Screenwriters Για Πρόσληψη

 • Συγγραφή Σεναρίων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 71 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   TopWritingGuru
Πρόσλαβε τον/την   TopWritingGuru

  TopWritingGuru TopWritingGuru

  Pakistan $11 USD / ώρα
  ✪ PhD. Homework/Assignment & Essay Writer ✪
  Pakistan
  ♛♛♛ Hi and welcome to my profile ♛♛♛ My name is Rabia Faisal and I have over 7 years of experience as a freelancer writer, I specialize in various fields such as essays, case studies, summaries, research, business management, human resource management, marketing, ethics, accounting, and finance. My Services...
  ♛♛♛ Hi and welcome to my profile ♛♛♛ My name is Rabia Faisal and I have over 7 years of experience as a freelancer writer, I specialize in various fields such as essays, case studies, summaries, research, business management, human resource management, marketing, ethics, accounting, and finance. My Services include; ▶▶Essays, ▶▶Summaries & Blurbs, ▶▶Case Studies, ▶▶Dissertation & Thesis, ▶▶Discussions & Replies, ▶▶Research & Report Writing,and ▶▶Lab Reports Why you should hire me? ▶▶▶Extra Urgent Delivery ▶▶▶Unlimited Revisions ▶▶▶24/7 Available for you ▶▶▶100% Client Satisfaction ▶▶▶Ai and Plagiarism free written I am familiar with citation style, such as MLA, APA, Harvard, Chicago, IEEE, etc. I am waiting for your message :-) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TopWritingGuru
 • Πρόσλαβε τον/την   rajansutradhar07
Πρόσλαβε τον/την   rajansutradhar07

  rajansutradhar07 rajansutradhar07

  United States $25 USD / ώρα
  Academia, Illustrator, Cartoonist & Ghostwriter
  United States
  Hi, there! With an impressive and diverse career spanning over a decade in the realm of the written word, I am excited to embark on a new chapter in my journey as a freelancer on freelancer.com. My passion for crafting compelling narratives, insightful research, and high-quality publications has been the driving...
  Hi, there! With an impressive and diverse career spanning over a decade in the realm of the written word, I am excited to embark on a new chapter in my journey as a freelancer on freelancer.com. My passion for crafting compelling narratives, insightful research, and high-quality publications has been the driving force behind my success in the world of academia and publishing. About Me: Academic Author: For eleven years, I have delved into the fascinating world of academia, producing meticulously researched and eloquently written scholarly articles, essays, and papers. My work has been published in esteemed academic journals and has contributed to the intellectual discourse in various fields. I thrive on the challenge of distilling complex concepts into clear, accessible prose. Publisher: My experience as a publisher has allowed me to bring numerous projects to life, from concept to completion. I have a knack for identifying exceptional manuscripts and guiding authors through the publishing process. My keen eye for detail ensures that every publication meets the highest standards of quality and professionalism. Ghostwriter: As a ghostwriter, I have been the invisible hand behind dozens of books, articles, and speeches. I excel at adopting the unique voice and style of my clients, transforming their ideas and vision into polished, reader-friendly content. Confidentiality and client satisfaction are paramount in my ghostwriting endeavors. Why Freelancer.com: I have chosen to expand my horizons on freelancer.com because I am dedicated to providing my expertise to a broader audience. Freelancing allows me to collaborate with a wide array of clients, contributing my skills to a diverse range of projects and industries. Whether you are an academic seeking to enhance your research, an author looking for a professional collaborator, or a business in need of compelling content, I am ready to be your trusted partner. My Promise: Quality: I bring over a decade of experience in crafting meticulously researched, eloquently written content. Expect nothing but the best from me. Timely Delivery: I understand the importance of deadlines. Rest assured, I will meet or exceed your expectations in terms of timely project completion. Confidentiality: As a ghostwriter, I prioritize client confidentiality. Your ideas and work will remain secure and protected. Effective Communication: I value open and clear communication with my clients. I am dedicated to understanding your needs and ensuring that your vision is realized. I look forward to collaborating with you on freelancer.com to create outstanding academic papers, captivating publications, or any written content you may require. Let's embark on this writing journey together and turn your ideas into a reality. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rajansutradhar07
 • Πρόσλαβε τον/την   Saadsadfy
Πρόσλαβε τον/την   Saadsadfy

  Saadsadfy Saadsadfy

  United States $40 USD / ώρα
  Business Writing | Content Writing | Designer
  United States
  Introducing Saad Sadfy, the dynamic force of writing and marketing prowess that will revolutionize your business. With a pen as mighty as a sword and a mind as sharp as a diamond, Saad is the secret ingredient you've been craving. In the vast realm of business writing, Saad reigns supreme. Armed with a treasure...
  Introducing Saad Sadfy, the dynamic force of writing and marketing prowess that will revolutionize your business. With a pen as mighty as a sword and a mind as sharp as a diamond, Saad is the secret ingredient you've been craving. In the vast realm of business writing, Saad reigns supreme. Armed with a treasure trove of skills, he fearlessly navigates the intricacies of business plans, proposals, market research, grants, and presentations. He'll weave the perfect tapestry of words, ensuring your business plan captivates investors and your proposals leave clients begging for more. Need market research that uncovers hidden gems? Saad has you covered. Grants and pitch decks? He'll transform them into works of art that secure your success. In the kingdom of business writing, Saad Sadfy is the undefeated champion. But don't let his business prowess fool you; Saad is also a master of creative writing. He'll pen mesmerizing eBooks that transport readers to otherworldly realms, autobiographies that chronicle lives in extraordinary ways, and whitepapers that distill complex ideas into easy-to-understand brilliance. And if you're in need of a script or screenplay, Saad will spin a tale that takes audiences on an unforgettable journey. Creativity flows through his veins like a never-ending river. When it comes to content writing, Saad is the virtuoso who can turn ordinary words into extraordinary experiences. He'll craft web content that magnetizes visitors, articles and blogs that educate and entertain, and press releases that generate buzz. His words will dance across presentations, leaving audiences spellbound. With Saad Sadfy at the helm, your content will shine brighter than a thousand suns. Now, let's dive into the world of marketing, where Saad truly shines. He'll orchestrate content marketing campaigns that leave a lasting impact, harnessing the power of user-generated content and social media engagement to propel your brand to new heights. With a strategic mind and a creative soul, he'll concoct a content strategy and marketing plan that sets you apart from the competition. When Saad enters the marketing arena, your brand becomes an unstoppable force. So, take a leap into the extraordinary. Embrace the magic that Saad weaves with his words. He'll guide you through the realms of business, creativity, and marketing, transforming your dreams into reality. With Saad by your side, your business will flourish, your stories will inspire, and your brand will resonate with the hearts and minds of your audience. Saad Sadfy – the creative catalyst your business has been searching for. Let the magic begin. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Saadsadfy
 • Πρόσλαβε τον/την   minahilpervaiz75
Πρόσλαβε τον/την   minahilpervaiz75

  minahilpervaiz75 minahilpervaiz75

  Pakistan $5 USD / ώρα
  Handwritten Assignments
  Pakistan
  Assalam U Alaikum everyone. I can write assignments in good handwriting in English as well as in Urdu. I am sure you will be impressed by the work which i will sent you within given time. Contact me for further details Best Regards
  Assalam U Alaikum everyone. I can write assignments in good handwriting in English as well as in Urdu. I am sure you will be impressed by the work which i will sent you within given time. Contact me for further details Best Regards λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την minahilpervaiz75
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   ayumustika1505
Πρόσλαβε τον/την   ayumustika1505

  ayumustika1505 ayumustika1505

  Indonesia $20 USD / ώρα
  I'am a Lecture
  Indonesia
  Administrasi Editor Reviewer Writing Canva MS Office Part time Bsjhdjkdkmmsnnxbshhaknxjowkcnkowndbbn
  Administrasi Editor Reviewer Writing Canva MS Office Part time Bsjhdjkdkmmsnnxbshhaknxjowkcnkowndbbn λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ayumustika1505
 • Πρόσλαβε τον/την   ronggg135
Πρόσλαβε τον/την   ronggg135

  ronggg135 ronggg135

  Malaysia $30 USD / ώρα
  Senior Student
  Malaysia
  “I was a student who finished secondary education and struggled to earn an income to pay for college. I was fluent in Bahasa Melayu, Chinese and English. On this laudable platform, I happily finished my work.
  “I was a student who finished secondary education and struggled to earn an income to pay for college. I was fluent in Bahasa Melayu, Chinese and English. On this laudable platform, I happily finished my work. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ronggg135
 • Πρόσλαβε τον/την   SamarAltaf16
Πρόσλαβε τον/την   SamarAltaf16

  SamarAltaf16 SamarAltaf16

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Academic writer | Content Writer | Designer
  Pakistan
  ⭐Welcome to my world of words! ⭐ Are you on the lookout for an exceptional content writer who can not only capture the essence of your vision but also amplify your digital footprint? Welcome, you've found your match! ✨ Expert Content Creator: With a keen eye for detail and a passion for impactful storytelling, I...
  ⭐Welcome to my world of words! ⭐ Are you on the lookout for an exceptional content writer who can not only capture the essence of your vision but also amplify your digital footprint? Welcome, you've found your match! ✨ Expert Content Creator: With a keen eye for detail and a passion for impactful storytelling, I specialize in transforming ideas into compelling, SEO-optimized, and visually stunning content. Whether you're aiming to inform, entertain, or inspire, my writings ensure that your message resonates with your audience. ✨ Skilled Researcher: My extensive experience with various academic and reference formats guarantees that every piece I deliver adheres to the highest standards of scholarship. I am committed to originality, backed by Turnitin reports to affirm the authenticity of my work. ✨ Business Writing Savant: From business plans to marketing strategies, I craft content that simplifies complex concepts, making them accessible and engaging. My expertise spans essential business documents, including market research, financial reports, and company profiles. ⭐ Content Services Offered: ✴️Blog Posts ✴️Website Copy ✴️Product Descriptions ✴️SEO Articles ✴️Social Media Content ✴️E-book, biography, & manuscripts ✴️Financial Articles ✴️Ghostwritten Short Stories ✴️Research Papers ✴️Academic Writing ✴️Thesis & Dissertations ✴️PowerPoint Presentations ✴️Financial Analysis ✴️Case Studies ✴️Marketing Content ✴️Resumes & Cover Letters ✴️Admission Essays & Personal Statements ⭐ Results-Oriented: My primary goal is to help you achieve your business objectives. Whether it's increasing your site's organic traffic, enhancing conversion rates, or establishing your brand's authority, I am dedicated to delivering tangible results. ⭐ Let's Connect! Eager to boost your online presence and engage more deeply with your target audience? I'm ready to discuss your project and demonstrate how my expertise can make a significant difference. Reach out today, and let's begin crafting captivating content together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SamarAltaf16
 • Πρόσλαβε τον/την   mikira520
Πρόσλαβε τον/την   mikira520

  mikira520 mikira520

  France $45 USD / ώρα
  Scrip writer
  France
  Hi everyone, My name is Kira a film student living in France ,I was looking for video editing and art design part time job
  Hi everyone, My name is Kira a film student living in France ,I was looking for video editing and art design part time job λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mikira520
 • Πρόσλαβε τον/την   SujathaVR
Πρόσλαβε τον/την   SujathaVR

  SujathaVR SujathaVR

  Sri Lanka $10 USD / ώρα
  WRITER/TYPIST/TECH
  Sri Lanka
  I can do Writing | Typing | PDF | Word | Excel | Document | Translation | Logo | Graphic design | Content writing | Creative writing :)
  I can do Writing | Typing | PDF | Word | Excel | Document | Translation | Logo | Graphic design | Content writing | Creative writing :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SujathaVR

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""