RESTful Experts Για Πρόσληψη

 • RESTful
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 150 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   senbhavin
Πρόσλαβε τον/την   senbhavin

  senbhavin senbhavin

  India $16 USD / ώρα
  Highly Recommended | In TOP 2% FullStack Developer
  India
  ▶ An astute professional with 8 years of experience in IT Project Management, Software Development with technical expertise in the implementation, operations and support functions of mission-critical business solutions using IT as a tool. ▶ An Excellent communicator leverages technical & business acumen to...
  ▶ An astute professional with 8 years of experience in IT Project Management, Software Development with technical expertise in the implementation, operations and support functions of mission-critical business solutions using IT as a tool. ▶ An Excellent communicator leverages technical & business acumen to communicate effectively with client executives and their respective teams. ▶ Advanced analytical skills, in-depth knowledge of Software Development Life Cycle (SDLC). ▶ Expert in various project management methodologies. Ability to manage large project teams and known for high-quality deliverables that meet or exceed timelines and budgetary targets. ▶ Develop and implement development tracking and quality control systems. Initiating marketer search studies to know the technical know-how and changes in technology and merge the new technology into the existing system. ❖ My Expertise ❖ ✅ JAVA SCRIPT : ReactJS, NextJS, AngularJS, VueJS, NodeJS, ExpressJS, NestJS, TypeScript ✅ PYTHON : Django, Django Rest Framework, Fast API, Flask ✅ PHP : Laravel, Magento 2.x ✅ MOBILE APP : React Native, Flutter ✅ WEB DESIGN : UI/UX, HTML5, CSS3, Bootstrap, Tailwind CSS, Responsive Design ✅ SERVER LESS : AWS Lambda, EC 2, Firebase Functions ✅ INTEGRATION : APIs for Facebook, Twitter, Google, Stripe, Payment Gateways, Mailchimp, Stripe Connect, etc. ✅ VERSION CONTROL : GitHub, BitBucket, GitLab Feel free to reach out if you have any questions or would like to discuss your project further. Your project's success is my top priority. Let's embark on this journey together. I'm ready to tackle your project head-on and create something we can both be proud of. Thanks for your time. Eagerly awaiting your response. Best regards, Bhavin Sen λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την senbhavin
 • Πρόσλαβε τον/την   elaunch
Πρόσλαβε τον/την   elaunch

  elaunch elaunch

  India $15 USD / ώρα
  Yahooo! Awarded with Top 1% Emerge Freelancer
  India
  Hi, I’d like to thank you for considering us for your project! My team of 85+ developers and I offer some of the most thorough, detailed Mobile App and Web Development services in the freelance industry. We have expertise in many different facets of Mobile Development, including (but not limited to): * Android...
  Hi, I’d like to thank you for considering us for your project! My team of 85+ developers and I offer some of the most thorough, detailed Mobile App and Web Development services in the freelance industry. We have expertise in many different facets of Mobile Development, including (but not limited to): * Android (Kotlin & Java) * iOS (SWIFT/Objective C) * Blockchain * E-Commerce * ERP & CRM * Crypto Trading & Exchange * NFT Marketplace in Web3 We have harnessed our Mobile Development expertise to create all types of apps, and have had our hands in the creation of Restaurant/Food Order apps, Flutter/React hybrid solutions, Cryptocurrency Wallets and Exchanges, and so much more! Our experience is vast, and the scope of our work can’t be compared to anyone. Meanwhile, we also offer a host of Web Development services, built around our knowledge of: * ReactJs * NodeJs * MongoDB * PHP * Laravel * NestJS We’re happy to discuss any of these services with you, and can answer any questions you may have. If you are curious about working with us, just let us know! We offer 3 months free support after app launches, constant customer support, and regularly-scheduled work progress reports, so we always work to keep the client’s needs first. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την elaunch
 • Πρόσλαβε τον/την   Walkingdreams
Πρόσλαβε τον/την   Walkingdreams

  Walkingdreams Walkingdreams

  India $20 USD / ώρα
  Golang | PHP | MERN | .Net | Laravel | WordPress
  India
  Welcome! Thanks for checking out my profile. I'm a passionate Full Stack developer with over 10 years of solid experience in Web and App Development. I lead a team of 20 expert Developers who are adept at various coding languages and frameworks, such as Golang, WordPress, PHP (Codeigniter and Laravel), Python, React,...
  Welcome! Thanks for checking out my profile. I'm a passionate Full Stack developer with over 10 years of solid experience in Web and App Development. I lead a team of 20 expert Developers who are adept at various coding languages and frameworks, such as Golang, WordPress, PHP (Codeigniter and Laravel), Python, React, Angular, and more. We're also well-versed in MVC frameworks and OOPS-based languages. With a background in Software Engineering and completed courses in web design, app development, and programming, I have honed my skills to understand the intricacies of the business market and cater to consumers' needs effectively. Some highlights of my skills and expertise include: - Proficient in organizing and managing projects of enterprise level - Handling large databases and products with finesse - Successful project planning and execution - Strong critical and analytical thinking abilities - Deep understanding of the ever-evolving business market - Building strong connections with consumers Based on these exceptional skills, I envision myself holding a top-ranking position in the web development market. This industry is experiencing exponential growth, and I'm excited to be a part of it. With my unwavering enthusiasm for learning and a true passion for technology, I consistently strive to stay ahead of the curve. Let's connect and embark on exciting web development endeavors together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Walkingdreams
 • Πρόσλαβε τον/την   obsurf
Πρόσλαβε τον/την   obsurf

  obsurf obsurf

  United States $40 USD / ώρα
  Senior Web, Mobile & AI, Database Programmer
  United States
  Although the two worlds of web site design and web programming are separate and not equal, it has been my experience that they are interwoven and interconnected in many ways. To effectively program, the programmer needs to be aware of some design elements and practices. To effectively design, the designer needs to...
  Although the two worlds of web site design and web programming are separate and not equal, it has been my experience that they are interwoven and interconnected in many ways. To effectively program, the programmer needs to be aware of some design elements and practices. To effectively design, the designer needs to have an awareness of programming requirements, syntax, and browser-related issues. Technically speaking, I am more of a programmer. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την obsurf
 • Πρόσλαβε τον/την   AdeelAslam4
Πρόσλαβε τον/την   AdeelAslam4

  AdeelAslam4 AdeelAslam4

  Pakistan $35 USD / ώρα
  Partner with Us for Exceptional Development
  Pakistan
  *IN TOP 4% Freelancers of Freelancer.com* We are a Pakistan based software development firm that works with startups, SMBs & enterprises to craft disruptive digital products & strategies that solve business problems & drive measurable results. We nurture entrepreneurial spirit with corporate expertise & experience,...
  *IN TOP 4% Freelancers of Freelancer.com* We are a Pakistan based software development firm that works with startups, SMBs & enterprises to craft disruptive digital products & strategies that solve business problems & drive measurable results. We nurture entrepreneurial spirit with corporate expertise & experience, best in class tools & frameworks, Agile methods & talent to create an ecosystem that enables both startups & established companies to innovate efficiently with us. We continue to provide strategic value in the days, weeks & years after the products launch. By offering insights & candid counselling at every stage of the engagement, we consider ourselves to be a partner and not just a vendor. Our expertise include: UX/UI Designs, Native iOS & Android Apps, Custom Web Development, WordPress CMS, Shopify, ReactJS, Ruby on Rails, Responsive websites, Custom eCommerce Solution, PHP/MySQL, Laravel and other Frameworks, jQuery, AJAX. HTML 5, API Integrations. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AdeelAslam4
 • Πρόσλαβε τον/την   mrresearcher99
Πρόσλαβε τον/την   mrresearcher99

  mrresearcher99 mrresearcher99

  India $15 USD / ώρα
  Web, Android and iOS with 100% Secure Code
  India
  I and my partner are working together as full-time freelancers. Here I am listing My Skills: 1. Native Android Development 2. Cyber Security Expert 3. Web and Mobile Application Penetration tester (WAPT) 4. Website Scrapper 5. Native IOS Development 6. KIOSK MODE Android 7. Stripe In-Person Payment Integration...
  I and my partner are working together as full-time freelancers. Here I am listing My Skills: 1. Native Android Development 2. Cyber Security Expert 3. Web and Mobile Application Penetration tester (WAPT) 4. Website Scrapper 5. Native IOS Development 6. KIOSK MODE Android 7. Stripe In-Person Payment Integration Expert 8. Android and iOS App Testing with Real Devices (UAT) 9. Wordpress Website Malware Removal 10. Kotlin App Development Here is the list of My Partner's skills: 1. Core PHP 2. Wordpress 3. CodeIgniter 4. Laravel 5. Node.js 6. Angular.js 7. Vue.js 8. HTML5 - CSS3 9. Yii 10. Website Testing with Real Devices (UAT) 11. ReactJS 12. MongoDB 13. MySQL 14. NFT Expert 15. Web3 I have 7 years of experience in the listed fields while my partner has 7 years of experience in Node.js and Angular.js whereas in other fields He has 8 years of experience Deliverables for each project: 1. Complete Source code without any encryption as we believe that the source code is the employer's property. 2. Bug-Free Support for source code we have written 3. Complete report if the work is related to web or app penetration testing. 4. On-site reporting for cybersecurity projects. If you’re interested in working with me or discussing a potential project, you can reach me through Freelancer, either via message or with the “Hire Me Now” button. Thanks for taking the time to read through my profile, and I hope to speak with you soon! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mrresearcher99
 • Πρόσλαβε τον/την   Devrits
Πρόσλαβε τον/την   Devrits

  Devrits Devrits

  India $20 USD / ώρα
  Mobile | Website | Game | Software | Blockchain
  India
  Unleash Limitless Possibilities with Devendra Rajora: Mobile | Web | Game | Software | Blockchain Services: ✦ Mobile App Development: Captivating iOS, Android, and cross-platform apps for exceptional user experiences. ✦ Website Development: Visually stunning websites, powerful e-commerce platforms, and customizable...
  Unleash Limitless Possibilities with Devendra Rajora: Mobile | Web | Game | Software | Blockchain Services: ✦ Mobile App Development: Captivating iOS, Android, and cross-platform apps for exceptional user experiences. ✦ Website Development: Visually stunning websites, powerful e-commerce platforms, and customizable CMS solutions. ✦ Game Development: Mesmerizing 2D/3D games, mind-bending AR/VR experiences, and cutting-edge design. ✦ Software Development: Meticulously crafted desktop apps, scalable SaaS solutions, and tailor-made software. ✦ Blockchain Development: Smart contracts, game-changing DApps, and seamless crypto integration. Skills: ✦ Mobile: iOS (Swift, Objective-C), Android (Java, Kotlin, C++), Cross-platform (React Native, Flutter, Xamarin) ✦ Web: Front-end (HTML, CSS, JavaScript, TypeScript), Back-end (Python, JavaScript, PHP, Ruby, Java, C#) ✦ Game: Unity (C#), Unreal Engine (C++), HTML5 (JavaScript, Phaser, Cocos2d) ✦ Software: Java, Python, C#, C++, Ruby, JavaScript (Node.js) ✦ Blockchain: Solidity (Ethereum), JavaScript (web3.js), Python (Web3.py), Hyperledger Fabric, Corda Why Choose Me: ✦ Extraordinary Solutions: Diverse skills to tailor end-to-end solutions for your unique needs. ✦ Technological Innovator: At the forefront of advancements, delivering groundbreaking solutions. ✦ Master Architect: Meticulous management for flawless execution and transparent communication. ✦ Refined Craftsmanship: Obsessed with perfection, exceeding expectations with exceptional results. ✦ Visionary Partnerships: Forging enduring relationships, immersing in goals, and surpassing dreams. Portfolio: Witness the fusion of artistry and technology. Explore captivating mobile apps, stunning websites, mesmerizing games, groundbreaking software, and mind-boggling blockchain projects. Let's Ignite Innovation: Embrace the extraordinary. Turn your vision into a resplendent reality. Contact Devendra Rajora to redefine boundaries and create greatness. Visit for more information. Are you ready to shine? λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Devrits
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry
 • Πρόσλαβε τον/την   wmtech
Πρόσλαβε τον/την   wmtech

  wmtech wmtech

  India $30 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Listed in the Top 1% Group
  India
  Ways and Means Technology Pvt. Ltd. is an ISO 9001:2015 Certified Company with its physical presence in the India and US and serving its clients across the globe. Our in-house team members include graphic designers, backend and frontend developers, mobile application developers, and server admins. ** OUR TECH STACK...
  Ways and Means Technology Pvt. Ltd. is an ISO 9001:2015 Certified Company with its physical presence in the India and US and serving its clients across the globe. Our in-house team members include graphic designers, backend and frontend developers, mobile application developers, and server admins. ** OUR TECH STACK ** >> Wireframe, UI/UX, PSD, Bootstrap, JavaScript, AngularJS, ReactJS, VueJS >> ASP.NET, C#, Java, PHP, WordPress, Magento, ROR, Shopify, NodeJS, Python, Django >> iOS & Android, Objective-C & Java SDK, Kotlin, Swift, React Native, Flutter, Ionic >> Salesforce, DevOps, AWS, Azure, Big Data, Embedded Solutions, Bots, Machine Learning >> BlockChain / ICO / Tokens / Crypto FIAT * OUR STRENGTHS * >> Regular Communication >> Daily & Weekly work update report >> 100% Guaranteed Plagiarism Free Work >> Guaranteed Data Security & privacy >> Adopted Agile Development Methodology Hiring Model > FIXED COST > TIME & MATERIAL(Hourly) > DEDICATED TEAM > HYBRID MODEL (Fixed + Hourly) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την wmtech
 • Πρόσλαβε τον/την   tukituko
Πρόσλαβε τον/την   tukituko

  tukituko tukituko

  France $10 USD / ώρα
  PHP/Android/Amazon MWS/REST API specialist
  France
  open source programmer with LAMP skills and very good knowledge of many REST API. PHP/Android/Amazon MWS/Ebay specialist. i can build your api in a few days (using json endpoints)
  open source programmer with LAMP skills and very good knowledge of many REST API. PHP/Android/Amazon MWS/Ebay specialist. i can build your api in a few days (using json endpoints) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tukituko

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""