Resume Writers Για Πρόσληψη

 • Βιογραφικά
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 192 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Enam0309
Πρόσλαβε τον/την   Enam0309

  Enam0309 Enam0309

  United Kingdom $50 USD / ώρα
  CV/Resume Writer & LinkedIn Profile Specialist.
  United Kingdom
  Pro Resume Writers is a leading team of professional resume, cover letter and LinkedIn profile writers. We have been directly involved with the recruitment industry for over a decade and have helped our clients succeed during transitional periods in their professional careers. We have profound experience writing...
  Pro Resume Writers is a leading team of professional resume, cover letter and LinkedIn profile writers. We have been directly involved with the recruitment industry for over a decade and have helped our clients succeed during transitional periods in their professional careers. We have profound experience writing resumes in all major industries and professions and at all career levels. We always focus on tailoring and highlighting client's capabilities and achievements to the specific job postings they're applying to. Our approach is geared 100% towards landing more interviews and is meticulously crafted based on keyword visibility and modern design. You don't have to lose chances to ATS algorithms. With our years of experience crafting premium resumes by implementing the best resume-creation practices for various sectors and levels of expertise, you can be assured that you will be hired! We enjoy breaking the barriers to how professional your resume can be! Please get in touch! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Enam0309
 • Πρόσλαβε τον/την   writingexpress22
Πρόσλαβε τον/την   writingexpress22

  writingexpress22 writingexpress22

  Bangladesh $40 USD / ώρα
  CV/Resume Writer & LinkedIn Profile Optimizer
  Bangladesh
  Top Tier Resume is an Established and Top-rated professional resume and LinkedIn profile writing service provider. We are Recruiters and HR professionals extremely well-versed in crafting modern ATS Resumes, Cover letters and LinkedIn profiles with SEO optimization. We’ll compose, edit/proofread, rewrite and design a...
  Top Tier Resume is an Established and Top-rated professional resume and LinkedIn profile writing service provider. We are Recruiters and HR professionals extremely well-versed in crafting modern ATS Resumes, Cover letters and LinkedIn profiles with SEO optimization. We’ll compose, edit/proofread, rewrite and design a job-winning resume devoid of errors and mistakes with an eye for detail, thus increasing your chances of landing your dream job. Our Key Services: ◾ Executive Resume for VP, CEO, COO, CFO and other C-level positions. ◾ Resume/ CV for Fresh Graduates and Mid-Level Managers. ◾ Tailored Cover Letter ◾ LinkedIn Profile Content writing & SEO Optimization Our goal is to market professionals in a way that resonates with their chosen field or industry by designing compelling resumes that are attractive, easy to read, and suitable for submitting to online resume screening systems, prospective employers and recruiters. Please contact us; our services will be at your disposal right away! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την writingexpress22
 • Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat
Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat

  aqsaishrat aqsaishrat

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Strategic Content and Brand Marketing Architect
  Pakistan
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital...
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital channels. Platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, YouTube, TikTok, Snapchat, Discord, and Pinterest have become the modern arenas where brands compete for recognition. If you wish to stay ahead of the game and secure the number one spot in the market, leave the mind mapping to me. I possess a secret weapon of creativity that leads to unparalleled brand recognition, ensuring your brand is remembered for decades to come. Strategies like, Influencer Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Brand Recognition - (Covering UK, US, Europe & Asia) content Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Search Engine Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Revenue Achievements of a Year of Different Industries, Crypto/NFT Industry - Increased 35% Revenue in a Year of Service Fashion and Beauty Industry - Increased 20% Revenue in a Year of Service E-commerce Industry - Increased 40% Revenue in a Year of Service eBooks - Increased 25% Revenue in a Year of Service The success of the implemented strategies lies in their multifaceted approach: Backend SEO optimization enhanced website ranking and impressions through content and keyword optimization, aligned with search engine algorithms. Additionally, comprehensive management of website content, layout, speed, and theme ensured optimal performance. Brand awareness played a pivotal role, utilizing influential personalities to engage customers and drive revenue growth. Creative and captivating content transported audiences to imaginative realms and catered to technophiles' interests in business and technology. Customers' perception of the brand proved crucial in their purchasing decisions. By effectively showcasing the brand's unique qualities and values, trust and loyalty were cultivated. The establishment of an emotional connection fostered repeat customer choices. In summary, with my comprehensive skills and experience in digital marketing, I am poised to take your brand to new heights. I will employ cutting-edge strategies, engage influential personalities, and craft compelling content that will leave a lasting impression on your target audience. Let us embark on this exciting journey together, ensuring your brand's success for years to come. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqsaishrat
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   AndreeaBiancaPop
Πρόσλαβε τον/την   AndreeaBiancaPop

  AndreeaBiancaPop AndreeaBiancaPop

  Romania $50 USD / ώρα
  Resume & LinkedIn | Pitch Deck | Business Plan
  Romania
  Hello! My name is Andreea and I love translating your vision and goals into something tangible, credible, and aesthetically pleasing. Apart from my academic accomplishments, I take pride in attaining a C1 level of proficiency in English, certified by Cambridge. This advanced language proficiency enables me to...
  Hello! My name is Andreea and I love translating your vision and goals into something tangible, credible, and aesthetically pleasing. Apart from my academic accomplishments, I take pride in attaining a C1 level of proficiency in English, certified by Cambridge. This advanced language proficiency enables me to communicate seamlessly and efficiently in both spoken and written contexts. This skill has been invaluable in my past roles, where effective communication and collaboration were of utmost importance. Resume, Cover Letters, LinkedIn Profiles I am a professional resume, cover letter, and LinkedIn writer and have helped hundreds of people from diverse backgrounds with their application documents and personal branding. Job searching can be a long process so I'm here to help you put your best foot forward by ensuring your application reflects your enthusiasm for the job, your value, and your alignment with the job description while meeting ATS compliance. I am versed in both business and academic resumes. Business Documents/Presentations/Academic Personal Statements I can help with proofreading and editing business and academic materials including professional biographies and academic personal statements and essays. I also help with presentation and infographic designs and creation. My focus is to ensure you have flawless and well-designed material that will enhance your presentation and influence the audience. I treat each project as if it were my own will and always strive to deliver above and beyond results that meet your needs and exceed your expectations. Reach out and let me know how I can best help you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AndreeaBiancaPop
 • Πρόσλαβε τον/την   language2Solutio
Πρόσλαβε τον/την   language2Solutio

  language2Solutio language2Solutio

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  2D/3D ANIMATION | VIDEO EDITING &TRANSLATION
  Bangladesh
  ✔️✔️Welcome to the Language Solutions✔️✔️ Language solutions company successfully presents professional TRANSLATION, Transcription, Editing , Proofreading, Writing, Data Entry, Lead Generation, Voice over, Video Editor , 2D and 3D Animator, Motion Graphic Designer and Voice Over artist with over 6 years of...
  ✔️✔️Welcome to the Language Solutions✔️✔️ Language solutions company successfully presents professional TRANSLATION, Transcription, Editing , Proofreading, Writing, Data Entry, Lead Generation, Voice over, Video Editor , 2D and 3D Animator, Motion Graphic Designer and Voice Over artist with over 6 years of experience and improving every day developing editing and animation for the creative industry, solutions for clients around in the world! Our services span over 70 languages, offering no compromise in quality; with a network of over 300 native translators, transcribers, editors, proofreaders & voice over artists & a continuously growing portfolio on FREELANCER.COM. ✔️ SOFTWARE WE'RE USING:✔️ ✔️ PREMIERE PRO ✔️ AFTER EFFECTS, ✔️ADOBE ANIMATION ✔️ FILMORA ✔️FINAL CUT PRO ✔️MOVIE MAKER ✔️ADOBE ILLUSTRATOR ✔️ADOBE PHOTOSHOP So, why wait? Contact us today and find the best solutions for your project. We’re always ready to help you achieve your dreams! Thanks! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την language2Solutio
 • Πρόσλαβε τον/την   Bhaskar5555
Πρόσλαβε τον/την   Bhaskar5555

  Bhaskar5555 Bhaskar5555

  India $20 USD / ώρα
  Editor, Academic, Copy Writer and Business Planner
  India
  Like water, my words flow freely, adaptable to any vessel or shape you desire. Hello! Good Day! Introducing Bhaskar Paliki, a multifaceted writer specializing in content creation, copywriting, and academic writing. With ten years of experience in the industry, I have a wealth of expertise and versatility in every...
  Like water, my words flow freely, adaptable to any vessel or shape you desire. Hello! Good Day! Introducing Bhaskar Paliki, a multifaceted writer specializing in content creation, copywriting, and academic writing. With ten years of experience in the industry, I have a wealth of expertise and versatility in every project undertaken. What I usually ensure in my Business proposal: I. Introduction A. Brief overview of the company B. Purpose of the proposal C. Objectives of the proposal II. Executive Summary A. Summary of the proposal B. Key benefits and value proposition C. Expected outcomes III. Company Overview A. History and background of the company B. Mission and vision statement C. Core values and principles IV. Problem Statement A. Identification of the problem or opportunity B. Market analysis and industry trends C. Challenges faced by the target audience V. Proposed Solution A. Description of the proposed solution B. Unique selling points and competitive advantage C. Features and benefits of the product or service VI. Target Market Analysis A. Description of the target market B. Demographic and psychographic profiles C. Market segmentation and positioning strategy VII. Marketing Strategy A. Product positioning and branding B. Pricing strategy and revenue model C. Distribution channels and sales strategy D. Promotional tactics and advertising channels VIII. Implementation Plan A. Timeline for implementation B. Resource requirements and budget allocation C. Roles and responsibilities of team members D. Milestones and deliverables IX. Risk Analysis A. Identification of potential risks and challenges B. Mitigation strategies and contingency plans C. Financial risk analysis and feasibility assessment X. Financial Projections A. Revenue projections and sales forecasts B. Cost estimation and expense budgeting C. Break-even analysis and return on investment (ROI) XI. Conclusion A. Summary of key points B. Call to action or next steps C. Contact information for further inquiries XII. Appendices A. Supporting documents (e.g., market research reports, financial statements, resumes of key team members) B. Additional resources or references As a skilled copywriter, I have a proven track record of crafting persuasive and conversion-focused copy for various marketing materials, including advertisements, email campaigns, and landing pages. I understand the nuances of effective copywriting and employ strategic language and messaging techniques to drive audience engagement and achieve desired outcomes. With a passion for words and a dedication to excellence, I approach each project with professionalism, creativity, and a focus on delivering results that outmatch expectations. Whether crafting compelling content for digital platforms, developing persuasive marketing copy, or producing scholarly academic writing, I bring expertise, integrity, and innovation to every endeavor. Thank you λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Bhaskar5555
 • Πρόσλαβε τον/την   jordanhig
Πρόσλαβε τον/την   jordanhig

  jordanhig jordanhig

  Australia $20 USD / ώρα
  SEO Copywriter । Technical Writer । Editor । No AI
  Australia
  Hi there! I'm Maroun, your professional copywriter and tech-savvy editor based in Australia. I excel in crafting SEO-optimised content tailored for websites, blogs, and eCommerce stores. With expertise in technical and legal writing, I provide top-notch editing and finalising services for a range of documents. Let's...
  Hi there! I'm Maroun, your professional copywriter and tech-savvy editor based in Australia. I excel in crafting SEO-optimised content tailored for websites, blogs, and eCommerce stores. With expertise in technical and legal writing, I provide top-notch editing and finalising services for a range of documents. Let's work together to elevate your content to the next level! With over a decade of experience, I specialise in crafting engaging content across diverse industries including health, tech, lifestyle, travel, beauty, and SaaS. My focus is on delivering top-notch, original content that grabs attention and produces results. I'm committed to creating SEO-friendly content that keeps readers hooked from start to finish. My services are fast, professional, and competitively priced. My services include: - SEO Blogs & Articles - SEO Website Content - Product Descriptions - Social Media Content - Legal Document Writing - Technical Content Writing - Editing & Proofreading Additional Services: - Press Release Writing - Script Writing - Resume Writing - Cover Letter Writing - Personal Statement Ready to enhance your content? Contact me today and let's make your goals a reality. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jordanhig
 • Πρόσλαβε τον/την   salehbilal
Πρόσλαβε τον/την   salehbilal

  salehbilal salehbilal

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Writer, Storyteller, and Content Strategist
  Pakistan
  I spent time working a job that had nothing to do with writing once. Worst 30 days of my life! I'm the guy people ask to write a blurb for a church bulletin. Or a rhyme game for a kids' party. My specialty isn't a certain TYPE of writing - rather, it's doing the writing no one else wants to do. Along the way, I've...
  I spent time working a job that had nothing to do with writing once. Worst 30 days of my life! I'm the guy people ask to write a blurb for a church bulletin. Or a rhyme game for a kids' party. My specialty isn't a certain TYPE of writing - rather, it's doing the writing no one else wants to do. Along the way, I've been a real estate writer, a blogger, a web copywriter, and a hotel concierge. I've written: ✦Blog posts ✦Case studies ✦Commentaries ✦E-books ✦E-mail responses ✦First-person heirloom interviews (ask me about this one!) ✦On-hold messages ✦Paid ads ✦Social ads ✦Product Descriptions Don't you have stuff like that you need written? Email responses, headlines, blog posts ... see, kids used to ask me to write their papers for them. Did I do it? What happens on campus stays on campus. Tell me what you DON'T want to write (but know you need). Then, let me write it for you. Let's talk words. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την salehbilal
 • Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut
Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut

  HelpingHut HelpingHut

  Pakistan $8 USD / ώρα
  ✸Business Plan✸ ✸Feasibility Reports✸ ✸CV Guru✸
  Pakistan
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models,...
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models, Feasibility Reports, ATS Resume/CV, Job-winning Cover Letters, Optimized LinkedIn Profiles, White Papers, Grants, Press Releases, Biographies, Speeches, Letters, Website Contents, Articles, Blogs, Book/eBooks, Product Descriptions, and Editing and Proofreading. In this industry, to produce 100% output the most important thing is the “CREATIVITY” because every time clients demand something “Unique, New & Better”. Since 2017, I have found myself highly creative and this is the main reason for my success because I have achieved the 99% client satisfaction ratio. In these years, I have conquered the most important and high-demanded niche of Business Plans and pitch Deck Presentations. Throughout my career, I have helped clients to raise over $500 million from banks, grant-based organizations, and institutional investors. I understand exactly how investors and banks review business plans to consistently yield tangible results. Further, my business plans are tailored for your specific audience. Whether you are a start-up, concept-based company, or an established large corporation, I can design the right business plan specific to your needs. The complete Business and Financial Plan will include: ☛ Executive Summary, ☛ Company Overview, ☛ Three Year Objectives, ☛ Keys to Success, ☛ Management Summary, ☛ Comprehensive Industry Overview, ☛ Market Segmentation, ☛ Competitor Analysis, ☛ Strategy and Go to Market, ☛ SWOT Analysis, ☛ Complete Marketing Plan, ☛ Use of Funds, ☛ Five-Years Projected Profit and Loss, ☛ Five-Years Projected Balance Sheet, ☛ Five-Years Projected Cash Flows, ☛ Break-even Analysis, and ☛ Ratio Analysis. I have explained the business plan in detail but it does not mean that I am only a business plan specialist. I can provide other services (mentioned above) with the same quality so, do not hesitate and message me for any kind of writing. ➔ Disclaimer: "As a senior expert on freelancer.com, I must inform you that academic writing is considered cheating and not allowed on this website. Kindly, do not contact me for any kind of academic task or job. Thank You" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την HelpingHut

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""