RTOS Programmers Για Πρόσληψη

 • RTOS
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 7 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Andrew3363722
Πρόσλαβε τον/την   Andrew3363722

  Andrew3363722 Andrew3363722

  United States $60 USD / ώρα
  PLC | Electronics | Embedded Firmware | PCB | IOT
  United States
  Hello Clients. Thanks for visiting my profile. With over 20 years of experience in Electronics and Embedded systems engineering, I'm a wizard at turning innovative ideas into cutting-edge solutions. As the founder and lead engineer of High Technologies Solutions, I've led the development of more than 40 successful...
  Hello Clients. Thanks for visiting my profile. With over 20 years of experience in Electronics and Embedded systems engineering, I'm a wizard at turning innovative ideas into cutting-edge solutions. As the founder and lead engineer of High Technologies Solutions, I've led the development of more than 40 successful released into-production projects across North America, Western Europe, and Australia. Whether you're an inspired individual, a small start-up, or a large corporation - I'm passionate about helping you bring your ideas to life with tailored, and cost-effective leading industry-level solutions. Wearable and Smart Electronics, Home appliances, MedTech, EV, Green Energetic, and Industrial areas - I've worked on projects that have made a real difference in people's lives. What sets me apart is the all-in-one comprehensive service and my commitment to staying up-to-date with the latest industry trends and technologies. I'm always looking for new and better ways to approach a project, and I'm not afraid to think outside the box to deliver results that exceed your expectations. So, whether you're a tech guru or a non-tech individual with an innovative idea, I'm the one you can trust to bring your vision to life. Let's work together to make your dreams a reality! ✅ What I can do for you? - Electronics engineering - Prototyping - PCB design (Precision, Low Noise, Flexible, Multi-layer) - Hardware & Firmware engineering (Analog, Digital, Power) - Software, Mobile App, and Server solutions development - Technology and cost optimization - Mass production optimization Technologies stack (but not limited to): Hardware: STM32, ESP, nRF, TMS, FPGA, PLD / CPLD, AVR, Fujitsu, Z-80, AC/DC, DC/DC, Power Electronics Languages/ Technologies: Embedded C / C++, Assembler (Cortex-M, AVR), Reverse Engineering, PHP, RUBY, JS, Solidity, Mysql, NoSQL, Redis, HTML / CSS / SCSS, API integration, Web3, Сonsole C, Altium, KiCad, P-CAD, Sprint layout, Solidworks, Orcad, Diptrace Clouds: AWS IoT Protocols / Standards: GSM / GPRS / LTE, MQTT, SSL / TLS, HTTP / HTTPS, Bluetooth, WiFi, RF, TCP, GNSS, GPS Interfaces: I2C, SPI, UART, CAN, RS, SDIO, PWM, Analog, LoRaWAN, LVDS λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Andrew3363722
 • Πρόσλαβε τον/την   cmsivolella
Πρόσλαβε τον/την   cmsivolella

  cmsivolella cmsivolella

  Uruguay $20 USD / ώρα
  Electronics Engineer | PCB designer | Embedded
  Uruguay
  Hello, Thanks for taking the time to review my profile! I’m an Electronics Engineer specializing in PCB and Electronics Design. With years of experience in the industry, I’ve built my business as a freelancer around being detail-oriented, punctual, and innovative whenever possible. I believe in providing my clients...
  Hello, Thanks for taking the time to review my profile! I’m an Electronics Engineer specializing in PCB and Electronics Design. With years of experience in the industry, I’ve built my business as a freelancer around being detail-oriented, punctual, and innovative whenever possible. I believe in providing my clients with the best possible product without breaking the bank. I offer services in many areas, including (but not limited to): ● Embedded Systems: Analog and digital circuitry design and simulation, PCB design, firmware development. ● Analog Electronics Design: Analog frontends, amplifiers, filters, mixers, and general analog circuitry for low-frequency, low-power precision applications. ● Power Electronics: Circuitry design and simulations, high power PCB design, control systems. ● RF design: RF circuitry and PCB design. I offer services for all product development stages: Proof of Concept, Prototyping, Value Analysis and Value Engineering, and Product Release. I’m well-versed in a vast array of software and tools, and believe in always keeping up to date on the most modern and revolutionary techniques. I am proficient in: ● Schematic drawing and PCB design: Altium Designer, KiCAD, EasyEDA, OrCAD and EagleCAD. ● Software simulation: NGSpice, PSpice and LTSpice. ● Firmware development: STMcube (ST Microelectronics), CCS (Texas Instruments), Segger Embedded Studio and MPLABX (Microchip and Atmel). If you’re interested in working with me, I’m available via Freelancer and will always answer your questions or requests in a timely manner. Thank you for your time and have a great day! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την cmsivolella
 • Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts
Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts

  LiveExperts LiveExperts

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Research Writing: We specialize in research writing services, including literature reviews, research papers etc Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την LiveExperts
 • Πρόσλαβε τον/την   MuAdel17
Πρόσλαβε τον/την   MuAdel17

  MuAdel17 MuAdel17

  Egypt $20 USD / ώρα
  Embedded Software Engineer || C/C++ || ARM || IoT
  Egypt
  Hello! I'm Mohamed Adel, an enthusiastic Embedded Software Engineer with a passion for creating efficient and innovative solutions in the field of embedded systems. My expertise lies in programming with C/Embedded C, C++/OOP, and Python, coupled with a strong foundation in common data structures and algorithms. I...
  Hello! I'm Mohamed Adel, an enthusiastic Embedded Software Engineer with a passion for creating efficient and innovative solutions in the field of embedded systems. My expertise lies in programming with C/Embedded C, C++/OOP, and Python, coupled with a strong foundation in common data structures and algorithms. I have hands-on experience working with a diverse range of microcontrollers, including Atmega32, Tiva-C, and STM32, which has honed my skills in managing and optimizing embedded systems. In my projects, I have extensively utilized peripherals such as GPIO, LCD, GLCD, 7-segment displays, keypads, RCC, NVIC, ADC, PWM, SysTick timer, GPT, ICU, WDT, UART, SPI, and I2C. This has enabled me to develop applications that are not only functional but also robust and scalable. One of my notable accomplishments includes the development of the EDF scheduler and my graduation project on the STM32f103 board, both of which utilized FreeRTOS. These projects underscore my solid understanding of RTOS concepts and my ability to apply them in practical scenarios. I have also gained 6 months of valuable experience working on battery management systems. This experience has provided me with insights into power management, efficiency optimization, and the unique challenges associated with developing for energy-sensitive environments. In addition to my core skills, I have acquired proficiency in CAN, LIN, MATLAB, Simulink, and GUI development using tkinter. I am also well-versed in the use of Linker Scripts, Startup Codes, Makefiles, and version control using GIT/GitHub, which are crucial for effective software development and collaboration. As a dedicated and results-oriented professional, I am committed to delivering high-quality work and continuously expanding my skill set to meet the evolving demands of the embedded software industry. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MuAdel17
 • Πρόσλαβε τον/την   edi45
Πρόσλαβε τον/την   edi45

  edi45 edi45

  Indonesia $30 USD / ώρα
  Electronic and Embedded System Engineer
  Indonesia
  Professional Embedded System Engineer with 9 years of experience on hardware and embedded software development. PCB Tools : - Altium - KiCAD - Eagle - EasyEDA Microcontroller : - AVR - STM32 - ESP8266 / ESP32 - NXP - Texas Instrument - Arduino - Raspberry / Banana / Orange Pi SBC Wireless Communication - NFC (MF...
  Professional Embedded System Engineer with 9 years of experience on hardware and embedded software development. PCB Tools : - Altium - KiCAD - Eagle - EasyEDA Microcontroller : - AVR - STM32 - ESP8266 / ESP32 - NXP - Texas Instrument - Arduino - Raspberry / Banana / Orange Pi SBC Wireless Communication - NFC (MF classic, desfire, ultralight, NTAG424, NTAG213, NTAG21x, ICODE) implemented on payment, membership, access control with various NFC reader on desktop such as ACR122U, ACR120U, castle tech QP8000 to android custom reader - RFID short / long range - WiFi, Bluetooth, LoRa Wired Communication - UART, SPI, I2C, CAN, LIN, RS232, RS485 Protocol Data - MODBUS RTU / ASCII - HTTP, MQTT, TCP, UDP λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την edi45
 • Πρόσλαβε τον/την   Eddiie420
Πρόσλαβε τον/την   Eddiie420

  Eddiie420 Eddiie420

  United States $50 USD / ώρα
  Perfect Solution & Forever Support with TRUST!
  United States
  What I promise to client is to provide the best of my services at an economical cost. Also, it important to provide perfect solution, fast reply and forever support for the task. I am a FULL STACK Engineer, Team leader and Software Architect with over 10 years of experience in serveral fields of programming including...
  What I promise to client is to provide the best of my services at an economical cost. Also, it important to provide perfect solution, fast reply and forever support for the task. I am a FULL STACK Engineer, Team leader and Software Architect with over 10 years of experience in serveral fields of programming including Website development, Web site Scrapping and Trading. My Top Skills are: ⭐ Senior Full Stack Engineer with 12 years of experiences → Front-end: React / Angular / Viue / Svelte with Typescript and Tailwind CSS → Back-end: Node.js / Express / .Net Web API / Django /Flask → Database: MySQL / MongoDB / MSSQL / Postgres → Style: Bootstrap / MUI / Angular Material / Admin LTE / Blur Admin → CI/CD: Docker / Jenkins / Bitbucket Pipeline / Team city → Package Manager: NPM / Bower / Yarn / Nuget Package → Version control: Git (GitHub / BitBucket / GitLab / Azure) / SVN / Mercury → Task Manager: Jira / Zendesk / Trello / Pivotal Tracker / Vivify ⭐ Stealth Web scrapping & Automation → Python Scrapy, Selenium, Puppetter BeautifulSoup combined with ADSpower software. ⭐ Successful Trading Master → Pine script for TradingView, NT7/8, Metatrader & Multichart.NET λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Eddiie420
 • Πρόσλαβε τον/την   AmazingEngr76386
Πρόσλαβε τον/την   AmazingEngr76386

  AmazingEngr76386 AmazingEngr76386

  Pakistan $30 USD / ώρα
  CREATING SMARTER SOLUTIONS FOR A SMARTER WORLD
  Pakistan
  My name is Adnan Gohar. Thanks for visiting my profile! As an experienced and results-driven professional, I have developed a diverse skill set that includes project management, strategic planning, marketing, and data analysis. With a track record of success in both corporate and entrepreneurial environments, I have...
  My name is Adnan Gohar. Thanks for visiting my profile! As an experienced and results-driven professional, I have developed a diverse skill set that includes project management, strategic planning, marketing, and data analysis. With a track record of success in both corporate and entrepreneurial environments, I have a proven ability to lead teams, drive revenue growth, and deliver results that exceed expectations. My expertise in project management has allowed me to successfully lead cross-functional teams and deliver complex projects on time and within budget. I have experience managing projects of various sizes and scopes, from small marketing campaigns to large-scale product launches. My strong organizational skills, attention to detail, and ability to communicate effectively with stakeholders have helped me navigate complex projects and ensure successful outcomes. In addition to my project management skills, I have a deep understanding of strategic planning and have helped businesses develop and execute successful growth strategies. I am skilled in analyzing market trends, identifying new opportunities, and developing plans to capitalize on them. My experience in both B2B and B2C markets has given me a broad perspective on how to approach strategic planning, and I have a proven track record of helping businesses achieve their growth objectives. Another area of expertise that I bring to the table is marketing. I am experienced in developing and executing marketing campaigns across a variety of channels, including social media, email, and traditional advertising. I understand the importance of developing a strong brand identity and have helped businesses create compelling messaging and visuals that resonate with their target audience. My analytical skills also come into play when analyzing campaign performance and making data-driven decisions to optimize results. Finally, I am skilled in data analysis and have experience using a variety of tools to collect, clean, and analyze data. I am proficient in Excel and other data analysis software and have experience creating data visualizations and reports to communicate findings to stakeholders. My ability to work with data has helped me uncover valuable insights that have driven business decisions and improved overall performance. Throughout my career, I have demonstrated a commitment to excellence and a passion for driving results. I thrive in fast-paced environments and enjoy working collaboratively with teams to achieve common goals. I believe in continuous learning and have a growth mindset that drives me to continually seek out new challenges and opportunities to expand my skill set. Overall, my diverse skill set, combined with my proven track record of success, makes me a valuable asset to any team or organization looking to achieve growth and drive results. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AmazingEngr76386

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""