SAP Developers Για Πρόσληψη

 • SAP
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 28 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   KAAMensah
Πρόσλαβε τον/την   KAAMensah

  KAAMensah KAAMensah

  Ghana $25 USD / ώρα
  Database Management Systems Consultant
  Ghana
  Multi-vendor, multi-platform production and development Database Management Systems Consultant with rich experience of RDBMS platform technologies, comprising 10+ years of Database, Systems & IT Consultancy, following 10+ years of hands-on Database Administration (Oracle, Sybase, Ingres); Operating System Management...
  Multi-vendor, multi-platform production and development Database Management Systems Consultant with rich experience of RDBMS platform technologies, comprising 10+ years of Database, Systems & IT Consultancy, following 10+ years of hands-on Database Administration (Oracle, Sybase, Ingres); Operating System Management (UNIX, VAX/VMS); and 3GL/4GL Programming (SQL, Korn Shell, DCL); along with wide exposure to the financial services industry and the public sector in Europe and Africa. Specialisations: Performance Tuning; Database Analysis, Design and Configuration; Knowledge Transfer; Verbal & Written Communication; Quality Assurance; Data Integrity Management; ETL (Extract-Transform-Load) Operations; Development Support; Production Support; Backup & Recovery; Problem Resolution; Bug Fixing. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την KAAMensah
 • Πρόσλαβε τον/την   audelk
Πρόσλαβε τον/την   audelk

  audelk audelk

  Philippines $30 USD / ώρα
  Web Developer
  Philippines
  Thanks for visiting my profile! I am a BSIT graduate and have 14 years of experience in Website/App development. I am a full stack MEAN, MERN, LAMP developer. i have also expertise in AWS services. Very good also in wordpress plugin/theme creation/modification. My objective is to deliver 100% satisfaction to my...
  Thanks for visiting my profile! I am a BSIT graduate and have 14 years of experience in Website/App development. I am a full stack MEAN, MERN, LAMP developer. i have also expertise in AWS services. Very good also in wordpress plugin/theme creation/modification. My objective is to deliver 100% satisfaction to my clients. I have earned a good reputation through working as web developer for many companies world wide. You can count on me for your profitability as I will substantially contribute to your company's growth if employed. Key Skills: Full stack : MERN,MEAN,LAMP CMS: wordpress, joomla E-Commerce : Magento,shopify Clouds: AWS,Google Cloud,AZURE λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την audelk
 • Πρόσλαβε τον/την   technologieszis1
Πρόσλαβε τον/την   technologieszis1

  technologieszis1 technologieszis1

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Preferred Choice by Freelancer.com ✅
  Pakistan
  ✨ Welcome to the world of creativity! I'm a seasoned CG Generalist dedicated to transforming imaginative ideas into stunning realities. My mission is clear: provide top-tier designs, ensure 100% satisfaction, and build lasting client relationships. ✨ Why Choose Me: Expertise in delivering excellence. Your vision, my...
  ✨ Welcome to the world of creativity! I'm a seasoned CG Generalist dedicated to transforming imaginative ideas into stunning realities. My mission is clear: provide top-tier designs, ensure 100% satisfaction, and build lasting client relationships. ✨ Why Choose Me: Expertise in delivering excellence. Your vision, my creative execution. Unparalleled quality at the best price. 24/7 customer service for your convenience. Utmost confidentiality and discipline. ✨ Graphics Expertise: Unique Logo Design and Company Branding. Captivating Social Media Posts and UI/UX. Expressive Illustrations and Striking Stationery. Engaging Brochures, Web Banners, and more. Creative T-Shirt, Flyers, and Packaging Designs. Compelling Catalog, E-Book Covers, and beyond. ✨ Animation Abilities: Dynamic Animated Logos. Expressive GIFs, Banners, and 2D Explainer Videos. Expertise in Video Editing to refine your content. ✨ Let's collaborate on print media, custom designs, and captivating 2D explainer videos. Elevate your brand and captivate your audience with visuals that truly resonate. Thanks! Shaikh Zain Ul Abideen | ZIST Technologies λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την technologieszis1
 • Πρόσλαβε τον/την   rufedward
Πρόσλαβε τον/την   rufedward

  rufedward rufedward

  South Africa $35 USD / ώρα
  Full-stack Online & AI service Developer
  South Africa
  Are you looking to revolutionize your online business with cutting-edge technology? Look no further! I'm a seasoned E-Commerce & AI Service Developer with a passion for crafting exceptional digital experiences and harnessing the power of artificial intelligence to drive business growth. About Me: With 10 years of...
  Are you looking to revolutionize your online business with cutting-edge technology? Look no further! I'm a seasoned E-Commerce & AI Service Developer with a passion for crafting exceptional digital experiences and harnessing the power of artificial intelligence to drive business growth. About Me: With 10 years of experience in the tech industry, I specialize in developing robust E-Commerce platforms integrated with AI-driven services to enhance customer engagement, streamline operations, and boost sales. My expertise lies in leveraging advanced technologies to create customized solutions tailored to meet the unique needs of businesses across various industries. Services Offered: E-Commerce Development: From building user-friendly online stores to implementing secure payment gateways and optimizing checkout processes, I deliver end-to-end E-Commerce solutions that drive conversions and revenue. AI Integration: Harnessing the potential of artificial intelligence, I implement AI-driven features such as personalized product recommendations, chatbots for customer support, predictive analytics for inventory management, and sentiment analysis for customer feedback. Data-driven Insights: I empower businesses with actionable insights derived from data analytics, enabling them to make informed decisions, identify trends, and capitalize on market opportunities. Customization and Scalability: My solutions are designed with scalability in mind, allowing businesses to adapt and grow in an ever-evolving digital landscape. I prioritize flexibility and customization to ensure that each solution aligns perfectly with the client's objectives and requirements. Why Choose Me? Expertise: With a deep understanding of both E-Commerce and AI technologies, I bring a unique blend of skills to the table, enabling me to deliver innovative solutions that drive measurable results. Collaborative Approach: I believe in fostering strong client relationships and collaborating closely throughout the project lifecycle to ensure that the final deliverables exceed expectations. Commitment to Excellence: I am dedicated to delivering high-quality solutions that not only meet but exceed industry standards. Customer satisfaction is my top priority, and I go above and beyond to ensure that every project is a success. Let's Transform Your Business: Ready to take your E-Commerce business to the next level? Let's collaborate to unleash the full potential of technology and create a digital ecosystem that propels your brand forward. Get in touch today to discuss your project requirements and embark on a journey toward success! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rufedward
 • Πρόσλαβε τον/την   david0734
Πρόσλαβε τον/την   david0734

  david0734 david0734

  United Kingdom $45 USD / ώρα
  TOP 1% Full-Stack Engineer
  United Kingdom
  Hello! I'm a seasoned Full-Stack Web & Mobile Developer with two decades of rich, hands-on experience in the software engineering domain, based out of the vibrant tech landscape of the UK. My professional journey has been marked by a dedication to excellence, a meticulous work ethic, and a commitment to staying ahead...
  Hello! I'm a seasoned Full-Stack Web & Mobile Developer with two decades of rich, hands-on experience in the software engineering domain, based out of the vibrant tech landscape of the UK. My professional journey has been marked by a dedication to excellence, a meticulous work ethic, and a commitment to staying ahead of the curve in the ever-evolving world of technology. Throughout my career, I have cultivated a diverse skill set that spans: ✔ Frontend Technologies: - HTML, CSS, JavaScript (ES6+) - Frameworks: React.js, Vue.js, Angular ✔ Backend Technologies: - Languages: Node.js, Python, PHP, Ruby - Frameworks: Express, Nest, Django, Flask, FastAPI, Rails, Laravel ✔ CMS Technologies: - Languages: JavaScript, PHP - Frameworks: Webflow, WordPress, Shopify, Bubble, Magento ✔ Mobile Development: - Native: Swift (iOS), Kotlin (Android) - Cross-platform: React Native, Flutter ✔ Database Management: - SQL (MySQL, PostgreSQL, MariaDB), NoSQL (MongoDB) ✔ DevOps & Cloud Services: - AWS, Azure, Google Cloud, Docker, Kubernetes ✔ Version Control: - Git, GitHub, GitLab, Bitbucket With a keen eye for detail and an aesthetic sense honed over years of UI/UX projects, I ensure that each application is not only robust under the hood but also intuitive and visually appealing. I firmly believe in agile software development practices and prioritize clear, consistent communication to ensure project visibility and timely delivery of the highest quality. My approach is holistic; I thrive on creating solutions that address both the technical and strategic goals of your business. Whether you need a cutting-edge responsive website, a high-performance mobile application, or an intricate enterprise-grade solution, I can lead your project to success. If you're looking for a detail-oriented developer who combines deep technical knowledge with strategic insight, let's connect and elevate your vision to new heights! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την david0734
 • Πρόσλαβε τον/την   karlavs2003
Πρόσλαβε τον/την   karlavs2003

  karlavs2003 karlavs2003

  Venezuela $10 USD / ώρα
  SAP - FI and ABAP development
  Venezuela
  SAP I am Certified SAP - FI and ABAP development , also I have knowledge BASIS , CO , MM, SD and HR , BO. Soy SAP - FI Certificada y programo en ABAP, también tengo conocimientos en BASIS, CO, MM, SD y HR, así como en BO. MARKETING Tengo conocimientos en Publicidad, edición de Videos, Animaciones, Flyers, Elaboración...
  SAP I am Certified SAP - FI and ABAP development , also I have knowledge BASIS , CO , MM, SD and HR , BO. Soy SAP - FI Certificada y programo en ABAP, también tengo conocimientos en BASIS, CO, MM, SD y HR, así como en BO. MARKETING Tengo conocimientos en Publicidad, edición de Videos, Animaciones, Flyers, Elaboración de Tutoriales. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την karlavs2003
 • Πρόσλαβε τον/την   engruhulajom
Πρόσλαβε τον/την   engruhulajom

  engruhulajom engruhulajom

  Bangladesh $10 USD / ώρα
  Full Stack Web Developer, Translation, Writing
  Bangladesh
  This is Ruhul Ajom Sagor. I am an expert "Web Developer" with 10+ years of working experience in PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, MySql and different Frameworks. I have completed my B.S.C Engineering in Computer Science and Engineering (CSE) from BUET. Hire me and you don't have to worry about your...
  This is Ruhul Ajom Sagor. I am an expert "Web Developer" with 10+ years of working experience in PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, MySql and different Frameworks. I have completed my B.S.C Engineering in Computer Science and Engineering (CSE) from BUET. Hire me and you don't have to worry about your website problems again! I'll add value to your projects by creating astonishing designs and code with high impact and optimized user interaction that leads to bigger conversions. WHAT PROBLEMS CAN I HELP YOU SOLVE? ✓ Custom Websites Using PHP and Frameworks ✓ e-Commerce Websites (Woo-Commerce and Shopify) ✓ Custom WordPress themes ✓ On-Page and Off-Page SEO ✓ WordPress themes Customization ✓ Database Modeling/Development ✓ WordPress migrations and upgrades ✓ Responsive Coding (Make your website compatible with: smartphones, tablets, desktops) ✓ Websites speed and loading time improvements ✓ Cross-browser compatibility ✓ PSD to HTML to WordPress conversion ✓ HTML5/CSS3/jQuery websites based on Bootstrap I love challenges, talking to my clients, and meeting others’ standards as well as expectations. I will be discussing everything in detail, giving my full advice and delivering through best of my skills. You are cordially welcome to discuss your project. Thank You! Translation: My name is Ruhul Ajom. I have been working as a translator for 15 years for any languages. I have language proficiency certificates in all languages. the services that I offer: 1- translation of medical reports and medicine-related topics. 2-translation of general and technical topics. 3-translation of certificates ( marriage, death, divorce ...etc) and educational transcripts ( university and school transcripts). I deliver a high-quality translation and exactly on time. I am available all the time to receive different tasks. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την engruhulajom
 • Πρόσλαβε τον/την   ihtsham3
Πρόσλαβε τον/την   ihtsham3

  ihtsham3 ihtsham3

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Web Developer & Graphic Designer & SEO
  Pakistan
  Hi, This is Ihtsham ul haq. I am a passionate graphic designer & Website developer. I have created many logos & Web sites and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Ihtsham ul haq Introducing myself as a graphic designer and web designer/developer. Thanks for visiting my profile. I consider...
  Hi, This is Ihtsham ul haq. I am a passionate graphic designer & Website developer. I have created many logos & Web sites and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Ihtsham ul haq Introducing myself as a graphic designer and web designer/developer. Thanks for visiting my profile. I consider your valuable time so before awarding a job kindly contact me and discuss the project in detail. I'm very responsive and I will try to respond your messages as soon as possible.The following are the areas of my expertise: ****Web Design & development**** o PSD to wordpress o HTML/CSS o Website and User Interface Design o Web Page design o UI/UX design ****Software/Application Expertise****: o Microsoft Word/PowerPoint/Excel o WordPress o Woo-commerce o E-commerce responsive store using HTML/CSS o Shopify o Custom PHP ****HTML****: o Responsive HTML 5 o Bootstrap o Responsive Newsletter -------------------------------------------- **** Graphic Design Expertise****: o Any type of graphics design o Logo Design o Business Card Design o Brochure Design o Menu Card design o Label Design o T-shirt Design o Icon Design o Stationery Design o Silhouette Making (line art) o Different Kinds Illustrations ****Software Expertise****: o Adobe Photoshop o Adobe Illustrator o Adobe Premiere λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ihtsham3
 • Πρόσλαβε τον/την   sasaprogramer21
Πρόσλαβε τον/την   sasaprogramer21

  sasaprogramer21 sasaprogramer21

  Serbia $35 USD / ώρα
  Full Stack Developer
  Serbia
  - Skills Python, Data Science, System Engineering, Database Architecture, Backend Development, Cloud DevOps, Blockchain Core. - Experiences * Perception system development for Autonomous Engineering * Cloud Web Automation & Data Processing * Data Mining & NLP on Big Data * Blockchain-based banking platform development
  - Skills Python, Data Science, System Engineering, Database Architecture, Backend Development, Cloud DevOps, Blockchain Core. - Experiences * Perception system development for Autonomous Engineering * Cloud Web Automation & Data Processing * Data Mining & NLP on Big Data * Blockchain-based banking platform development λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sasaprogramer21
 • Πρόσλαβε τον/την   TecSee
Πρόσλαβε τον/την   TecSee

  TecSee TecSee

  Germany $20 USD / ώρα
  Agency - IT
  Germany
  you and me we can work togther :) we will help you to get what you would like. I am very experienced and hard working person in my work.
  you and me we can work togther :) we will help you to get what you would like. I am very experienced and hard working person in my work. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TecSee

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""