Unity 3D Experts Για Πρόσληψη

 • Unity 3D
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 194 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   kingjoon
Πρόσλαβε τον/την   kingjoon

  kingjoon kingjoon

  Armenia $30 USD / ώρα
  3D Realistic Visualization Agency
  Armenia
  Hello everyone! This is ART LAND Design! A dedicated and hardworking 3D visualization agency with more than 20 years of experience in innovative architectural design and 3D realistic visualization. Our passion for our work has pushed us this far in this field, and we can proudly say that we have never let our clients...
  Hello everyone! This is ART LAND Design! A dedicated and hardworking 3D visualization agency with more than 20 years of experience in innovative architectural design and 3D realistic visualization. Our passion for our work has pushed us this far in this field, and we can proudly say that we have never let our clients down. We understand the requirements of our clients properly and make sure to keep it transparent by maintaining regular communication with them, as we believe communication is the key to perfection. We also ensure that you have the best-in-class quality outcome within the deadline so that you don't get left behind in this race for success. Our expertise includes- ● 3D Realistic Visualization, including architectural, product, and 3D animation projects (Modeling, Texturing, Rendering, and animating). ● Virtual Tours ● 3D Interactive Presentation ● 3D Character modeling, rigging and animating ● 3D Web application (WebGL) We have a team of 10 passionate professionals who are incredibly hardworking and dedicated. We make sure to offer our clients high-quality work. Hence we only use premium-quality software such as 3ds max, AutoCAD, Revit, Maya, Substance Painter, Zbrush, Blender, Unreal, Unity, Lumion, Photoshop, After Effects, V-Ray, Corona, Cycles, Vantage, Octane, etc. You can contact us anytime as we’re available for our clients 24×7. Hope to hear from you soon! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kingjoon
 • Πρόσλαβε τον/την   appmechanic
Πρόσλαβε τον/την   appmechanic

  appmechanic appmechanic

  India $25 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/Game Development
  India
  Welcome to App Mechanic! At App Mechanic, we're your one-stop destination for cutting-edge technology solutions, tailored to elevate your business to new heights. With a passion for innovation and a commitment to excellence, we specialize in crafting bespoke digital experiences that drive growth and...
  Welcome to App Mechanic! At App Mechanic, we're your one-stop destination for cutting-edge technology solutions, tailored to elevate your business to new heights. With a passion for innovation and a commitment to excellence, we specialize in crafting bespoke digital experiences that drive growth and success. Specializations: - Website and Mobile App Development - Game Development - Augmented Reality (AR) - Virtual Reality (VR) - Artificial Intelligence (AI) Industries We've Served: - Manufacturing - Education - E-commerce - FMCG - Retail - Healthcare - Real Estate - Directory Platforms - Tour & Travels - Transportation & Logistics - Supply Chain Management Graphic Designing Services: - Brand Identity Design (Premium logos, Stationery, Flyers, Brochures, Business cards, Letterhead) using Adobe Photoshop / Adobe Illustrator - Mockup / Clickable Prototype / Wireframe Design (Web and Mobile apps) using Figma / Adobe XD Web Development Technologies: - Front-end: ReactJS / VueJs / NextJS - Back-end: NodeJS / Python - Custom API / Restful services / Third-Party APIs Implementation & Integration - Database Management System: MySQL / MSSQL / MongoDB - Version Control: Git / Gitlab / GitHub - Project Management Tools: Jira / Trello / Slack ️ Content Management Systems (CMS): - Django - Custom CMS using MERN Mobile App Development: - Flutter Cross-Platform Development - React Native Cross-Platform Development Game Development - 2D and 3D simulations - AR/VR development - Unity 3D game development - Unreal Engine Cloud Computing Services | Server & Deployment: - AWS - GCP - Docker - Nginx - Apache - IIS ✨ At App Mechanic, we're dedicated to your success. With a focus on quality, innovation, and exceptional customer service, we're here to transform your ideas into reality and scale them further. Let's embark on a journey of digital excellence together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την appmechanic
 • Πρόσλαβε τον/την   dreams3ds
Πρόσλαβε τον/την   dreams3ds

  dreams3ds dreams3ds

  Canada $30 USD / ώρα
  SPECIALIST 3D MODELING & RENDERING SERVICE
  Canada
  I am a professional freelance visual effects studio that specializes in Computer Graphics. We’ve worked with clients across the world to build out high-end project assets, consistently receiving 5-star reviews while never missing deadlines or providing low-quality services. commit ourselves to fast turnarounds, fair...
  I am a professional freelance visual effects studio that specializes in Computer Graphics. We’ve worked with clients across the world to build out high-end project assets, consistently receiving 5-star reviews while never missing deadlines or providing low-quality services. commit ourselves to fast turnarounds, fair prices, and final products that are sure to impress. Our team of 10 is able to offer and complete a myriad of different services, including: ● 3D Visualization ● 3D Architectural Design ● 3D Animation ● Architectural Design & Building Architecture ● Interior and Exterior Design ● 3D Product Design This is just a small sampling of what we can do, so please feel free to reach out with any CG project you may have. If you’re interested in working with us, let us know! We’re always available through Freelancer, and are happy to consult with you on your project needs and how we can help you achieve them! Thanks. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dreams3ds
 • Πρόσλαβε τον/την   ASRADesigning
Πρόσλαβε τον/την   ASRADesigning

  ASRADesigning ASRADesigning

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Unity | Game | AR/VR | Web | UI/UX | 3D Modeling
  Pakistan
  Hello! This is Ashar Shaikh, and I am the founder of ASRA-Designing, a reputable software house. For the past 7 years, we have been delivering top-notch services in the offline market, earning a solid reputation for excellence. Our team comprises 10 highly skilled professionals, each excelling in their respective...
  Hello! This is Ashar Shaikh, and I am the founder of ASRA-Designing, a reputable software house. For the past 7 years, we have been delivering top-notch services in the offline market, earning a solid reputation for excellence. Our team comprises 10 highly skilled professionals, each excelling in their respective fields. Whether it's graphic design, web development, animation, video editing, or game development using software like Unity and Unreal Engine, we have the expertise to fulfill your needs. At ASRA-Designing, we are committed to providing you with the highest quality work in the shortest possible time frame. Customer satisfaction is our utmost priority, and we strive to ensure that every project we undertake leaves you 100% satisfied. By choosing us, you can expect nothing but the best experience and a long-lasting partnership. We eagerly anticipate the opportunity to collaborate with you and deliver outstanding results. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ASRADesigning
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry
 • Πρόσλαβε τον/την   nyxhrim
Πρόσλαβε τον/την   nyxhrim

  nyxhrim nyxhrim

  Poland $33 USD / ώρα
  One-Man-Game Developer
  Poland
  My major skills are: - C# - C++ - Java - JavaScript - Unity 3D / 2D - Adobe Air (Actionscript 1, 2, 3) - Mono Game XNA - HaxeFlixel - Desktop Windows and Android Apps and Games My Portfolio: https://wirk.noxi.pl/cv_eng.html I have done a lot of projects connected with virtual reality, Oculus Rift, Oculus Quest / GO...
  My major skills are: - C# - C++ - Java - JavaScript - Unity 3D / 2D - Adobe Air (Actionscript 1, 2, 3) - Mono Game XNA - HaxeFlixel - Desktop Windows and Android Apps and Games My Portfolio: https://wirk.noxi.pl/cv_eng.html I have done a lot of projects connected with virtual reality, Oculus Rift, Oculus Quest / GO and HTC Vive (I developed unique calibrating system for making free roaming VR Arena). Also I have a some knowledge about design, drawing, 3D modeling, and sound engineering because for some years I have been making games utterly alone. I am not afraid of any kind of challenge. === If you do not speak English we can try to communicate via translators I am sure that we will manage to do it :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nyxhrim
 • Πρόσλαβε τον/την   Ko8e
Πρόσλαβε τον/την   Ko8e

  Ko8e Ko8e

  India $25 USD / ώρα
  Software Developer
  India
  I am a software developer and 3D modeler with 5 years of experience in the field. I develop games, VR and AR software as well.
  I am a software developer and 3D modeler with 5 years of experience in the field. I develop games, VR and AR software as well. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ko8e
 • Πρόσλαβε τον/την   OTooleSoftware
Πρόσλαβε τον/την   OTooleSoftware

  OTooleSoftware OTooleSoftware

  United States $75 USD / ώρα
  Unity 3D Programmer, iOS Developer, Unreal Engine
  United States
  ## BIO I am a programmer and engineer at heart. I have a passion for all things computers, especially game development! I have an extremely strong and well versed background in programming. Unity 3d, Unreal Engine, C#, Python, Perl, BASH, PHP, Objective-C, C, C++, anything iOS/Swift/Xcode/Flutter are a few my...
  ## BIO I am a programmer and engineer at heart. I have a passion for all things computers, especially game development! I have an extremely strong and well versed background in programming. Unity 3d, Unreal Engine, C#, Python, Perl, BASH, PHP, Objective-C, C, C++, anything iOS/Swift/Xcode/Flutter are a few my favorites (simply depends on what I need to do). I have been programming for well over 20 years. During these years, I've developed a number of large, enterprise scale, software applications that have been used through a large ISP in the USA. ## Area of Expertise Unity 3D, Python, Swift, Objective-C, Xcode, iOS, iPhone, iPad, Linux, Unix, Windows, C, C++, C#, Perl, Bash, Java, Javascript, AJAX, PHP, MySQL, Mobile Development (iOS/iPhone/iPad), System Engineering, Server Management λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την OTooleSoftware
 • Πρόσλαβε τον/την   alinorzadd
Πρόσλαβε τον/την   alinorzadd

  alinorzadd alinorzadd

  Malaysia $10 USD / ώρα
  Professional Full Game Developer.
  Malaysia
  I'm an accomplished Unity Game and Mobile Application Developer with over 8 years of industry experience. My journey in this field has been nothing short of incredible, and I'm passionate about turning ideas into reality. Whether you're a game enthusiast with a groundbreaking concept or a business owner seeking a...
  I'm an accomplished Unity Game and Mobile Application Developer with over 8 years of industry experience. My journey in this field has been nothing short of incredible, and I'm passionate about turning ideas into reality. Whether you're a game enthusiast with a groundbreaking concept or a business owner seeking a mobile app solution, I'm here to help you achieve your goals. What Sets Me Apart: Diverse Skill Set: My expertise extends across a broad spectrum. From developing multiplayer games on various platforms to integrating payment gateways like Cashfree, Paytm, PayU, RazorPay, and PayPal, I've got you covered. Efficiency and Quality: I'm committed to delivering projects swiftly without compromising on quality. I understand the importance of a product that's not just functional but also visually appealing. Endless Creativity: Having grown up with computer games, I bring a unique perspective to every project. I'm not just here to execute your ideas; I'm here to elevate them with creative suggestions and innovative solutions. Comprehensive Delivery: Your project will be delivered in the cleanest form, with all the necessary plugins, assets, and any other specific requirements you have. I'm dedicated to ensuring your vision becomes a reality. AI and Artistry: My expertise doesn't stop at development; I excel in AI and 2D/3D art as well. Whether it's breathing life into characters or crafting captivating environments, I've got the artistic skills to make your project stand out. Blockchain and NFT: In an ever-evolving tech landscape, I'm well-versed in NFT and blockchain projects, making me an ideal partner for cutting-edge applications. Get in Touch: Feel free to reach out and discuss your project with me. I'm here to collaborate, innovate, and turn your ideas into exceptional digital experiences. Let's bring your vision to life, swiftly and beautifully. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την alinorzadd
 • Πρόσλαβε τον/την   swain1235
Πρόσλαβε τον/την   swain1235

  swain1235 swain1235

  United States $50 USD / ώρα
  Certificated Great Mobile & Game Engineer
  United States
  Greetings. This is USA certificated Mobile and Game developer who has been working on 9 years of cross and native mobile app development and various of game engineering with Blockchain technology and AI engineering. I worked on the USA companies over decade of years as Developer, System engineer, Project Manager,...
  Greetings. This is USA certificated Mobile and Game developer who has been working on 9 years of cross and native mobile app development and various of game engineering with Blockchain technology and AI engineering. I worked on the USA companies over decade of years as Developer, System engineer, Project Manager, CTO Roles. Why award me? - 100% clean code. - Supports all browsers. - 100% pixel perfect. - Over 7+ years of experience - 100% client satisfaction. - Excellent customer and technical support. - Time frame maintain 100% My skills & qualifications. - Mobile technology: expertise in Flutter, React Native , Android Java& Kotlin, iOS Swift with React.js, Angular, Vue.js, and jQuery - Game technology: Unity engine, Unreal engine, Multi player, Backend engineering, Game server management. - Blockchain Technology: NFT, ERC20, BSC, Smart Contract - AI engineering: ChatGPT, Python AI driven, Model, Training. - Proficiency in development languages: server-side programming languages including PHP and Node.js, PHP/Django - Mastering database management: MongoDB & MySQL, PostgreSQL - Excellent writing and communication skills - Ability to work independently and manage time efficiently - Solution-oriented and high-level programming skills. Do not hesitate to contact me. I Will do my best to lead your project to success. The best quality, fastest pace, most accurate timeline, and courtesy after service are guaranteed to clients. I enjoy playing the Football, Basket Ball, Swimming and drinking wine & beer. D. Surya Swain λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την swain1235

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""