Telemarketers Για Πρόσληψη

 • Τηλεπωλήσεις
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 62 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   jkaranm
Πρόσλαβε τον/την   jkaranm

  jkaranm jkaranm

  Philippines $35 USD / ώρα
  Professional Online Marketer / Remote Specialist
  Philippines
  We are a small team that specializes in outsourcing and digital marketing, committed to improving the efficiency and effectiveness of your business. While we can't please everyone, we have built a strong reputation in the industry. Our services include data entry, Virtual Assistant, lead mining, email sending, article...
  We are a small team that specializes in outsourcing and digital marketing, committed to improving the efficiency and effectiveness of your business. While we can't please everyone, we have built a strong reputation in the industry. Our services include data entry, Virtual Assistant, lead mining, email sending, article writing, proofreading/editing, telemarketing, designs, and more. As an experienced BPO professional, I have worked with numerous companies worldwide in areas such as lead generation, sales, customer service/support, data entry/processing, VA, and research. Our company offers a wide range of services, including telemarketing, customer service, graphics design, logo design, branding, technical support, data entry, and more. We were featured on Freelancer a few years ago and have been a Preferred Freelancer here for several years now. If our qualifications match your needs, please consider our small company for your next project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jkaranm
 • Πρόσλαβε τον/την   Dahl8888
Πρόσλαβε τον/την   Dahl8888

  Dahl8888 Dahl8888

  Philippines $22 USD / ώρα
  Experienced Telemarketer
  Philippines
  I have been in the BPO industry for over 10 years now. Over time I have honed my work ethics and interpersonal skills. Challenges keep me moving. I am reliable, confident and can work without supervision. Experienced inbound and outbound sales agent. I can also provide a team (seasoned agents) if need be. I have...
  I have been in the BPO industry for over 10 years now. Over time I have honed my work ethics and interpersonal skills. Challenges keep me moving. I am reliable, confident and can work without supervision. Experienced inbound and outbound sales agent. I can also provide a team (seasoned agents) if need be. I have sample live calls for your reference. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Dahl8888
 • Πρόσλαβε τον/την   BryanMaullon
Πρόσλαβε τον/την   BryanMaullon

  BryanMaullon BryanMaullon

  Philippines $15 USD / ώρα
  Data Researcher | Data Entry Expert | General VA
  Philippines
  Hello, Thank you for taking the time to review my profile. I am a freelancer by profession. I am a highly motivated, self-starter able to build long-term business relationships with a number of clients. I can understand and follow instructions very well. I am a dedicated, hardworking, and reliable person with strong...
  Hello, Thank you for taking the time to review my profile. I am a freelancer by profession. I am a highly motivated, self-starter able to build long-term business relationships with a number of clients. I can understand and follow instructions very well. I am a dedicated, hardworking, and reliable person with strong attention to detail and the ability to work efficiently. My services for my clients : ✔️ Transcription (PDF to Excel/Word, Video & Audio) ✔️ Subtitling (Creating SRT files and sync captions for Movies, Youtube Videos, & Commercial Videos) ✔️ Data Extraction (Pulling Property Records and their info) ✔️ Lead Generation (Collect Personal/Business Email Address) ✔️ Data Mining in social media (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram) ✔️ CRM Data Entry, Clean up and Organizing ✔️ Online Web Research (Finding Business Contact Information) ✔️ MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) ✔️ Website Scraping (E-commerce website, Directories & any other websites) ✔️ Online / Offline Data Entry ✔️ E-commerce Product Listing ✔️ Virtual / Personal Assistant ✔️ Email Management ✔️ Social Media Manager Got a project you'd like to discuss? Let's Talk. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την BryanMaullon
 • Πρόσλαβε τον/την   LeadStudio09
Πρόσλαβε τον/την   LeadStudio09

  LeadStudio09 LeadStudio09

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Among Top 3% | Preferred By Freelancer Staff
  Pakistan
  TOP-RATED Freelancer (Among top 3% on Freelancer.com ) Greetings. I am Aznair, founder and CEO of Lead Studio. Our mission: To present our clients with superior candidates who will go the extra mile. We are a team of quality freelancers whose extensive experience provides high quality services and support to...
  TOP-RATED Freelancer (Among top 3% on Freelancer.com ) Greetings. I am Aznair, founder and CEO of Lead Studio. Our mission: To present our clients with superior candidates who will go the extra mile. We are a team of quality freelancers whose extensive experience provides high quality services and support to clients worldwide, covering Data Entry, Web Research, Market Research, Product Research, Data Mining, Data Scraping, Lead Generation, and Virtual Assistance. These are the lead generation tools to which we have access: ?Zero bounce ?Never bounce ?Rapportive ?Mailtester ?Clearbit Connect ?Hunter ? Google Search ContactOut ?LinkedIn Premium (Sales Navigator Account) ?Norbert ? Name2Email by replay ?Connectifier Auto-Search ?Kendo ?Nymeria ?SalesQL ? Apollo ?Clear bit ?Hunter.io ?Rocket Reach ?Lusha Services we offer: ❁ Email Sourcing ❁ List Building ❁ B2B Lead Generation ❁ ZoomInfo Leads ❁ LinkedIn Research ❁ Web Research ❁ Data Scraping ❁ Data Mining ❁ Real estate skip tracing ❁ Executable Python scripts ❁ Macros (Excel VBA) ❁ Selenium automation ❁ Webscraper.io (Chrome extension) ❁ MySQL queries ❁ Parsing large numbers of PDF files ❁ Regular expressions (re) and many more ❁ Conversion from PDF to Excel ❁ Requests, Selenium, Beautiful Soup, LXML This team is readily available any time you wish in order to accomplish your project as soon as possible. We can work to your time zone as required. We are just a message away. Lead Studio is always here to serve you as and when needed. Thanks for reading. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την LeadStudio09
 • Πρόσλαβε τον/την   digixpertsuk
Πρόσλαβε τον/την   digixpertsuk

  digixpertsuk digixpertsuk

  United Kingdom $25 USD / ώρα
  Digital Agency
  United Kingdom
  ▶️ "Welcome to DIGIXPERTS- Your Hub for Exceptional Digital Solutions!"▶️ -At Digixperts, we are a powerhouse of digital creativity and innovation, dedicated to transforming visions into captivating realities. With a team of skilled and passionate professionals, we specialize in delivering top-notch services across a...
  ▶️ "Welcome to DIGIXPERTS- Your Hub for Exceptional Digital Solutions!"▶️ -At Digixperts, we are a powerhouse of digital creativity and innovation, dedicated to transforming visions into captivating realities. With a team of skilled and passionate professionals, we specialize in delivering top-notch services across a spectrum of digital domains. ✨ Our Expertise: ☑️ Graphic Design: From stunning logos to eye-catching visuals, our creative wizards craft designs that captivate and resonate with your audience. ☑️ UI/UX: Crafting seamless and intuitive user experiences is our forte. We design interfaces that not only look appealing but also elevate user engagement and satisfaction. ☑️ Web Development: Our adept developers breathe life into websites, ensuring functionality, responsiveness, and a seamless user journey. ☑️ Video Editing: Transforming raw footage into compelling stories is what we excel at. We create impactful videos that convey your message effectively. ☑️ Content Writing: Words that enchant and persuade! Our writers craft engaging, SEO-friendly content that resonates with your audience and drives results. ☑️ 3D Modelling: We bring imagination to life with our intricate 3D models, offering a new dimension to visual storytelling. ▶️ Why Choose Digixperts?▶️ ✔️ Creative Excellence: We thrive on innovation and push boundaries to deliver exceptional results. ✔️ Tailored Solutions: Every project is unique, and we customize our services to meet your specific needs. ✔️ Timely Delivery: We value your time and ensure prompt and efficient delivery of projects. ✔️ Client-Centric Approach: Your satisfaction is our priority, and we strive for excellence in every aspect. - Let's Collaborate and Create Something Extraordinary! Whether you're a startup, a small business, or a large enterprise, Digixperts is your trusted partner for all your digital needs. Let's embark on a journey of digital excellence together! Connect with us today and witness the power of our expertise in bringing your digital aspirations to life. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την digixpertsuk
 • Πρόσλαβε τον/την   BlessAccounts
Πρόσλαβε τον/την   BlessAccounts

  BlessAccounts BlessAccounts

  United Kingdom $15 USD / ώρα
  Beyond Services - We Deliver Solutions
  United Kingdom
  Welcome, For 10+ years, NewGen Solutions has been providing global consultancy. Led by a seasoned team, we offer comprehensive financial services & support solutions. Financial Services: 1. Bookkeeping: Xero, QuickBooks, MS Dynamics & more 2. Financial Analysis: Statements, Budgeting, Reports 3....
  Welcome, For 10+ years, NewGen Solutions has been providing global consultancy. Led by a seasoned team, we offer comprehensive financial services & support solutions. Financial Services: 1. Bookkeeping: Xero, QuickBooks, MS Dynamics & more 2. Financial Analysis: Statements, Budgeting, Reports 3. Auditing: Internal & External Audits 4. Financial Management: Bank reconciliation, Business Plans, Cost Cutting 5. Consultancy: Asset Management, Group Reporting, Valuation Support Solutions: 1. Customer Support: Round-the-clock assistance 2. Telemarketing: Proactive outreach for business growth 3. Virtual Assistant Services: Streamlining tasks for efficiency Consultancy Plans: Goal Identification Asset & Liability Listing Cash Flow Monitoring Optimization Key Attributes: 24/7 Customer Service Free Initial Consultation Confidentiality Clear Communication Why Us: Dedicated to understanding client goals, NewGen Solutions offers a proactive, detail-oriented approach. Thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την BlessAccounts
 • Πρόσλαβε τον/την   bysadaf
Πρόσλαβε τον/την   bysadaf

  bysadaf bysadaf

  Pakistan $20 USD / ώρα
  CSR, TSR, E-commerce/social media management
  Pakistan
  I am a talented virtual assistant having 13 years work experience, highly responsive to a diverse range of client needs, specializing in supporting small business owners and solo entrepreneurs in the areas of customer service, telemarketing, E-commerce management, logistics management, order processing, data entry,...
  I am a talented virtual assistant having 13 years work experience, highly responsive to a diverse range of client needs, specializing in supporting small business owners and solo entrepreneurs in the areas of customer service, telemarketing, E-commerce management, logistics management, order processing, data entry, and social media marketing. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bysadaf
 • Πρόσλαβε τον/την   dobzzydz
Πρόσλαβε τον/την   dobzzydz

  dobzzydz dobzzydz

  Nigeria $5 USD / ώρα
  VA for Startup | Excel Expert | Telemarketer/Leads
  Nigeria
  Hello there! I am a virtual assistant with extensive experience in administrative support and office management, and I am also a highly experienced cold caller with a passion for generating information for businesses. I have been working as a virtual assistant for over 5 years now and have worked with small business...
  Hello there! I am a virtual assistant with extensive experience in administrative support and office management, and I am also a highly experienced cold caller with a passion for generating information for businesses. I have been working as a virtual assistant for over 5 years now and have worked with small business owners, executives, and entrepreneurs and provided them with a wide range of administrative support services such as data entry, email management, research, transcription, project coordination, customer service, and document preparation. My cold calling expertise lies in conducting, gathering business information, customer follow-ups, and generating leads for companies of all sizes. As a skilled cold caller, I have honed my communication skills to be persuasive yet respectful in my approach. I understand that cold calling can be a sensitive topic, which is why I prioritize building rapport with potential customers to establish a positive relationship. As a virtual assistant, I use a variety of tools and software to help me deliver excellent results. I am proficient in Microsoft Office Suite, Google Suite, Slack, Trello, and HubSpot, and I also have experience working with various CRMs, email marketing tools, and social media management platforms. I pride myself on being efficient, organized, and detail-oriented. I believe that my experience and skills make me a strong candidate for any administrative task or inbound or outbound call you may have. I am confident that I can help you streamline your operations, provide you with the top-quality support you need to keep your business running smoothly, and achieve your goals efficiently. Additionally, I'm a quick learner and can easily adapt to new systems and procedures. If you're interested in working with me, let's connect and get started today! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dobzzydz
 • Πρόσλαβε τον/την   rajashafiq80
Πρόσλαβε τον/την   rajashafiq80

  rajashafiq80 rajashafiq80

  Australia $8 USD / ώρα
  Dynamic Freelancer: Excellence in Every Project
  Australia
  I'm Shafiq Ur Rehman, a dedicated professional with 10+ years of experience in writing and business. I specialize in high-quality articles, engaging essays, and comprehensive business plans. Let's discuss how I can exceed your expectations and create tailored content. Contact me to get started. Area of Specialties:...
  I'm Shafiq Ur Rehman, a dedicated professional with 10+ years of experience in writing and business. I specialize in high-quality articles, engaging essays, and comprehensive business plans. Let's discuss how I can exceed your expectations and create tailored content. Contact me to get started. Area of Specialties: ☑️ Data entry ☑️ Business analysis ☑️ Project Management ☑️ PowerBI – Dashboards – Power Quires ☑️ Power Point – Presentation and animations ☑️ MS Word - Expert in Microsoft Word and experienced in formatting documents - Attention to detail and ability to ensure consistent formatting throughout the document - Familiarity with creating professional-looking templates in Word - Strong proofreading and editing skills to ensure the report is error-free ☑️ Excel – Expert in Formulas, conditional formatting, dashboard, Macros, ☑️ Data Processing ☑️ Copy typing ☑️ Outlook ☑️ Visio - Flow charts, organizational charts etc ☑️ MS Project - Gantt Chart, resource allocation, WBS etc ☑️ Primavera P6 - Gantt Chart, resource allocation, WBS, cost controlling etc ☑️ Auto-CAD ☑️ Python ☑️ Writing needs – encompassing content writing ☑️ Ghost-writing ☑️ Article writing – re-writing ☑️ Essays ☑️ Business Plans ☑️ Product discretions ☑️ Market research ☑️ PDF Conversion (Excel, Word) ☑️ Manual Typing / Copy Paste (Image, PDF, OCR) Translation Works: ☑️ English to Urdu & Urdu To English ☑️ English to Punjabi (Pakistani) & Punjabi To English ☑️ Audio/Video Transcription Market Research: ☑️ Extensive knowledge of local market research and collecting data as per client requirements. ☑️ Can handle local jobs perfectly for all sorts and types of data collection tasks. Consultancy Services: ☑️ Project management Consultancy ☑️ Business Analyst Consultancy - Expert in Business Analysis (Business Requirements Document (BRD) Functional Requirements Document (FRD), Epic, user stories, acceptance criteria, UI/UX/CX and many more .... ☑️ Finance and accounting Services λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rajashafiq80
 • Πρόσλαβε τον/την   romanyfahmy0
Πρόσλαβε τον/την   romanyfahmy0

  romanyfahmy0 romanyfahmy0

  Egypt $8 USD / ώρα
  Professional Services
  Egypt
  Looking for a professional and experienced freelancer with a team of experts to handle all your data entry, web searching, web scraping, virtual assistant, social media marketing, email marketing, English to Arabic translation, and business admin tasks? Look no further than my profile! With over ten years of...
  Looking for a professional and experienced freelancer with a team of experts to handle all your data entry, web searching, web scraping, virtual assistant, social media marketing, email marketing, English to Arabic translation, and business admin tasks? Look no further than my profile! With over ten years of experience, my team and I have successfully completed over 500 projects on various online platforms with 5-star reviews and many satisfied clients. We always strive to exceed our clients' expectations and ensure that they are fully satisfied with our work. We are always willing to go the extra mile to ensure that we deliver high-quality work within the agreed-upon timeframe. We take on projects that we know we can deliver professionally and accurately, and we always keep our clients updated throughout the project's duration. Our team is proficient in using MS Office Tools, and we are always ready to handle any business admin tasks. If you choose to work with us, you can rest assured that your project will be completed on time, accurately, and to your satisfaction. We are always available to chat and discuss any new project you may have, so don't hesitate to reach out to us. We have a strong commitment to delivering exceptional work, and we look forward to being hired by great employers like you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την romanyfahmy0

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""