UML Designers Για Πρόσληψη

 • Σχεδιασμός UML
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 24 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   asifchaudhry2015
Πρόσλαβε τον/την   asifchaudhry2015

  asifchaudhry2015 asifchaudhry2015

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Preferred & Verified By Freelancer.com
  Pakistan
  WebExert is a premium Development agency that focuses on quality, innovation, & speed. We utilized technology to bring results to grow our clients businesses. We pride ourselves in great work ethic, integrity, and end-results. Throughout the years WebExert has been able to create stunning, award winning...
  WebExert is a premium Development agency that focuses on quality, innovation, & speed. We utilized technology to bring results to grow our clients businesses. We pride ourselves in great work ethic, integrity, and end-results. Throughout the years WebExert has been able to create stunning, award winning applications in multiple verticals while allowing our clients to obtain an overall better web presence. * WEB DESIGN & DEVELOPMENT * MOBILE APPS DEVELOPMENT * E-COMMERCE DEVELOPMENT * FULLY INTEGRATED SERVICE * BRANDING & DESIGN * DIGITAL MARKETING * STRATEGY & CONSULTING * FIVE STAR SUPPORT TEAM λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την asifchaudhry2015
 • Πρόσλαβε τον/την   kaindo2017
Πρόσλαβε τον/την   kaindo2017

  kaindo2017 kaindo2017

  Kenya $15 USD / ώρα
  Research Writer | Top Tech Freelancer
  Kenya
  Hello welcome to my profile, I am guru in research writing, technical writing and SEO content writing. I have been doing this for more than you can imagine. I am a Bsc degree holder in computer science and a diploma in project management and CCNA certification. I also hold a Bachelor's degree in commerce. I...
  Hello welcome to my profile, I am guru in research writing, technical writing and SEO content writing. I have been doing this for more than you can imagine. I am a Bsc degree holder in computer science and a diploma in project management and CCNA certification. I also hold a Bachelor's degree in commerce. I have more than 5 years of experience in providing research writing, technical writing, word press, SEO article writing, and content writing. Below are some of services that I offer,  Article and Book Reviews  Finance, Accounting, Statistic and Economics Writing.  Case study analysis  Proposal writing  software requirements specification (SRS) and system design specification (SDS)  Project management (WBS, scheduling, Gantt charts, charter, scope, project cost estimation)  Computer network && Cyber security  Database management && design(ERD design, Normalization, database schema )  Computer programming(Python, Java and Php )  Software Engineering (UML diagrams: Use Case, Class diagram, flowcharts, Sequence diagram)  Digital forensic  Etc. I believe in creating excellent services to my clients by understanding the instructions, thus providing well-versed results. As a researcher, I remain committed to delivering quality work, free from plagiarism, with proper grammar and intensive research. My key purpose in the freelance industry is to relentlessly and passionately deliver high-quality work. My core values are always  Commitment,  reliability,  time- conscious  honesty I am always open to invitations from clients who have confidence in my skill set and share the same interest in perfection and good working relations. Please click "Hire me" in my profile "https://www.freelancer.com/u/kaindo2017" and I will never disappoint you, thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kaindo2017
 • Πρόσλαβε τον/την   Rajitha7
Πρόσλαβε τον/την   Rajitha7

  Rajitha7 Rajitha7

  Japan $30 USD / ώρα
  Mobile App Developer & Full Stack Developer
  Japan
  Greetings, We are an assemblage of consummate professionals, united by a singular vision: transforming digital aspirations into tangible realities. Our collective expertise, spanning over 8 years, is dedicated to delivering exemplary iOS/Android mobile applications, websites, and branding solutions for our esteemed...
  Greetings, We are an assemblage of consummate professionals, united by a singular vision: transforming digital aspirations into tangible realities. Our collective expertise, spanning over 8 years, is dedicated to delivering exemplary iOS/Android mobile applications, websites, and branding solutions for our esteemed clients. Our Spectrum of Expertise: Our services encompass a broad array of technologies and methodologies, meticulously tailored to meet and exceed the expectations of our clientele. Our areas of specialization include: ✨Web Solutions Using PHP Frameworks: We excel in developing dynamic, robust web applications utilizing PHP, Laravel, and CodeIgnitor frameworks. ✨Cross-Platform Mobile Applications with Flutter/React Native: Our proficiency in Flutter enables us to craft versatile, high-performance mobile applications compatible across multiple platforms. ✨Android Application Development: We leverage the latest technologies to create cutting-edge Android applications, focusing on innovation and user experience. ✨iOS Application Development: Our team is adept at designing intuitive, user-centric iOS applications, ensuring seamless functionality and aesthetics. ✨Hybrid Application Development: We specialize in hybrid applications, offering a cohesive experience across various platforms. ✨E-commerce Solutions: Our expertise extends to designing comprehensive online shopping platforms, integrating user-friendly features and secure payment gateways. ✨CMS and CRM Development: We develop bespoke content management and customer relationship management systems, aimed at streamlining your business processes. ✨Responsive Web Development: Utilizing Bootstrap, PHP, CSS, and HTML, we ensure that our web solutions are responsive, engaging, and tailored to the client's needs. ✨WordPress and WooCommerce Expertise: Our team is proficient in designing, developing, and optimizing WordPress websites, enhancing functionality with WooCommerce integration. Client-First Approach: At the core of our operations is a steadfast commitment to our clients. Our approach is characterized by: Regular Updates: We believe in keeping our clients informed and involved throughout the project lifecycle. Adherence to Deadlines: We prioritize timely delivery, ensuring projects are completed within the set timeframe and budget. Transparency and Collaboration: Our ethos is built on clear, open communication and a collaborative spirit, valuing client input at every stage. We invite you to collaborate with us and experience our dedication to excellence. For an initial consultation and a customized action plan for your project, please contact us. We eagerly anticipate the opportunity to contribute to your success. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Rajitha7
 • Πρόσλαβε τον/την   BeshoyMousaKhair
Πρόσλαβε τον/την   BeshoyMousaKhair

  BeshoyMousaKhair BeshoyMousaKhair

  Egypt $20 USD / ώρα
  senior software developer
  Egypt
  i love the challenge of solving hard problems that make me thinking just tell me what you want to be done and wait for perfect result
  i love the challenge of solving hard problems that make me thinking just tell me what you want to be done and wait for perfect result λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την BeshoyMousaKhair
 • Πρόσλαβε τον/την   MYXH
Πρόσλαβε τον/την   MYXH

  MYXH MYXH

  China $20 USD / ώρα
  AI & Web & Mobile & Web Scraping Expert
  China
  Hi! As a dedicated, collaborative and highly skilled Software Engineer with 4+ years of experience, I have accumulated a lot of experience by conducting many kinds of web application development ✔Frontend: HTML/CSS/Bootstrap/Ajax/Jquery/Javascript Framwork such as React js/Angular js/Vue js/Node js and Flutter/React...
  Hi! As a dedicated, collaborative and highly skilled Software Engineer with 4+ years of experience, I have accumulated a lot of experience by conducting many kinds of web application development ✔Frontend: HTML/CSS/Bootstrap/Ajax/Jquery/Javascript Framwork such as React js/Angular js/Vue js/Node js and Flutter/React Native/Swift ✔Backend: ASP.NET/Ruby on Rail/Node/Express js/python/Django/Flask/PHP/Laravel/Codeigniter ✔Database: MySQL/MongoDB/GraphQL/PostgreSQL/MS SQL/SQLite. ✔Service: Azure/AWS/cPanel λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MYXH
 • Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio
Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio

  Agiletechstudio Agiletechstudio

  Pakistan $40 USD / ώρα
  .NET | PHP | ANGULAR | REACT | ANDROID | iOS
  Pakistan
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed , secure and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based...
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed , secure and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based Technologies: ASP.net Core , ASP.net MVC 5, Blazor, SignalR, Xamarin, SQL SERVER all Additions, DevExpress Third Party Controls, WPF/WCF, Web Apis 2.0 Google Based Technologies: Android Development, Google Maps Apple Based Technologies: IOS Development, Swift Development Clover Payment Integration Open source Technologies: MeteorJS, ElectronJS, ReactJS, BackboneJS, Angularjs, Cordova, Ajax, Django Frontend and Design Technologies: HTML5, CSS3, JQuery, Logo Design,, Google Material Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premier CMS: WordPress, Joomla, Drupal , Magento Programming Languages: C#, Java, JavaScript ES6/ES5, PHP, Python, C++, ROR λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Agiletechstudio
 • Πρόσλαβε τον/την   omniaaly
Πρόσλαβε τον/την   omniaaly

  omniaaly omniaaly

  Egypt $15 USD / ώρα
  Product owner and graphic designer
  Egypt
  As graphic designer I'm professional in photoshop, I can design logos, posters, flyers and menus and I can remove objects and watermarks from images and as product owner I can draw UML design like use case diagram, class diagram , active diagram etc. I'm very good Microsoft word, excel, power point and access. and I...
  As graphic designer I'm professional in photoshop, I can design logos, posters, flyers and menus and I can remove objects and watermarks from images and as product owner I can draw UML design like use case diagram, class diagram , active diagram etc. I'm very good Microsoft word, excel, power point and access. and I also working SQL and draw ERD λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την omniaaly
 • Πρόσλαβε τον/την   rainbow
Πρόσλαβε τον/την   rainbow

  rainbow rainbow

  India $20 USD / ώρα
  shashikhan
  India
  Doing software development for last 20 year. The work in java , oracle ,mysql, C++ languages is undertaken. Web site designing and web page development
  Doing software development for last 20 year. The work in java , oracle ,mysql, C++ languages is undertaken. Web site designing and web page development λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rainbow
 • Πρόσλαβε τον/την   OmarFarukBD
Πρόσλαβε τον/την   OmarFarukBD

  OmarFarukBD OmarFarukBD

  Bangladesh $60 USD / ώρα
  Highly Recommended | TOP 1% | Verified by FL Staff
  Bangladesh
  Hi, I'm Omar Faruk, CEO of Itblast Limited, the number one IT company in Bangladesh. With expertise in web development, animation, and graphic design, I specialize in PHP, HTML, Javascript, and Python. I'm also skilled in Linux and Excel system administration using Linux, Magneto, and After Effects, among many other...
  Hi, I'm Omar Faruk, CEO of Itblast Limited, the number one IT company in Bangladesh. With expertise in web development, animation, and graphic design, I specialize in PHP, HTML, Javascript, and Python. I'm also skilled in Linux and Excel system administration using Linux, Magneto, and After Effects, among many other tools. With years of experience under my belt, I pride myself on delivering high-quality work that meets my clients' needs. If you're looking for a skilled and reliable freelancer who can bring your projects to life, look no further than me. My approach is all about collaboration - I believe that the best results come from working closely with my clients to understand their needs and preferences. I pride myself on my attention to detail, and am committed to delivering high-quality work that meets the highest standards. In addition to my technical skills, I'm also a great communicator and problem-solver. I'm always happy to answer questions, offer suggestions, and work through challenges to make sure that my clients are completely satisfied with the final product. If you're looking for a reliable, skilled freelancer who can help you take your business to the next level, I'd love to hear from you. Let's work together to create something amazing! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την OmarFarukBD
 • Πρόσλαβε τον/την   Tafsol
Πρόσλαβε τον/την   Tafsol

  Tafsol Tafsol

  Pakistan $45 USD / ώρα
  Award-Winning Digital Agency Among Top 1%
  Pakistan
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2023-2024 28th profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Proudly Announcing Tafsol Technologies as the first-ever Platinum Laravel Partner in Asia & Third...
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2023-2024 28th profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Proudly Announcing Tafsol Technologies as the first-ever Platinum Laravel Partner in Asia & Third globally!! "Honoured WWF Corporate Member, Because saving the world is just a side gig!" TAFSOL Technologies is an Award-Winning Digital Agency Recognized by Clutch.co and Manifest as: 1. TOP B2B (Business-to-Business) SERVICES by Clutch.co in the Mobile App Development category. 2. MOST REVIEWED COMPANIES by The Manifest in the Software Development category. Our team of skilled professionals has extensive experience in providing a wide range of digital services such as: ✅ Logo Designing to give your business a Brand Identity ✅ Graphics Designing to make your customers fall in love with ✅ Website Design and Development that tells your business story and sells your products/services globally ✅ Mobile App Design and Development to make your business available at your customers' fingertips ✅ CRM Design and Development to effectively manage your customers ✅ SAAS-based platform Design and Development to streamline your business processes and increase efficiency ✅ ERP solutions Design and Development to integrate all business operations and provide real-time insights ✅ Blockchain Development to create decentralized platforms, decentralized applications (dApps), and smart contracts based on Blockchain networks, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, etc. At TAFSOL, we understand that having a strong online presence is crucial to the success of any business. That's why we take a comprehensive approach to our services, ensuring that every aspect of your digital presence is optimized for maximum impact. From creating eye-catching logos to developing fully-functional and user-friendly websites, web apps, and mobile applications. What we Offer: ✅ 100% Client Satisfaction Rate ✅ 200+ Years of Accumulated Team Experience in IT Services ✅ 1000+ List of Satisfied Clients ✅ 100+ In-house Resources ✅ 42+ Countries in Which Our Clients are Based ✅ Quick Response Time < 2-3 Hours ✅ 5 Star Rated Profile Across All Platforms ✅ Dedicated Project Managers with Fluent English ✅ Support Services are available 5 days a week in EST, PST, MST, and GMT time zones. ✅ Physical Presence in the UK, USA, and PK Let's start a chat here on Freelancer.com so we can discuss your requirements in detail and share our ideas with you. You can also google us “Tafsol Technologies” and enjoy exploring more about our amazing services and reviews. Thanks for Visiting our Profile!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Tafsol

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""