Travel Writers Για Πρόσληψη

 • Ταξιδιωτική Συγγραφή
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 126 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   mjanchi
Πρόσλαβε τον/την   mjanchi

  mjanchi mjanchi

  Macedonia $15 USD / ώρα
  Scraping/Leads/Typing expert
  Macedonia
  ★★★★★ Top 3% Freelancer ★★★★★ I started actively working on freelancer.com in 2018 and since then, I have been constantly improving and upgrading my skills. Today I am part of Preferred freelancers that allows me to work with some of the best employers on this platform. My goal is to complete the given task in the...
  ★★★★★ Top 3% Freelancer ★★★★★ I started actively working on freelancer.com in 2018 and since then, I have been constantly improving and upgrading my skills. Today I am part of Preferred freelancers that allows me to work with some of the best employers on this platform. My goal is to complete the given task in the shortest possible time without hidden/additional costs. My greatest satisfaction is when employers come back with new projects for me. My services include: ✅ Data entry ✅ Internet research ✅ Data mining ✅ Lead generation ✅ Web scraping ✅ Google Maps scraping ✅ Facebook business pages scraping ✅ Translation ✅ Reviews ✅ PDF, Word, Excel, PowerPoint ✅ Typing ✅ Product scraping/uploading Employers who search for long-term collaboration are welcomed In fact, I am not the best in self-promotion, so the freelancer algorithm represents me much better than myself. Numbers don't lie - Mark Twain (1854) シ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mjanchi
 • Πρόσλαβε τον/την   sologalaxy
Πρόσλαβε τον/την   sologalaxy

  sologalaxy sologalaxy

  South Africa $25 USD / ώρα
  Content | Blogs | Articles | Research Writer
  South Africa
  Hi My name is Gail and I am a passionate and creative English writer with 100's of published articles. I have been writing full time for over 8 years after spending many years in the IT field. I offer a very high standard of work that includes - Meaningful website content - SEO-optimized articles - About Us...
  Hi My name is Gail and I am a passionate and creative English writer with 100's of published articles. I have been writing full time for over 8 years after spending many years in the IT field. I offer a very high standard of work that includes - Meaningful website content - SEO-optimized articles - About Us introductions - Relevant well-researched blogs - Awesome product descriptions All my work is submitted with a Copyscape Premium check to show that it is 100% original. I am happy to work with SurferSEO and Frase if required. My articles are thoughtfully written and well-researched, with SEO keywords seamlessly incorporated into the texts, ensuring that the reading flows naturally. I will adapt to the tone / style you require and can write in both US and UK English. Some niches I have written for include - Home / lifestyle - Fashion product descriptions and blogs - Travel - Luxury car hire / car trips - Motivational / self improvement - Product reviews for affiliate websites including kitchen appliances / tech items such as telescopes - Small homestead farming - Gardening - Astronomy - Home / kitchen / basement renovations Please contact me so we can discuss your unique requirements - I am happy to write a sample for you to assess before you make a decision on which freelancer to choose for your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sologalaxy
 • Πρόσλαβε τον/την   Webcont247365
Πρόσλαβε τον/την   Webcont247365

  Webcont247365 Webcont247365

  India $50 USD / ώρα
  Copywriting & Translation Services
  India
  We at US Language Solutions, we specialize in creating engaging content and overcoming language barriers with finesse. With a deep love for languages and a keen eye for detail, we are here to help you convey your message effectively and authentically. ⭐Services Offered: ✅Copywriting: From catchy headlines to...
  We at US Language Solutions, we specialize in creating engaging content and overcoming language barriers with finesse. With a deep love for languages and a keen eye for detail, we are here to help you convey your message effectively and authentically. ⭐Services Offered: ✅Copywriting: From catchy headlines to engaging blog posts, we create content that captures attention and leaves a lasting impression. Let's turn ideas into words that resonate. ✅Translation: Breaking language barriers is our specialty. We offer precise and culturally sensitive translations that ensure your message maintains its impact, no matter the target audience. ✅Interpretation: We excel in both Consecutive and Simultaneous interpretation, seamlessly connecting languages. We are skilled interpreters promoting comprehension and teamwork through clear cross-lingual communication.. ✅Pitch Deck Creation: We understand the importance of a captivating presentation to secure investments or partnerships. We craft a compelling narrative for your business with our expertly designed pitch decks. Let us help you tell your story visually, making a lasting impression on your audience. ✅CV Resume Writing: We delve into your unique strengths, experiences, and achievements to create a professional document that reflects your career aspirations. Whether you're a seasoned professional or entering the workforce, we tailor your CV to make you stand out in the competitive job market. ✅LinkedIn Profile Writing: Your LinkedIn profile is often the first impression you make in the professional digital landscape. Our experts specialize in optimizing LinkedIn profiles to enhance your online presence. From engaging summaries to strategically placed keywords, we ensure your profile reflects your expertise and attracts the right opportunities. ⭐Why Choose Us: ✅Tailored Approach: Your unique needs are at the heart of our services. We work closely with you to understand your goals and deliver content that aligns perfectly. ✅Quality Assurance: Every word matters. We are committed to delivering polished, plagiarism-free and error-free content that meets the highest standards of accuracy and professionalism. ✅Timely Delivery: Deadlines are sacred. You can count on us to deliver on time, every time, without compromising on quality. ✅Multilingual Expertise: With fluency in all major Asian and European Languages, we bring a comprehensive understanding of diverse cultures, ensuring translations and content are contextually precise. ✅Tailored Approach: Every service is customized to your individual needs, ensuring a personalized and impactful result. ✅Industry Experts: Our team comprises experienced professionals well-versed in pitch creation, CV/resume writing, and LinkedIn profile optimization. ✅Client-Centric Focus: Your satisfaction is our priority. We work closely with you to understand your goals and deliver services that exceed your expectations. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Webcont247365
 • Πρόσλαβε τον/την   Wiselancer
Πρόσλαβε τον/την   Wiselancer

  Wiselancer Wiselancer

  Pakistan $20 USD / ώρα
  The Professional Writer
  Pakistan
  I'm a professional content and academic writer. Writing is my passion and my profile indicates that too. I have command over different academic referencing styles including Harvard, APA, MLA, Oxford and Chicago. I am able to write and carry out extensive research in different areas and provide quality work as per...
  I'm a professional content and academic writer. Writing is my passion and my profile indicates that too. I have command over different academic referencing styles including Harvard, APA, MLA, Oxford and Chicago. I am able to write and carry out extensive research in different areas and provide quality work as per client’s requirements. My clients range from undergraduate to PHD. I have covered different academic fields including business management, HRM, organizational and business strategy, marketing, medical, nursing and international relation. I am also specialized in social media content, website content, blog, advertising material, and sales pages. Providing unique content consistently is not an easy task, especially on a variety of niches. You can hire me to get unique content writing services for your articles, review, press releases, exam and certification articles, thesis and any other writing work. I already wrote over 10,000 articles, reviews, academic papers including ebooks for different websites and blogs, some through and from several other sources. I have adopted writing as my profession now. I believe that my education, working experience with foreign companies and regular traveling to over 30 countries of the world helped me a lot in this work. I also have experience of power point presentations and their write ups. Moreover, my three daughters are also helping me in providing the quality work in different fields. Our educational back ground helped us a lot. I have Master Degree in MA (Economics) 1st daughter has a Masters Degree (Public Administration - HR) 2nd daughter has a Masters Degree (MBA- Finance) 3rd daughter is a medical student – 4th year I believe that there are several benefits of hiring me: 1. I provide well researched, unique and quality work. 2. Always provide 100% Copyscape passed work 3. Submission within a given time frame 4. Error-free content λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Wiselancer
 • Πρόσλαβε τον/την   writingpool
Πρόσλαβε τον/την   writingpool

  writingpool writingpool

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Marketing | Content Creator | Designer |Amazon VA|
  Pakistan
  Dear Prospect! I started my career as a Freelancer at freelancer.com from content writing. With the passage of time and qualification I made my way into academic research in the freelancing world. During this period of almost 10 years, I have worked with several clients, all over the world, in various niches with...
  Dear Prospect! I started my career as a Freelancer at freelancer.com from content writing. With the passage of time and qualification I made my way into academic research in the freelancing world. During this period of almost 10 years, I have worked with several clients, all over the world, in various niches with excellent client reviews. I am also Google, Facebook, Amazon certified advertiser and listing optimizer, having completed certifications for Google ads measurement, Amazon-sponsored ads, Amazon retail for advertisers, Amazon advanced retail solutions, Amazon advertising foundations. I leverage Amazon tools, i.e., Helium10/Jungle Scout, and can help you with product hunting, keyword research, PPC management and listing optimization, etc. I also build stunning designs and seamless functionality custom stores for Shopify, Woocommerce and WordPress websites. My educational background and the skills that I have acquired over the years assist me in delivering the best quality services to our clients. Thanks for visiting my profile. Looking forward to working with you on long terms. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την writingpool
 • Πρόσλαβε τον/την   sheak
Πρόσλαβε τον/την   sheak

  sheak sheak

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Complete Business Solution
  Pakistan
  [MASHA ALLAH] A team of dynamic Writers, Business Consultants, Accountants and Engineers who work tirelessly to bring out the best in each project. We strive for high quality with profound knowledge and research. Provide us a congenial working environment and we will deliver our best. Our clients are most...
  [MASHA ALLAH] A team of dynamic Writers, Business Consultants, Accountants and Engineers who work tirelessly to bring out the best in each project. We strive for high quality with profound knowledge and research. Provide us a congenial working environment and we will deliver our best. Our clients are most respectable and trustworthy, their feedback for us has a drastic importance on our performance. We work hard not only to earn but also to maintain a great market reputation and overall upholding the integrity of the field. We loved to be called Professional Integrators because we transform opportunities into success. Please just click on the Hire me button and feel free to take the expert advice. We assure you quality, competitiveness, uniqueness, research and overall professionalism in the output. To-date we have a long list of satisfied clients and you can view their feedback right below λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sheak
 • Πρόσλαβε τον/την   seashore01
Πρόσλαβε τον/την   seashore01

  seashore01 seashore01

  India $30 USD / ώρα
  Content Writer | PPC Expert | Marketing Copywriter
  India
  I'm a versatile Content Writer, Google Ads Expert, Content Strategist and Marketing Copywriter on a mission to make your brand shine! With a passion for crafting compelling marketing copies, I deliver captivating content that resonates with your audience. As a results-driven PPC expert, I craft strategic campaigns...
  I'm a versatile Content Writer, Google Ads Expert, Content Strategist and Marketing Copywriter on a mission to make your brand shine! With a passion for crafting compelling marketing copies, I deliver captivating content that resonates with your audience. As a results-driven PPC expert, I craft strategic campaigns that generate leads, increase conversions, and drive revenue. From engaging blog posts to click-worthy ad copies, I've got you covered. With an analytical mindset and a knack for understanding your business, I optimize your ads to reach the right message to the right people at the right time. Let's team up to boost your online presence, drive conversions, and leave a lasting impact. Ready to elevate your brand? Let's create magic together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την seashore01
 • Πρόσλαβε τον/την   sandhyasvt
Πρόσλαβε τον/την   sandhyasvt

  sandhyasvt sandhyasvt

  United Arab Emirates $40 USD / ώρα
  Verified Company | India and UAE | Top 1%
  United Arab Emirates
  Bottom Funnel - "Crafting Code, Building Dreams, and Shaping the Digital World!" With over 6 years of experience in web development and programming, We specialize in delivering customized and high-quality solutions that drive digital success. Leading a team of 30 skilled professionals, we excel in creating seamless...
  Bottom Funnel - "Crafting Code, Building Dreams, and Shaping the Digital World!" With over 6 years of experience in web development and programming, We specialize in delivering customized and high-quality solutions that drive digital success. Leading a team of 30 skilled professionals, we excel in creating seamless online experiences and pushing boundaries with innovative and cutting-edge solutions. From crafting functional websites to designing engaging user interfaces, we are committed to building robust and scalable web solutions that propel your business forward. With a proactive approach and a focus on results, we leverage technology to fuel business growth. Partner with us to unlock the full potential of web development and achieve excellence in your online presence. Our services include : UX/UI Designs, Native iOS & Android Apps, Custom Web Development, Responsive websites, Custom eCommerce Solution, HTML API Integrations. SMO SEO SEM λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sandhyasvt
 • Πρόσλαβε τον/την   jordanhig
Πρόσλαβε τον/την   jordanhig

  jordanhig jordanhig

  Australia $20 USD / ώρα
  SEO Copywriter/Proofreader/Resume Writer
  Australia
  Hello, my name is Maroun and I am a professional copywriter and editor from Australia. I specialize in creating SEO-optimized content such as articles, website copy, and blog posts. My other services: • Legal document writing • Product descriptions • Technical content writing • Press releases writing • Script...
  Hello, my name is Maroun and I am a professional copywriter and editor from Australia. I specialize in creating SEO-optimized content such as articles, website copy, and blog posts. My other services: • Legal document writing • Product descriptions • Technical content writing • Press releases writing • Script writing • Resume writing • Cover letter writing • Meticulous editing • Proofreading services. • Social media content writing • Business writing • Grant writing • Business plan writing I have over 10 years of experience in the field of content writing and have worked with clients in various niches, including health and wellness, technical, lifestyle and fitness, travel and tourism, beauty and skincare, and the SaaS sector. My work is dedicated to delivering premium-quality content that is eye-catching, result-oriented, and 100% original. I take pride in creating reader-friendly SEO content that captivates readers from the very first word to the final punctuation. My fast, professional, and excellent-quality work is offered at a fair price. If you’re looking to elevate the quality of your content, please feel free to reach out to me. I’d be happy to help you achieve your goals. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jordanhig
 • Πρόσλαβε τον/την   RuchiBhargava1
Πρόσλαβε τον/την   RuchiBhargava1

  RuchiBhargava1 RuchiBhargava1

  India $25 USD / ώρα
  Content Writing | Designing | Web Development
  India
  Hi! Are you looking for content that gets all the birds (read: customers) in one proverbial stone? Then I'm the person you need to talk to. After millions of words written for my clients, I can guarantee one thing: quality. When you're working with me, you'll get nothing short of perfect, well-researched, and...
  Hi! Are you looking for content that gets all the birds (read: customers) in one proverbial stone? Then I'm the person you need to talk to. After millions of words written for my clients, I can guarantee one thing: quality. When you're working with me, you'll get nothing short of perfect, well-researched, and enticing content. But that's not all I'm about. Along with creating custom content for a global clientele, I'm also into developing marketing content that gets you the leads you need. Plus, I also get custom logos developed as per my clients' needs. I have also successfully completed Web development projects and build websites on WordPress, Magento and other platforms. I am glad to help you with HTML, CSS, JSS, Python and other languages used for Web designing. In short, whether you're looking for written content, visual elements, or even a combination of the two, I can get it done within your budget and time frame. Please check out my customer reviews to get a feel of the kind of work that I do. Let's connect and take things forward! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την RuchiBhargava1

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""