Puppet Experts Για Πρόσληψη

 • Puppet
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 5 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   abusayed2004
Πρόσλαβε τον/την   abusayed2004

  abusayed2004 abusayed2004

  Bangladesh $40 USD / ώρα
  Asterisk PBX, SIP, Linux, Cloud, DevOps, Security
  Bangladesh
  I am currently seeking long-term remote and onsite job opportunities. With 13 years of experience, I have worked extensively with VoIP, Asterisk, cloud technologies such as AWS and OpenStack, Server security, Vtiger CRM, Open VPN, CentOS, Ubuntu, Redhat, VoIPSwitch, Oracle DB, RHEVM, Mysql, and Linux customization. I...
  I am currently seeking long-term remote and onsite job opportunities. With 13 years of experience, I have worked extensively with VoIP, Asterisk, cloud technologies such as AWS and OpenStack, Server security, Vtiger CRM, Open VPN, CentOS, Ubuntu, Redhat, VoIPSwitch, Oracle DB, RHEVM, Mysql, and Linux customization. I am also proficient in Python and PHP scriptwriting for IVR and AGI implementation on Asterisk. I have a team for support and further development. My expertise includes: - Linux - Hosting Systems Administration & Monitoring - Design and implementation of High-Performance SIP SBC - DevOps CI/CD - Service Optimization - Security Hardening - VoIP, Asterisk, SMS, Dongle, and FreePBX installation, configuration, and maintenance - WebRTC SIP Phone - Infrastructure Planning - Disaster Recovery - Shell Scripting - Capacity planning, application delivery planning - Network Troubleshoot, Spanning Tree, PVST, RSTP, HSRP, RIP, BGP, EGRP IGRP, MPLS - SAN Troubleshoot - GlusterFS, CEPH - NFS, SMB, ISCSI, SMTP - Linux performance tuning - MySQL, Oracle DB performance tuning - Laravel web application development - Web Security, Web benchmark, best practice - IPTV, Live streaming, VOD, FFmpeg - Raspberry Pi Please let me know if you have any questions or require further information. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abusayed2004
 • Πρόσλαβε τον/την   marcoios
Πρόσλαβε τον/την   marcoios

  marcoios marcoios

  Brazil $30 USD / ώρα
  Senior Full Stack Developer | 10+ Years
  Brazil
  ? Welcome to my profile! I'm a seasoned Full-Stack Developer with over 10 years of hands-on experience in crafting web applications and solutions that blend Diligence, Dedication, Integrity, and Simplicity. ? My expertise spans both the frontend and backend realms, where I've created captivating user interfaces and...
  ? Welcome to my profile! I'm a seasoned Full-Stack Developer with over 10 years of hands-on experience in crafting web applications and solutions that blend Diligence, Dedication, Integrity, and Simplicity. ? My expertise spans both the frontend and backend realms, where I've created captivating user interfaces and robust server-side functionalities. From designing sleek HTML and CSS layouts to diving deep into the realms of NodeJS, Python, and JavaScript, I've got it all covered. ? On the frontend, I'm well-versed in modern technologies like React, Next, Angular, Flutter, ionic, and Vue, enabling me to bring your vision to life with a polished and responsive user experience. ? Meanwhile, on the backend, I've mastered the art of NodeJS, Ruby on Rails, PHP, Laravel and Django, crafting efficient APIs and implementing complex business logic to power your applications. ? My database skills are equally robust, as I've worked with a variety of systems, including MySQL, PostgreSQL, Oracle, and MongoDB. I can design and optimize database schemas that ensure seamless data management. ? What sets me apart is my commitment to delivering results with unwavering integrity and a focus on simplicity. I believe in clean, maintainable code that stands the test of time and facilitates future enhancements. ?️ Additionally, I have a knack for setting up Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) pipelines, ensuring smooth development workflows and timely project deliveries. ☁️ Last but not least, I'm well-versed in Cloud service deployment, particularly on AWS, making it easier than ever to scale your applications as they grow. ? Ready to take your project to the next level? Let's chat and discuss how I can bring your ideas to fruition with diligence, dedication, integrity, and a touch of simplicity. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την marcoios
 • Πρόσλαβε τον/την   yessetov33
Πρόσλαβε τον/την   yessetov33

  yessetov33 yessetov33

  Kazakhstan $35 USD / ώρα
  Senior Software Engineer | Cloud & DevOps Engineer
  Kazakhstan
  Senior Software Developer with over 10 years of experience, specializing in Full Stack Development and scalability projects. As an accomplished Senior Developer, I possess a broad skill set in web development, excelling in both back-end API and front-end development. My extensive experience in crafting robust web...
  Senior Software Developer with over 10 years of experience, specializing in Full Stack Development and scalability projects. As an accomplished Senior Developer, I possess a broad skill set in web development, excelling in both back-end API and front-end development. My extensive experience in crafting robust web platforms and APIs leverages the latest technologies. With a solid background spanning over a decade in software development, I have successfully executed numerous projects across various industries, consistently surpassing client expectations and achieving project objectives. Skills Overview: ? Programming Languages: Python, JavaScript, Java, GoLang, and PHP ? Database Management: PostgreSQL, MongoDB, SQLite, and Oracle ? Shopify Development: customization, product listing, payment gateways, order management ? WordPress Development: Woo Commerce, Theme & Plugin productivity, and building from scratch ? DevOps Tools: Docker, Kubernetes, Jenkins, Travis CI, and Terraform ? Cloud Platforms: AWS, Azure, GCP, Digital Ocean, and Cloud Flare ? API Integration: RESTful, Graph QL ? System Analysis: Windows CE, QuickBooks, PlantUML ? Version Control: Git, SVN ? Software Architecture: Microservices, MVC, MVVM ? Agile/Scrum Methodology: Jira, Trello As a dedicated Senior Software Engineer, I am committed to delivering exceptional results, ready to contribute my extensive expertise to your software projects and drive them towards success. Thanks for reading summary! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yessetov33
 • Πρόσλαβε τον/την   asadahmedesigner
Πρόσλαβε τον/την   asadahmedesigner

  asadahmedesigner asadahmedesigner

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Certified ☑️ Graphic Designer & Website Designer
  Pakistan
  I deal with Graphic Design and Website Design/Development . I have 7 years of work experience and know how to handle work in a limited time. Design and development is a huge part of our life and I work hard to produce the highest quality, effective, innovative, timeless, designs that my clients will love. I am...
  I deal with Graphic Design and Website Design/Development . I have 7 years of work experience and know how to handle work in a limited time. Design and development is a huge part of our life and I work hard to produce the highest quality, effective, innovative, timeless, designs that my clients will love. I am Offering : Adobe Photoshop. Adobe Illustrator. Adobe After Effects. WordPress. 2D Animation PHP. Shopify. I will give you -unlimited revisions(on graphics) - All work would be 100% Original. I provide services and expertise in the following: - Logo and brand identity designs. -Stationery. -Banner. -T-shirt Design. -Flyer. - Brochures. - Product Design. - Product Box Design. -eBook. -Hand Sketch. -Illustration. -App Logo. -Icons. -Poster. -Weeding Cards. -Birthday Card. -Invitation Card. - Website designs. - Headers and banner designs. My goal is to exceed client expectations and ensure they are 100% satisfied. Thanks and Regards, Asad Ahmed λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την asadahmedesigner
 • Πρόσλαβε τον/την   chornyiartur0451
Πρόσλαβε τον/την   chornyiartur0451

  chornyiartur0451 chornyiartur0451

  Ukraine $25 USD / ώρα
  Software Engineer - Web & Mobile | Blockchain | AI
  Ukraine
  # Make your idea real: we- Web & Mobile App | Blockchain | ERP | AI! # Generating $566,000 in profit for an e-commerce project in the competitive US market with a unique idea and high performance is a remarkable achievement. # Using Flutter and React Native, we had to develop tens of mobile apps and publish them on...
  # Make your idea real: we- Web & Mobile App | Blockchain | ERP | AI! # Generating $566,000 in profit for an e-commerce project in the competitive US market with a unique idea and high performance is a remarkable achievement. # Using Flutter and React Native, we had to develop tens of mobile apps and publish them on Google Play Store and Apple Appstore ? Make your idea real: web and mobile apps; blockchain; ERP; AI! # Generating $566,000 in profit for an e-commerce project in the competitive US market with a unique idea and high performance is a remarkable achievement. # Developed a B2B admin panel for permit management organizations so they can manage orders more efficiently, analyze agreements and projects without bias by using violin charts (d3.js)) and so on. The landing page was built with WordPress, so clients can rearrange contents easily. The admin panel, on top of the Fuse theme, which is based on Google Material Design, has many complicated features and functionalities and complex graphs and metrics. # I designed and developed a distributed solution for a ticket management service using React.js and the Java Spring framework. Developed an Android/iOS application available on the Play Store and App Store. Published desktop applications that can be run on different platforms and published them to the Microsoft App Store. # Over 6 years of experience in software engineering. ## 2+ millon earning app developed. ?I worked with 50+ clients. ?I am an official partner of both Meta and Google. All my achievements are based on a deep understanding of software development, a passion for cutting-edge technologies, and the ability to scale results in the long term. # If I'm confident that I can make your idea come true,. I'll propose a clear plan on how to achieve it. Even if we don't start working together, this could be beneficial for you. Here's what I offer to my clients for long-term partnership and collaboration: - A systematic approach to work. I am exclusively results-oriented. - Professional communication and availability almost 24/7. - Deep understanding and wide experience of various kinds of frameworks. - Proficient data analytics (tracking, measurement, interpretation, and strategic adjustments). - Setting up Conversion Side API, Pixel, GA4, and Google Tag Manager. - Rich experience of team and project management strategies. - Development of SEO, marketing models and communication strategies. - Amplifying your advertising campaigns. - Developing professional analytics dashboards in Google Data Studio. Client Niches Served: ◻️ eCommerce Stores (Shopify, WooCommerce, OpenCart, WordPress) ◻️ EdTech ◻️ LeadGen ◻️ B2B/B2C ◻️ SaaS/Soft ◻️ Apps ◻️ Crypto My skills include: * Web Development * Mobile Development * Blockchain Engineering * AI Engineering # So, let's have a conversation and explore how we can accelerate the growth of your business together!. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την chornyiartur0451

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""