Publishers Για Πρόσληψη

 • Έκδοση
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 62 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   FouziaDr1
Πρόσλαβε τον/την   FouziaDr1

  FouziaDr1 FouziaDr1

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Senior Wikipedia Publisher and Editor.
  Pakistan
  Good morning/afternoon/evening from top rated#1 Wikipedia Freelancer! I have more than over a decade of experience in Writing and Research on various Wikipedia and Business projects. My expertise includes; 1) Wikipedia related services includes : * Wikipedia Page Editing * Wikipedia Page Creation * Wikipedia...
  Good morning/afternoon/evening from top rated#1 Wikipedia Freelancer! I have more than over a decade of experience in Writing and Research on various Wikipedia and Business projects. My expertise includes; 1) Wikipedia related services includes : * Wikipedia Page Editing * Wikipedia Page Creation * Wikipedia Page Publishing * Wikipedia Page Maintenance * Wikipedia Page Deletion Prevention * Any sort of problem with the Wikipedia Page will be handled. 2)Business Plans & Proposals 3) Auditing 4) Marketing Plans 5) Accounting Assignments at all levels 6) Financial Reporting 7) Financial Projections 8) Financial Statements including Analysis 9) Projections Analysis 10) Book keeping 11) Essay Writings 12) Articles Publications I assure you for the best quality within the estimated deadlines! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FouziaDr1
 • Πρόσλαβε τον/την   msaqibfreelancer
Πρόσλαβε τον/την   msaqibfreelancer

  msaqibfreelancer msaqibfreelancer

  United States $45 USD / ώρα
  Business & Content Maverick | eBook Maestro #Top3%
  United States
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's...
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's constantly buzzing with ideas, I am all about helping people achieve their wildest dreams. With a passion for research that borders on obsession, I am always on top of global trends and armed with credible resources. My philosophy is not just about making a quick buck. Rather I am in it for the long haul, building lasting relationships with clients and contributing to their success through my offered services. With following core competences like business plans, market research, proposals, pitch decks, consulting, grant applications, RFP & RFQ’s and documentations. I am the collaboration that you might need for a life time, not just for the next project. You might think this is it. But here's the kicker: I am not only limited to business writing services, I am the creative wizard your business needs. I love writing, content solutions were something I started working at way back in the day. When it comes to crafting content, I am is your magician. Whether it's a catchy tagline, a blog post that goes viral, or a sales pitch that seals the deal, I have a way with words that's downright spellbinding. My writing is witty, sharp, and always on point. From articles to web copies, social media content to brand-focused content pieces, fiction based novels to top selling eBooks. I've got the words that sell and will make your audience sit up and take notice. I use strong and persuasive words, engaging hooks and headings, and content that's not fluff. Ensuring that it carries clarity and is optimized according to the latest trends. Providing content with a clear CTA, perspective, and authenticity is my top priority. So, if you want to work with someone who sticks to their deadlines like glue and always delivers top-notch quality work, here is your guy. I am the needle that will light up your haystack and lead you and your business straight to success! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την msaqibfreelancer
 • Πρόσλαβε τον/την   eamora2014
Πρόσλαβε τον/την   eamora2014

  eamora2014 eamora2014

  Venezuela $20 USD / ώρα
  Editorial Designer | Technical Illustrator
  Venezuela
  I'm an Editorial designer and technical illustrator with more than 10 years of experience. I will take care of all technical aspects of your publications so you can focus only on your content. I can prepare your documents, books, and ebooks, to be published on: • Amazon KDP, • Barnes & Noble, • Apple iBooks, •...
  I'm an Editorial designer and technical illustrator with more than 10 years of experience. I will take care of all technical aspects of your publications so you can focus only on your content. I can prepare your documents, books, and ebooks, to be published on: • Amazon KDP, • Barnes & Noble, • Apple iBooks, • IngramSpark, • Google Books, • Journals and many more. I'm proficient in using: • Adobe Illustrator, • Adobe Photoshop, • Inkscape, • Affinity Designer, • Sigil, • LaTeX/TiKZ. I will make the design and formatting process a smooth experience for you. Highlights of my service: • All work will be error-free. • Your satisfaction is 100% guaranteed. • Clear and timely communication throughout the project. • 15 days of free customer support after the project completion. • All files will be ready for publishing and printing. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την eamora2014
 • Πρόσλαβε τον/την   rajansutradhar07
Πρόσλαβε τον/την   rajansutradhar07

  rajansutradhar07 rajansutradhar07

  United States $25 USD / ώρα
  Academia, Illustrator, Cartoonist & Ghostwriter
  United States
  Hi, there! With an impressive and diverse career spanning over a decade in the realm of the written word, I am excited to embark on a new chapter in my journey as a freelancer on freelancer.com. My passion for crafting compelling narratives, insightful research, and high-quality publications has been the driving...
  Hi, there! With an impressive and diverse career spanning over a decade in the realm of the written word, I am excited to embark on a new chapter in my journey as a freelancer on freelancer.com. My passion for crafting compelling narratives, insightful research, and high-quality publications has been the driving force behind my success in the world of academia and publishing. About Me: Academic Author: For eleven years, I have delved into the fascinating world of academia, producing meticulously researched and eloquently written scholarly articles, essays, and papers. My work has been published in esteemed academic journals and has contributed to the intellectual discourse in various fields. I thrive on the challenge of distilling complex concepts into clear, accessible prose. Publisher: My experience as a publisher has allowed me to bring numerous projects to life, from concept to completion. I have a knack for identifying exceptional manuscripts and guiding authors through the publishing process. My keen eye for detail ensures that every publication meets the highest standards of quality and professionalism. Ghostwriter: As a ghostwriter, I have been the invisible hand behind dozens of books, articles, and speeches. I excel at adopting the unique voice and style of my clients, transforming their ideas and vision into polished, reader-friendly content. Confidentiality and client satisfaction are paramount in my ghostwriting endeavors. Why Freelancer.com: I have chosen to expand my horizons on freelancer.com because I am dedicated to providing my expertise to a broader audience. Freelancing allows me to collaborate with a wide array of clients, contributing my skills to a diverse range of projects and industries. Whether you are an academic seeking to enhance your research, an author looking for a professional collaborator, or a business in need of compelling content, I am ready to be your trusted partner. My Promise: Quality: I bring over a decade of experience in crafting meticulously researched, eloquently written content. Expect nothing but the best from me. Timely Delivery: I understand the importance of deadlines. Rest assured, I will meet or exceed your expectations in terms of timely project completion. Confidentiality: As a ghostwriter, I prioritize client confidentiality. Your ideas and work will remain secure and protected. Effective Communication: I value open and clear communication with my clients. I am dedicated to understanding your needs and ensuring that your vision is realized. I look forward to collaborating with you on freelancer.com to create outstanding academic papers, captivating publications, or any written content you may require. Let's embark on this writing journey together and turn your ideas into a reality. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rajansutradhar07
 • Πρόσλαβε τον/την   GameOfWords
Πρόσλαβε τον/την   GameOfWords

  GameOfWords GameOfWords

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Academic Writing, SEO & Digital Marketing Expert
  Pakistan
  Hello, and welcome! I'm Muhammad Ali, and I Being a highly efficient Ph.D. writer with work experience of more than seven years within the writing industry and specialize in helping businesses achieve their digital marketing goals through strategic SEO and digital marketing solutions. With over seven years of...
  Hello, and welcome! I'm Muhammad Ali, and I Being a highly efficient Ph.D. writer with work experience of more than seven years within the writing industry and specialize in helping businesses achieve their digital marketing goals through strategic SEO and digital marketing solutions. With over seven years of experience in the industry, I am dedicated to delivering results that exceed expectations and drive success. About Me: As a highly efficient SEO and digital marketing specialist, I am committed to meeting deadlines and exceeding client expectations. My main ambition is to assist businesses in enhancing their online presence and achieving their marketing objectives through high-quality, results-driven strategies. ⭐ SEO Services: ✅ Keyword Research and Optimization ✅ On-Page SEO ✅ Off-Page SEO ✅ Technical SEO ⭐ Digital Marketing Services: ✅ Content Strategy and Creation ✅Social Media Marketing ✅Email Marketing ✅Analytics and Reporting ⭐ My Expertise Covers: ✅Essays & Literature Reviews ✅Business Plans, Proposals & Feasibility Studies ✅Medical & Research Writing ✅Content Creation, Articles & Ghostwriting/Ebooks ✅Market Research & Marketing Plans ✅Research & Business Analysis ✅Proofreading, Editing & Paraphrasing ⭐Why Choose Me? By partnering with me, you'll receive not only exceptional academic or business content but also tailored SEO and digital marketing solutions aimed at maximizing your online visibility and success. I am dedicated to your satisfaction and committed to helping you achieve your marketing objectives. Let's work together to elevate your online presence and drive tangible results for your business. Best Regards, Muhammad Ali λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την GameOfWords
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   Appswebandroid
Πρόσλαβε τον/την   Appswebandroid

  Appswebandroid Appswebandroid

  Portugal $50 USD / ώρα
  Google Partner▲Google Ads Expert▲Meta Ads▲SEO
  Portugal
  I am Google Partner: https://www.google.com/partners/agency?id=9311389113 Hello, Thanks for taking the time to visit my profile! My name is Artur I am Google Partner, and I am a Computer Installation and Network Management Technician who specializes in business traffic and visibility. I am a Google Certified...
  I am Google Partner: https://www.google.com/partners/agency?id=9311389113 Hello, Thanks for taking the time to visit my profile! My name is Artur I am Google Partner, and I am a Computer Installation and Network Management Technician who specializes in business traffic and visibility. I am a Google Certified Digital Marketing Expert who can utilize Google Analytics tools to not only increase website SEO and traffic, but also Social Media traffic and website shopping efficiency. I have a number of services that I offer through my skills and experience, including (but not limited to)(: ★ I am Google Partner: https://www.google.com/partners/agency?id=9311389113 ★ Google Shopping Specialist / Google Ads Specialist / Fix Google Ads Suspension ★ Fix Google Merchant Center Suspension / Google Merchant Center Specialist ★ Facebook Ads / Meta ★ Google Ads / Google Adwords / Hire a Google Ads Expert ★ Pay-Per-Click (PPC) Management Services / Google AdWords PPC Services ★ Instagram Ads / Youtube Ad Manager ★ Pinterest Ads ★ TikTok Ads / PPC management services ★ Snapchat Ads Campaign ★ SEO / Best PPC Marketing Services / Google Adwords specialist ★ Website Optimization ★ eCommerce Websites ★ Social Media Marketing I work hard to make sure my clients’ websites are front page, top of search, and always in high traffic rankings. My clients also get to experience consistent deadlines, high level communication, and budgetary frugality. I am here to help you, and I’ll do everything I can to build your business’ visibility the way YOU want. If you’re interested in working with me, let’s chat! I’m happy to discuss who I am, what I do, and how my skills can help your business to flourish! Thanks! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Appswebandroid
 • Πρόσλαβε τον/την   Ziakhan2013
Πρόσλαβε τον/την   Ziakhan2013

  Ziakhan2013 Ziakhan2013

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Consider your Work Done
  Pakistan
  Hello, I am an experienced freelancer with over 10 years of experience in completing a wide variety of topics. I have completed my PhD, Masters and Bachelors degree programs and received gold medals in them. I have completed my A Levels & O Levels as well. I have completed more than 1000 projects with 5 Stars and...
  Hello, I am an experienced freelancer with over 10 years of experience in completing a wide variety of topics. I have completed my PhD, Masters and Bachelors degree programs and received gold medals in them. I have completed my A Levels & O Levels as well. I have completed more than 1000 projects with 5 Stars and excellent reviews from all my awesome clients. I have been working as a freelancer for the last 10 years having great experience of working on various projects like Business plans, Financial analysis, Powerpoint presentations, SPSS analysis, Essays, Proposals, Blogs, Rewriting tasks and Technical Reports. TURNITIN Plagiarism Report, Perfect work as per your requirements and properly referenced work will be shared. Consider your work done as you assign me your order because I have a 100% completion ratio which is visible on my profile. I have experience of working on Amazon and I can find you awesome products that are profitable and you may sell such products. I can be your Amazon FBA Virtual Assistant and find leads by using Keepa and SellerAmp Sas tools. I can find very good products for you for your seller account. I have many years of experience of finding such profitable products with a high ROI. I have used SPSS, Eviews, R and Stata that are all data analysis software for research purposes. I can follow Harvard, MLA, IEEE & APA referencing styles along with Endnote according to your requirements. Hopefully, I get this opportunity to work with you as I am sure it will be a good working experience. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ziakhan2013
 • Πρόσλαβε τον/την   zohaab85
Πρόσλαβε τον/την   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Wicked Wordsmith ❗Business Analyst ❗ Researcher
  Pakistan
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of...
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zohaab85
 • Πρόσλαβε τον/την   ProWriterHalDog
Πρόσλαβε τον/την   ProWriterHalDog

  ProWriterHalDog ProWriterHalDog

  United Kingdom $35 USD / ώρα
  British Editor, Proofreader and a Published Writer
  United Kingdom
  With a first class degree in English literature, you can hire me with total confidence for: * PROOFREADING & EDITING - Academic theses and dissertations, commercial text, eBooks, novels and any other English text. Track Changes is used with MS Word documents to clearly indicate any alterations made and to...
  With a first class degree in English literature, you can hire me with total confidence for: * PROOFREADING & EDITING - Academic theses and dissertations, commercial text, eBooks, novels and any other English text. Track Changes is used with MS Word documents to clearly indicate any alterations made and to provide comments in the margin. * WRITING - Effective Google-compliant SEO articles and website copy, engaging blog posts and eBooks, enticing product descriptions, etc. My 'REPEAT HIRE' rate is DOUBLE THE AVERAGE. Here's why: * 100% ORIGINAL WRITING - Perfect UK or American English with no plagiarism * RELIABILITY & QUALITY - 100% on time and on budget, always delivered to a 5* standard * PERSONAL SERVICE - Only I will be working directly with you and only I will be doing the work * FIRST-CLASS COMMUNICATION - Because I don't work as part of a team, I can update you on the progress of your project any time you want to know. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ProWriterHalDog

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""