Verilog / VHDL Designers Για Πρόσληψη

 • Verilog / VHDL
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 29 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   rashidamjad
Πρόσλαβε τον/την   rashidamjad

  rashidamjad rashidamjad

  Pakistan $35 USD / ώρα
  We Code Ideas!
  Pakistan
  "Unlocking Digital Potential": With over 5 years of hands-on experience, we are a seasoned full-stack development team, verified by Freelancer.com. Leveraging a diverse team of certified experts proficient in nearly every IT skill imaginable, we offer a wide range of IT solutions to cater to all your digital...
  "Unlocking Digital Potential": With over 5 years of hands-on experience, we are a seasoned full-stack development team, verified by Freelancer.com. Leveraging a diverse team of certified experts proficient in nearly every IT skill imaginable, we offer a wide range of IT solutions to cater to all your digital needs. Web Development: Experts in HTML, CSS, WordPress, WIX, PHP, JavaScript (MEAN+MERN), React.js, Angular, and more. We excel in CMS, RESTful APIs, and cloud technologies. Mobile App Development: Proficient in Flutter, Android (Kotlin/Java), and iOS (Swift/Swift UI/Obj-C). We handle NFC, geolocation, and payment integration with ease. Database Development: Skilled in both SQL (Teradata, Oracle, MSSQL, MySQL) and NoSQL (MongoDB, Cassandra, Hive). We utilize Metabases for powerful insights. -Desktop Programming: Versed in Java, Swift, JavaScript, Python, C#, and more for desktop solutions. Blockchain: Our forte includes crypto exchanges, Dapp development, and ICOs on Ethereum, Solana, Polygon, and more. Cloud & DevOps: We manage AWS, Azure, Google Cloud, and employ DevOps tools for seamless deployments. AI & Machine Learning: Experts in Computer Vision, OCR, Machine Learning, and more, leveraging Google Cloud Platform, OpenCV, TensorFlow, and AI architectures. Game Development: We create captivating games using WebGL, HTML5, Unity3D, 3ds Max, and Unreal Engine. E-commerce: Crafting E-commerce Websites, mastering WordPress WooCommerce, and streamlining payment integration. Telephony: Proficient with Twilio, VoIP, SIP, Asterisk, FreePbx, and Free Switch for call center solutions. Trading Solutions: We excel in Sierra Chart, Pine Script, Thinkorswim, and various trading APIs. Hardware & Electronics: Skilled in Arduino, Raspberry Pi, and ESP32, with expertise in PLC and SCADA systems for automation and control solutions. Embark on your digital journey with us, where expertise meets innovation." λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rashidamjad
 • Πρόσλαβε τον/την   cmsivolella
Πρόσλαβε τον/την   cmsivolella

  cmsivolella cmsivolella

  Uruguay $20 USD / ώρα
  Electronics Engineer | PCB designer | Embedded
  Uruguay
  Hello, Thanks for taking the time to review my profile! I’m an Electronics Engineer specializing in PCB and Electronics Design. With years of experience in the industry, I’ve built my business as a freelancer around being detail-oriented, punctual, and innovative whenever possible. I believe in providing my clients...
  Hello, Thanks for taking the time to review my profile! I’m an Electronics Engineer specializing in PCB and Electronics Design. With years of experience in the industry, I’ve built my business as a freelancer around being detail-oriented, punctual, and innovative whenever possible. I believe in providing my clients with the best possible product without breaking the bank. I offer services in many areas, including (but not limited to): ● Embedded Systems: Analog and digital circuitry design and simulation, PCB design, firmware development. ● Analog Electronics Design: Analog frontends, amplifiers, filters, mixers, and general analog circuitry for low-frequency, low-power precision applications. ● Power Electronics: Circuitry design and simulations, high power PCB design, control systems. ● RF design: RF circuitry and PCB design. I offer services for all product development stages: Proof of Concept, Prototyping, Value Analysis and Value Engineering, and Product Release. I’m well-versed in a vast array of software and tools, and believe in always keeping up to date on the most modern and revolutionary techniques. I am proficient in: ● Schematic drawing and PCB design: Altium Designer, KiCAD, EasyEDA, OrCAD and EagleCAD. ● Software simulation: NGSpice, PSpice and LTSpice. ● Firmware development: STMcube (ST Microelectronics), CCS (Texas Instruments), Segger Embedded Studio and MPLABX (Microchip and Atmel). If you’re interested in working with me, I’m available via Freelancer and will always answer your questions or requests in a timely manner. Thank you for your time and have a great day! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την cmsivolella
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Academic Writing: We specialize in academic writing services, including literature reviews, research papers, theses, dissertations, and proposals. Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123
 • Πρόσλαβε τον/την   volodymyrdev
Πρόσλαβε τον/την   volodymyrdev

  volodymyrdev volodymyrdev

  Ukraine $20 USD / ώρα
  Full Stack Engineer
  Ukraine
  ? Crafting Exquisite Digital Experiences with Expertise in PHP, Python, and Java ? Greetings and welcome to my profile! I am a versatile and passionate developer with a keen eye for detail and a heart that beats for coding. With a rich skill set encompassing PHP, Python, Java, and more, I am here to transform your...
  ? Crafting Exquisite Digital Experiences with Expertise in PHP, Python, and Java ? Greetings and welcome to my profile! I am a versatile and passionate developer with a keen eye for detail and a heart that beats for coding. With a rich skill set encompassing PHP, Python, Java, and more, I am here to transform your digital dreams into breathtaking realities. ? Skill Highlights ? ? PHP Maestro: With years of experience under my belt, I wield PHP like an artist wields their brush, creating dynamic and interactive web applications that captivate and engage users. ? Python Powerhouse: From scripting to sophisticated data analysis, my Python expertise knows no bounds. Let me weave the magic of Python into your projects, automating tasks and adding that extra layer of intelligence. ? Java Virtuoso: Crafting robust and scalable applications is my forte. Java is not just a programming language for me; it's the gateway to crafting high-performance solutions that stand the test of time. ? Web Artistry ? HTML, JavaScript, and CSS are the colors I use to paint stunning web interfaces. I believe that the web is the canvas, and I meticulously craft each line of code to create visually appealing and seamless user experiences. ? Kingdom of WordPress ? Enter the enchanting world of WordPress, where I hold the key to unlock its true potential. Whether it's theme customization, plugin development, or optimizing performance, I am your guide in this magical realm. ?️ Database Wizardry ?️ MySQL is my trusted wand for conjuring databases that store, retrieve, and manage data with elegance and precision. Your data deserves nothing less than excellence. ? Navigating the Modern Stack ? From Node.js to React.js, I navigate the modern web development landscape with finesse. Building real-time applications with Node.js and crafting interactive front-ends with React.js is where my expertise truly shines. ⚙️ Laravel Luminary ⚙️ Laravel is not just a framework; it's a philosophy of elegant and efficient web application development. Let me harness the power of Laravel to create solutions that are both functional and beautiful. ? Web Scraping Virtuoso ? Data is the new gold, and I am the virtuoso who can extract, process, and transform it using the art of web scraping. When others see chaos, I see structured information waiting to be revealed. ? Your Vision, My Mission ? I believe that each project is a journey, and I am committed to accompanying you every step of the way. Your vision becomes my mission, and together, we will create digital marvels that leave a lasting impression. ? Let's Start Building ? So, whether you're an entrepreneur with a groundbreaking idea, a business owner seeking digital expansion, or anyone in need of top-tier development skills, let's connect and embark on a journey of innovation and excellence. Your projects deserve nothing less. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την volodymyrdev
 • Πρόσλαβε τον/την   umg536
Πρόσλαβε τον/την   umg536

  umg536 umg536

  Pakistan $150 USD / ώρα
  Among top 1 Percent
  Pakistan
  Welcome to Modular Solutions, where I lead a team of dedicated professionals offering comprehensive engineering and development services. With a deep commitment to exceeding client expectations, we bring together a cadre of highly skilled engineers and developers who are passionate about delivering exceptional...
  Welcome to Modular Solutions, where I lead a team of dedicated professionals offering comprehensive engineering and development services. With a deep commitment to exceeding client expectations, we bring together a cadre of highly skilled engineers and developers who are passionate about delivering exceptional work. Drawing from years of experience and expertise across diverse fields such as computer vision, engineering, statistics, big data analysis, and software development, we pride ourselves on our ability to adapt swiftly to new advancements, ensuring that we consistently deliver innovative and high-quality results. As data analysts, my team specializes in utilizing SPSS, Minitab, Weka, and R programming to extract meaningful insights from complex data sets, empowering informed decision-making for your business. Additionally, we excel in big data analysis tools like Hadoop and Spark, enabling us to derive valuable insights from extensive data volumes. In software development, our proficiency spans a wide array of programming languages and tools including Matlab, Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry Pi, cloud computing, 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, hardware, EAGLE, Linux, Unix, socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, and PLC. This versatility equips us to tailor solutions to your specific software development needs. As engineers, we specialize in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Leveraging industry-standard software such as AutoCAD, Solidworks, ANSYS, and MATLAB, we deliver precise and efficient engineering solutions that exceed industry standards. In the realm of computer vision, our expertise lies in machine learning, deep learning, artificial intelligence, algorithms, Linux, freeSWITCH, Bash, Docker, and Asterisk. By harnessing advanced software tools like TensorFlow, Keras, OpenCV, and OpenGL, we develop cutting-edge computer vision solutions that automate processes, enhance accuracy, and optimize efficiency. At Modular Solutions, we prioritize close collaboration with our clients, ensuring a thorough understanding of project requirements and delivering results that drive business growth. Our team is committed to transparency and excellence throughout the project lifecycle, consistently exceeding expectations. If you're in search of a skilled, experienced, and dedicated engineering and development partner, look no further than Modular Solutions. Click on the "hire me" button to initiate a discussion about your project and let's work together to create innovative solutions that empower your business to thrive. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την umg536
 • Πρόσλαβε τον/την   hudex
Πρόσλαβε τον/την   hudex

  hudex hudex

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Electrical |SPSS | R | data scientist |Research|py
  Pakistan
  Welcome to our comprehensive tutoring service! We are a team of seasoned professionals with expertise spanning Electrical Engineering, Data Science, Computer Science, Statistics, Data Analysis, Mathematics, Business Analysis, and Case Studies. We are dedicated to empowering students and professionals to excel in these...
  Welcome to our comprehensive tutoring service! We are a team of seasoned professionals with expertise spanning Electrical Engineering, Data Science, Computer Science, Statistics, Data Analysis, Mathematics, Business Analysis, and Case Studies. We are dedicated to empowering students and professionals to excel in these multifaceted domains. Our Profile Summary: ? Electrical Expertise: Our tutors have a profound understanding of electrical engineering principles, from circuit analysis to power systems, ensuring a solid foundation for your electrical studies. ? Data Science Proficiency: We specialize in data science, machine learning, and data analysis, providing guidance from basic concepts to advanced techniques that are essential in today's data-driven world. ? Computer Science Mastery: Our computer science tutors cover a wide range of programming languages and concepts, including algorithms, software development, and system design, giving you a holistic understanding of the field. ? Statistics and Data Analysis: We excel in statistics and data analysis, helping you make sense of data, conduct meaningful research, and draw insightful conclusions. ? Mathematics Excellence: Our mathematics tutors offer comprehensive support in various mathematical topics, from calculus to linear algebra, enhancing your mathematical reasoning and problem-solving abilities. ? Business Analysis: We bring business analysis expertise to the table, helping you understand business processes, identify opportunities for improvement, and make informed decisions. ? Case Study Proficiency: Our tutors are well-versed in case study analysis, providing guidance on dissecting complex business scenarios, conducting in-depth research, and presenting effective solutions. Our Approach: ? Customized Learning: We tailor our tutoring sessions to your unique requirements, ensuring that you gain a deep understanding of the subjects and their practical applications. ? Practical Application: We emphasize real-world applications in our teaching, allowing you to bridge the gap between theory and practice effectively. ? Results-Oriented: Your success is our primary goal, and we are committed to helping you achieve your academic and professional aspirations. ? Lifelong Learning: We believe in continuous learning and stay updated with the latest developments in our fields to provide you with the most relevant and cutting-edge knowledge. Whether you are a student aiming to excel in coursework, a professional seeking to enhance your skill set, or an individual passionate about learning more about these diverse fields, we are your dedicated guides on this educational journey. Unlock your full potential with our expert tutors and elevate your knowledge and skills across Electrical Engineering, Data Science, Computer Science, Statistics, Data Analysis, Mathematics, Business Analysis, and Case Studies. Contact us today to embark on a transformative learning experience with us! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hudex
 • Πρόσλαβε τον/την   carloslasan
Πρόσλαβε τον/την   carloslasan

  carloslasan carloslasan

  Argentina $40 USD / ώρα
  Ingeniero Electronico
  Argentina
  Electronic Engineer. With more than 10 years of experience in the development of systems based on microcontrollers, DSP and FPGA. from the schematic base design, to the final production, through the PCB design. And programming. Experience in C programming of microcontrollers and DSP. Programming in VHDL of...
  Electronic Engineer. With more than 10 years of experience in the development of systems based on microcontrollers, DSP and FPGA. from the schematic base design, to the final production, through the PCB design. And programming. Experience in C programming of microcontrollers and DSP. Programming in VHDL of FPGA. Ingeniero Electrónico. Con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de sistemas basados en microcontroladores, DSP y FPGA. Desde el diseño base, en esquematico, hasta la produccion final, pasando por el diseño PCB y Programación. Experiencia en programación en C de microcontroladores y DSP. Programación en VHDL de FPGA. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την carloslasan
 • Πρόσλαβε τον/την   blaze855
Πρόσλαβε τον/την   blaze855

  blaze855 blaze855

  United States $35 USD / ώρα
  Software Developer
  United States
  With over 8 years of experience as a full stack developer, I have successfully completed more than 30 projects, showcasing my expertise in developing scalable and low latency architectures, creating sleek user interfaces, and possessing in-depth knowledge of AWS and Lambda functions, as well as git for version...
  With over 8 years of experience as a full stack developer, I have successfully completed more than 30 projects, showcasing my expertise in developing scalable and low latency architectures, creating sleek user interfaces, and possessing in-depth knowledge of AWS and Lambda functions, as well as git for version control. My proficiency extends to working with various agile methodologies and communication platforms, ensuring effective collaboration and project delivery. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την blaze855
 • Πρόσλαβε τον/την   KhanAhtisham
Πρόσλαβε τον/την   KhanAhtisham

  KhanAhtisham KhanAhtisham

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Electronics Engineering
  Pakistan
  I am an Electronics and Electrical Design Engineer.. My areas of expertise are in Embedded System, Product Prototyping, PCB layouts and Firmware Development. I have more than 3 years of experience in Electronics and Microcontrollers Programming.
  I am an Electronics and Electrical Design Engineer.. My areas of expertise are in Embedded System, Product Prototyping, PCB layouts and Firmware Development. I have more than 3 years of experience in Electronics and Microcontrollers Programming. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την KhanAhtisham
 • Πρόσλαβε τον/την   toku3906
Πρόσλαβε τον/την   toku3906

  toku3906 toku3906

  Japan $30 USD / ώρα
  Life will be happy with a gentle person.
  Japan
  こんにちは! 私の履歴書へようこそ。 私は 8 年以上の経験を持つ Web およびモバイル開発者です。 専門家として強力な知識と豊富な経験を持っています Web フロントエンドとバックエンドで。React Vue Redux TypeScript Front End Development, Restful API developments, android & ios development, are my professional job. So far, I have built 40+ websites and 10+ mobile apps such as Backbone Bootstrap Jquery ERP,...
  こんにちは! 私の履歴書へようこそ。 私は 8 年以上の経験を持つ Web およびモバイル開発者です。 専門家として強力な知識と豊富な経験を持っています Web フロントエンドとバックエンドで。React Vue Redux TypeScript Front End Development, Restful API developments, android & ios development, are my professional job. So far, I have built 40+ websites and 10+ mobile apps such as Backbone Bootstrap Jquery ERP, CRM, E-commerce, Marketing, Booking, Social, B2B, LMS, and CMS. My experiences - Backend and Frontend development - Payment Integration - Google Map&SocialAPIintegration Server-side Python/Django Express PHP/Laravel TensorFlow MySQL - Firebase, Cloud store, Google Cloud integration - SMS API integration like Twilio, Africanstalk. - Third-party API integration and data reporting from social account like facebook, instagram and linkedin. - Web hosting management. - Centos, Ubuntu, Debian OS management. Programing languages: - HTML, CSS, Javascript/Typescript, Python, PHP, Ruby,Java Programing library: NodeJS Redis AWS MongoDB Ruby on Rails Tools Apache nginx SVN AWS - TailwindCSS, Bootstrap, Material UI □Framework: - React, Next, Angular, Vue, Three.js, Node.js, WebGL Laravel, Codeigniter, Magento, Shopify, WordPress, React Native, Flutter Database and Storage: - MySql, MongoDB, Firebase, SQLite Doing my best for customers' satisfaction is my best Firebase npm Jira Gulp Git Rest APIs Google APIs Gitlab - Electronics Power Electronics, Digital Electronics, Analog Electronics & Electrical Engineering & Control Engineering Altium Designer & KiCAD & Eagle &EasyEDA - Embedded Systems stm32, esp32&esp8266, Raspberry Pi using embedded C Xilinx/ALTERA FPGA using VHDL/Verilog with Vivado + Vitis Matlab & Simulink λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την toku3906

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""