Public Relations Marketers Για Πρόσληψη

 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 29 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   zohaab85
Πρόσλαβε τον/την   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Wicked Wordsmith ❗Business Analyst ❗ Researcher
  Pakistan
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of...
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zohaab85
 • Πρόσλαβε τον/την   doctorkendrick20
Πρόσλαβε τον/την   doctorkendrick20

  doctorkendrick20 doctorkendrick20

  Kenya $20 USD / ώρα
  I'm a P.h.D holder and Experienced Academic Writer
  Kenya
  Academic Writing Expert Hello potential client, I am a versatile freelancer with over fifteen years of academic research, writing, and editing experience. My work has been published in academic journals and books, as well as more popular magazines. I pride myself in providing quality work - no matter the job - to...
  Academic Writing Expert Hello potential client, I am a versatile freelancer with over fifteen years of academic research, writing, and editing experience. My work has been published in academic journals and books, as well as more popular magazines. I pride myself in providing quality work - no matter the job - to all of my clients. I'm Good in SPSS, Statistics, Stata, R Programming, IT, Computer Science, Business, Psychology, Chemistry, English, Biology, Medicine, Nursing, Python, C++, Java, etc Even more than the process of writing, I love researching and gathering knowledge before giving shapeless words form and function. With the ability to adapt to many styles of writing, I am thorough in my research and I am always prepared to do whatever it takes to complete an assignment. Whatever the size of the task, I strive for perfection and deliver exactly what the client wants and needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την doctorkendrick20
 • Πρόσλαβε τον/την   ummeizmaalavi
Πρόσλαβε τον/την   ummeizmaalavi

  ummeizmaalavi ummeizmaalavi

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Graphic Design | UI & UX | Developer | Writer
  Pakistan
  With a mastery over designing and website development, I possess the skills to create visually captivating logos that embody your brand's essence, and to craft stunning websites that engage and delight users. I have designed multiple task related to branding, package labelling, Prototype designing and so on. I have...
  With a mastery over designing and website development, I possess the skills to create visually captivating logos that embody your brand's essence, and to craft stunning websites that engage and delight users. I have designed multiple task related to branding, package labelling, Prototype designing and so on. I have expert command on Adobe illustrator, Photoshop, InDesign, Aftereffect, Canva and Figma. Let's bring your brand to life with my design expertise includes: UI/ UX web Mobile app design Logo Profile design Boucher's/ Pamphlet Letter Head and Visiting Card CV and Resume Social Media Post As I hold the relevant degree in two different majors and relevant experience in writing, it enables me to produce the best product for your work. I can cover the following topics: Articles Blog Website Content Company Descriptions or Profiles Product Description Editing & Proofreading Fiction & Non-Fiction Short Stories PowerPoint & Pitch Desk Content Business Plan Speech, Press Releases & News Letters CV, Resume & Linked In Profile Tagline & Company name Trust is the key to start any work. Acknowledge your requirement and get it done at a reasonable price! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ummeizmaalavi
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat
Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat

  aqsaishrat aqsaishrat

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Strategic Content and Brand Marketing Architect
  Pakistan
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital...
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital channels. Platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, YouTube, TikTok, Snapchat, Discord, and Pinterest have become the modern arenas where brands compete for recognition. If you wish to stay ahead of the game and secure the number one spot in the market, leave the mind mapping to me. I possess a secret weapon of creativity that leads to unparalleled brand recognition, ensuring your brand is remembered for decades to come. Strategies like, Influencer Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Brand Recognition - (Covering UK, US, Europe & Asia) content Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Search Engine Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Revenue Achievements of a Year of Different Industries, Crypto/NFT Industry - Increased 35% Revenue in a Year of Service Fashion and Beauty Industry - Increased 20% Revenue in a Year of Service E-commerce Industry - Increased 40% Revenue in a Year of Service eBooks - Increased 25% Revenue in a Year of Service The success of the implemented strategies lies in their multifaceted approach: Backend SEO optimization enhanced website ranking and impressions through content and keyword optimization, aligned with search engine algorithms. Additionally, comprehensive management of website content, layout, speed, and theme ensured optimal performance. Brand awareness played a pivotal role, utilizing influential personalities to engage customers and drive revenue growth. Creative and captivating content transported audiences to imaginative realms and catered to technophiles' interests in business and technology. Customers' perception of the brand proved crucial in their purchasing decisions. By effectively showcasing the brand's unique qualities and values, trust and loyalty were cultivated. The establishment of an emotional connection fostered repeat customer choices. In summary, with my comprehensive skills and experience in digital marketing, I am poised to take your brand to new heights. I will employ cutting-edge strategies, engage influential personalities, and craft compelling content that will leave a lasting impression on your target audience. Let us embark on this exciting journey together, ensuring your brand's success for years to come. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqsaishrat
 • Πρόσλαβε τον/την   DebbieWhite23
Πρόσλαβε τον/την   DebbieWhite23

  DebbieWhite23 DebbieWhite23

  India $23 USD / ώρα
  YOU THINK IT AND I INK IT
  India
  Stingy with time yet want quality work? The genie grants your wish with me  If provided adequate details, I will make your pile of information into neatly-processed fine script that will woo even Shakespeare. In mere hours, I will provide you with a document saturated in creativity and brilliance. I would...
  Stingy with time yet want quality work? The genie grants your wish with me  If provided adequate details, I will make your pile of information into neatly-processed fine script that will woo even Shakespeare. In mere hours, I will provide you with a document saturated in creativity and brilliance. I would love to render my services as an Academic writer. I am a keen reader of the following subjects; Article & Blog Writing (Fashion, beauty, fitness) Business Assignments eBook Grant proposal Business plan along with Financial plan Market Research Speech Research for the Projects PowerPoint Presentation Slides Pitch Deck Presentation Hospitality & tourism Leadership management Motivation Mind sciences Social Media posts/Restaurant Menu Guest posting Biographies/autobiographies History Literature Current Affairs Looking forward to starting working with you. Best Regards DEBBIE WHITE λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DebbieWhite23
 • Πρόσλαβε τον/την   engronu
Πρόσλαβε τον/την   engronu

  engronu engronu

  Bangladesh $30 USD / ώρα
  Certified PM | Skilled VA | Top 1% Freelancer
  Bangladesh
  ⭐ ** Skilled Project Management Expert | Accomplished Program & Project Manager | Digital Transformation Specialist ** I am a seasoned Program & Project Manager with over 15 years of combined experience in the IT industry and the Government Sector. As a certified Project Management Professional (PMP), I bring a...
  ⭐ ** Skilled Project Management Expert | Accomplished Program & Project Manager | Digital Transformation Specialist ** I am a seasoned Program & Project Manager with over 15 years of combined experience in the IT industry and the Government Sector. As a certified Project Management Professional (PMP), I bring a wealth of technical skills and a proven track record of managing large and complex projects. My expertise extends beyond project management, encompassing technical documentation writing, proficiency in various project management tools such as Jira, ClickUp, and Monday.com, and a strong ability to work effectively with clients and stakeholders from diverse regions, including the USA, Canada, Malaysia, Singapore, Thailand, Nepal, India, and more. I am not only well-versed in English but also possess basic French language skills, enabling me to engage with a broader range of clients and team members. My unique blend of technical acumen, project management proficiency, and multicultural communication skills positions me as a valuable asset in delivering successful projects. ⭐ Key Features:⭐ ⭐ Multifaceted Expertise: As a Project Manager, IT Project Consultant, and Business Development Manager, I've cultivated a versatile skill set. ⭐ High-Impact Solutions: My career is marked by consistently delivering impactful solutions to clients worldwide. ⭐ Team Integration: I specialize in seamlessly integrating diverse business, functional, and technical teams, creating a cohesive powerhouse. ⭐ Bringing Order to Chaos: I find immense satisfaction in bringing order to chaos, guiding projects to successful completion. I am excited to collaborate with you, leveraging my unique skill set, extensive experience, and passion for delivering value to transform your projects into success stories. Availability: I am available for both short-term and long-term projects. Let's discuss your needs and chart the best path forward. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την engronu
 • Πρόσλαβε τον/την   AdamFord73
Πρόσλαβε τον/την   AdamFord73

  AdamFord73 AdamFord73

  Australia $30 USD / ώρα
  Google Ads, Shopping, Display, Analytics, Meta Ads
  Australia
  I have been Marketing Manager for some of Australia's largest retail brands, including The Good Guys and Priceline. Official Google Ads Partner Agency & Google Certified Adwords/PPC/Analytics Expert Specialist in: Ecommerce and Local Area Ad Campaigns Advertising Copywriting & Strategy Google Search Ads,...
  I have been Marketing Manager for some of Australia's largest retail brands, including The Good Guys and Priceline. Official Google Ads Partner Agency & Google Certified Adwords/PPC/Analytics Expert Specialist in: Ecommerce and Local Area Ad Campaigns Advertising Copywriting & Strategy Google Search Ads, Remarketing, Display and Shopping Ads Merchant Centre Feeds Google Tag Manager/Analytics Setup Facebook Ads and Advanced Facebook Pixel Google My Business & Local SEO Comprehensive, and INFORMATIVE monthly reporting via Google Data Studio (see "Portfolio" below for anonymised "deep dive" sample report) Social Media Marketing - Australia's foremost Pinterest expert Content sourcing, scheduling and detailed monthly reporting incl Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn Full suite of marketing services - incl. strategy, planning, SEO, traditional advertising, catalogues, LAM etc. Website strategy, redesign, conversion rate optimisation. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AdamFord73
 • Πρόσλαβε τον/την   puputhazy
Πρόσλαβε τον/την   puputhazy

  puputhazy puputhazy

  Indonesia $30 USD / ώρα
  Business Plan
  Indonesia
  Bachelor Degree graduate, majoring in Business Management. Worked as a marketing and administrative staff in a raw material warehouse
  Bachelor Degree graduate, majoring in Business Management. Worked as a marketing and administrative staff in a raw material warehouse λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την puputhazy
 • Πρόσλαβε τον/την   AmberYusuf
Πρόσλαβε τον/την   AmberYusuf

  AmberYusuf AmberYusuf

  Canada $10 USD / ώρα
  Word Wizard: Crafting Wonders
  Canada
  Greetings, I'm Amber Yusuf, renowned among my clients as the 'Jack of all trades,' a title I proudly wear. Armed with an illustrious University of Toronto degree and more than 8 years of industry experience, I've transcended boundaries as a freelancer. My global clientele has entrusted me with everything from crafting...
  Greetings, I'm Amber Yusuf, renowned among my clients as the 'Jack of all trades,' a title I proudly wear. Armed with an illustrious University of Toronto degree and more than 8 years of industry experience, I've transcended boundaries as a freelancer. My global clientele has entrusted me with everything from crafting dissertations to research papers destined for publication. ? My Expertise Spans the Spectrum: From reflective essays to literature reviews, legal writing to business and marketing plans, case studies to pitch deck presentations, and SEO-friendly website content to blogs and 'how-to' articles, I'm a wordsmith extraordinaire. My commitment to originality is unwavering, substantiated by attached TURNITIN PLAGIARISM REPORTS that testify to my authentic work. ? Balancing Act: Research & Content Harmony: Years in the industry have seen me master the delicate dance between research and content writing. This equilibrium enables me to cater seamlessly to clients from diverse backgrounds. ? Research Prowess: In the realm of research writing, my tone is formal, supported by robust research and meticulous referencing in APA, MLA, Chicago, or Harvard styles. I craft bibliographies that impeccably align with in-text citations and document formatting. ✍️ Content Craftsmanship: In the realm of content writing, I adopt a conversational style, adapting to the demands of sales copies, posts, social media captions, and ghostwriting. Basic keyword research underpins my content, optimizing it for broader reach and accessibility. ? Copywriting Mastery: I've honed the art of copywriting, employing proven approaches like PAS, 7C's, and AIDA. Whether it's crafting compelling resumes, persuasive cover letters, or captivating web content, I target niches with precision. ? My Fluent Niches: My expertise extends across English linguistics, literature, social sciences, education, medical, e-commerce, fintech, nursing, and international relations. From Bachelor's to Doctorate level coursework, term papers, essays, assignments, research proposals, and dissertations, I've got you covered. Notably, my Literature Review Writing service, characterized by a gentle yet critical tone and chronological order, has earned glowing recommendations. ? Your Writing Asset Awaits: Hire me, and I'll further polish my writing skills in your service. I pledge to be your dependable asset, delivering high-quality work precisely when you need it. ? Let's Transform Words into Wonders: Ready to embark on a journey where words hold limitless potential? Reach out to me, and together, we'll create literary magic. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AmberYusuf

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""