Recruiters Για Πρόσληψη

 • Προσλήψεις
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 84 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Sunilchaudhary8
Πρόσλαβε τον/την   Sunilchaudhary8

  Sunilchaudhary8 Sunilchaudhary8

  India $5 USD / ώρα
  Technical Recruiter | IT Non-IT Recruitment
  India
  Hi, I'm Sunil Chaudhary. I am a Professional Technical Recruiter for World Wide locations. I love spending time on Finding the Right Person for the Right Job. I am the link between the employment company and the employee. I will facilitate you accordingly. Key Highlights: ✔️ Experienced in the complete life-cycle...
  Hi, I'm Sunil Chaudhary. I am a Professional Technical Recruiter for World Wide locations. I love spending time on Finding the Right Person for the Right Job. I am the link between the employment company and the employee. I will facilitate you accordingly. Key Highlights: ✔️ Experienced in the complete life-cycle of IT - Non-IT recruitment. ✔️ Screened applications and resumes. ✔️ Negotiating the pay rates on 1099, W2 , and Corp. to Corp. ✔️ Developed and maintained close working relationships with employers and employees. ✔️ Established strong relationships with Third Parties. ✔️ Experienced in handling H1B consultants and dealing with employers. ✔️ Updating the recruitment database accordingly and providing daily and weekly reports on the recruitment status to the top management. ✔️ Worked on All visa like H1B, GCEAD, OPTEAD, GC ,CITIZEN etc. ✔️ Well versed with various visas and tax terms (W2, C2C, 1099) ✔️ Usage of Linkedin. ✔️ Usage of all portals like Portals -Dice, Monster employee referrals, cold calls and direct mailing. Throughout my career, I always strive to deliver effective, focused, and quality work. If you need to grab or discuss my services, don’t hesitate to reach out here λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Sunilchaudhary8
 • Πρόσλαβε τον/την   Ataurrahman5510
Πρόσλαβε τον/την   Ataurrahman5510

  Ataurrahman5510 Ataurrahman5510

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Recruiter|Linkedin Lead Generation|Data Entry
  Pakistan
  Hi, I am Ataur Rahman, I am a passionate professional freelancer with a huge experience in Data Entry, Web Researching, List Building I am also an expert in Lead Generation, LinkedIn connecting, Sending Emails, Sending Messages, and finding emails for leads of companies like CEOs, COOs, Founders, managers, VPs,...
  Hi, I am Ataur Rahman, I am a passionate professional freelancer with a huge experience in Data Entry, Web Researching, List Building I am also an expert in Lead Generation, LinkedIn connecting, Sending Emails, Sending Messages, and finding emails for leads of companies like CEOs, COOs, Founders, managers, VPs, Directors, etc. all titles you will need. I can assist you with: Data Entry Web Scraping Excel Web Search Data Mining Data Processing λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ataurrahman5510
 • Πρόσλαβε τον/την   Chihurum2
Πρόσλαβε τον/την   Chihurum2

  Chihurum2 Chihurum2

  Nigeria $5 USD / ώρα
  Virtual assistant | Customer service officer
  Nigeria
  Dedicated virtual assistant with excellent skill and successful experience of two years, I have a great passion for working as a virtual assistant and I always remain alert to learn all the newest and updated materials. I give my best to improve my skill and my work, I take pleasure in being professional, and having...
  Dedicated virtual assistant with excellent skill and successful experience of two years, I have a great passion for working as a virtual assistant and I always remain alert to learn all the newest and updated materials. I give my best to improve my skill and my work, I take pleasure in being professional, and having me on your team or as a business partner will provide you the peace of mind that you can sit back and relax or focus on growing your business while I handle the mundane and time-consuming tasks. It is my goal to complete each job with sincerity and passion for offering exceptional results. I am always available and I assure you of quality delivery of the various tasks thrown at me. My Expertise includes: ✅ Appointment setting ✅ Response to customers' inquiries ✅ Lead generation ✅ Telemarketing ✅ Calendar management My goal is to use my knowledge and experience to ensure that you, the client, are happy with my work and grow your company. Please feel free to contact me. I will respond as soon as possible. Thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Chihurum2
 • Πρόσλαβε τον/την   Freelancersedo
Πρόσλαβε τον/την   Freelancersedo

  Freelancersedo Freelancersedo

  Kenya $15 USD / ώρα
  Research Writer | SPSS | Social Media
  Kenya
  I am a proficient Qualitative Writer with expertise in APA, MLA, Harvard, Chicago, IEEE, and ACM styles.I have many years of writing and rewriting articles, essays, reports, case studies, financial projects, literature reviews, technical write-ups, business plans, research proposals, thesis, dissertations, Business...
  I am a proficient Qualitative Writer with expertise in APA, MLA, Harvard, Chicago, IEEE, and ACM styles.I have many years of writing and rewriting articles, essays, reports, case studies, financial projects, literature reviews, technical write-ups, business plans, research proposals, thesis, dissertations, Business Plans, personal statements, marketing plans, medical projects, law tasks comparative studies, and even project documentations. I am also good in STATISTICS with great experience of using SPSS, STATA, SAS, EXCEL etc. I believe in offering high quality, top-notch, original assistance at reasonable rates to my clients, and ensure on-time delivery. I always put the value invested in me through efficient output to ensure 100% client satisfaction. Hire me for an outstanding and excellent work. I am ready to make you ace your project. Just Click on the Hire Me button to get the best services. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Freelancersedo
 • Πρόσλαβε τον/την   stylishwork
Πρόσλαβε τον/την   stylishwork

  stylishwork stylishwork

  India $40 USD / ώρα
  design with style
  India
  Experience matters... more than 7 years i spent in designing work. learned how to work at global level, how to deliver quality work in this competitive world. step by step my work capabilities also increased. My specialized services include the following, however we are not limited to these! Graphic Design ...
  Experience matters... more than 7 years i spent in designing work. learned how to work at global level, how to deliver quality work in this competitive world. step by step my work capabilities also increased. My specialized services include the following, however we are not limited to these! Graphic Design Innovative logo design Label & Package Design Eye catching banner Icon Design for web/app Unique brochure/flyer T- Shirt design Corporate Identity Print Media & Stationery Advertising Material Brand Identity Business card and letterheads λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την stylishwork
 • Πρόσλαβε τον/την   Saadsadfy
Πρόσλαβε τον/την   Saadsadfy

  Saadsadfy Saadsadfy

  United States $25 USD / ώρα
  Masterful Pen, Marketing Zen - A Seamless Blend
  United States
  Introducing Saad Sadfy, the dynamic force of writing and marketing prowess that will revolutionize your business. With a pen as mighty as a sword and a mind as sharp as a diamond, Saad is the secret ingredient you've been craving. In the vast realm of business writing, Saad reigns supreme. Armed with a treasure...
  Introducing Saad Sadfy, the dynamic force of writing and marketing prowess that will revolutionize your business. With a pen as mighty as a sword and a mind as sharp as a diamond, Saad is the secret ingredient you've been craving. In the vast realm of business writing, Saad reigns supreme. Armed with a treasure trove of skills, he fearlessly navigates the intricacies of business plans, proposals, market research, grants, and presentations. He'll weave the perfect tapestry of words, ensuring your business plan captivates investors and your proposals leave clients begging for more. Need market research that uncovers hidden gems? Saad has you covered. Grants and pitch decks? He'll transform them into works of art that secure your success. In the kingdom of business writing, Saad Sadfy is the undefeated champion. But don't let his business prowess fool you; Saad is also a master of creative writing. He'll pen mesmerizing eBooks that transport readers to otherworldly realms, autobiographies that chronicle lives in extraordinary ways, and whitepapers that distill complex ideas into easy-to-understand brilliance. And if you're in need of a script or screenplay, Saad will spin a tale that takes audiences on an unforgettable journey. Creativity flows through his veins like a never-ending river. When it comes to content writing, Saad is the virtuoso who can turn ordinary words into extraordinary experiences. He'll craft web content that magnetizes visitors, articles and blogs that educate and entertain, and press releases that generate buzz. His words will dance across presentations, leaving audiences spellbound. With Saad Sadfy at the helm, your content will shine brighter than a thousand suns. Now, let's dive into the world of marketing, where Saad truly shines. He'll orchestrate content marketing campaigns that leave a lasting impact, harnessing the power of user-generated content and social media engagement to propel your brand to new heights. With a strategic mind and a creative soul, he'll concoct a content strategy and marketing plan that sets you apart from the competition. When Saad enters the marketing arena, your brand becomes an unstoppable force. So, take a leap into the extraordinary. Embrace the magic that Saad weaves with his words. He'll guide you through the realms of business, creativity, and marketing, transforming your dreams into reality. With Saad by your side, your business will flourish, your stories will inspire, and your brand will resonate with the hearts and minds of your audience. Saad Sadfy – the creative catalyst your business has been searching for. Let the magic begin. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Saadsadfy
 • Πρόσλαβε τον/την   hmascma7
Πρόσλαβε τον/την   hmascma7

  hmascma7 hmascma7

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Accounting & Finance Expert
  Pakistan
  I am running the Firm "Brilliant Accountancy" We are team of Expert and professional qualified members, We have 7-8 years experience of bookkeeping, Accounting and Finance related projects.We provide services to worldwide: " (FINANCIAL ANALYSIS & MODELING) " Almost 7 years experience of preparation of: 1-...
  I am running the Firm "Brilliant Accountancy" We are team of Expert and professional qualified members, We have 7-8 years experience of bookkeeping, Accounting and Finance related projects.We provide services to worldwide: " (FINANCIAL ANALYSIS & MODELING) " Almost 7 years experience of preparation of: 1- Comprehensive Business Plan. 2- Comprehensive Financial Plan OR Financial Projections and Financial Modeling with dashboard including attractive graphs. 3- Forecasting and Budgeting (Master Budget). 4- Financial statements and Reporting (Profit and Loss statements, Balance sheet, Cash flows statements, Changes in Equity and relevant notes). 5- Financial Analysis (Horizontal analysis, Vertical Analysis, Ratios analysis) and Report. 6- Costing, Variances analysis, Process Costing, Break Even analysis, Transfer pricing, Learning curve model, Activity Based Costing, Relevant Costing, Linear Programming and all Costing related projects. 7- Financial Management, Investment appraisal techniques for projects analysis.(Payback period, ARR, NPV, IRR and ROI. "(BOOKKEEPING)" Almost 8 years experience of: 1- Bookkeeping in different Accounting Software: • QuickBooks • Waves accounting • Zohobooks • Freshbooks • Xero • Oracle ERP • Tally ERP • Sage 50 2- I will set up complete chart of accounts according to Business nature and connection of banks with software, bank reconciliation, correct categorizations of daily business transactions to relevant heads, keep up to date your books. Timely report of profit and Loss statements to clients weekly as well as monthly basis. 3- Manually entries of Invoices, Bills and expenses if need for updating books of accounts. 4- Transfer your accounting books from one accounting software to others e.g QuickBooks to Zohobooks and vice versa if need. 5- Keep your personal transactions (personal expenses) separate from business transactions. 6- Preparation of Profit and Loss statements, balance sheet and cash flows statements from given Bank statements only (In case you have not Managed your business transactions in any accounting software) 7- Any type of work related to bank statements and Bank reconciliation. "ALSO AVAILABLE FOR LONG TERM WORK WITH CLIENTS AS BOOKKEEPER" Capable to do any Accountancy related projects & available for 24/7. Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hmascma7
 • Πρόσλαβε τον/την   Ogutuemily
Πρόσλαβε τον/την   Ogutuemily

  Ogutuemily Ogutuemily

  Kenya $25 USD / ώρα
  Copywriter|Email/SM campaign|SEMrush SEO|Marketing
  Kenya
  ⭐PITCH DECKS ⭐ SALES PRESENTATION ⭐ SALES LETTERS ⭐ EMAIL COPY ⭐ AD COPIES ⭐ PRODUCT DESCRIPTIONS ⭐ WEBSITE CONTENT ⭐ LANDING PAGE CONTENT ⭐ FB ADS ⭐ SOCIAL MEDIA POSTS ⭐ MARKETING STRATEGY ⭐ VSL SCRIPTS ⭐ BROCHURE ⭐ BLOG ARTICLES ⭐ COPYWRITING FOR SALES FUNNELS ⭐ EBOOKS ⭐ Marketing tools: MailChimp, Intercom,...
  ⭐PITCH DECKS ⭐ SALES PRESENTATION ⭐ SALES LETTERS ⭐ EMAIL COPY ⭐ AD COPIES ⭐ PRODUCT DESCRIPTIONS ⭐ WEBSITE CONTENT ⭐ LANDING PAGE CONTENT ⭐ FB ADS ⭐ SOCIAL MEDIA POSTS ⭐ MARKETING STRATEGY ⭐ VSL SCRIPTS ⭐ BROCHURE ⭐ BLOG ARTICLES ⭐ COPYWRITING FOR SALES FUNNELS ⭐ EBOOKS ⭐ Marketing tools: MailChimp, Intercom, SendGrid, Drip.com, MailerLite, Klavio, ActiveCampaign, Zoho On-site SEO: Yoast, Rank Math, Semrush I am a professional copywriter with experience in a wide range of niches: Finance, Business, Health & Fitness, Nutrition, Fashion, Beauty, Travel, Entertainment, Sports, Adventure, Parenting, Relationships, Christianity, It & Software, Cybersecurity, Risk Management, Law, Medical, Real Estate, Construction, Architect, and so much more... I write 100% original content that's both engaging and compelling. Reach out to me for : ✔️ Product descriptions ✔️ Engaging sales copies ✔️ Highly converting landing pages ✔️ Email copies ✔️ Persuasive Facebook ads ✔️ Compelling Website content ✔️ High Conversion copywriting for your sales funnel ✔️ Ebooks ✔️ Book descriptions ✔️ Brochure content ✔️ Compelling VSL scripts ✔️ Social media posts and ads ✔️ Engaging blogs and articles Why Choose My Services ✔️ 100% converting copies. ✔️ Unlimited revisions ✔️ Content tailored to your needs ✔️ Affordable rates - Always open to negotiations ✔️ 100% original content ✔️ Fast turnaround Kindly get in touch for all your marketing and content writing needs. I'm here to help you achieve your goals! DIGITAL MARKETING CONSULTANT In addition to copywriting, I'm a digital marketing consultant. I will help you develop a marketing strategy from scratch, implement it, and walk with you every step of the way. If you're just starting your business or wondering how to expand your online reach, I'm here to help you get started. My services in this category include: ✔️Email Marketing ✔️Marketing Strategy ✔️B2B/B2C Marketing ✔️Marketing Manager Kindly reach out to me at any time. I offer a free consultation before we begin work. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ogutuemily
 • Πρόσλαβε τον/την   sanjibsahanew
Πρόσλαβε τον/την   sanjibsahanew

  sanjibsahanew sanjibsahanew

  India $50 USD / ώρα
  Global consultant and industry expert (remote)
  India
  Global Assurance Officer / President / VP / CFO-level professional in Business, Finance, Marketing, and Start-up with over 25 years of industry experience in US/EU MNCs. Now I am into remote consulting and serving clients from US/EU/UK/CA & AU. I am a business and finance professional with master's degree and...
  Global Assurance Officer / President / VP / CFO-level professional in Business, Finance, Marketing, and Start-up with over 25 years of industry experience in US/EU MNCs. Now I am into remote consulting and serving clients from US/EU/UK/CA & AU. I am a business and finance professional with master's degree and professional accounting qualification (equivalent to CPA, US or CIMA, UK. National merit-AICWA). Areas of exposure - Business, Finance, Strategy, M&A, Accounting, Operations and Commercial. Industries served -17+ years in Manufacturing / EPC , 5 years in Service Business, and 9 years in Consumer Retail / FMCG. 54 Continuous outstanding reviews (excepting one). Over 1000 completed projects: Business Plan - 122, Business Analysis - 106, Accounting - 106, Finance - 88, Report writing - 56, Marketing Strategy and Market Research - 62, Business Writing - 32, Technical Writing - 30, Project Management - 12, Contracts - 7, Taxation - 4, and Research writing - 165. Client Testimonials: "I have worked with freelancers in the past and Sanjib has been the best by far. He was open and honest right from the start. He communicated well and worked well on his own, allowing me to focus on my business at home. He clearly held my satisfaction as a client firmly in mind. I will direct hire him through freelancer again 100%. I'm a very happy customer!" - Jason K., Australia [June, 2021] "Very polite and professional, he was very attentive to our project. He worked in the required timelines with availability. Thanks, I could contact him again." - Magna S., Italy [December, 2021] "Sanjib was been very professional and helpful with content matters. Sanjib has been on time and and his work ethics are above reproach! I’m certainly going to seek additional ( on going work) with Sanjib. Well done Sanjib! It’s been a pleasure." - Tonya H., USA [February, 2022] "The best freelance I worked with." - Giuseppe F., UK [Feb, 2023] "Sanjib provided good and detailed data and suggestions for how we could improve our profitability with our shipping. He went above and beyond in terms of the granularity of the data he compiled." - Joshua B., USA [April, 2023] "Sanjib was absolutely fantastic and has completed over 5 projects for me over the last 6 months. I couldn't recommend him highly enough and will be 100% using him for any future work needed." - Scott P, Australia [May, 2023] λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sanjibsahanew
 • Πρόσλαβε τον/την   dany3j
Πρόσλαβε τον/την   dany3j

  dany3j dany3j

  Venezuela $20 USD / ώρα
  IT. Software Developer
  Venezuela
  ? Hello, I'm Daniel, a dedicated and experienced freelancer with expertise in computer solutions. I have extensive knowledge of Windows platforms and am committed to providing high-quality solutions to my clients. I am the founder of my own company, Danysys, and have a proven track record of delivering exceptional...
  ? Hello, I'm Daniel, a dedicated and experienced freelancer with expertise in computer solutions. I have extensive knowledge of Windows platforms and am committed to providing high-quality solutions to my clients. I am the founder of my own company, Danysys, and have a proven track record of delivering exceptional results. My skills ?? include malware removal, software development (C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping, and Scripting). I am committed to delivering guaranteed jobs and exceeding client expectations. Let's work together to bring your project to life! ? λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dany3j

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""