Web Security Experts Για Πρόσληψη

 • Ασφάλεια Ιστού
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 264 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   bfella
Πρόσλαβε τον/την   bfella

  bfella bfella

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  Penetration Tester | OSCE3, OSCP, CNVP
  Bangladesh
  Greetings, I am Jobyer Ahmed, an OSCE3 certified penetration tester and founder of RedNode, with more than 10 years of experience in the field. I have been featured in several news media such as Ritz Herald, Latestly, and Tech Times. It was possible because of my skills and experience as a true cybersecurity expert....
  Greetings, I am Jobyer Ahmed, an OSCE3 certified penetration tester and founder of RedNode, with more than 10 years of experience in the field. I have been featured in several news media such as Ritz Herald, Latestly, and Tech Times. It was possible because of my skills and experience as a true cybersecurity expert. My area of specialty is performing thorough and effective penetration tests, including testing web and mobile applications, evaluating the security of networks, and participating in red teaming exercises. I have a track record of providing clients with high-quality recommendations and outcomes. I can also effectively convey findings and risk levels to technical and non-technical audiences. To give my clients the finest service possible, I am always studying and keeping up with the industry's most recent technologies and methods. Some notable credentials: OSCE3 (Offensive Security Certified Expert 3) OSED (Offensive Security Exploit Developer) OSEP (Offensive Security Experienced Penetration Tester) OSWE (Offensive Security Web Expert) OSCP (Offensive Security Certified Professional) Pentest+ (CompTIA PenTest+ ce Certification) Security+ (CompTIA Security+ ce Certification) CNVP (CompTIA Network Vulnerability Assessment Professional) Google IT Support Certificate If you are looking for a renowned cybersecurity expert who can provide the best cybersecurity services, please get in touch with me! I look forward to working with you soon! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bfella
 • Πρόσλαβε τον/την   mrkimoz
Πρόσλαβε τον/την   mrkimoz

  mrkimoz mrkimoz

  Egypt $30 USD / ώρα
  System Admin | Cloud | DevOps | Network
  Egypt
  As a seasoned System Administrator with over a decade of experience, I specialize in managing both Linux and Windows operating systems. My expertise is grounded in a robust skill set that spans a broad range of technical responsibilities. Key areas of proficiency include: 1- Cloud Computing: Skilled in AWS Cloud...
  As a seasoned System Administrator with over a decade of experience, I specialize in managing both Linux and Windows operating systems. My expertise is grounded in a robust skill set that spans a broad range of technical responsibilities. Key areas of proficiency include: 1- Cloud Computing: Skilled in AWS Cloud services, such as EC2, RDS, EBS, CDN, AS3, and VPC. 2- Virtualization Technologies: Experienced with a variety of virtualization software including Proxmox, ESXI, Xen, KVM, Virtualbox, and VMWare. 3- Server Management: Proficient in managing Web, FTP, DNS, Database, and Email Servers. 4- Security and Monitoring: Adept in securing PHP, system monitoring, hacking detection, and server cleanups. 5- Control Panels: Knowledgeable in control panels like cPanel/WHM, Plesk, Webmin, Virtuozzo, CWP, CyberPanel, and Vestacp. 6- Network Administration: Expertise in administering networks, including LANs, WANs, and VLANs. 7- Database Management: Competent in MySQL Cluster and Load Balancing. 8- Firewall Management: Skilled in firewalls such as Sophos, Pfsense, and Kerio. 9- Streaming Technologies: Proficient in setting up and managing streaming servers including 10- RTMP, WMSPanel, Nimble, HLS, and FFMPEG. 11- Containerization: Experienced with Docker installation and image setup. 12- VPN and Proxy Solutions: Proficient in configuring and managing VPN networks, including OpenVPN and WireGuard, and proxy servers such as Squid, 3proxy, and HAproxy. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mrkimoz
 • Πρόσλαβε τον/την   yusras
Πρόσλαβε τον/την   yusras

  yusras yusras

  Pakistan $15 USD / ώρα
  ✅ PHP, Laravel, WordPress, Shopify, Pro Bug Fixer
  Pakistan
  Hello! I'm a highly skilled and versatile full stack developer with expertise in a wide range of technologies. With a strong background in Laravel, PHP, MySQL, SQL Server, and WordPress, I am equipped to handle complex web development projects. My frontend skills include proficiency in HTML5, CSS3, Sass, JavaScript,...
  Hello! I'm a highly skilled and versatile full stack developer with expertise in a wide range of technologies. With a strong background in Laravel, PHP, MySQL, SQL Server, and WordPress, I am equipped to handle complex web development projects. My frontend skills include proficiency in HTML5, CSS3, Sass, JavaScript, and popular libraries/frameworks like jQuery, React, and Vue.js. I am adept at creating responsive and intuitive user interfaces. Additionally, I have experience in UI/UX design, utilizing tools such as Adobe XD, Photoshop, and Illustrator to create visually appealing and user-friendly designs. On the backend, I have worked with PHP, Laravel, Python, Java, and C# to develop robust and scalable applications. I am also well-versed in XML, JSON, and working with APIs to integrate third-party services into web applications. I have a solid understanding of cloud platforms such as AWS, Azure, and Digital Ocean, and I am proficient in Linux and server management. I prioritize web optimization and security to ensure top-notch performance and protect against potential threats. If you're looking for a talented full stack developer who can handle diverse projects and deliver exceptional results, I'm here to help. Let's collaborate and bring your ideas to life! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yusras
 • Πρόσλαβε τον/την   ahad47
Πρόσλαβε τον/την   ahad47

  ahad47 ahad47

  India $33 USD / ώρα
  Proactive Cybersecurity Professional/CEH/Pentester
  India
  I am a passionate cybersecurity professional with a diverse skillset and an appetite for tackling security challenges. I am confident that my diverse skillset and experience can provide valuable solutions to your specific challenges. Feel free to contact me for a confidential consultation to explore how I can help you...
  I am a passionate cybersecurity professional with a diverse skillset and an appetite for tackling security challenges. I am confident that my diverse skillset and experience can provide valuable solutions to your specific challenges. Feel free to contact me for a confidential consultation to explore how I can help you Things I do:- Penetration Testing & Vulnerability Assessments: I leverage industry-leading methodologies and tools to uncover hidden weaknesses in your websites, mimicking real-world attackers to mitigate risks before they become threats Digital Forensics: Like a modern-day detective, I meticulously analyze digital evidence, uncovering traces of malicious activity and piecing together the digital puzzle of cyberattacks. Computer/Phone Malware Analysis: My keen eye helps me dissect malicious software, By understanding its functionality and uncovering its origins to effectively neutralize its threat. Network Intrusion Detection: I specialize in conducting thorough analyses of your devices to identify and address potential infections, offering professional assistance in enhancing your overall cybersecurity. Account Recovery: When cybercrime strikes, I stand by your side, employing my skills to regain access to compromised accounts and restore normalcy. DDoS Protection: In the face of cyber threats like DDoS attacks, I stand as your steadfast ally, leveraging advanced measures to shield your digital assets, ensuring uninterrupted online operations, and maintaining resilience against malicious disruptions. Why me? Tailored Solutions: I collaborate closely with clients to understand their unique needs and tailor my approach to deliver optimal results. Proactive & Strategic: I go beyond simply identifying vulnerabilities; I provide actionable recommendations and guidance to build long-term security resilience. Clear Communication: I translate complex technical concepts into understandable terms, ensuring seamless collaboration and informed decision-making. Thorough & Detailed: I leave no stone unturned, ensuring every avenue of investigation is explored for a comprehensive understanding of the situation. Efficient & Discreet: I work swiftly and diligently while maintaining complete confidentiality, minimizing disruption, and protecting your reputation. Unwavering Support: Throughout the process, I offer guidance and support until a complete resolution is achieved. And even after the work is done I would be glad to help λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ahad47
 • Πρόσλαβε τον/την   ClearPoint
Πρόσλαβε τον/την   ClearPoint

  ClearPoint ClearPoint

  United States $75 USD / ώρα
  Critical Emergency?TOP RATED + WP/PHP/MySQL/Server
  United States
  Hi, Everyone. I am a Top Rated Plus freelancer. Are you in tough times? You've got solution. In the past 15years, as a system admin(linux/windows/apach/nginx expert) experienced in PHP(OOP conceptions), I have been working vast type of challenging tech projects and have been fixing 1800 websits php error free and...
  Hi, Everyone. I am a Top Rated Plus freelancer. Are you in tough times? You've got solution. In the past 15years, as a system admin(linux/windows/apach/nginx expert) experienced in PHP(OOP conceptions), I have been working vast type of challenging tech projects and have been fixing 1800 websits php error free and maintaining client websites. ( ̄︶ ̄)↗ No matter if… ✅ You broke your site due to server issues ✅ If you hired a less experienced developer to work on your site and they broke your site ✅ Something horrible happened and your site is down ✅ Your site was hacked. ✅ Do you want to improve Design and functionalities with your website? ❁´◡`❁ WHY CHOOSE ME OVER OTHER FREELANCERS ?❁´◡`❁ ✅Immediate and perfect solution : I consistently provide immediate and flawless solutions by closely auditing PHP syntax and monitoring server status to stay on top of any issues. ✅Responsibility : I take responsibility for any issues arising from the same reasons, and I provide solutions free of charge to ensure your satisfaction. ✅Responsiveness : I maintain an extremely responsive approach, ensuring instant responses and keeping all lines of communication readily open with clients. ❁´◡`❁ My customers said: -I would definitely hire Adam again & I definitely intend to hire him on future upcoming projects. Adam is no joke with tech ability & knowledge, and really knows his stuff!!! He was very responsive from the moment that I posted my ad for the work I needed. He started right away and hammered it out. I am very happy with the work and time frame that it was completed on the same day. Hire Adam for your tech work if he says he can do it, then trust it will be done correctly, quickly, and efficently. - He was great very knowledgeable in the process and our needs. He was absolutely outstanding!! For sure a great hire for any help you in AWS systems. - Adam is truly a master at fixing any technical Wordpress issues. Multiple pages on my site were not working, he backed my site up so I didn't loose a tremendous investment in my site. He completed the work extremely quickly. I will be using him again for all future projects. Look no further for an honest and professional Wordpress expert. Thank you for reviewing my profile. Adam Levinson λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ClearPoint
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry
 • Πρόσλαβε τον/την   yashaswini510
Πρόσλαβε τον/την   yashaswini510

  yashaswini510 yashaswini510

  India $25 USD / ώρα
  PHP | DevOps & Cloud | React and NodeJS | NoSQL
  India
  AWS Certified Solutions Architect with more than 10 years of system admin experience. We Provide Business Solutions such as - Custom Wordpress Websites - Laravel and CodeIgniter websites creation and modification - Super fast website migrations (Wordpress, Moodle, Magento etc.) - DNS related issues and Email...
  AWS Certified Solutions Architect with more than 10 years of system admin experience. We Provide Business Solutions such as - Custom Wordpress Websites - Laravel and CodeIgniter websites creation and modification - Super fast website migrations (Wordpress, Moodle, Magento etc.) - DNS related issues and Email migrations (imap to imap, office365 to Gsuite etc.) - Installation of all panels (cpanel, centoswp, vestacp, cyberpanel, plesk, openlitespeed etc.) - Advanced AWS Architecture consultation/implementation and Google Cloud , Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Digital Ocean and Linode server deployments - Troubleshooting Websites/servers (linux) - Git implementation / integration with existing software flow - Python GUI Applications/ Web Scraping Our completed projects speak of our skills and feedback from the employers showcase our ability to deliver on time, every time. "Never Hire for Skills. Hire for Passion. Skills are cheap, Passion is hard to come by" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yashaswini510
 • Πρόσλαβε τον/την   osolight
Πρόσλαβε τον/την   osolight

  osolight osolight

  Venezuela $30 USD / ώρα
  System Admin / Linux Admin / Network Admin
  Venezuela
  Dear Customer, I am David from Venezuela. I have been working as Sysadmin for more than 30 years as of now in many different small and big companies. My skillset is: * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Pfsense/OPNsense/Iptables * Active Directory Windows and Linux * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed *...
  Dear Customer, I am David from Venezuela. I have been working as Sysadmin for more than 30 years as of now in many different small and big companies. My skillset is: * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Pfsense/OPNsense/Iptables * Active Directory Windows and Linux * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * Mail Servers : Postfix, dovecot, Zimbra, Carbonio * DNS Servers * VPS - OpenVZ/KVM/Xen/Hyper-V/Docker/Kubernetes * Proxmox * Linux/Cpanel/Plesk/Hestia/Webmin Server Setup * Linux server setup * Windows server setup λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την osolight
 • Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022
Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022

  udayarpandey2022 udayarpandey2022

  Nepal $50 USD / ώρα
  IT Infra Solution Architect - DevOps - Security
  Nepal
  Let's keep this short. Anything related to IT: (System/Network/DevOps/Virtualization/Wordpress/Development/Servers/Mail) I can handle them all, period. Ganesh D.
  Let's keep this short. Anything related to IT: (System/Network/DevOps/Virtualization/Wordpress/Development/Servers/Mail) I can handle them all, period. Ganesh D. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την udayarpandey2022
 • Πρόσλαβε τον/την   valeriivapirov
Πρόσλαβε τον/την   valeriivapirov

  valeriivapirov valeriivapirov

  Ukraine $30 USD / ώρα
  ♛TOP Rated ⭐Verified | Full Stack | MERN | Python
  Ukraine
  Hello, I am an accomplished Full Stack developer with a rich history in the industry. During my tenure as a senior Full Stack developer at the renowned digital production company "Onseo," I had the privilege of contributing to the successful creation of over 30 software projects. Front-end: React, Vue, Angular,...
  Hello, I am an accomplished Full Stack developer with a rich history in the industry. During my tenure as a senior Full Stack developer at the renowned digital production company "Onseo," I had the privilege of contributing to the successful creation of over 30 software projects. Front-end: React, Vue, Angular, CMS (WordPress, Shopify), package management, and API handling. Back-end: Node.js, Python/Django, PHP/Laravel, Java/Spring Boot, ASP.NET, and authentication. Databases: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firebase. Beyond my technical prowess, I am driven by a relentless commitment to project success. I view each new challenge as an opportunity to expand my skill set and deliver innovative solutions. Let's collaborate and transform your ideas into reality. Together, we can build something extraordinary! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την valeriivapirov

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""