Remote Sensing Engineers Για Πρόσληψη

 • Τηλεπισκόπηση
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 8 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   GeoSpatialServ
Πρόσλαβε τον/την   GeoSpatialServ

  GeoSpatialServ GeoSpatialServ

  Tunisia $20 USD / ώρα
  GIS Consultant & Web GIS Developer
  Tunisia
  Overview: Hello! I'm a results-driven GIS Consultant and Web GIS Developer with a passion for transforming spatial data into actionable insights. Leveraging my expertise in GIS, Python automation, and Web GIS development, I specialize in delivering innovative mapping solutions that transcend traditional...
  Overview: Hello! I'm a results-driven GIS Consultant and Web GIS Developer with a passion for transforming spatial data into actionable insights. Leveraging my expertise in GIS, Python automation, and Web GIS development, I specialize in delivering innovative mapping solutions that transcend traditional boundaries. Key Skills:: ✔ Geographic Information Systems (GIS) ✔ Spatial Analysis ✔ Cartography and Mapping ✔ GIS Data Management ✔ Python Scripting for GIS Automation ✔ Proficient in GIS Tools: e.g., ArcGIS, QGIS, etc. ✔ Integration of Python for Enhanced GIS Workflows ✔ Web GIS Development ✔ Front-end and Back-end Development for Web GIS Applications ✔ API Integration for Web GIS Services ✔ Responsive and Interactive Web Mapping Tech Stack: ✔ RS / EO Tools: Erdas Imagine, Snap, GEE and Metashape. ✔ ETL: Safe FME, Talend Spatial, GeoKettle. ✔ Database: PostgreSQL/PostGIS, Ms SQL Server, Dock DB, My SQL ✔ Spatial Libraries and Frameworks: PyQGIS, Arcpy, Carto, R, GeoPandas, GDAL/OGR, Folium, Pandas, Matplotlib, Rasterio, RSGISLib, PyProj, Folium, Fiona, Sklearn, seaborn, Pyspatialml. ✔ GIS Web : - Open source: Geoserver, QGIS server, OpenLayers, Map Libre, Leaflet, Mapbox GL JS, GeoNetwork, GeoNode. - Esri Products: ArcGIS server, ArcGIS Portal, ArcGIS Datastore, ArcGIS online, ArcGIS JS API, ArcGIS API for python. - APIs and Web Services: RESTful APIs, Open Geospatial Consortium (OGC) standards ✔ Web Frameworks: Flask, Fast API, Node JS, Express JS, React JS. ✔ Raster Tiling: Titiler, MapTiler, GDAL2Tiles, Geowebcashe, MbTiler ✔ UI design; MUI, Bootstrap, Chakra UI ✔ Cloud: AWS EC2, S3 and RDS. Why Choose Me:: ✔Expert in creating detailed maps and conducting comprehensive spatial analysis. ✔Proficient in handling and organizing GIS data for optimal accessibility and usability. ✔Proven ability to develop and deploy Web GIS applications for interactive mapping and data visualization. ✔Proficient in both front-end and back-end development for comprehensive Web GIS solutions. ✔Expertise in leveraging Python for GIS automation, enhancing efficiency in data processing and analysis. Let's Collaborate: I'm eager to bring my GIS expertise, Web mapping solution developement and automation skills to your project. Let's discuss how I can contribute to your mapping needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την GeoSpatialServ
 • Πρόσλαβε τον/την   cmsivolella
Πρόσλαβε τον/την   cmsivolella

  cmsivolella cmsivolella

  Uruguay $20 USD / ώρα
  Electronics Engineer | PCB designer | Embedded
  Uruguay
  Hello, Thanks for taking the time to review my profile! I’m an Electronics Engineer specializing in PCB and Electronics Design. With years of experience in the industry, I’ve built my business as a freelancer around being detail-oriented, punctual, and innovative whenever possible. I believe in providing my clients...
  Hello, Thanks for taking the time to review my profile! I’m an Electronics Engineer specializing in PCB and Electronics Design. With years of experience in the industry, I’ve built my business as a freelancer around being detail-oriented, punctual, and innovative whenever possible. I believe in providing my clients with the best possible product without breaking the bank. I offer services in many areas, including (but not limited to): ● Embedded Systems: Analog and digital circuitry design and simulation, PCB design, firmware development. ● Analog Electronics Design: Analog frontends, amplifiers, filters, mixers, and general analog circuitry for low-frequency, low-power precision applications. ● Power Electronics: Circuitry design and simulations, high power PCB design, control systems. ● RF design: RF circuitry and PCB design. I offer services for all product development stages: Proof of Concept, Prototyping, Value Analysis and Value Engineering, and Product Release. I’m well-versed in a vast array of software and tools, and believe in always keeping up to date on the most modern and revolutionary techniques. I am proficient in: ● Schematic drawing and PCB design: Altium Designer, KiCAD, EasyEDA, OrCAD and EagleCAD. ● Software simulation: NGSpice, PSpice and LTSpice. ● Firmware development: STMcube (ST Microelectronics), CCS (Texas Instruments), Segger Embedded Studio and MPLABX (Microchip and Atmel). If you’re interested in working with me, I’m available via Freelancer and will always answer your questions or requests in a timely manner. Thank you for your time and have a great day! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την cmsivolella
 • Πρόσλαβε τον/την   Danlp81
Πρόσλαβε τον/την   Danlp81

  Danlp81 Danlp81

  Venezuela $40 USD / ώρα
  GIS Expert - Civil Engineer and Spatial Analysis
  Venezuela
  My journey into the world of Geographic Information Systems (GIS) began with an innate curiosity for geography and how technology can transform our interaction with the physical world. Over the years, I have channeled this passion into projects ranging from advanced spatial analysis to geospatial data visualization,...
  My journey into the world of Geographic Information Systems (GIS) began with an innate curiosity for geography and how technology can transform our interaction with the physical world. Over the years, I have channeled this passion into projects ranging from advanced spatial analysis to geospatial data visualization, spanning areas as diverse as urban planning, civil engineering and agriculture. What makes me unique in the GIS field is not just my technical mastery of tools like ArcGIS Pro or my ability to design intuitive and detailed maps. It's my focus on turning geospatial data into practical, sustainable solutions that drive progress and innovation across multiple sectors. My blog, DALPGIS, is a reflection of this commitment, featuring a range of GIS applications, from surveying to natural resource management. As a GIS professional, I strongly believe in the importance of continuing education and certification. I hold several credentials in the field that not only attest to my technical ability, but also my commitment to learning and adapting in a rapidly evolving field. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Danlp81
 • Πρόσλαβε τον/την   digixpertsuk
Πρόσλαβε τον/την   digixpertsuk

  digixpertsuk digixpertsuk

  United Kingdom $25 USD / ώρα
  Digital Agency Innovate Collaborate Thrive
  United Kingdom
  Digixperts Partner iXperts - Innovate, Collaborate, Thrive As a proud Digixperts partner, iXperts stands at the forefront of digital innovation since its establishment in 2013. Emphasizing innovation and client satisfaction, iXperts is headquartered in the UK, with a significant presence in Islamabad, Pakistan, and...
  Digixperts Partner iXperts - Innovate, Collaborate, Thrive As a proud Digixperts partner, iXperts stands at the forefront of digital innovation since its establishment in 2013. Emphasizing innovation and client satisfaction, iXperts is headquartered in the UK, with a significant presence in Islamabad, Pakistan, and a global reach extending to the UAE, US, and China. We’re offering ◆ Creative Services: Branding kit, UI / UX Designing, Book and Cover Designing, Product Packaging Design ◆ Marketing Services: Social Media Marketing, Search Engine Optimization, Pay per Click, Content Marketing ◆ Development Services: Web Development, ERP System, CRM System, Mobile Application ◆ Animation And Video: 3D Visualization Video Editing 2D/3D Animation ◆ Ecommerce Services: Store Management, Marketplace Solution ◆ Customer Services: Customer Care, Help Desk How we are different from others At Digixperts, we take pride in our unique approach that sets us apart from the rest. With a highly skilled and dedicated team, we've successfully completed over 500 projects spanning various industries. What makes us stand out is our commitment to timely project delivery, facilitated by the efficient use of agile methodology. This means, as our valued customer, you can expect a positive and professional experience, ensuring the success of your projects with us Choose Digixperts for a partner dedicated to your success. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την digixpertsuk
 • Πρόσλαβε τον/την   miriamrengel
Πρόσλαβε τον/την   miriamrengel

  miriamrengel miriamrengel

  Germany $30 USD / ώρα
  Senior Scientist, Researcher
  Germany
  I am a senior astrophysicist (PhD), have solid experience in research, management, teaching, and a record of publications. I am currently Chief Editor of a section of a scientific journal, and the Documentation and Configuration Management Head of a scientific instrument which is part of an ESA planetary mission....
  I am a senior astrophysicist (PhD), have solid experience in research, management, teaching, and a record of publications. I am currently Chief Editor of a section of a scientific journal, and the Documentation and Configuration Management Head of a scientific instrument which is part of an ESA planetary mission. Among the activities, I write and review technical and scientific documentation. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την miriamrengel
 • Πρόσλαβε τον/την   sonmezibrahim
Πρόσλαβε τον/την   sonmezibrahim

  sonmezibrahim sonmezibrahim

  Turkey $15 USD / ώρα
  Data Scientist | Researcher | Proofreader
  Turkey
  I am a full-time freelancer with more than a decade of experience in data analysis and academic studies. I have participated in many projects either as a coordinator or researcher. I have engaged in many activities and gained hands-on experience by working with international institutions. I am specialized in but not...
  I am a full-time freelancer with more than a decade of experience in data analysis and academic studies. I have participated in many projects either as a coordinator or researcher. I have engaged in many activities and gained hands-on experience by working with international institutions. I am specialized in but not limited to: - data analysis (entry, mining, extraction, visualization, modeling & management) - statistical & geospatial analysis - MATLAB coding & its toolboxes applications - research & project development - proofreading of academic studies & technical report I am well organized, keen to detail, and a highly motivated professional with a strong work ethic. I am an ambitious team player and a quick learner who performs the job without compromising on quality. For details (CV, projects, etc.), you can visit my web page at: https://ibrahimsonmez.wordpress.com/eng Contact me about the job details and let’s get started! İbrahim SÖNMEZ, PhD λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sonmezibrahim
 • Πρόσλαβε τον/την   edi45
Πρόσλαβε τον/την   edi45

  edi45 edi45

  Indonesia $30 USD / ώρα
  Electronic and Embedded System Engineer
  Indonesia
  Professional Embedded System Engineer with 9 years of experience on hardware and embedded software development. PCB Tools : - Altium - KiCAD - Eagle - EasyEDA Microcontroller : - AVR - STM32 - ESP8266 / ESP32 - NXP - Texas Instrument - Arduino - Raspberry / Banana / Orange Pi SBC Wireless Communication - NFC (MF...
  Professional Embedded System Engineer with 9 years of experience on hardware and embedded software development. PCB Tools : - Altium - KiCAD - Eagle - EasyEDA Microcontroller : - AVR - STM32 - ESP8266 / ESP32 - NXP - Texas Instrument - Arduino - Raspberry / Banana / Orange Pi SBC Wireless Communication - NFC (MF classic, desfire, ultralight, NTAG424, NTAG213, NTAG21x, ICODE) implemented on payment, membership, access control with various NFC reader on desktop such as ACR122U, ACR120U, castle tech QP8000 to android custom reader - RFID short / long range - WiFi, Bluetooth, LoRa Wired Communication - UART, SPI, I2C, CAN, LIN, RS232, RS485 Protocol Data - MODBUS RTU / ASCII - HTTP, MQTT, TCP, UDP λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την edi45
 • Πρόσλαβε τον/την   dissanayakepvt
Πρόσλαβε τον/την   dissanayakepvt

  dissanayakepvt dissanayakepvt

  Sri Lanka $25 USD / ώρα
  ✅GIS ✅Remote Sensing ✅GPS ✅Python ✅PHP
  Sri Lanka
  My professional experience includes designing, data collecting, maintaining, and updating GIS databases, converting complex data into information that is easily readable and accessible to the general public, creating highly accurate maps, and developing database management systems(DBMS). | Here are some highlights of...
  My professional experience includes designing, data collecting, maintaining, and updating GIS databases, converting complex data into information that is easily readable and accessible to the general public, creating highly accurate maps, and developing database management systems(DBMS). | Here are some highlights of my qualifications in experience | ✤ Masters degree in Geo-informatics ✤ Bachelors degree in Agricultural Technology and Management | Expertise in below Software | ✤ ArcMap ✤ ArcGIS Pro ✤ Web App-builder for ArcGIS ✤ Operational Dashboard For ArcGIS ✤ Survey123 for ArcGIS ✤ AutoCAD ✤ CorelDraw ✤ Adobe Photoshop ✤ Adobe illustrator ✤ Ms Excel Thank you Best Regards Sujeewa D λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dissanayakepvt

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""