Recruiters Για Πρόσληψη

 • Προσλήψεις
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 63 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   pseudojibran
Πρόσλαβε τον/την   pseudojibran

  pseudojibran pseudojibran

  India $21 USD / ώρα
  Recruiter | HR | LinkedIn Optim & Brand Building
  India
  Hello, and welcome to my profile! I am a versatile freelance professional with expertise in recruiting, writing, marketing, and providing virtual assistance. With a passion for helping businesses thrive, I am dedicated to delivering exceptional results and exceeding client expectations. As a freelance recruiter, I...
  Hello, and welcome to my profile! I am a versatile freelance professional with expertise in recruiting, writing, marketing, and providing virtual assistance. With a passion for helping businesses thrive, I am dedicated to delivering exceptional results and exceeding client expectations. As a freelance recruiter, I specialize in finding top talent for organizations across various industries. With extensive experience in candidate sourcing, screening, and conducting interviews, I ensure that my clients have access to the best candidates who fit their specific requirements. As a skilled writer, I have a knack for crafting engaging and persuasive content. Whether it's creating compelling blog articles, informative website copy, or captivating social media posts, I have the ability to deliver impactful written materials that resonate with target audiences and drive results. With my marketing expertise, I can help businesses enhance their online presence and reach their target customers effectively. From developing strategic marketing plans to implementing digital marketing campaigns, I employ a data-driven approach to maximize brand visibility, generate leads, and boost conversions. Additionally, I offer virtual assistance services to streamline administrative tasks and enhance productivity. From managing emails and calendars to handling research, data entry, and customer support, I am committed to providing efficient and reliable support to busy professionals and entrepreneurs. When you choose to work with me, you can expect professionalism, open communication, and a strong work ethic. I am dedicated to understanding my client's unique needs and delivering tailored solutions that drive success. If you are looking for a freelance professional who can seamlessly handle recruitment, writing, marketing, and virtual assistance tasks, I am here to assist you. Let's collaborate to achieve your business goals and make your projects a resounding success. Feel free to reach out to me to discuss your requirements in detail. I am excited to be a part of your journey and contribute to your success! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pseudojibran
 • Πρόσλαβε τον/την   vw8323415vw
Πρόσλαβε τον/την   vw8323415vw

  vw8323415vw vw8323415vw

  India $7 USD / ώρα
  Amazon/eBay/Shopify Expert|CSR |Virtual Assistant
  India
  Hello, Welcome to Mangisoft! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What...
  Hello, Welcome to Mangisoft! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What services do we offer? Well, we have a long, robust list of skills and services, and here is a small list of some of the many available (do not hesitate to ask about anything you don't see listed here): * Data Entry * Web Scraping * Lead Generation * Microsoft Suite Projects & Presentations * Google Sheets * PDF Editing & Fillable Forms * Graphic Design * Virtual Assistance * Product Listing * Accounting * Bookkeeping * Web Development and Design * HTML * CSS * Bootstrap * Wordpress * Shopify * WooCommerce * Translation * Proofreading * E-mail marketing This entire list of services is available to all of our clients, and we stress that our team is large, experienced, and able to handle anything you could imagine within these digital solution services. Our team offers constant communication, strict deadlines that will always be met, and client-friendly budgets. We do our due diligence to ensure that we can do your project and that we do it properly. If you're interested in working with Mangisoft, send us a message, and someone from our team will promptly reach out for an introductory consultation. We look forward to working with you! Regards, Sambhu P. Owner Mangisoft - (We Are Here For You) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vw8323415vw
 • Πρόσλαβε τον/την   Lukwence
Πρόσλαβε τον/την   Lukwence

  Lukwence Lukwence

  Nigeria $15 USD / ώρα
  PowerBI|PowerApps|Analysis|Tableau| Excel|SQL|Py|R
  Nigeria
  Microsoft Data Platform and PowerBI Super user nominated by Microsoft, with more than 5years of experience with various Enterprise ERP Applications, Dynamics 365 Business Central as a functional analyst and Microsoft Power BI specialist. I pride myself in my ability to gather, interpret and understand user requirement...
  Microsoft Data Platform and PowerBI Super user nominated by Microsoft, with more than 5years of experience with various Enterprise ERP Applications, Dynamics 365 Business Central as a functional analyst and Microsoft Power BI specialist. I pride myself in my ability to gather, interpret and understand user requirement and provide appropriate solutions to achieve business goals. Working with PowerBI since it is available in preview mode and actively working with PowerBI community as Contributor and helped users across the globe provide solution to their PowerBI problems and also working closely with PowerBI team to provide feedback and ideas. Advance knowledge of working with DAX, Power Query, Power BI Rest API and Power BI Embedded and in depth experience working live connection, direct connection using various databases liked SSAS Tabular and Cube, Azure Platform. You will be delivered a beautifully designed, on-brand PowerBI dashboard that automatically updates the underlying data on a set schedule. Hence, you always have the latest insights a few clicks away! This can be hosted on your PowerBI Online or Power BI Report Server instance. If you need hosting services, they can be arranged for a fee. What sets me apart? I'm knowledgeable on all of the latest Power BI features (front-end and back-end) and use the software daily. Moreover, my services include the data architecture/data engineering that may be required to facilitate automation. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Lukwence
 • Πρόσλαβε τον/την   FaiqAbbas1999
Πρόσλαβε τον/την   FaiqAbbas1999

  FaiqAbbas1999 FaiqAbbas1999

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Discord-Kajabi Expert |Crypto & WEB 3.0 Enthusiast
  Pakistan
  Hi there, I'm Faiq [A PREFERRED FREELANCER + VERIFIED FREELANCER]. I'm an information technology student. I'm open to any request that matches my skills. My journey began with cryptocurrencies and blockchain's transformative potential. I'm an experienced gamer, offering insights from both player and developer...
  Hi there, I'm Faiq [A PREFERRED FREELANCER + VERIFIED FREELANCER]. I'm an information technology student. I'm open to any request that matches my skills. My journey began with cryptocurrencies and blockchain's transformative potential. I'm an experienced gamer, offering insights from both player and developer perspectives. I excel at building and managing online communities [Discord/Telegram}, and I efficiently execute complex tasks. I'm a Kajabi expert, delivering engaging educational content. I'm always eager to collaborate with like-minded individuals and organizations on projects that push the boundaries of innovation. Let's connect and explore exciting opportunities in the crypto, Web 3.0, gaming, project management, and community-building domains! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FaiqAbbas1999
 • Πρόσλαβε τον/την   Andresfespa
Πρόσλαβε τον/την   Andresfespa

  Andresfespa Andresfespa

  Colombia $10 USD / ώρα
  Administrador de empresas
  Colombia
  Tecnólogo en Gestión Empresarial y actualmente cursando Noveno (9) semestre de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, con experiencia de 8 años en el área de Gestión Humana de sus diversos departamentos de selección y contratación, bienestar del empleado y Seguridad y Salud en...
  Tecnólogo en Gestión Empresarial y actualmente cursando Noveno (9) semestre de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, con experiencia de 8 años en el área de Gestión Humana de sus diversos departamentos de selección y contratación, bienestar del empleado y Seguridad y Salud en el Trabajo. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Andresfespa
 • Πρόσλαβε τον/την   Saadsadfy
Πρόσλαβε τον/την   Saadsadfy

  Saadsadfy Saadsadfy

  United States $35 USD / ώρα
  Masterful Pen, Marketing Zen - Rising Star ⭐️
  United States
  Introducing Saad Sadfy, the dynamic force of writing and marketing prowess that will revolutionize your business. With a pen as mighty as a sword and a mind as sharp as a diamond, Saad is the secret ingredient you've been craving. In the vast realm of business writing, Saad reigns supreme. Armed with a treasure...
  Introducing Saad Sadfy, the dynamic force of writing and marketing prowess that will revolutionize your business. With a pen as mighty as a sword and a mind as sharp as a diamond, Saad is the secret ingredient you've been craving. In the vast realm of business writing, Saad reigns supreme. Armed with a treasure trove of skills, he fearlessly navigates the intricacies of business plans, proposals, market research, grants, and presentations. He'll weave the perfect tapestry of words, ensuring your business plan captivates investors and your proposals leave clients begging for more. Need market research that uncovers hidden gems? Saad has you covered. Grants and pitch decks? He'll transform them into works of art that secure your success. In the kingdom of business writing, Saad Sadfy is the undefeated champion. But don't let his business prowess fool you; Saad is also a master of creative writing. He'll pen mesmerizing eBooks that transport readers to otherworldly realms, autobiographies that chronicle lives in extraordinary ways, and whitepapers that distill complex ideas into easy-to-understand brilliance. And if you're in need of a script or screenplay, Saad will spin a tale that takes audiences on an unforgettable journey. Creativity flows through his veins like a never-ending river. When it comes to content writing, Saad is the virtuoso who can turn ordinary words into extraordinary experiences. He'll craft web content that magnetizes visitors, articles and blogs that educate and entertain, and press releases that generate buzz. His words will dance across presentations, leaving audiences spellbound. With Saad Sadfy at the helm, your content will shine brighter than a thousand suns. Now, let's dive into the world of marketing, where Saad truly shines. He'll orchestrate content marketing campaigns that leave a lasting impact, harnessing the power of user-generated content and social media engagement to propel your brand to new heights. With a strategic mind and a creative soul, he'll concoct a content strategy and marketing plan that sets you apart from the competition. When Saad enters the marketing arena, your brand becomes an unstoppable force. So, take a leap into the extraordinary. Embrace the magic that Saad weaves with his words. He'll guide you through the realms of business, creativity, and marketing, transforming your dreams into reality. With Saad by your side, your business will flourish, your stories will inspire, and your brand will resonate with the hearts and minds of your audience. Saad Sadfy – the creative catalyst your business has been searching for. Let the magic begin. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Saadsadfy
 • Πρόσλαβε τον/την   pdlopezm
Πρόσλαβε τον/την   pdlopezm

  pdlopezm pdlopezm

  Colombia $10 USD / ώρα
  Psicóloga e Ingeniera Industrial
  Colombia
  Mí nombre es Paula Daniela, soy profesional en Ingeniería Industrial y psicología con enfoque organizacional, dónde me destaco en project management, estructuración y consolidación organizacional, así como en planeación y ejecución de estrategias laborales. Me considero una mujer con gran adaptación al cambio, trabajo...
  Mí nombre es Paula Daniela, soy profesional en Ingeniería Industrial y psicología con enfoque organizacional, dónde me destaco en project management, estructuración y consolidación organizacional, así como en planeación y ejecución de estrategias laborales. Me considero una mujer con gran adaptación al cambio, trabajo en equipo y orientación al logro sin dejar de lado los detalles del mismo. Me he desempeñado en la consolidación de equipos y el fortalecimiento de sus habilidades a través de herramientas tecnológicas; formulación de proyectos interdisciplinarios y la ejecución de los mismos en diferentes entornos, orientadas a la organización logística, de personal, producción y recursos. Adicionalmente he participado en proyectos para el diseño e implementación de sistemas de gestión de calidad en empresas de productos y servicios. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pdlopezm
 • Πρόσλαβε τον/την   Axlhieee
Πρόσλαβε τον/την   Axlhieee

  Axlhieee Axlhieee

  Philippines $7 USD / ώρα
  CHAT MOD, ECOMMERCE ASSISTANT
  Philippines
  I have almost 4yrs experience of work in a E-commerce platform. Regardless of the call situation, I have an established track record of maintaining professionalism. I'm ready to step up and eager to learn more skills.
  I have almost 4yrs experience of work in a E-commerce platform. Regardless of the call situation, I have an established track record of maintaining professionalism. I'm ready to step up and eager to learn more skills. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Axlhieee
 • Πρόσλαβε τον/την   dany3j
Πρόσλαβε τον/την   dany3j

  dany3j dany3j

  Venezuela $30 USD / ώρα
  ✅ IT. Software Developer ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  Venezuela
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a...
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a proven track record of consistently achieving outstanding outcomes. My expertise spans a wide array of areas including malware removal, software development in various languages such as C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping, and Scripting. Moreover, I am always open to expanding my skill set by learning and incorporating new technologies beyond those listed. My unwavering dedication lies in ensuring job satisfaction and surpassing client expectations. Let us collaborate to breathe life into your project! ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Saludos, soy Daniel, un freelancer dedicado y experimentado especializado en soluciones informáticas. Con una gran experiencia en plataformas Windows, estoy profundamente comprometido a brindar soluciones de primer nivel a mi clientela. Como fundador de Danysys, me enorgullezco de tener un historial comprobado de lograr resultados sobresalientes de manera constante. Mi experiencia abarca una amplia gama de áreas, incluyendo la eliminación de malware, el desarrollo de software en varios lenguajes como C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping y Scripting. Además, siempre estoy abierto a ampliar mi conjunto de habilidades aprendiendo e incorporando nuevas tecnologías más allá de las enumeradas. Mi inquebrantable dedicación radica en garantizar la satisfacción laboral y superar las expectativas de los clientes. Colaboremos para dar vida a tu proyecto. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dany3j
 • Πρόσλαβε τον/την   jkaranm
Πρόσλαβε τον/την   jkaranm

  jkaranm jkaranm

  Philippines $35 USD / ώρα
  Professional Online Marketer / Remote Specialist
  Philippines
  We are a small team that specializes in outsourcing and digital marketing, committed to improving the efficiency and effectiveness of your business. While we can't please everyone, we have built a strong reputation in the industry. Our services include data entry, Virtual Assistant, lead mining, email sending, article...
  We are a small team that specializes in outsourcing and digital marketing, committed to improving the efficiency and effectiveness of your business. While we can't please everyone, we have built a strong reputation in the industry. Our services include data entry, Virtual Assistant, lead mining, email sending, article writing, proofreading/editing, telemarketing, designs, and more. As an experienced BPO professional, I have worked with numerous companies worldwide in areas such as lead generation, sales, customer service/support, data entry/processing, VA, and research. Our company offers a wide range of services, including telemarketing, customer service, graphics design, logo design, branding, technical support, data entry, and more. We were featured on Freelancer a few years ago and have been a Preferred Freelancer here for several years now. If our qualifications match your needs, please consider our small company for your next project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jkaranm

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""