User Experience Designers Για Πρόσληψη

 • UX / User Experience
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 542 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Top 1% Freelancers Group with 40% REPEAT HIRE RATE
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   sptechnocrats
Πρόσλαβε τον/την   sptechnocrats

  sptechnocrats sptechnocrats

  India $25 USD / ώρα
  Experts in MEAN | MERN | Full Stack, Android, iOS
  India
  Shanti Infotech stands as an esteemed and trusted enterprise specializing in the creation and delivery of premier web apps, mobile apps, and digital solutions. Boasting a team of 85+ adept professionals, we possess the acumen and expertise required to fulfill a wide spectrum of client requisites. Our legacy of...
  Shanti Infotech stands as an esteemed and trusted enterprise specializing in the creation and delivery of premier web apps, mobile apps, and digital solutions. Boasting a team of 85+ adept professionals, we possess the acumen and expertise required to fulfill a wide spectrum of client requisites. Our legacy of accomplishments speaks volumes, having adeptly catered to the needs of over 1500 esteemed clients spanning 113 countries globally. Our extensive international presence equips us to grasp the unique challenges and intricate dynamics of diverse markets. This vantage point enables us to offer customized solutions that drive business growth and prosperity. At Shanti Infotech, we remain resolute in leading the way in technological innovation. We harness the potential of cutting-edge tools, frameworks, and programming languages to deliver applications that are high-performing, user-centric, and scalable. Be it intricate websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions encompassing design and advanced quality assurance services, we possess the prowess and experience to actualize concepts into reality. What truly differentiates us is our unwavering commitment to delivering unparalleled customer service. Our focal point lies in clear communication, seamless collaboration, and a thorough comprehension of our clients' aims and objectives. Our team forges close ties with each client, bestowing invaluable insights, expert counsel, and ongoing support throughout the development journey and beyond. Teaming up with Shanti Infotech translates to gaining a steadfast and strategic technological ally committed to propelling your business forward. We persistently surpass expectations, provide exceptional quality, and ensure the timely realization of projects within budgetary confines. Our ultimate aspiration is to empower businesses to thrive in the digital realm through our expertise, culminating in solutions that wield tangible impact. Discover the Shanti Infotech advantage and unlock your business's full potential with our cutting-edge web apps, mobile apps, and digital solutions. ? Our Expertise: ? Design Excellence: Designing using high quality Photoshop, Sketch, Figma, Adobe XD, InVision, Balsamiq ? Cutting-Edge Technologies: Having an Expertise working on major technologies like All MEAN/MERN/ Full Stacks Development, Mobile Apps for Android, iOS in Native Technology, React Native, Flutter, PWA, all PHP Frameworks, Aws Serverless Architecture, Laravel, PHP, CodeIgniter, ? Versatile Solutions: Specialized in Any kind of Custom Products to be developed, Appointment booking for Salon Industry, health Care & Telemedicine sector, E-learning & LMS portal, E-Commerce, Marketplace, Multivendor, LiveStreaming Platform, Food Ordering, Social Media, ERP & CRM etc ? With a focus on innovation, quality, and adaptability, we provide a comprehensive suite of services to address your unique needs and elevate your digital presence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sptechnocrats
 • Πρόσλαβε τον/την   Harwinderpal
Πρόσλαβε τον/την   Harwinderpal

  Harwinderpal Harwinderpal

  India $25 USD / ώρα
  Top Designer | UI/UX | PHP Developer 13+ yrs exp.
  India
  Welcome! ⚫ Top Rated Freelancer ⚫ 13+ Years in Design and Development ⚫ 100% Job Success First and foremost, I want to thank you for taking the time to look at my profile on this website. I work as a full-time independent contractor from Chandigarh, a lovely city in northern India. I have more than 13 years of...
  Welcome! ⚫ Top Rated Freelancer ⚫ 13+ Years in Design and Development ⚫ 100% Job Success First and foremost, I want to thank you for taking the time to look at my profile on this website. I work as a full-time independent contractor from Chandigarh, a lovely city in northern India. I have more than 13 years of combined expertise in website development and design.. Here, my brother, my wife, and I are working together as a tiny team of three people. Our abilities don't just stop to: → HTML5/ CSS3 → Adobe Photoshop → Adobe Illustrator → Adobe XD → Adobe InDesign → Affinity → Sketch → Figma → Invision Studio → Wix → Wordpress (Expert in building with Divi, Elementor, Avada, and Genesis..etc) → Woocommerce → Custom WP themes → Magento 1&2 → Shopify → Open Cart → Joomla → Squarespace → Codeigniter → Laravel → Jquery → Vue JS → Responsive websites / RTL → Bootstrap 3&4 → Material Design → Zurb → LESS/SCSS Framework → Email Templates, Email Signature → MailChimp, Litmus → SEO (On-Page) I always prioritize quality and client pleasure. Harry λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Harwinderpal
 • Πρόσλαβε τον/την   h2hvishwakarma
Πρόσλαβε τον/την   h2hvishwakarma

  h2hvishwakarma h2hvishwakarma

  India $25 USD / ώρα
  PHP, Flutter, Shopify, React, Wordpress, MERN
  India
  Welcome Aboard, I am a full-stack developer having 12+ years of work experience in this domain and now working with a strong and dedicated team of specialist developers. We are focused on producing results that exceed expectations. We utilize the latest technologies and methodologies to ensure our solutions are...
  Welcome Aboard, I am a full-stack developer having 12+ years of work experience in this domain and now working with a strong and dedicated team of specialist developers. We are focused on producing results that exceed expectations. We utilize the latest technologies and methodologies to ensure our solutions are efficient, reliable, secure, and tailored to our client’s needs. WHY TO CHOOSE US? ✔️Trust, Verified profile by freelancer staff ✔️Reliable, Comes in the top 3% of freelancers on the platform worldwide ✔️Quality & Satisfaction, 5 Rated reviews with a very high repeat hire rate. ✔️Proven track record, 400+ successful projects and 2000+ overall ✔️On-time delivery ✔️Support after delivery, Always available for future assistance and support. KEY SKILLS: -Website Design, development -Online Stores, Multi Vendors, Multi-Currency, Multi-language (LTR-RTL) -ERP, CRM, POS, PS, LMS, Bar controller, Restaurant management system -Web applications using MongoDB, NodeJS, angular, ReactJS, VueJS, and express -PHP, CakePHP, Yii, Laravel, Codeigniter, WordPress, Shopify, Opencart, WIX, Python -Mobile App Development (Native, Flutter) -PSD, XD, FIGMA, AI, UI UX design -Customized Business Management System We understand that the success of your business is our success and we strive to ensure that we provide the best possible software solutions for our clients. We’re committed to helping you reach your goals and are here to support you every step of the way. Just get in touch and we will be with you to transform your ideas into a successful business. Thanks Harish Vishwakarma λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την h2hvishwakarma
 • Πρόσλαβε τον/την   harshj2005
Πρόσλαβε τον/την   harshj2005

  harshj2005 harshj2005

  India $40 USD / ώρα
  I Specialize in UI/UX & Graphics Design
  India
  ⭐ Top 20% of freelancers - Freelancer.com Preferred Freelancer ⭐ 4+ years of experience - Senior UX/UI Designer ⭐ 200+ successfully completed projects ⭐ 50+ Projects on Freelancer ⭐ "Very quick, very responsive, high quality design" ⭐ "Really good work, fast delivery, perfect communication, I will continue working...
  ⭐ Top 20% of freelancers - Freelancer.com Preferred Freelancer ⭐ 4+ years of experience - Senior UX/UI Designer ⭐ 200+ successfully completed projects ⭐ 50+ Projects on Freelancer ⭐ "Very quick, very responsive, high quality design" ⭐ "Really good work, fast delivery, perfect communication, I will continue working with him!" ⭐ "First time working with Harsh but from the first moment he showed good communication skills and professionalism" With a focus on users and key business indicators (KPIs), I am able to create designs that are both user-friendly and aligned with important business metrics. ⭐My Skills: - Visual Designs, High Fidelity prototypes - Wireframes, Low Fidelity prototypes - Business Research, Product Research and Competitor Analysis - Personas, User Story Maps, User flow ⭐ Project workflow includes: - Project discussion to gather requirements and details from the client's business, product, users, competitors, and technical aspects. - Development of wireframes and clickable prototypes. - UX design with an attractive UI. - Prototyping to test the functionality and usability of the site. - Coordination with the client at each stage to minimize discrepancies with expectations. ⭐ My design toolkit includes Figma️ (mostly ❤), Adobe Photoshop, Adobe Illustrator If this suits you and you are looking for the best quality and expertise in UX/UI design, just contact me and we will create an amazing product together ⭐ I have experience working with a variety of industries including IT, Finance, Beauty, Education, Real Estate, Sports, Marketing, Army, Food, Travel, Law, SaaS, and startups. I'm always excited to work with new and diverse industries! ? Keywords to find me: UI/UX, UI Design, UX design, User Interface Design, web design, Graphic design, Landing Pages Design, User Experience Design, Web & Mobile Design, Responsive Web Design, UI Research, Android and iOS app design, mobile design, Android app design, Graphics & UI Design, website wireframing, eCommerce web design, Google Material Design, Clickable prototype, Website Wireframing, User Interface, iOS app design, prototype design, responsive web design, web design, Android guidelines, eCommerce app design, website design, Adobe Photoshop, GUI design, User interface designs, Figma, wireframes design, UX/UI, UX, UI, User Interface Design, Landing Page Design, Web & Mobile Design, Responsive Design, Graphics & UI Design, User Experience Design, Material Design, UI Research, Web Design, App, Adobe Photoshop, Landing Page, Illustrator, Graphic Design, iPhone Design, Web-design, Responsive Design, iOS App Design, Visual Design, Android Design, Application design, Redesign, Responsive, Wireframing, Landing, SAAS, Design Thinking, iPad Design, App Design, iOS, Design Expert, user experience design, Creative, Experienced, User Experience, Long term, Graphic Design, Website Prototyping, Interaction Design, Designer, Wireframe, Mobile Design, Mock-up, Mobile UX Design λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την harshj2005
 • Πρόσλαβε τον/την   Baljeetsingh8551
Πρόσλαβε τον/την   Baljeetsingh8551

  Baljeetsingh8551 Baljeetsingh8551

  India $30 USD / ώρα
  UI/UX Designer | Web Developer | Wordpress Expert
  India
  ✔ Among the Top 2% of Freelancers ✔ Highly-Rated Preferred Freelancer ✔ 24x7 Support ✔ 1000+ Designs Completed ✔ 100% Jobs Completed ✔ Timely Delivery ✔ Client Satisfaction Guaranteed ✔ Friendly and Efficient Communication ✔ Winner of 80+ Contests ✔ Delivering Perfect and Creative Work ✔ Willing to...
  ✔ Among the Top 2% of Freelancers ✔ Highly-Rated Preferred Freelancer ✔ 24x7 Support ✔ 1000+ Designs Completed ✔ 100% Jobs Completed ✔ Timely Delivery ✔ Client Satisfaction Guaranteed ✔ Friendly and Efficient Communication ✔ Winner of 80+ Contests ✔ Delivering Perfect and Creative Work ✔ Willing to Provide Unlimited Revisions Hello, I'm Baljeet, a highly skilled and experienced Web Designer and Developer with over 8 years of experience. My specialization is in delivering great quality, professional, and creative services to meet your business requirements. My services include Website Design and Development, and I am proficient in UI/UX design, HTML, CSS, Bootstrap5, JavaScript, and jQuery. Additionally, I excel in Web Mockup Design, Mobile App and web app Design, CRM & Saas dashboard design, Logo Design, and Brochure Design. I am well-versed in developing WordPress and Shopify theme-based websites, as well as Custom Development projects. For more complex projects, I am proficient in building React and Angular-based websites with admin panels, and I have expertise in PHP, Laravel, and CodeIgniter frameworks. ➤ Designing, and Programming Tools: ➧ Website, Mobile App, Graphic Designing ---- : » Figma » Adobe Photoshop » Adobe XD » Adobe Illustrator » Canva ➧ Website & Mobile App Development ---- : » Html5 » Bootstrap5 » CSS » JavaScript » jQuery » WordPress » Woo-commerce » Shopify » Wix » React JS » Angular » Php » CodeIgniter » E-commerce » Laravel » Android & IOS Mobile Apps. I maintain a perfect job completion score of 100% with consistent 5-star reviews for my projects, reflecting the high quality of my work. Each project I undertake is currently progressing smoothly and successfully, and the satisfaction of my clients worldwide attests to my unwavering commitment and dedication to excellence in every endeavor. As a dedicated professional, I am committed to being available every day to offer you the assistance you require. Whether you have inquiries, require updates, or wish to discuss new projects, I am here to provide my support and expertise. Please feel free to contact me anytime. I am excited to work with you and contribute my skills and expertise to the success of your endeavors. Let's get started and create something amazing together! Many thanks! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Baljeetsingh8551
 • Πρόσλαβε τον/την   imagicaworld
Πρόσλαβε τον/την   imagicaworld

  imagicaworld imagicaworld

  India $25 USD / ώρα
  Highly Recommended | TOP 1% | Verified by FL Staff
  India
  Welcome !! I am in Top 100 Freelancers list My motto is to provide high-quality work dedicated to work and client satisfaction delivered before client deadline. Expertise in Taxi Booking, Home Service, Food Ordering, Dating Android | iPhone | iPad | Laravel | Python (Django) | Hybrid app I E-Commerce | PHP5 |...
  Welcome !! I am in Top 100 Freelancers list My motto is to provide high-quality work dedicated to work and client satisfaction delivered before client deadline. Expertise in Taxi Booking, Home Service, Food Ordering, Dating Android | iPhone | iPad | Laravel | Python (Django) | Hybrid app I E-Commerce | PHP5 | Wordpress | HTML5 I 150+ Mobile Application | 200+ Web Applications | My Android/iOS mobile App expertise- - Uber Style App, Home service app, Package delivery app, Scientific Calculator app, Social Networking apps, mobile Ads integration Admob, - Dating app, water controller app, PhoneGap apps , E learning , Life Style , Quiz app - Google Map/GPS system apps, Restaurant delivery apps, Food ordering app, - Photo / Video apps, Health / Fitness apps, pregnancy app - Travel apps , Business Advertisement apps We have more than 5 years of experience in Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, WORDPRESS, HTML5,CSS, Ajax, jquery, JavaScript, Mysql, Graphic Design, Website Design, Android, Iphone and Mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την imagicaworld
 • Πρόσλαβε τον/την   kader09
Πρόσλαβε τον/την   kader09

  kader09 kader09

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  UI UX | Figma | WordPress | Elementor Pro
  Bangladesh
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ My name is Abdul Kader! I'm from Bangladesh. I'm here to help you create an amazing product! Since 2009, I have been a Creative Director and UI UX designer and WordPress developer. My main areas of interest are user interfaces and user experiences for both web and app, creative...
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ My name is Abdul Kader! I'm from Bangladesh. I'm here to help you create an amazing product! Since 2009, I have been a Creative Director and UI UX designer and WordPress developer. My main areas of interest are user interfaces and user experiences for both web and app, creative guideline, branding and more. I'm also interested in designing website in WordPress. I have so far collaborated with numerous reputable businesses and clients all around the world. I have strong leadership skills. I like hard and interesting tasks. I like to speak with the client, to have a clear understanding of his or her needs and vision of the project. I’m honest and fair. Best result in terms - that’s my motto! If you are interested to work with me and my team then don't hesitate to ping me :) Thanks! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kader09
 • Πρόσλαβε τον/την   yankrishnayana
Πρόσλαβε τον/την   yankrishnayana

  yankrishnayana yankrishnayana

  Indonesia $25 USD / ώρα
  UI and UX Designer
  Indonesia
  Hello My name is Yan, I am mostly specialized in, Web/App Design with a wide range of expertise in UI and UX Design. I have experience in creating web, mobile, tablet user interfaces and wireframing. I’ve been working as a freelancer for more than 8 years. I'm an expert on using a wide variety of design programs...
  Hello My name is Yan, I am mostly specialized in, Web/App Design with a wide range of expertise in UI and UX Design. I have experience in creating web, mobile, tablet user interfaces and wireframing. I’ve been working as a freelancer for more than 8 years. I'm an expert on using a wide variety of design programs like: - Adobe XD - Adobe Photoshop - Adobe Illustrator - Axure - Figma λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yankrishnayana
 • Πρόσλαβε τον/την   HanhBV
Πρόσλαβε τον/την   HanhBV

  HanhBV HanhBV

  Vietnam $25 USD / ώρα
  UI/UX Designer | Visual, Product Design
  Vietnam
  Hi, my name is Hanh you can also call my name Han =). With more than 6 years of experience in designing, I specialize in creating user-centered, meaningful, and functional UI/UX for web and mobile platforms. I understand the importance of first impressions, especially in the business world. Capture the attention of...
  Hi, my name is Hanh you can also call my name Han =). With more than 6 years of experience in designing, I specialize in creating user-centered, meaningful, and functional UI/UX for web and mobile platforms. I understand the importance of first impressions, especially in the business world. Capture the attention of potential clients with eye-catching UI/UX designs. My approach involves a unique research-based process. My design philosophy is a blend of futurism and functionality. I draw inspiration from corporate identity, balancing it with a sense of clean and efficient minimalism in my personal work. Additionally, I can create original designs and make necessary edits tailored to your chosen style. You can rely on me to deliver 100% creative and professional designs that align with your preferences. As a skilled UI/UX Designer, my expertise includes Web Design, App Design, Graphic Design, creating Personas, Designing Systems, User Flows, Prototype Design, Wireframe Design, User Research, Usability Testing, Logo Design, Branding, Photoshop, Advertising Design, and especially Figma. Feel free to reach out to me anytime through the Freelancer chat. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την HanhBV

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""