Automation Testers Για Πρόσληψη

 • Αυτοματισμός Δοκιμών
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 82 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   shilpigp31
Πρόσλαβε τον/την   shilpigp31

  shilpigp31 shilpigp31

  India $25 USD / ώρα
  QA Analyst with 10 years of experience
  India
  • A skilled QA professional having 10 year of experience in manual testing of iOS & Android Mobile Apps, Web Apps, and Desktop applications. • I have keen eye for details and the ability to crash any application. • 3 years of corporate experience starting with Metlife India Insurance, Bengaluru for 1 year, and then...
  • A skilled QA professional having 10 year of experience in manual testing of iOS & Android Mobile Apps, Web Apps, and Desktop applications. • I have keen eye for details and the ability to crash any application. • 3 years of corporate experience starting with Metlife India Insurance, Bengaluru for 1 year, and then Honeywell Technologies, Bengaluru for 2 years. • 7 years of experience as a freelancer during which I tested more than 8 iOS apps, 6 android apps, 4 Webapp, and 3 Websites. Performed Complete Testing. • Certified Level - I Tester. • Currently learning Automated Testing. Recently tested cinebody.com through PREFLIGHT (automated testing tool for websites). • Expertise in deploying Bug Tracking software for the team. Knowledge of TeamWork, Bugzilla, InetTrack, etc other Bug Tracking tools. • Performed Complete Testing of www.AshleyBlackGuru.com Website (384 links) for their various Fascia Blaster products within a month. • Got MetroRide - Driver and Rider App released within 3.5 months being a Program Manager & Solo responsible Tester. • Monitoring and Analysis of the Analytical Dashboard of the app. • Verification of MetroRide Vehicle Booking System for various passengers is working Real-Time. • Verification of Payments done by MetroRide passengers through various Payment Gateways. • Verification of Employee, Work, Material, Process, etc every Management Modules for a masonry contractor company with in-house Scaffolding/Drywall. • Involved in thorough Testing and Design of BestDraft Lease Management Software used in California. • Involved in Testing of AeroFS, a Cloud Computing Based Software for Desktop in 2013-14. • Performed Android & iOS Mobile Apps Testing, API Testing, Cross Browser Testing, Cross-Platform Testing, GUI Testing, User Acceptance Testing, Functional testing, Regression Testing. • Performed Avionics Testing, Boundary Value Analysis, and developed Automated Scripts for smoke tests on AutoIT tool. • Talent for proactively identifying & resolving problems, ramping up project activities with on-time deliverables, and maximizing productivity. • Demonstrated communication & relationship management skills coupled with exposure in directing cross-functional teams. • Proficient with Agile, conducting daily Scrum Meetings, Identifying bottlenecks, Sprint Backlog, 1 on 1 meeting. Talent for proactively identifying & resolving problems, ramping up project activities with on-time deliverables, and maximizing productivity. Demonstrated communication & relationship management skills coupled with exposure in directing cross-functional teams. • Possesses sound knowledge of SDLC, STLC, and Testing Methodologies. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shilpigp31
 • Πρόσλαβε τον/την   dany3j
Πρόσλαβε τον/την   dany3j

  dany3j dany3j

  Venezuela $30 USD / ώρα
  ✅ IT. Software Developer ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  Venezuela
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a...
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a proven track record of consistently achieving outstanding outcomes. My expertise spans a wide array of areas including malware removal, software development in various languages such as C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping, and Scripting. Moreover, I am always open to expanding my skill set by learning and incorporating new technologies beyond those listed. My unwavering dedication lies in ensuring job satisfaction and surpassing client expectations. Let us collaborate to breathe life into your project! ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Saludos, soy Daniel, un freelancer dedicado y experimentado especializado en soluciones informáticas. Con una gran experiencia en plataformas Windows, estoy profundamente comprometido a brindar soluciones de primer nivel a mi clientela. Como fundador de Danysys, me enorgullezco de tener un historial comprobado de lograr resultados sobresalientes de manera constante. Mi experiencia abarca una amplia gama de áreas, incluyendo la eliminación de malware, el desarrollo de software en varios lenguajes como C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping y Scripting. Además, siempre estoy abierto a ampliar mi conjunto de habilidades aprendiendo e incorporando nuevas tecnologías más allá de las enumeradas. Mi inquebrantable dedicación radica en garantizar la satisfacción laboral y superar las expectativas de los clientes. Colaboremos para dar vida a tu proyecto. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dany3j
 • Πρόσλαβε τον/την   ZohaibRoy
Πρόσλαβε τον/την   ZohaibRoy

  ZohaibRoy ZohaibRoy

  Pakistan $20 USD / ώρα
  ✅Web✅Scraping✅Python✅Automation✅Bots✅Desktop✅AI/ML
  Pakistan
  Hi, I am a Professional Python Developer with excellent experience in Full Stack Web Technologies,Web development, Desktop applications, Automation, Mobile app development, Machine Learning, Chatbots, Web Automated Bots ,Web Scraping, and Graphical User Interface (GUI) design. I can solve any type of problem in python...
  Hi, I am a Professional Python Developer with excellent experience in Full Stack Web Technologies,Web development, Desktop applications, Automation, Mobile app development, Machine Learning, Chatbots, Web Automated Bots ,Web Scraping, and Graphical User Interface (GUI) design. I can solve any type of problem in python Projects. I can build full stack web applications as well as Android Applications.Pyqt5 is one of the best framework i use to build desktop applications for windows & MAC OS. ➡️ Full Stack Apps using ✅ Python ✅ Rust ✅ VB.NET ✅ PHP ✅ JavaScript ✅ C# ✅ Node Js ➡️ I am Expert in the following Technologies : ✅ Frontend (HTML, CSS, JavaScript ES6, Reactjs, Redux , Jquery, Ajax) ✅ Responsive Design (Bootstrap ,Tailwind , FlowBite) ✅ Backend ( Python, Django, Flask, API Integration, Django REST APIs) ✅ Database ( MYSQL, MongoDB, PostgreSQL,SQLITE 3) ✅ CMS (WordPress,Blogger,Wix) ✅ Ecommerce (Shopify) ✅ Google Apps Script (Sheets, Docs, Maps) ✅ GUI development ( PYQT, Tkinter, Nativefier ,Tauri , Electron, WPF ) ✅ Web Scrapping ( BeautifulSoup, Selenium,Scrapy) ✅ Web Automation ( Selenium webdriver, Zapier ,Playwright) ✅ Android Automation ( Appium ) ✅ Desktop Apps Automation ( Power Automate , Selenium , Appium , PyWinAuto ) ✅ WordPress Automation ( Make.com , IFFT) ✅ Data Analysis ( Pandas ,Numpy ) ✅ Data Science & Visualization ( Streamlit , Matplotlib) ✅ AWS (Amazon Web Services) ✅ Android Native Apps (React Native) ✅ RASA,BotPress,ChatterBot ChatBots ✅ Flowise AI Chatbots ✅ Telegram Bots & Telegram Api ✅ Stocks Scrapping , Odds Scrapping , NBA Scores Scrapping ✅ Sports Scrapping , Betting Sites Scrapping , Live Data Scrapping I am eager to start your projects and looking forward to work with you in the future. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ZohaibRoy
 • Πρόσλαβε τον/την   adityasl
Πρόσλαβε τον/την   adityasl

  adityasl adityasl

  India $12 USD / ώρα
  iMacros - UI Vision RPA - Web Scraping -Automation
  India
  I have 17 years experience in data entry related tasks. I do following work besides data entry : - write scripts in iMacros - convert pdf to word/excel documents - automate uploading/extracting data from websites using iMacros My charges are $5/hour for small data entry tasks. I give discount on long term data...
  I have 17 years experience in data entry related tasks. I do following work besides data entry : - write scripts in iMacros - convert pdf to word/excel documents - automate uploading/extracting data from websites using iMacros My charges are $5/hour for small data entry tasks. I give discount on long term data entry work. Charges for non-data entry work varies. Client satisfaction is my top priority. I complete projects within deadline. Please check my reviews. Looking forward to work with you in future. Thanks for checking my profile. Have a nice day :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την adityasl
 • Πρόσλαβε τον/την   MegaCodes
Πρόσλαβε τον/την   MegaCodes

  MegaCodes MegaCodes

  Egypt $50 USD / ώρα
  PHP | Python | NodeJS | Top 3% Software Engineers
  Egypt
  The most common problem that faces clients is they don't find the right candidate that will make good research and apply science with engineering to fix or troubleshoot their software problems or needs. We are software engineers who have about 7 years experience in: - troubleshooting & fixing any kind of...
  The most common problem that faces clients is they don't find the right candidate that will make good research and apply science with engineering to fix or troubleshoot their software problems or needs. We are software engineers who have about 7 years experience in: - troubleshooting & fixing any kind of problems or bugs in wordpress, magento, laravel, python, django, mysql, ...etc. - fixing hacked websites and removing all kind of malware & rootkits from websites and linux servers. - migrating from server to server or version to version ( wordpress, magento, laravel ). - getting the most possible speed optimization for your website or web app. - installing, managing and fixing linux servers that's including ( centos, ubuntu, whm/cpanel, plesk, ...etc). - doing very URGENT tasks like wordpress or magento ( theme installation, plugin installation, special code customization, adding new page or implementing new design. ) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MegaCodes
 • Πρόσλαβε τον/την   mechatronicsengr
Πρόσλαβε τον/την   mechatronicsengr

  mechatronicsengr mechatronicsengr

  Pakistan $45 USD / ώρα
  Arduino | IoT | BLE | RF | Mesh SW/HW Developer.
  Pakistan
  Welcome to my profile! I'm Khawaja Muhammad Abdur Rehman, an Embedded SW/HW Engineer with over seven years of hands-on experience. My expertise spans a wide range of Development Boards/Microcontrollers families, including: Adafruit & Sparkfun Boards Arduino (Mega, Nano, UNO) Atmel/Microchip PIC & ATmega/Attiny/Xmega...
  Welcome to my profile! I'm Khawaja Muhammad Abdur Rehman, an Embedded SW/HW Engineer with over seven years of hands-on experience. My expertise spans a wide range of Development Boards/Microcontrollers families, including: Adafruit & Sparkfun Boards Arduino (Mega, Nano, UNO) Atmel/Microchip PIC & ATmega/Attiny/Xmega Family Cypress BLE PSoCs, Dialog's DA1458x Espressif ESP12, ESP32/ESP8266 Nordic nRF51, nRF52 series NXP LPC1768 PJRC Teensy (8bit & 32bit) Renesas RL78 Series MCUs Silicon Labs EFM8UB, EFR32BG22 STM Discovery/Nucleo Boards & Shields Texas Instruments (TI) MSP430, MSP432, TM4C123G, CC series My hands-on experience extends to RF/WiFi/IoT Protocols & Solutions, including BLE Mesh, GPS/GLONASS, GSM, GPRS, LTE, LoRa, RF Sub-GHz, RFID, XBEE, and Zigbee. In terms of Peripheral Communication Protocols, I'm adept in OneWire, CAN, DAC, Ethernet TCP/IP, I2C, SPI, UART, USB, and more. IoT/Cloud Communication Protocols? I've got you covered with TCP/IP, REST, MQTT, AWS/Azure/Google IoT Cores, and more. Creating intuitive Graphical User Interfaces using LCD, GLCD, TFT, LED, OLED Nextion Displays is my forte. I also specialize in creating animations using Addressable Lights like WS2812B. My toolkit includes a variety of Tools/Software/IDE such as Arduino IDE, Eclipse, Keil uVision, Mbed OS, VSCode, MPLABX IDE, nRF Studio, PlatformIO, and many more. Proficient in Schematics and PCB design using Autodesk Eagle, Proteus, and more, I ensure end-to-end solutions. When it comes to programming languages, I'm well-versed in C, C++, Embedded C, Python, and LUA. Excited to collaborate and bring your projects to life. Send me Project details for discussion and quote! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mechatronicsengr
 • Πρόσλαβε τον/την   roren03
Πρόσλαβε τον/την   roren03

  roren03 roren03

  Philippines $30 USD / ώρα
  ⚡ ❗❗AI | Full Stack Web || App developer⚡ ❗❗
  Philippines
  I am talented Senior AI Engineer like Machine Learning, Deep Learning and Computer Vision, Natural Language Processing and I am very familiar with Python, tensorflow, keras, neural networks, Image Processing, ChatGPT, OpenCV, OpenAI, and so on and I am also Data Science. And also I am Full-Stack Developer so I am very...
  I am talented Senior AI Engineer like Machine Learning, Deep Learning and Computer Vision, Natural Language Processing and I am very familiar with Python, tensorflow, keras, neural networks, Image Processing, ChatGPT, OpenCV, OpenAI, and so on and I am also Data Science. And also I am Full-Stack Developer so I am very familiar with HTML, CSS, PHP, JavaScript, Node.js, Angular.js, React, Django, Flask, Python, SQL, and I have lots of experiences in Flutter/Dart, React Native, Objective C, Swift, Kotlin/Java for APP development. ✅ WEB: CORE: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, JSON, Docker, Odoo, RESTful API ✅ AI: Python, Machine Learning, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI ✅ MOBILE : Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR ✅ DESKTOP: Java, Python, C/C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang, CUDA. ✅ eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal. ✅ Game Development: Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. ✅ Design: Photoshop, Illustrator, Figma ✅ Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) ✅ Metatrader 4/5. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την roren03
 • Πρόσλαβε τον/την   Bilalguls
Πρόσλαβε τον/την   Bilalguls

  Bilalguls Bilalguls

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Professional Computer Scientist,expert Devleoper
  Pakistan
  Hello and welcome to my profile! As a professional It specialist with over 4 years of programming experience, I'm excited to offer my expertise to help solve your tech problems. I hold Professional Certifications in Networking from Huawei, IT Support from Google, and Machine Learning from Coursera. My programming...
  Hello and welcome to my profile! As a professional It specialist with over 4 years of programming experience, I'm excited to offer my expertise to help solve your tech problems. I hold Professional Certifications in Networking from Huawei, IT Support from Google, and Machine Learning from Coursera. My programming skills include proficiency in C, C++, JAVA, JavaScript, Python, and PHP, allowing me to create excellent websites and web applications. Additionally, I specialize in building mobile applications using Flutter. As a full stack developer. Let's Chat to know me better! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Bilalguls
 • Πρόσλαβε τον/την   MarcioRobert
Πρόσλαβε τον/την   MarcioRobert

  MarcioRobert MarcioRobert

  Brazil $10 USD / ώρα
  Denvolvedor web/api
  Brazil
  Skills: JavaScript, Html5 , Css and PhP Looking for first job in the area. With personal projects...
  Skills: JavaScript, Html5 , Css and PhP Looking for first job in the area. With personal projects... λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MarcioRobert
 • Πρόσλαβε τον/την   naginagiyevv
Πρόσλαβε τον/την   naginagiyevv

  naginagiyevv naginagiyevv

  Azerbaijan $10 USD / ώρα
  Python? | AI? | Figma? | Photo/Video Editing?
  Azerbaijan
  I bring over 3 years of experience in Python programming, machine learning (ML) and deep learning (DL) engineering, data processing, and web scraping. Additionally, I have more than 5 years of experience in photo and video editing. My Expertise Includes: Machine Learning Frameworks: Scikit-learn, Numpy ? Deep...
  I bring over 3 years of experience in Python programming, machine learning (ML) and deep learning (DL) engineering, data processing, and web scraping. Additionally, I have more than 5 years of experience in photo and video editing. My Expertise Includes: Machine Learning Frameworks: Scikit-learn, Numpy ? Deep Learning Frameworks: TensorFlow, PyTorch ? User Interface Development: Tkinter, Streamlit, PyQt ? Data Preprocessing: Data cleaning and visualization using Pandas, Matplotlib, Plotly ? Web Scraping: Selenium, Beautiful Soup ? Project Deployment: Render, Digital Ocean, Microsoft Azure ? Logo Design: Figma ? Photo/Video Editing: Photoshop, Adobe Premiere Pro, CapCut, Lightroom ? Why Choose Me? 24/7 availability ⏰ Unlimited revisions ? Fast and responsive communication ⚡ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την naginagiyevv

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""