Samsung Developers Για Πρόσληψη

 • Samsung
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 18 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   julscoso
Πρόσλαβε τον/την   julscoso

  julscoso julscoso

  Australia $27 USD / ώρα
  Business Assistant
  Australia
  Hi, I am a Virtual Assistant and am available for Part Time Projects. I have been a Virtual Assistant since May, 2015. Prior to that I worked in a bank for 18+ years, mostly in administration roles.
  Hi, I am a Virtual Assistant and am available for Part Time Projects. I have been a Virtual Assistant since May, 2015. Prior to that I worked in a bank for 18+ years, mostly in administration roles. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την julscoso
 • Πρόσλαβε τον/την   sk05076105
Πρόσλαβε τον/την   sk05076105

  sk05076105 sk05076105

  India $20 USD / ώρα
  Data entry expart video editing expart
  India
  I know the work of data entry very well, I work without any mistake, photo editing also comes, video editing also comes, I do all this work very well
  I know the work of data entry very well, I work without any mistake, photo editing also comes, video editing also comes, I do all this work very well λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sk05076105
 • Πρόσλαβε τον/την   david0734
Πρόσλαβε τον/την   david0734

  david0734 david0734

  United Kingdom $45 USD / ώρα
  TOP 1% Full-Stack Engineer
  United Kingdom
  Hello! I'm a seasoned Full-Stack Web & Mobile Developer with two decades of rich, hands-on experience in the software engineering domain, based out of the vibrant tech landscape of the UK. My professional journey has been marked by a dedication to excellence, a meticulous work ethic, and a commitment to staying ahead...
  Hello! I'm a seasoned Full-Stack Web & Mobile Developer with two decades of rich, hands-on experience in the software engineering domain, based out of the vibrant tech landscape of the UK. My professional journey has been marked by a dedication to excellence, a meticulous work ethic, and a commitment to staying ahead of the curve in the ever-evolving world of technology. Throughout my career, I have cultivated a diverse skill set that spans: ✔ Frontend Technologies: - HTML, CSS, JavaScript (ES6+) - Frameworks: React.js, Vue.js, Angular ✔ Backend Technologies: - Languages: Node.js, Python, PHP, Ruby - Frameworks: Express, Nest, Django, Flask, FastAPI, Rails, Laravel ✔ CMS Technologies: - Languages: JavaScript, PHP - Frameworks: Webflow, WordPress, Shopify, Bubble, Magento ✔ Mobile Development: - Native: Swift (iOS), Kotlin (Android) - Cross-platform: React Native, Flutter ✔ Database Management: - SQL (MySQL, PostgreSQL, MariaDB), NoSQL (MongoDB) ✔ DevOps & Cloud Services: - AWS, Azure, Google Cloud, Docker, Kubernetes ✔ Version Control: - Git, GitHub, GitLab, Bitbucket With a keen eye for detail and an aesthetic sense honed over years of UI/UX projects, I ensure that each application is not only robust under the hood but also intuitive and visually appealing. I firmly believe in agile software development practices and prioritize clear, consistent communication to ensure project visibility and timely delivery of the highest quality. My approach is holistic; I thrive on creating solutions that address both the technical and strategic goals of your business. Whether you need a cutting-edge responsive website, a high-performance mobile application, or an intricate enterprise-grade solution, I can lead your project to success. If you're looking for a detail-oriented developer who combines deep technical knowledge with strategic insight, let's connect and elevate your vision to new heights! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την david0734
 • Πρόσλαβε τον/την   darrinps
Πρόσλαβε τον/την   darrinps

  darrinps darrinps

  United States $70 USD / ώρα
  Mobile Platform Architect for a very large hotel chain.
  United States
  I'm currently a mobile platform architect for a large hotel chain and former principal application architect for mobile of a large airline. Most of my experience is with Android, but I do have a deep understanding of iOS at the architect level. My rate here is much lower than I normally charge for side projects as I...
  I'm currently a mobile platform architect for a large hotel chain and former principal application architect for mobile of a large airline. Most of my experience is with Android, but I do have a deep understanding of iOS at the architect level. My rate here is much lower than I normally charge for side projects as I only bid on those that I truly think I will enjoy so it's not as much about the money with me as it is the fun of the job itself. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την darrinps
 • Πρόσλαβε τον/την   malicktahir1
Πρόσλαβε τον/την   malicktahir1

  malicktahir1 malicktahir1

  Pakistan $5 USD / ώρα
  Video Editing | Motion Graphics | Animation
  Pakistan
  Hello there! I am TAHIR, a highly skilled and passionate freelancer specializing in 2D Animation, Video Editing, Motion Graphics, and 3D design. With a burning desire to bring imagination to life, I have honed my craft over the years, working with clients from diverse industries to deliver captivating and visually...
  Hello there! I am TAHIR, a highly skilled and passionate freelancer specializing in 2D Animation, Video Editing, Motion Graphics, and 3D design. With a burning desire to bring imagination to life, I have honed my craft over the years, working with clients from diverse industries to deliver captivating and visually stunning creations. What I Offer: 1. Video Editing: Transforming raw footage into cinematic masterpieces is my forte. I excel at crafting compelling narratives, refining visuals, and integrating audio elements to create videos that leave a lasting impact. Whether it's a corporate presentation, vlog, or promotional content, I'll make it shine! 2. Motion Graphics: Motion Graphics is where art and technology intertwine, and I thrive in this realm. Adding a dash of motion, colors, and creativity, I enhance your videos with stunning visual effects that leave your viewers in awe. 3. Animation: Harnessing the power of Animation, I breathe life into characters, explainer videos, and storytelling projects. Why Choose Me: ✓ Passion-Driven Creativity ✓ Client Collaboration ✓ Attention to Detail ✓ Adaptability: Each ✓ Timely Delivery Let's Bring Your Ideas to Life: λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την malicktahir1
 • Πρόσλαβε τον/την   waseemkhan56
Πρόσλαβε τον/την   waseemkhan56

  waseemkhan56 waseemkhan56

  Saudi Arabia $2 USD / ώρα
  warehouse
  Saudi Arabia
  Hello, it’s(WASEEM KHAN). Being a specialist Data Entry Operator, I can complete all your projects at ease. I am a workaholic and skilled enough to carry out all your projects successfully. Talking about experience, I have 2 years of working experience with client’s satisfaction.
  Hello, it’s(WASEEM KHAN). Being a specialist Data Entry Operator, I can complete all your projects at ease. I am a workaholic and skilled enough to carry out all your projects successfully. Talking about experience, I have 2 years of working experience with client’s satisfaction. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την waseemkhan56
 • Πρόσλαβε τον/την   AdeelAslam4
Πρόσλαβε τον/την   AdeelAslam4

  AdeelAslam4 AdeelAslam4

  Pakistan $35 USD / ώρα
  Partner with Us for Exceptional Development
  Pakistan
  *IN TOP 4% Freelancers of Freelancer.com* We are a Pakistan based software development firm that works with startups, SMBs & enterprises to craft disruptive digital products & strategies that solve business problems & drive measurable results. We nurture entrepreneurial spirit with corporate expertise & experience,...
  *IN TOP 4% Freelancers of Freelancer.com* We are a Pakistan based software development firm that works with startups, SMBs & enterprises to craft disruptive digital products & strategies that solve business problems & drive measurable results. We nurture entrepreneurial spirit with corporate expertise & experience, best in class tools & frameworks, Agile methods & talent to create an ecosystem that enables both startups & established companies to innovate efficiently with us. We continue to provide strategic value in the days, weeks & years after the products launch. By offering insights & candid counselling at every stage of the engagement, we consider ourselves to be a partner and not just a vendor. Our expertise include: UX/UI Designs, Native iOS & Android Apps, Custom Web Development, WordPress CMS, Shopify, ReactJS, Ruby on Rails, Responsive websites, Custom eCommerce Solution, PHP/MySQL, Laravel and other Frameworks, jQuery, AJAX. HTML 5, API Integrations. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AdeelAslam4
 • Πρόσλαβε τον/την   mjanchi
Πρόσλαβε τον/την   mjanchi

  mjanchi mjanchi

  Macedonia $15 USD / ώρα
  Scraping/Leads/Typing expert
  Macedonia
  ★★★★★ Top 3% Freelancer ★★★★★ I started actively working on freelancer.com in 2018 and since then, I have been constantly improving and upgrading my skills. Today I am part of Preferred freelancers that allows me to work with some of the best employers on this platform. My goal is to complete the given task in the...
  ★★★★★ Top 3% Freelancer ★★★★★ I started actively working on freelancer.com in 2018 and since then, I have been constantly improving and upgrading my skills. Today I am part of Preferred freelancers that allows me to work with some of the best employers on this platform. My goal is to complete the given task in the shortest possible time without hidden/additional costs. My greatest satisfaction is when employers come back with new projects for me. My services include: ✅ Data entry ✅ Internet research ✅ Data mining ✅ Lead generation ✅ Web scraping ✅ Google Maps scraping ✅ Facebook business pages scraping ✅ Translation ✅ Reviews ✅ PDF, Word, Excel, PowerPoint ✅ Typing ✅ Product scraping/uploading Employers who search for long-term collaboration are welcomed In fact, I am not the best in self-promotion, so the freelancer algorithm represents me much better than myself. Numbers don't lie - Mark Twain (1854) シ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mjanchi
 • Πρόσλαβε τον/την   ahmedkhalil1994
Πρόσλαβε τον/την   ahmedkhalil1994

  ahmedkhalil1994 ahmedkhalil1994

  Egypt $25 USD / ώρα
  Professional Graphic Designer
  Egypt
  hi i working in art design field for many years ✅ 3D Modeling ✅ 3D Rendering ✅ 3D Printing ✅ 3D Animation and Motion ✅ 3D Realistic Visualization ✅ 3D environment ✅ 2d art (logo-vector art) ✅ Video Editing. ✔️cinema 4d ✔️blender ✔️Zbrush ✔️unreal engine(5/4) ✔️substance painter ✔️photoshop ✔️after...
  hi i working in art design field for many years ✅ 3D Modeling ✅ 3D Rendering ✅ 3D Printing ✅ 3D Animation and Motion ✅ 3D Realistic Visualization ✅ 3D environment ✅ 2d art (logo-vector art) ✅ Video Editing. ✔️cinema 4d ✔️blender ✔️Zbrush ✔️unreal engine(5/4) ✔️substance painter ✔️photoshop ✔️after effects ✔️illustrator ✔️Quixel mixer i always do the best , crisp and creative designs and also build friendly and strong relationship with respected clients. Let me know what you need, and we can work out a time frame, a level of quality and a competitive price. ahmedkhalil.artstation.com Thank you very much for visiting my profile. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ahmedkhalil1994
 • Πρόσλαβε τον/την   Microlent
Πρόσλαβε τον/την   Microlent

  Microlent Microlent

  India $35 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Microlent

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""