vBulletin Developers Για Πρόσληψη

 • vBulletin
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 6 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   dagdya99
Πρόσλαβε τον/την   dagdya99

  dagdya99 dagdya99

  India $30 USD / ώρα
  Quality + Economy + Reliability = My Services
  India
  I am professional developer with 15+ years of experience in developing websites with Magento 1.X, Magento 2.X , WordPress, Prestashop, Oscommerce, Zencart, Opencart, PHP Custom Development. I always work with complete Honesty, Dignity, and Respect!. My customer is diamond for me. My working hours are flexible....
  I am professional developer with 15+ years of experience in developing websites with Magento 1.X, Magento 2.X , WordPress, Prestashop, Oscommerce, Zencart, Opencart, PHP Custom Development. I always work with complete Honesty, Dignity, and Respect!. My customer is diamond for me. My working hours are flexible. it means, I can arrange my working hours based on customers business hours . Thank you very much for viewing my profile :) Warm Regards, Man with beer :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dagdya99
 • Πρόσλαβε τον/την   Ekushey
Πρόσλαβε τον/την   Ekushey

  Ekushey Ekushey

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  ⭐ Linux ⭐ Cloud ⭐ WordPress ⭐ Migration ⭐ Security
  Bangladesh
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud,...
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud, DigitalOcean, Azure, and more) ✅ Website, server, and email migration ✅ Cybersecurity consulting ✅ Malware removal and security hardening ✅ Various CMS and E-commerce solutions and troubleshooting (WordPress, Joomla, Shopify, osCommerce, Zen Cart, Magento, MediaWiki, phpBB, and more) I work solo, and known among peers for my fast turnaround time and ability to fix difficult problems. Where others have failed, I will succeed. ✌️ My credentials include multiple certifications from Google, Microsoft, CompTIA, Cisco, AWS, cPanel, Plesk, MongoDB, (ISC)², Fortinet, and more. It took hundreds of hours of training and practice to pass the vendor exams, making me one of the most capable freelancer for your job. As of 2014, I am part of the Preferred Freelancer Program, the elite top 1% on this platform. As of 2022, I am a Freelancer Ambassador, tasked with special duties including moderating the community groups. My timezone is GMT +6, though I work round-the-clock to cater the needs of my clients in over 70 countries worldwide. Click on the "Contact" button now to get started. If I have bid on your project, just click that "Award" or "Chat" button. I look forward to working with you! Notes for my first-time clients: ☑️ I have undergone a thorough and rigid identity verification process to receive the blue verified badge. This makes me more trustworthy when dealing with confidential data. ⛔ I do not work through remote access software such as TeamViewer. ⛔ I do not "Accept" projects until verifiable login credentials are provided. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ekushey
 • Πρόσλαβε τον/την   uhjk
Πρόσλαβε τον/την   uhjk

  uhjk uhjk

  Turkey $45 USD / ώρα
  WordPress / PHP / 10+ years of experience
  Turkey
  I've been on internet since 1996. I always tried to do something with programming. Started with mirc scripting, then created my own websites (I had 1500+ websites when it was 2005) and earned a lot of money with domain parking and google adsense. Since I was not so good with programming, I was asking help from other...
  I've been on internet since 1996. I always tried to do something with programming. Started with mirc scripting, then created my own websites (I had 1500+ websites when it was 2005) and earned a lot of money with domain parking and google adsense. Since I was not so good with programming, I was asking help from other people. But as you probably guess, I had many many problems with programmers. Then, I decided to improve my programming skills. Finally, I realized that coding is the coolest thing in the world. I feel better when I help other people over the world. This is how I became freelancer programmer :) I love coding and ready to help you. - Web Scraping / Crawling - Data extraction - Data conversion - API Integration - Wordpress plugin λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την uhjk
 • Πρόσλαβε τον/την   admk80
Πρόσλαβε τον/την   admk80

  admk80 admk80

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Preferred Choice By Freelancer.Com ✅
  Pakistan
  *About ADMK Solutions: Crafting Digital Excellence for 5 Years* At ADMK Solutions, we're not just a web development company; we're your trusted partners in the digital realm. With over half a decade of experience and a passionate team of over 50 skilled professionals, we've been redefining the online landscape one...
  *About ADMK Solutions: Crafting Digital Excellence for 5 Years* At ADMK Solutions, we're not just a web development company; we're your trusted partners in the digital realm. With over half a decade of experience and a passionate team of over 50 skilled professionals, we've been redefining the online landscape one pixel at a time. *Here is the Deal* 1. *Web Consultancy:* Your digital journey starts here. We're your strategic guides, helping you navigate the ever-changing online world with expert advice. 2. *PHP Application Development:* We don't just write code; we sculpt powerful, secure, and scalable PHP applications that breathe life into your digital vision. 3. *Website Maintenance:* Keeping your online presence fresh and flawless is our commitment. We handle the technicalities so you can focus on your business. 4. *Website Designing:* Design is our playground. We craft visually stunning, user-centric websites that captivate and convert. 5. *WordPress Development:* WordPress is our canvas, and we paint masterpieces. From blogs to business sites, we make WordPress work wonders for you. 6. *CMS Website Development:* Content is king, and we build the thrones. Our CMS solutions empower you to manage your content effortlessly. 7. *PHP Open Scripts Customization:* We breathe life into open scripts, customizing them to align perfectly with your unique needs. 8. *Hire Full-Time Resources:* Need a dedicated digital team? We offer talented professionals ready to work exclusively for your success. 9. *E-Commerce Development:* Your online store is your digital storefront. We create e-commerce experiences that boost sales and customer satisfaction. 10. *Graphic Design and Video Editing:* Our creativity knows no bounds. We turn ideas into captivating visuals and videos that leave a lasting impression. *Why Choose ADMK Solutions?* ✓ Innovation at the Core: We thrive on pushing the boundaries of what's possible, embracing the latest technologies to keep you ahead of the competition. ✓ Reliability and Trust: Our track record of excellence and satisfied clients speaks for itself. Your project is in safe hands. ✓ Client-Centric Approach: Your goals are our goals. We listen, understand, and deliver solutions tailored to your specific needs. ✓ Creativity Unleashed: We don't just code; we create digital experiences that engage, inspire, and drive results. Ready to embark on a digital journey like no other? Let's write your success story together. Contact ADMK Solutions today, where innovation meets excellence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την admk80
 • Πρόσλαβε τον/την   Hostingshades
Πρόσλαβε τον/την   Hostingshades

  Hostingshades Hostingshades

  India $35 USD / ώρα
  DevOps | WebHosting | Linux Server Security Expert
  India
  I have expertise in Web Hosting, Server Administration & Securities, and Consultancy in Technical Support. Services I provide: ✔ AWS Cloud ✔ AWS Services: EC2, S3, CloudFront, Route53, VPCs, ELB, RDS, CloudFormation ✔ GOOGLE Cloud Platform, Microsoft Azure, DigitalOcean, Linode, Vultr, Alibaba, OVH ✔ Ansible ✔...
  I have expertise in Web Hosting, Server Administration & Securities, and Consultancy in Technical Support. Services I provide: ✔ AWS Cloud ✔ AWS Services: EC2, S3, CloudFront, Route53, VPCs, ELB, RDS, CloudFormation ✔ GOOGLE Cloud Platform, Microsoft Azure, DigitalOcean, Linode, Vultr, Alibaba, OVH ✔ Ansible ✔ Terraform ✔ Kubernetes ✔ Cloudflare Expert ✔ HAProxy Load-Balancer ✔ Mysql, Apache, and Nginx Replication/Clustering ✔ Email migrations (IMAP to IMAP, Gsuite to Office365, etc.) ✔ Zimbra ✔ Apache Tomcat Server ✔ Magento2.4 installation and configuration on VPS. ✔ Server Security and Hardening: FIREWALLD, UFW, IPTABLES, CSF, Selinux ✔ Fixing Security vulnerabilities ✔ VMware ESXi Virtualization ✔ KVM Virtualization ✔ Backup Management ✔ Mailing Applications: Interspire, Mailwizz, PHPMailer, Sendy, PhpList ✔ SMTP Servers (Postfix, Dovecot, Power MTA, AWS-SES) With all Email authentication and techniques (IP Rotation, DMARC, DKIM, AntiVirus & AntiSpamChecker, SPF, RDNS, OpenRelay, Spamassassin, FBL) ✔ Web Hosting: ✔ web hosting Control Panels (WHM-Cpanel, CentOS Web Panel, VestaCP, Plesk, Virtualmin/Webmin, ISPconfig, Hestia, DirectAdmin etc) ✔ Web Servers (Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed) ✔ SSL Configuration ✔ Server Security And Monitoring. ✔ All types of Server Migration (Control Panel to Control Panel, inter control panel, Core to control panel, Control panel to Core.) ✔ Software installation (Guacamole, WordPress, Drupal, Flynax, and all CMS) ✔ Full-stack web development Services -Laravel, NodeJS, NextJS, ReactJS, NuxtJS & VueJS. ✔ Database Solutions: -MongoDB, MySQL, PostgreSQL & Redis. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Hostingshades
 • Πρόσλαβε τον/την   prameswara
Πρόσλαβε τον/την   prameswara

  prameswara prameswara

  Indonesia $25 USD / ώρα
  Excel | VBA Macro | Power BI | Rating ⭐⭐⭐⭐⭐
  Indonesia
  Hello, My name is Galih, and I am the Excel, VBA Macro and Formula Expert you’ve been looking for here at Freelancer! I have 8 years of experience with VBA Macro and Excel and have worked with over 400 clients in my time as a freelance professional. I’ve maintained a high review and rating while working with some...
  Hello, My name is Galih, and I am the Excel, VBA Macro and Formula Expert you’ve been looking for here at Freelancer! I have 8 years of experience with VBA Macro and Excel and have worked with over 400 clients in my time as a freelance professional. I’ve maintained a high review and rating while working with some incredibly wonderful clients, a list I hope you’ll soon join! I offer services surrounding many different areas, including: ● Data Entry ● Copy/Paste ● WordPress ● Web Scraping via VBA Macro ● Automation Report via VBA Macro ● Sheet Compiling ● Excel Schedule Creation and Management via VBA Macro I am a fulltime Freelancer and, as such, am always available to chat about my services, your needs, and my experience/background. I am happy to work with you to create a detailed plan of what your timeline and budget are and how I can meet those needs. Thanks for taking the time to read my profile, and I hope you reach out in the near future! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την prameswara

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""