical, mechanical, civil, and software engineering, leveraging industry-standard software like AutoCAD, SolidWorks, and ANSYS to deliver precise and efficient solutions. Machine Learning & AI: We stay at the forefront of technological advancements, integrating machine learning and artificial intelligence into your projects to automate tasks and optimize processes. Development: best on any freelance websites, freelancer platform we offer developers software, hire freelancers from laravel developers to wordpress website developer or freelance digital marketing. Collaboration is paramount. We work closely with you, prioritizing transparency throughout the project lifecycle to ensure your vision becomes reality. Let Modular Solutions be your trusted partner in innovation. By leveraging our expertise in big data, automation, and cutting-edge technologies, we'll craft solutions that unlock your business potential and drive tangible results. Ready to join the ranks of our 100+ satisfied clients? Contact us for a free session today to discuss your project and see how Modular Solutions can help you achieve your goals. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την umg536
 • Πρόσλαβε τον/την   thomas714
Πρόσλαβε τον/την   thomas714

  thomas714 thomas714

  Armenia $30 USD / ώρα
  Electronic Engineer, Structural Engineer
  Armenia
  I am an electronics developer who exceptionally values customer satisfaction. I've started Embedded and electronic circuit design at the age of 20, and since then it has been an inseparable friend of mine. I've been working on Embedded, electronic circuit design development extensively for recent 9+ years including...
  I am an electronics developer who exceptionally values customer satisfaction. I've started Embedded and electronic circuit design at the age of 20, and since then it has been an inseparable friend of mine. I've been working on Embedded, electronic circuit design development extensively for recent 9+ years including Embedded, RF communication and Digital signal process, Power control and Circuit design based technologies. Most importantly, I promise good work ethic and attitude, active and excessive commitment, and integrity as a whole. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την thomas714
 • Πρόσλαβε τον/την   bestwmm
Πρόσλαβε τον/την   bestwmm

  bestwmm bestwmm

  Japan $50 USD / ώρα
  Expert multi-domain, full-stack developer
  Japan
  Veteran, expert system developer in multiple domains including web apps, iOS and Android, embedded microprocessor systems, High-Performance Computing with NVidia GPUs (CUDA), graphics, database, and telcommunication systems. Large scale projects from concept to development to marketing no problem. Longtime U.S....
  Veteran, expert system developer in multiple domains including web apps, iOS and Android, embedded microprocessor systems, High-Performance Computing with NVidia GPUs (CUDA), graphics, database, and telcommunication systems. Large scale projects from concept to development to marketing no problem. Longtime U.S. expat in Japan, so bi-lingual in English & Japanese. I am fairly new to Freelancer (but not at development), so I only have a few Freelancer "references" and "credits" so far. Personal references and examples of various projects, both small and large, will gladly be provided upon request. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bestwmm
 • Πρόσλαβε τον/την   abusayed2004
Πρόσλαβε τον/την   abusayed2004

  abusayed2004 abusayed2004

  Bangladesh $40 USD / ώρα
  Asterisk PBX, SIP, Linux, Cloud, DevOps, Security
  Bangladesh
  I am currently seeking long-term remote and onsite job opportunities. With 13 years of experience, I have worked extensively with VoIP, Asterisk, cloud technologies such as AWS and OpenStack, Server security, Vtiger CRM, Open VPN, CentOS, Ubuntu, Redhat, VoIPSwitch, Oracle DB, RHEVM, Mysql, and Linux customization. I...
  I am currently seeking long-term remote and onsite job opportunities. With 13 years of experience, I have worked extensively with VoIP, Asterisk, cloud technologies such as AWS and OpenStack, Server security, Vtiger CRM, Open VPN, CentOS, Ubuntu, Redhat, VoIPSwitch, Oracle DB, RHEVM, Mysql, and Linux customization. I am also proficient in Python and PHP scriptwriting for IVR and AGI implementation on Asterisk. I have a team for support and further development. My expertise includes: - Linux - Hosting Systems Administration & Monitoring - Design and implementation of High-Performance SIP SBC - DevOps CI/CD - Service Optimization - Security Hardening - VoIP, Asterisk, SMS, Dongle, and FreePBX installation, configuration, and maintenance - WebRTC SIP Phone - Infrastructure Planning - Disaster Recovery - Shell Scripting - Capacity planning, application delivery planning - Network Troubleshoot, Spanning Tree, PVST, RSTP, HSRP, RIP, BGP, EGRP IGRP, MPLS - SAN Troubleshoot - GlusterFS, CEPH - NFS, SMB, ISCSI, SMTP - Linux performance tuning - MySQL, Oracle DB performance tuning - Laravel web application development - Web Security, Web benchmark, best practice - IPTV, Live streaming, VOD, FFmpeg - Raspberry Pi Please let me know if you have any questions or require further information. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abusayed2004
 • Πρόσλαβε τον/την   martini002
Πρόσλαβε τον/την   martini002

  martini002 martini002

  Venezuela $25 USD / ώρα
  Software Eng. The person you have been looking for
  Venezuela
  Hello, this is Martin, Software Engineer. I work every day as a Python developer, I am a real specialist and Senior developer for backend applications. But I am not limited to that exclusively. I have many relevant skills to assist and help you. Since 2012 in this business has made me learn and sharpen my skills...
  Hello, this is Martin, Software Engineer. I work every day as a Python developer, I am a real specialist and Senior developer for backend applications. But I am not limited to that exclusively. I have many relevant skills to assist and help you. Since 2012 in this business has made me learn and sharpen my skills in the fields: ● Linux server administrator ● Django web applications ● Raspberry (software and hardware integration) ● Arduino programs ● Hardware automation ● Web development ● APIs (Creation and consumption) ● Databases management Cases that I love to work with: ● Python applications to automate any kind of process ● APIs creation to be used in the front end ● Raspberry solutions ● Hardware integration, even if it is not well-known hardware ● Electronic implementations to guarantee the accuracy of sensible procedures I use the newest and most advanced up to date languages and frameworks, including Python, Django, RestFramework, and many others, so I can guarantee that there is no lack of quality in my work. My most valuable service is related to post support. I don't disappear after delivering my work, I will stay with you until you are completely happy. Bringing you free support for any issue related to my code, that's the warranty I offer to my clients. I will be here to assist you anytime, waiting for your enquiry. Thanks for taking the time to review my profile. Kind regards. Martin λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την martini002
 • Πρόσλαβε τον/την   anderson191
Πρόσλαβε τον/την   anderson191

  anderson191 anderson191

  United States $40 USD / ώρα
  Hardware and Firmware design electrical drawing
  United States
  As I am electrical / electronics engineer I have worked during 15+ years. In this during I had fully experience in electrical engineer field and developing the device. Top skill is following: Electronics engineer - Electronic circuit design and simulation, PCB Design - Hardware / Firmware design(Dspic,FPGA,...
  As I am electrical / electronics engineer I have worked during 15+ years. In this during I had fully experience in electrical engineer field and developing the device. Top skill is following: Electronics engineer - Electronic circuit design and simulation, PCB Design - Hardware / Firmware design(Dspic,FPGA, Ardunio,STM32,Rasberry PI,ESP32, C programming,Python,Java,PyQT5). -Antena design and simulation(CST, Ansys) -DC-DC converter. -High speed communication(RS232,RS485,CAN, GPS, Buletooth) -BMS system Sever, Motor control device. Motor control... Electrical engineer - Designing electrical systems - Lighting & Power - Electrical load calculations and panel schedule - Lightning protection and earthing - Cable sizing - Power distribution & reticulation (schematic & line diagram drawings). I will always respect the customer's needs, accurately understand the customer's intention, and put it into practice. Thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την anderson191

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""