Short Story Writers Για Πρόσληψη

 • Σύντομες Ιστορίες
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 81 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   mhfsha
Πρόσλαβε τον/την   mhfsha

  mhfsha mhfsha

  Sri Lanka $25 USD / ώρα
  Data entry | Transcription | PDF | VBAExcel | Word
  Sri Lanka
  I am a data entry expertise, adequate in data entry and order supporting with an immense ability in quick typing with 10-Key KPH typing speed and zero errors. I am efficient enough in. *Data Processing *Data Entry *Research *Excel *Power point *Editing *Internet Research *Word *Web Search *Copy Typing *Word...
  I am a data entry expertise, adequate in data entry and order supporting with an immense ability in quick typing with 10-Key KPH typing speed and zero errors. I am efficient enough in. *Data Processing *Data Entry *Research *Excel *Power point *Editing *Internet Research *Word *Web Search *Copy Typing *Word Processing *Microsoft Office *Facebook marketing * Tamil Translation *Sewing *Tamil *Virtual assistant *Instagram *travel writing *English (us) *English (uk) *copywriting *internet research *reviews *LinkedIn * Travel writing Again, I have an addiction of keeping clients satisfied. Skilled with 8 years experience with the high rate reviews from the appeased clients. Seek for new experiences with the exquisite will of progressing, learning and gathering knowledge related to this sector. I have possessed a high portfolio with high demands and better understanding in ‘analytically problem solving methods.’ Also, I have proficiency in handling complex situations and shortcomings by generating diplomatic techniques. Thank you for taking a glance at my profile. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mhfsha
 • Πρόσλαβε τον/την   WordsSea
Πρόσλαβε τον/την   WordsSea

  WordsSea WordsSea

  United Kingdom $40 USD / ώρα
  Writer/Publisher/Proofreader/Editor/Translator
  United Kingdom
  Hello! If you are responding to a bid I have placed, then I look forward to working on your project. If you are simply browsing then here is some more information about me that might help you in your decision-making! I graduated from Cambridge University with a Masters in English Literature. I also studied French and...
  Hello! If you are responding to a bid I have placed, then I look forward to working on your project. If you are simply browsing then here is some more information about me that might help you in your decision-making! I graduated from Cambridge University with a Masters in English Literature. I also studied French and Spanish literature there and have received great reviews for my French/Spanish to English translations on this platform. With regard to proofreading and editing, I passed London's Publishing Training Centre's proofreading course (with merit) and also took part in SfEP further training and mentoring. I have only ever received five-star reviews. More recently I set up an indie publishing company (Huge Jam) and can help with all aspects of digital, paperback and hardback publication, from developmental editing to the formatting, design and publishing of interior and cover files. I am self-taught in HTML coding and have designed and hosted author websites.This skill also proves useful when editing and designing ebooks as I can 'tweak' underlying coding to achieve the very best, custom layout. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την WordsSea
 • Πρόσλαβε τον/την   zohaab85
Πρόσλαβε τον/την   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Wicked Wordsmith ❗Business Analyst ❗ Researcher ❗
  Pakistan
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of...
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zohaab85
 • Πρόσλαβε τον/την   TopWritingGuru
Πρόσλαβε τον/την   TopWritingGuru

  TopWritingGuru TopWritingGuru

  Pakistan $11 USD / ώρα
  ✪ Homework/Assignment & Essay Writer ✪
  Pakistan
  ♛♛♛ Hi and welcome to my profile ♛♛♛ My name is Rabia Faisal and I have over 7 years of experience as a freelancer writer, I specialize in various fields such as essays, case studies, summaries, research, business management, human resource management, marketing, ethics, accounting, and finance. My Services...
  ♛♛♛ Hi and welcome to my profile ♛♛♛ My name is Rabia Faisal and I have over 7 years of experience as a freelancer writer, I specialize in various fields such as essays, case studies, summaries, research, business management, human resource management, marketing, ethics, accounting, and finance. My Services include; ▶▶Essays, ▶▶Summaries & Blurbs, ▶▶Case Studies, ▶▶Dissertation & Thesis, ▶▶Discussions & Replies, ▶▶Research & Report Writing,and ▶▶Lab Reports Why you should hire me? ▶▶▶Extra Urgent Delivery ▶▶▶Unlimited Revisions ▶▶▶24/7 Available for you ▶▶▶100% Client Satisfaction ▶▶▶Ai and Plagiarism free written I am familiar with citation style, such as MLA, APA, Harvard, Chicago, IEEE, etc. I am waiting for your message :-) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TopWritingGuru
 • Πρόσλαβε τον/την   ProWriterHalDog
Πρόσλαβε τον/την   ProWriterHalDog

  ProWriterHalDog ProWriterHalDog

  United Kingdom $35 USD / ώρα
  British Editor, Proofreader and a Published Writer
  United Kingdom
  With a first class degree in English literature, you can hire me with total confidence for: * PROOFREADING & EDITING - Academic theses and dissertations, commercial text, eBooks, novels and any other English text. Track Changes is used with MS Word documents to clearly indicate any alterations made and to...
  With a first class degree in English literature, you can hire me with total confidence for: * PROOFREADING & EDITING - Academic theses and dissertations, commercial text, eBooks, novels and any other English text. Track Changes is used with MS Word documents to clearly indicate any alterations made and to provide comments in the margin. * WRITING - Effective Google-compliant SEO articles and website copy, engaging blog posts and eBooks, enticing product descriptions, etc. My 'REPEAT HIRE' rate is DOUBLE THE AVERAGE. Here's why: * 100% ORIGINAL WRITING - Perfect UK or American English with no plagiarism * RELIABILITY & QUALITY - 100% on time and on budget, always delivered to a 5* standard * PERSONAL SERVICE - Only I will be working directly with you and only I will be doing the work * FIRST-CLASS COMMUNICATION - Because I don't work as part of a team, I can update you on the progress of your project any time you want to know. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ProWriterHalDog
 • Πρόσλαβε τον/την   Achu2911
Πρόσλαβε τον/την   Achu2911

  Achu2911 Achu2911

  India $50 USD / ώρα
  Copywriter | Gujarati/Hindi Translator
  India
  I’m Darshana, a PREFERRED and VERIFIED Freelancer. I'm your go-to copywriting expert for crafting magnetic Amazon listings, irresistible product descriptions, engaging blogs, impactful articles, and website copy that converts. ✨ Why Choose Me? Amazon Optimization: Transform browsers into buyers with SEO-optimized...
  I’m Darshana, a PREFERRED and VERIFIED Freelancer. I'm your go-to copywriting expert for crafting magnetic Amazon listings, irresistible product descriptions, engaging blogs, impactful articles, and website copy that converts. ✨ Why Choose Me? Amazon Optimization: Transform browsers into buyers with SEO-optimized Amazon listings that not only rank high but also captivate your audience. Product Descriptions: Elevate your product's perceived value with compelling and persuasive descriptions that drive sales and leave a lasting impression. Content Magic: Whether it's blogs, articles, or website copy, I specialize in creating content that resonates, educates, and inspires, turning your audience into loyal customers. Strategic Approach: Every word is strategically chosen to align with your brand, captivate your audience, and drive the desired action. Who Am I? With a passion for storytelling and a knack for turning ideas into impactful words, I've honed my skills to deliver results. My goal is not just to write–it's to create an experience for your audience that compels them to take action. ? I am a proficient translator with a decade of experience translating both Hindi and Gujarati content. Over the years, I have successfully contributed to numerous projects, showcasing my expertise in various subjects. ? My skills extend to translating and proofreading content spanning various domains, including casino materials, stories, websites, mathematical papers, educational content, legal documents, medical papers, Android and iPhone applications, and eBooks. Let's Connect! Ready to take your brand to the next level? Let's collaborate and turn your ideas into words that resonate. I'm here to amplify your message and drive the actual results. ✉️ Contact me today for a consultation! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Achu2911
 • Πρόσλαβε τον/την   Saadsadfy
Πρόσλαβε τον/την   Saadsadfy

  Saadsadfy Saadsadfy

  United States $35 USD / ώρα
  Masterful Pen, Marketing Zen - Rising Star ⭐️
  United States
  Introducing Saad Sadfy, the dynamic force of writing and marketing prowess that will revolutionize your business. With a pen as mighty as a sword and a mind as sharp as a diamond, Saad is the secret ingredient you've been craving. In the vast realm of business writing, Saad reigns supreme. Armed with a treasure...
  Introducing Saad Sadfy, the dynamic force of writing and marketing prowess that will revolutionize your business. With a pen as mighty as a sword and a mind as sharp as a diamond, Saad is the secret ingredient you've been craving. In the vast realm of business writing, Saad reigns supreme. Armed with a treasure trove of skills, he fearlessly navigates the intricacies of business plans, proposals, market research, grants, and presentations. He'll weave the perfect tapestry of words, ensuring your business plan captivates investors and your proposals leave clients begging for more. Need market research that uncovers hidden gems? Saad has you covered. Grants and pitch decks? He'll transform them into works of art that secure your success. In the kingdom of business writing, Saad Sadfy is the undefeated champion. But don't let his business prowess fool you; Saad is also a master of creative writing. He'll pen mesmerizing eBooks that transport readers to otherworldly realms, autobiographies that chronicle lives in extraordinary ways, and whitepapers that distill complex ideas into easy-to-understand brilliance. And if you're in need of a script or screenplay, Saad will spin a tale that takes audiences on an unforgettable journey. Creativity flows through his veins like a never-ending river. When it comes to content writing, Saad is the virtuoso who can turn ordinary words into extraordinary experiences. He'll craft web content that magnetizes visitors, articles and blogs that educate and entertain, and press releases that generate buzz. His words will dance across presentations, leaving audiences spellbound. With Saad Sadfy at the helm, your content will shine brighter than a thousand suns. Now, let's dive into the world of marketing, where Saad truly shines. He'll orchestrate content marketing campaigns that leave a lasting impact, harnessing the power of user-generated content and social media engagement to propel your brand to new heights. With a strategic mind and a creative soul, he'll concoct a content strategy and marketing plan that sets you apart from the competition. When Saad enters the marketing arena, your brand becomes an unstoppable force. So, take a leap into the extraordinary. Embrace the magic that Saad weaves with his words. He'll guide you through the realms of business, creativity, and marketing, transforming your dreams into reality. With Saad by your side, your business will flourish, your stories will inspire, and your brand will resonate with the hearts and minds of your audience. Saad Sadfy – the creative catalyst your business has been searching for. Let the magic begin. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Saadsadfy
 • Πρόσλαβε τον/την   narjiseyassmina
Πρόσλαβε τον/την   narjiseyassmina

  narjiseyassmina narjiseyassmina

  Morocco $10 USD / ώρα
  logo designer , translator , video intro creator
  Morocco
  do you want Professional and efficient work in the shortest possible time and at a very reasonable price ?? you're Welcome here ~~♡~~ I am talented and professional in making the logo and I hope you will choose me to design it and so good in translate too ~~~~~♡ thank you ♡~~~~~
  do you want Professional and efficient work in the shortest possible time and at a very reasonable price ?? you're Welcome here ~~♡~~ I am talented and professional in making the logo and I hope you will choose me to design it and so good in translate too ~~~~~♡ thank you ♡~~~~~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την narjiseyassmina
 • Πρόσλαβε τον/την   Joyaffiliater
Πρόσλαβε τον/την   Joyaffiliater

  Joyaffiliater Joyaffiliater

  India $100 USD / ώρα
  Websites and Wordpress Expert
  India
  I am expert in hosting and data entry any type . you can check my channel and my work from below links : https://www.hostingtuition.com/ https://www.youtube.com/hostingtuition Also working in USA logistic process , Tech process more than 3 years. Above are my work experience.
  I am expert in hosting and data entry any type . you can check my channel and my work from below links : https://www.hostingtuition.com/ https://www.youtube.com/hostingtuition Also working in USA logistic process , Tech process more than 3 years. Above are my work experience. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Joyaffiliater
 • Πρόσλαβε τον/την   gordonb4
Πρόσλαβε τον/την   gordonb4

  gordonb4 gordonb4

  Jamaica $30 USD / ώρα
  PowerPoint | Presentation | Resume | Data Entry
  Jamaica
  I am skilled to complete your resume in the form of PDF and I am an expert in writing short essays. I am trained in the areas of Mentoring and Customer Service. I am able to carry out task in a efficient and timely manner. I am also equipped for data entry and editing in small capacity.
  I am skilled to complete your resume in the form of PDF and I am an expert in writing short essays. I am trained in the areas of Mentoring and Customer Service. I am able to carry out task in a efficient and timely manner. I am also equipped for data entry and editing in small capacity. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gordonb4

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""