Scrum Development Experts Για Πρόσληψη

 • Ανάπτυξη Λογισμικού Scrum
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 24 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  NOT THE CHEAPEST, BUT QUALITY SERVICE ASSURED!
  India
  We are proud to be among the ⭐ top 2% on Freelancer.com⭐, recognized for our earnings and positive reviews. ✎ Corporate Value Proposition ➬ Patience with Clients ➬ Diversified Industry Portfolio ➬ Dedication to Client's Vision & Empowerment ➬ Proactive in Suggesting Best Practice Solutions ➬ Prioritizes Personal...
  We are proud to be among the ⭐ top 2% on Freelancer.com⭐, recognized for our earnings and positive reviews. ✎ Corporate Value Proposition ➬ Patience with Clients ➬ Diversified Industry Portfolio ➬ Dedication to Client's Vision & Empowerment ➬ Proactive in Suggesting Best Practice Solutions ➬ Prioritizes Personal Privacy and Data Security ➬ Customer-Centric, Collaborative and Communicative Approach ✎ Our Achievements ➬ 18+ Years of Experience ➬ 350+ Talented IT Professionals ➬ 3000+ Successful Projects ➬ Served Clients in 50+ Countries ✎ Our Services ➬ Custom Software Development ➬ Web & Mobile Application Development ➬ QA & Testing ➬ Support & Maintenance ➬ Staff Augmentation ➬ Cloud Services & DevOps ➬ AI/ ML ✎ About Narola Infotech We stay ahead with the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, we turn your ideas into reality with advanced designing and QA services. Our commitment to exceptional customer service sets us apart. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding your goals. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our goal is to help businesses thrive in the digital landscape with our expertise and impactful solutions. We have worked with notable clients such as CGI, L&T, Infosys, Biocon, TVSNext, and many others. ✎ Our Expertise We excel in multi-layered software designing, development, maintenance, and enhancement using OOP concepts, multi-threading, and collection framework with comprehensive QA testing. ✎ Tech Stack ➬ Frontend: Wireframe, UI/UX, PSD, Bootstrap, JavaScript, AngularJS, ReactJS, VueJS ➬ Backend: ASP.NET, C, Java, PHP, WordPress, Magento, ROR, Shopify, NodeJS, Python, Django ➬ Mobile: iOS & Android, Objective-C & Java SDK, Swift, React Native, Flutter ➬ Other: Salesforce, DevOps, AWS, Azure, Big Data, Embedded Solutions, Bots, Machine Learning ✎ Tools/Software ➬ Subversion, GitHub, Trello, Jira, Slack, Asana ✎ Our Strengths ➬ Regular Communication ➬ Daily & Weekly work update reports ➬ 100% Guaranteed Plagiarism-Free Work ➬ Guaranteed Data Security & Privacy ➬ Agile Development Methodology ➬ Flexible Engagement Models: - FIXED COST - TIME & MATERIAL(Hourly) - DEDICATED TEAM - HYBRID MODEL (Fixed + Hourly) Experience the Narola Infotech advantage and unlock your business's true potential with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   nagarerahul
Πρόσλαβε τον/την   nagarerahul

  nagarerahul nagarerahul

  India $30 USD / ώρα
  9 years of Netsuite Techno Functional Experience
  India
  Netsuite development and administration with 9+ years of experience. I am involved in end to end Netsuite System Implementation. Customization of records/forms/fields/layouts in Netsuite. Configure and customize NetSuite to meet client requirements via scripts, workflows, custom records, fields and forms, saved...
  Netsuite development and administration with 9+ years of experience. I am involved in end to end Netsuite System Implementation. Customization of records/forms/fields/layouts in Netsuite. Configure and customize NetSuite to meet client requirements via scripts, workflows, custom records, fields and forms, saved searches, reports and dashboards. I am basically involved in high level scripting. CSV Upload and Exports, Creation of custom Portlets, KPI’s Email Templates Advance PDF's Online Form Creation Suitescriptthat I have basically worked on: Scheduled Scripts, Suitelets, Restlets, API integration, User event scripts, Custom Client Scripts, Custom Workflows/Suiteflows. Integration of Netsuite with Other systems. Perform data migration from other systems to NetSuite. Extensive Web Design and development. Technologies known: Netsuite Administration, Netsuite Development, Suite Script 1.0/2.0, HTML5, CSS , Java Script , PHP Code Igniter, Jquery. Databases: SQL, MySQL, Oracle. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nagarerahul
 • Πρόσλαβε τον/την   lisman
Πρόσλαβε τον/την   lisman

  lisman lisman

  Poland $37 USD / ώρα
  Senior PHP developper / Project Manager
  Poland
  Over 15 years of experience in - PHP (php frameworks), - MySQL, JS (jQuery and various frameworks), - HTML, CSS (including CSS frameworks/libraries) - API Development - AWS (EC2, S3, SES, RDS) administration and APIs - Payment integration (PayPal, Authorize.net, Stripe etc.) - Linux Systems Administration. Also...
  Over 15 years of experience in - PHP (php frameworks), - MySQL, JS (jQuery and various frameworks), - HTML, CSS (including CSS frameworks/libraries) - API Development - AWS (EC2, S3, SES, RDS) administration and APIs - Payment integration (PayPal, Authorize.net, Stripe etc.) - Linux Systems Administration. Also good knowledge of subversions programs: SVN, Mercurial, GIT Experience in PostgresSQL with data encryption Big experience in developing high-loaded web applications. Experience in Photoshop (can made changes in design and convert design from PSD (or any image) to HTML version). Hardworker, responsible, punctual. Full availability during working hours. Good english read/write/verbal skills λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την lisman
 • Πρόσλαβε τον/την   Walkingdreams
Πρόσλαβε τον/την   Walkingdreams

  Walkingdreams Walkingdreams

  India $20 USD / ώρα
  Golang | Python | PHP | MERN | Laravel | WordPress
  India
  Welcome! Thanks for checking out my profile. I'm a passionate Full Stack developer with over 13 years of solid experience in Web and App Development. I lead a team of 25 expert Developers who are adept at various coding languages and frameworks, such as Golang, WordPress, PHP (Codeigniter and Laravel), Python, React,...
  Welcome! Thanks for checking out my profile. I'm a passionate Full Stack developer with over 13 years of solid experience in Web and App Development. I lead a team of 25 expert Developers who are adept at various coding languages and frameworks, such as Golang, WordPress, PHP (Codeigniter and Laravel), Python, React, Angular, and more. We're also well-versed in MVC frameworks and OOPS-based languages. With a background in Software Engineering and completed courses in web design, app development, and programming, I have honed my skills to understand the intricacies of the business market and cater to consumers' needs effectively. Some highlights of my skills and expertise include: - Proficient in organizing and managing projects of enterprise level - Handling large databases and products with finesse - Successful project planning and execution - Strong critical and analytical thinking abilities - Deep understanding of the ever-evolving business market - Building strong connections with consumers Based on these exceptional skills, I envision myself holding a top-ranking position in the web development market. This industry is experiencing exponential growth, and I'm excited to be a part of it. With my unwavering enthusiasm for learning and a true passion for technology, I consistently strive to stay ahead of the curve. Let's connect and embark on exciting web development endeavors together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Walkingdreams
 • Πρόσλαβε τον/την   rizwange4
Πρόσλαβε τον/την   rizwange4

  rizwange4 rizwange4

  Pakistan $20 USD / ώρα
  WP | LARAVEL | CI | PHP WEBFLOW| WIX
  Pakistan
  Welcome to Dev. Team Online. ─────────────────── At Dev. Team Online, we are not just a web development agency; we are your partners in digital success. With a blend of creativity, technical expertise, and strategic thinking, we craft digital experiences that captivate, engage, and drive results. Our...
  Welcome to Dev. Team Online. ─────────────────── At Dev. Team Online, we are not just a web development agency; we are your partners in digital success. With a blend of creativity, technical expertise, and strategic thinking, we craft digital experiences that captivate, engage, and drive results. Our Mission. ──────── Our mission is simple yet profound: to empower businesses with exceptional digital solutions that elevate their online presence and propel their growth in the digital world. Expertise: Our team comprises seasoned professionals with years of experience in web development, design, digital marketing, and more. From front-end development to back-end solutions, we have the expertise to bring your vision to life. Innovation: The digital landscape is ever-evolving, and so are we. We stay ahead of the curve by embracing the latest technologies, trends, and best practices to ensure that your digital presence remains cutting-edge and impactful. Our Services. ──────── Web Development: From simple websites to complex web applications, we excel in creating user-friendly, responsive, and feature-rich digital experiences that leave a lasting impression. Design: Our creative team specializes in crafting visually stunning designs that not only look great but also enhance usability and user experience. E-commerce Solutions: Whether you're a small boutique or a large enterprise, we can develop robust e-commerce solutions that streamline your online sales process and maximize conversions. Let's Build Something Extraordinary Together Whether you're starting from scratch or looking to revamp your existing digital presence, we're here to help. Let's collaborate to turn your vision into reality and take your business to new heights in the digital realm. Get in touch with us today to begin your digital journey with Dev. Team Online. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rizwange4
 • Πρόσλαβε τον/την   Tafsol
Πρόσλαβε τον/την   Tafsol

  Tafsol Tafsol

  Pakistan $45 USD / ώρα
  Award-Winning Digital Agency Among Top 1%
  Pakistan
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate...
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate Member, Because saving the world is just a side gig!" TAFSOL Technologies is an Award-Winning Digital Agency Recognized by Clutch.co and Manifest as: 1. TOP B2B (Business-to-Business) SERVICES by Clutch.co in the Mobile App Development category. 2. MOST REVIEWED COMPANIES by The Manifest in the Software Development category. Our team of skilled professionals has extensive experience in providing a wide range of digital services such as: ✅ Logo Designing to give your business a Brand Identity ✅ Graphics Designing to make your customers fall in love with ✅ Website Design and Development that tells your business story and sells your products/services globally ✅ Mobile App Design and Development to make your business available at your customers' fingertips ✅ CRM Design and Development to effectively manage your customers ✅ SAAS-based platform Design and Development to streamline your business processes and increase efficiency ✅ ERP solutions Design and Development to integrate all business operations and provide real-time insights ✅ Blockchain Development to create decentralized platforms, decentralized applications (dApps), and smart contracts based on Blockchain networks, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, etc. At TAFSOL, we understand that having a strong online presence is crucial to the success of any business. That's why we take a comprehensive approach to our services, ensuring that every aspect of your digital presence is optimized for maximum impact. From creating eye-catching logos to developing fully-functional and user-friendly websites, web apps, and mobile applications. What we Offer: ✅ 100% Client Satisfaction Rate ✅ 200+ Years of Accumulated Team Experience in IT Services ✅ 1000+ List of Satisfied Clients ✅ 100+ In-house Resources ✅ 42+ Countries in Which Our Clients are Based ✅ Quick Response Time < 2-3 Hours ✅ 5 Star Rated Profile Across All Platforms ✅ Dedicated Project Managers with Fluent English ✅ Support Services are available 5 days a week in EST, PST, MST, and GMT time zones. ✅ Physical Presence in the UK, USA, UAE, and PK Let's start a chat here on Freelancer.com so we can discuss your requirements in detail and share our ideas with you. You can also google us “Tafsol Technologies” and enjoy exploring more about our amazing services and reviews. Thanks for Visiting our Profile!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Tafsol
 • Πρόσλαβε τον/την   tarang027
Πρόσλαβε τον/την   tarang027

  tarang027 tarang027

  India $22 USD / ώρα
  Expert .NET Developer | Expert Flutter Developer
  India
  ✨✨ With a solid foundation in software development and ✨✨ 15+ years of industry expertise, I am a seasoned Full Stack Developer & Tech Lead. I bring a diverse range of skill sets to the table, focusing on designing robust web applications that comply with software design principles and boast user-friendly...
  ✨✨ With a solid foundation in software development and ✨✨ 15+ years of industry expertise, I am a seasoned Full Stack Developer & Tech Lead. I bring a diverse range of skill sets to the table, focusing on designing robust web applications that comply with software design principles and boast user-friendly interfaces. ✋ I possess essential skills in front-end and back-end development, creating responsive designs, managing databases, and integrating APIs. I have extensive experience with cloud-computing platforms, web security tools, and optimizing web performance. ➰ I excel in transforming and cleaning data through Dataflows and consistently deliver high-quality solutions within client budgets. Many businesses trust me for managing BI service admin portals. ➰ Specializing in developing large-scale, database-centric applications aligned with company objectives, I am proficient in Microservices, Azure SQL, Azure Data Factory, AWS, Elasticsearch, PHP, SQL Server, SSIS, XML, Azure Data Bricks, Gateway, MySQL, and Lucene. My skills include application development from scratch, upgrades, and bug fixes as needed. ➰Recognized as a VERIFIED FREELANCER for delivering high-standard web applications. ➰ Maintaining a 100% success rate with over 20 projects completed on Freelancer, totaling 699 hours with excellent results. ✨✨ Proficient in: ✨✨ ✔ Building web applications from planning to post-launch upgrades ✔ Designing prototypes and user-friendly final applications ✔ Strong foundation in front-end and back-end technologies for intuitive user interfaces ✔ Consistent client communication to track project performance. ⚫⚫ Benefits of collaborating with me: ⚫⚫ 1️⃣ Ranked amongst the top 1% of web developers 2️⃣ Over 200 honest client reviews with an average star rating of 4.9 3️⃣ Master's degree in Information Communication & Technology from a reputable university. Experienced in collaborating with micro-businesses and supporting on-site clients in the USA 4️⃣ Transparent work approach with no communication gaps. ⭐⭐⭐ Strict adherence to OOP principles with relevant Design Patterns. ➰ Let's work together to manage your Dot Net Project with my impeccable skills. ➰ Interested in a discussion? ✅ Let's connect! Click the "Invite to Project" button to discuss how I can help achieve your web development goals. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tarang027
 • Πρόσλαβε τον/την   exiver
Πρόσλαβε τον/την   exiver

  exiver exiver

  India $40 USD / ώρα
  Python | Django | ReactJS | AWS SA | QA Automation
  India
  Exiverlabs is widely recognised for its proficiency in web and cloud technologies. Our team prioritises multi-technology development and microservice deployment to deliver high-quality solutions that not only meet but also beyond customer expectations. Our methodology: Kickoff discussion: At the start of every...
  Exiverlabs is widely recognised for its proficiency in web and cloud technologies. Our team prioritises multi-technology development and microservice deployment to deliver high-quality solutions that not only meet but also beyond customer expectations. Our methodology: Kickoff discussion: At the start of every project, we conduct a comprehensive discussion to establish a common understanding of the expected outcomes and timeframes, guaranteeing clear communication from the beginning. Effective Communication: Implementing open and honest communication channels and a strong system for providing regular updates guarantees that you are consistently kept informed about the development of the project. Throughout the duration of the project: Proactive Engagement: We take pleasure in our ability to be proactive and responsive throughout the whole project lifetime, guaranteeing that deadlines are not only met but surpassed. Feedback Loop: Our consistent solicitation of feedback on finished jobs showcases our dedication to integrating your input and guaranteeing your contentment. Conclusion of Project: Client Satisfaction: We are committed to delivering the finished product only when you are completely satisfied, guaranteeing that it matches your expectations. Post-Project Support: We are committed to providing ongoing assistance and are enthusiastic about cultivating a long-term business partnership based on trust and shared achievements. Acquired Proficiencies: Backend technologies include Python, Django, Django Rest Framework, Flask, and Celery with Redis/RabbitMQ. Frontend Technologies: React, Redux, ES6, HTML5, and JavaScript. Database Management: PostgreSQL, MongoDB, and SQLite. Proficiency in deployment: Docker, Docker Compose, Swarm mode, Heroku, AWS, DigitalOcean. We eagerly anticipate the chance to work together with you and provide outstanding outcomes that are specifically customized to meet your distinct needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την exiver
 • Πρόσλαβε τον/την   DeveloperStation
Πρόσλαβε τον/την   DeveloperStation

  DeveloperStation DeveloperStation

  Pakistan $20 USD / ώρα
  PHP|Laravel|Nodejs|Vue.js|React.js|Next|DevOps|AWS
  Pakistan
  ⚡️ With 15 years of experience, I am a seasoned Full Stack Developer specializing in Laravel, React, Vue, and mobile applications. My expertise spans JavaScript, React Native, PHP, API development, React.js, Vue.js, and DevOps. I have a proven track record of delivering successful projects. ⚡️ ● Backend ● ✔...
  ⚡️ With 15 years of experience, I am a seasoned Full Stack Developer specializing in Laravel, React, Vue, and mobile applications. My expertise spans JavaScript, React Native, PHP, API development, React.js, Vue.js, and DevOps. I have a proven track record of delivering successful projects. ⚡️ ● Backend ● ✔ CodeIgniter ✔ Laravel ✔ Express ✔ Flask ✔ Django ✔ Laravel ✔ Node.js, ✔ PHP 5.6, PHP7.4, PHP 8 ● Frontend ● ✔ Bootstrap ✔ HTML/CSS/Sass ✔ JavaScript ✔ jQuery ✔ Quasar ✔ React ✔ Next.js ✔ Nuxt.js ✔ Tailwind CSS ✔ Vue.js, Vue2, Vue3 ✔ Vuex ✔ Vuetify ● Data Store ● ✔ MongoDB ✔ MySQL ✔ Redis ✔ SQLite ● DevOps ● ✔ Apache HTTP ✔ BitBucket ✔ GitHub ✔ GitHub Actions ✔ Linux ✔ NGINX ✔ AWS: Amplify, CloudFront, EC2, S3, RDS, SES ✔ Digital Ocean, GoDaddy, SiteGround ● Project Management ● ✔ ClickUp ✔ Basecamp ✔ Asana ✔ Jira ✔ Notion ✔ Trello ⚡️ Important Keywords: JavaScript, PHP MySQL, Amazon Web Services, API, Database Architecture, API Integration, CRM, Custom PHP, PostgreSQL,MySQL, Express.js, Node.js Developer, API Developer, Web Programming, Web Application, Web Design, Laravel developer, Codeigniter Developer, Full Stack PHP developer, Web developer, Web dev, Senior PHP developer, React Native Developer, React.js dev, Vue.js dev, Nuxt.js dev, Next.js developer.Website developer, Website development ⚡️ While my services cater to a wide range of clients, we might not be a good match if: ❌ You prefer to work with languages other than PHP, Python or JavaScript ❌ Your decision is primarily driven by cost ❌ You need the project completed immediately ❌ Your product is related to the betting or adult entertainment industry ❌ Mutual respect is not a priority for you λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DeveloperStation
 • Πρόσλαβε τον/την   Max01
Πρόσλαβε τον/την   Max01

  Max01 Max01

  India $20 USD / ώρα
  ★ VERIFIED ★ PREFFERED ★ FULL STACK ★ MANAGEMENT
  India
  I work with different skill sets. ★ Open-source technologies: PHP, MAGENTO, WORDPRESS, PWA, Codeigniter, Laravel ★ iPhone, ANDROID, ReactJS, Hybrid ★ Back Office, Data Entry, Virtual Assistant Being a senior iOS/Android/Web app expert I have strong experience in mobile/web/mac/windows application development. I...
  I work with different skill sets. ★ Open-source technologies: PHP, MAGENTO, WORDPRESS, PWA, Codeigniter, Laravel ★ iPhone, ANDROID, ReactJS, Hybrid ★ Back Office, Data Entry, Virtual Assistant Being a senior iOS/Android/Web app expert I have strong experience in mobile/web/mac/windows application development. I had developed native & hybrid apps such as Social Networking, Video&Voice Chatting, Dating, GPS, Map, Photo&Video Edit/Filter, Uber/Tinder like app, Booking/Ordering app. Apart from mobile app worked on PWA, web-based CRMs, Custom software. ★ React Native, Ionic Framework, Cordova, PhoneGap ★ Firebase, AWS, CMS and Rest APIs, Facebook/Instagram/Twitter API ★ PHP, HTML, JavaScript, MySQL, CSS, MongoDB, Nodejs, Codeigniter, Laravel, MongoDB, ReactJS, Magento, API development and integration, Payment Gateways, SMS integration. I will always do the best for my clients and their projects. To know more about me, let us connect λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Max01

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""