Proposal Writers Για Πρόσληψη

 • Proposal Writing
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 112 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   assignsolver
Πρόσλαβε τον/την   assignsolver

  assignsolver assignsolver

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Business Plan|SEO Content| CV/Resume|Top 1% Expert
  Pakistan
  "I am Faisal Mehmood and I am a highly committed person towards my work. I have more than 10+ Years of experience in the field of producing; Business Plan, Pitch Deck and Feasibility Reports." ⭐⭐ Business Plan ⭐⭐ I am a Business Plan Writer with 10+ years experience in business consultancy and plan writing. I would...
  "I am Faisal Mehmood and I am a highly committed person towards my work. I have more than 10+ Years of experience in the field of producing; Business Plan, Pitch Deck and Feasibility Reports." ⭐⭐ Business Plan ⭐⭐ I am a Business Plan Writer with 10+ years experience in business consultancy and plan writing. I would love to help your business reach new heights by optimizing your business for opportunities. My business plans are investors friendly and as such includes; ✹✹Executive Summary ✹✹Company Summary ✹✹Products Services ✹✹Market Analysis Summary (Industrial Analysis, Market Needs and Trends, and Target Market Description) ✹✹Competitive Analysis ✹✹Strategy and Implementation Summary (Competitive Edge) ✹✹Marketing Plan ✹✹SWOT Analysis ✹✹Important Charts and Graphs A complete financial plan will include: ✹✹Start-up Summary ✹✹Sales Forecasts ✹✹Projected Profit and Loss ✹✹Balance Sheet ✹✹Cash Flow ✹✹Break-even Analysis ✹✹Charts and Tables ⭐⭐ Pitch Deck ⭐⭐ I am a Professional Business PowerPoint Presentation Specialist and Pitch deck designer with over 10+ years of experience. I offer a classy, creative, professional type of presentation with custom graphics. My services include: ✹✹Pitch Deck Presentations. ✹✹Corporate Presentations. ✹✹Google Slides Presentation. ✹✹Branded Templates. ✹✹Professional design of your idea. ✹✹Corporate PowerPoint presentation templates. ✹✹Redesign your existing deck to the new standards. Why to choose me: ⭐ I Have prepared more than 1300 investor-ready business plans and about 60% of them got funded. ⭐ I do not offer templates. Our team works on each business plan from start and prepares a document 100% relevant to the business. ⭐ I offer 3 documents – An editable word file, a professional PDF file (if needed) and an automated and editable excel file for financials. ⭐ My plans are professionally-formatted and ready to be presented to anyone. I am damn sure that you will love my services, try me once at least. I am anxiously waiting for your messages...!!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την assignsolver
 • Πρόσλαβε τον/την   salehbilal
Πρόσλαβε τον/την   salehbilal

  salehbilal salehbilal

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Writer, Storyteller, and Content Strategist
  Pakistan
  I spent time working a job that had nothing to do with writing once. Worst 30 days of my life! I'm the guy people ask to write a blurb for a church bulletin. Or a rhyme game for a kids' party. My specialty isn't a certain TYPE of writing - rather, it's doing the writing no one else wants to do. Along the way, I've...
  I spent time working a job that had nothing to do with writing once. Worst 30 days of my life! I'm the guy people ask to write a blurb for a church bulletin. Or a rhyme game for a kids' party. My specialty isn't a certain TYPE of writing - rather, it's doing the writing no one else wants to do. Along the way, I've been a real estate writer, a blogger, a web copywriter, and a hotel concierge. I've written: ✦Blog posts ✦Case studies ✦Commentaries ✦E-books ✦E-mail responses ✦First-person heirloom interviews (ask me about this one!) ✦On-hold messages ✦Paid ads ✦Social ads ✦Product Descriptions Don't you have stuff like that you need written? Email responses, headlines, blog posts ... see, kids used to ask me to write their papers for them. Did I do it? What happens on campus stays on campus. Tell me what you DON'T want to write (but know you need). Then, let me write it for you. Let's talk words. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την salehbilal
 • Πρόσλαβε τον/την   AmberYusuf
Πρόσλαβε τον/την   AmberYusuf

  AmberYusuf AmberYusuf

  Canada $10 USD / ώρα
  Word Wizard: Crafting Wonders
  Canada
  Greetings, I'm Amber Yusuf, renowned among my clients as the 'Jack of all trades,' a title I proudly wear. Armed with an illustrious University of Toronto degree and more than 8 years of industry experience, I've transcended boundaries as a freelancer. My global clientele has entrusted me with everything from crafting...
  Greetings, I'm Amber Yusuf, renowned among my clients as the 'Jack of all trades,' a title I proudly wear. Armed with an illustrious University of Toronto degree and more than 8 years of industry experience, I've transcended boundaries as a freelancer. My global clientele has entrusted me with everything from crafting dissertations to research papers destined for publication. ? My Expertise Spans the Spectrum: From reflective essays to literature reviews, legal writing to business and marketing plans, case studies to pitch deck presentations, and SEO-friendly website content to blogs and 'how-to' articles, I'm a wordsmith extraordinaire. My commitment to originality is unwavering, substantiated by attached TURNITIN PLAGIARISM REPORTS that testify to my authentic work. ? Balancing Act: Research & Content Harmony: Years in the industry have seen me master the delicate dance between research and content writing. This equilibrium enables me to cater seamlessly to clients from diverse backgrounds. ? Research Prowess: In the realm of research writing, my tone is formal, supported by robust research and meticulous referencing in APA, MLA, Chicago, or Harvard styles. I craft bibliographies that impeccably align with in-text citations and document formatting. ✍️ Content Craftsmanship: In the realm of content writing, I adopt a conversational style, adapting to the demands of sales copies, posts, social media captions, and ghostwriting. Basic keyword research underpins my content, optimizing it for broader reach and accessibility. ? Copywriting Mastery: I've honed the art of copywriting, employing proven approaches like PAS, 7C's, and AIDA. Whether it's crafting compelling resumes, persuasive cover letters, or captivating web content, I target niches with precision. ? My Fluent Niches: My expertise extends across English linguistics, literature, social sciences, education, medical, e-commerce, fintech, nursing, and international relations. From Bachelor's to Doctorate level coursework, term papers, essays, assignments, research proposals, and dissertations, I've got you covered. Notably, my Literature Review Writing service, characterized by a gentle yet critical tone and chronological order, has earned glowing recommendations. ? Your Writing Asset Awaits: Hire me, and I'll further polish my writing skills in your service. I pledge to be your dependable asset, delivering high-quality work precisely when you need it. ? Let's Transform Words into Wonders: Ready to embark on a journey where words hold limitless potential? Reach out to me, and together, we'll create literary magic. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AmberYusuf
 • Πρόσλαβε τον/την   shiffles
Πρόσλαβε τον/την   shiffles

  shiffles shiffles

  United States $25 USD / ώρα
  Proofreader - Copy Editor
  United States
  I am recently retired from a long career in marketing, in which I generated proposals and edited all of the marketing collateral for the firms at which I was employed. I also have a Bachelor of Science in Education from the University of Connecticut. To capitalize on my passion for the English language, I have...
  I am recently retired from a long career in marketing, in which I generated proposals and edited all of the marketing collateral for the firms at which I was employed. I also have a Bachelor of Science in Education from the University of Connecticut. To capitalize on my passion for the English language, I have started a business as a professional proofreader and copy editor. No job is too large or too small. I have expertise in a variety of industries, including accounting, medicine, law, technology and media. Will edit any document from articles, eBooks and press releases to term papers, theses and website content. I was also highlighted as a success story case study on the Freelancer community page. Please do not contact me for anything other than proofreading or editing. I am not interested in being a virtual assistant or anything similar. Thanks for understanding. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shiffles
 • Πρόσλαβε τον/την   AneesaIBA
Πρόσλαβε τον/την   AneesaIBA

  AneesaIBA AneesaIBA

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Content/Design Powerhouse–Where Ideas Come To Life
  Pakistan
  Hi, I'm Rabia, a content creation expert & versatile designer ranked among TOP 3% freelancers on Freelancer.com. I've over a decade of experience in developing stellar content & elegant designs. I'm a living example of the saying, "thinking outside of the box allows you to get rewards outside of your reach" With my...
  Hi, I'm Rabia, a content creation expert & versatile designer ranked among TOP 3% freelancers on Freelancer.com. I've over a decade of experience in developing stellar content & elegant designs. I'm a living example of the saying, "thinking outside of the box allows you to get rewards outside of your reach" With my unconventional & detail-oriented approach, I always develop content that creates sales momentum & designs that give a visual identity to the brands! I'm specialized in writing: ✔️Web content ✔️SEO optimized articles/blogs ✔️Product descriptions ✔️Script & stories ✔️E-books ✔️Social media content ✔️CV, cover letters, & LinkedIn profile etc. I've hands-on experience on GooglePanda, Yoast, & SEMRUSH. With that, I deliver SEO optimized & Copyscape safe content with a good readability score! I can design: ✔️Logos, brochures, & flyers ✔️Social media posts ✔️Corporate kit ✔️Children books ✔️Photo editing through Photoshop ✔️Cartoon characters & much more! Hit me up & bring your ideas to life at affordable prices & the shortest turnaround time. Regards, Rabia Shaikh λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AneesaIBA
 • Πρόσλαβε τον/την   ShaikhAneesa
Πρόσλαβε τον/την   ShaikhAneesa

  ShaikhAneesa ShaikhAneesa

  Pakistan $12 USD / ώρα
  Gateway To Premium Content And Design Services!
  Pakistan
  Hello, I'm Aneesa, the creative force behind Content360, your one-stop destination for unparalleled Content/Research and design solutions. With a robust professional journey spanning over 8 years, I bring a wealth of experience in content and copywriting, seamlessly paired with an artistic flair for graphic design. ...
  Hello, I'm Aneesa, the creative force behind Content360, your one-stop destination for unparalleled Content/Research and design solutions. With a robust professional journey spanning over 8 years, I bring a wealth of experience in content and copywriting, seamlessly paired with an artistic flair for graphic design. ⏩ Content and Copywriting Mastery: Immersed in the world of words, I've honed my skills to craft compelling and strategic content. From SEO-optimized articles to persuasive marketing copy, business / marketing plans, or creative writing I am dedicated to delivering content that resonates with the target audience. Your story deserves to be told with precision and impact, and I ensure it's done seamlessly. ⏩ Graphic Design Wizardry: Beyond the written word, Content360 unleashes visually stunning designs. With a keen eye for aesthetics, I've mastered the art of creating graphics that elevate brand identity. Social media visuals, Logo/Branding items, or presentations - each piece is meticulously designed to leave a lasting impression. Wanna know more about me? Please check my client’s testimonials: ⭐ Very flexible and delivered a good quality business portfolio - Karim A. ⭐ Great creativity and communication. It was easy working with this company - Keith O. ⭐ Very good work In time Efficient Artistic - Soumitra D. ⭐ Excellent work I keep working continuously with Content360 - Fedor T. Ready to elevate your project? HIRE ME, and let's embark on this creative journey! Best Regards, Aneesa Shaikh. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ShaikhAneesa
 • Πρόσλαβε τον/την   Ajazfreelancer2
Πρόσλαβε τον/την   Ajazfreelancer2

  Ajazfreelancer2 Ajazfreelancer2

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Marketing Maverick | Copywriting Guru
  Pakistan
  Introducing Ajaz, the virtuoso of Digital Marketing, Design, Web Development, and Copywriting. A dynamic force of creativity and innovation, I possess a kaleidoscope of skills that blend seamlessly to craft captivating brand experiences. As a marketing maven, Ajaz dances on the cutting edge of consumer trends,...
  Introducing Ajaz, the virtuoso of Digital Marketing, Design, Web Development, and Copywriting. A dynamic force of creativity and innovation, I possess a kaleidoscope of skills that blend seamlessly to craft captivating brand experiences. As a marketing maven, Ajaz dances on the cutting edge of consumer trends, orchestrating symphonies of strategy that resonate deeply with target audiences. With my conductor's baton, I compose harmonious campaigns that strike a chord, orchestrating brand awareness, lead generation, and conversion crescendos that leave competitors in awe. In the realm of design, Ajaz dons the hat of an aesthetic alchemist, transforming mere ideas into visual tapestries that enchant the senses. Armed with an arsenal of design wizardry and a keen eye for elegance, I conjure spellbinding graphics, logos, and visual identities that speak volumes, transcending mere aesthetics to forge deep connections with audiences. In the realm of web development, Ajaz engineers digital symphonies, where pixels dance and code harmonizes. With each stroke of my digital brush, I breathe life into websites that enchant and captivate. My technical virtuosity in HTML, CSS, JavaScript, and CMS platforms builds bridges between functionality and user experience, creating digital realms where visitors are spellbound and conversions abound. But Ajaz is more than just a maestro of marketing and design. I wield the pen with the finesse of a wordsmith, weaving enchanting tales that lure readers into immersive worlds. My mastery of the written word spins captivating content across diverse formats, painting vivid pictures with blog posts, social media prose, and video scripts that ignite imaginations and leave audiences yearning for more. With my unrivaled prowess in marketing, design, web development, and content creation, I am the virtuoso who harmonizes creativity, technical wizardry, and storytelling prowess to create extraordinary brand symphonies. Prepare to be captivated as they compose a masterpiece that will elevate your brand to new heights of success. Connect! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ajazfreelancer2
 • Πρόσλαβε τον/την   alllam802003
Πρόσλαβε τον/την   alllam802003

  alllam802003 alllam802003

  Egypt $10 USD / ώρα
  English Writing | Arabic Writing | E-A Translation
  Egypt
  I have been working in the content writing and translation business since 2013. I always have tried to be a part of useful projects that add real value. Customer satisfaction really matters to me, that’s why I always offer modifications for no extra cost. I don’t usually bid on every project I come across, rather I...
  I have been working in the content writing and translation business since 2013. I always have tried to be a part of useful projects that add real value. Customer satisfaction really matters to me, that’s why I always offer modifications for no extra cost. I don’t usually bid on every project I come across, rather I try to pick which projects to apply to depending on two main factors: my interest in the project, and if I have the necessary skills to deliver it as expected. If I accepted your project, it means that I will spare no effort to produce the desired output. Areas of Expertise: English Writing I have been working as an English content writer since 2013. During this journey I have accumulated massive knowledge and gained extensive experience in diversified fields, genres and writing styles. My favorite genres are Islamic content, business, accounting and self-help. • Article Writing • Rewriting • Research Writing • Book Writing • Book Summaries • Web Pages • Blogs • Business Writing • Company profiles Arabic Writing I am a native Arabic speaker and a professional Arabic content writer with 10 years of experience, during which I managed to successfully complete a wide range of Arabic writing / proofreading projects including co-writing and proofreading more than 60 Arabic books. Arabic-English Translation Over the years I have been engaged in a plethora of E-A and A-E translation projects. • Islamic material translation: I worked on a number of related projects, one of them was translating Musnad Sunan al-Darmi from Arabic to English—which is one of the most reputable Hadith Books. • Contracts and legal documents translation • Business documents translation • Web content translation • Technical content translation λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την alllam802003
 • Πρόσλαβε τον/την   augurstech
Πρόσλαβε τον/την   augurstech

  augurstech augurstech

  India $50 USD / ώρα
  Leading Tech Solutions Provider at Freelancer
  India
  Augurs Technologies is Part of Augurs Group which has operations in domains of Metaverse, Unity 3D, AR/VR, Game Development , Artificial Intelligence/Machine Learning, Software Development and Mobile Apps and have operating offices located in Freiburg, Germany, Central Hong Kong, Quito Ecuador Lucknow India. We are...
  Augurs Technologies is Part of Augurs Group which has operations in domains of Metaverse, Unity 3D, AR/VR, Game Development , Artificial Intelligence/Machine Learning, Software Development and Mobile Apps and have operating offices located in Freiburg, Germany, Central Hong Kong, Quito Ecuador Lucknow India. We are into Software consulting services since 2013. We have upcoming products in Retail Segment (Based on AI/ML), Gaming Segment( based on Metaverse, Unity 3D and NFT), Insurance Segment (Based on AR/VR) and Data Security Segment (based on Vulnerability/Ransomware tracking). We have been awarded as one of the Leading Solution Providers over Freelancer.com Experts in Metaverse, Unity 3D, 3D Game Artist. Experts in AR/VR Tech, Game Development, Game Concept Design Experts in AI/ML , Data Sciences Experts in Custom Software Applications Experts in Mobile Applications. We love delivering quality results for our customers, Get connected with most amazing team on freelancer λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την augurstech
 • Πρόσλαβε τον/την   citijayamala
Πρόσλαβε τον/την   citijayamala

  citijayamala citijayamala

  India $20 USD / ώρα
  ✍️ Research Writing ✅Tech✅ Management✅WEB✅ADS✅SAP
  India
  ✅ One Stop Solution for all your writing needs! ✅ Research Writing / Technical writing/ Research proposals / Thesis writing/ Dissertation help / Python, Matlab, R programming/ IT and Engg paper writing assistance! ✅ #SPSS/ EXCEL/ E- Views/ STATA/ ✅ # Infographic PPT, Normal PPT, Research PPT, Pitch Deck, ✅ # All...
  ✅ One Stop Solution for all your writing needs! ✅ Research Writing / Technical writing/ Research proposals / Thesis writing/ Dissertation help / Python, Matlab, R programming/ IT and Engg paper writing assistance! ✅ #SPSS/ EXCEL/ E- Views/ STATA/ ✅ # Infographic PPT, Normal PPT, Research PPT, Pitch Deck, ✅ # All types of writing assistance from - research reports, essays and advanced essays, dissertations. Expert in all referencing styles (APA/ Harvard / MLA/etc.). ✅ # Writing assistance for all publication work. ✅ # 100 % NO plagiarism ✅ # 100 % NO AI Content ✅ # TURNITIN AI detection plagiarism report will be given for all projects ✅ # Free Referencing ✅ # Free TURNITIN AI detection plagiarism report will be provided along with completed work ✅ # Free Revisions ✅ # Also Expert in Excel, VBA, Macros, lookup, dashboards, BI tools, Power BI, Expert In data analysis using statistical tools such as SPSS, R programming, python, Matlab, Machine Learning, Deep Learning, Big Data Analysis. ✅ # Website content Writing/ SEO content Optimisation, Article and blog writing, Product description. ✅ #SAP ABAP SUPPORT Projects # Experienced MBA finance plus SAP FICO trainer as well. Handled much financial management, management accounting, and all Internation Business research development. ✅ # WordPress I also worked as a website quality manager for an eCommerce website. I have designed websites using Magento, Open Source, WordPress platforms ✅ #PHP #Designed a web-based mobile application using android systems. Have launched apps in google play store. ✅ # SMO Expert : FB/Insta/ Google ads, GMB/ Meta ads/ Lead generation ads. etc Certified Expert in Ads λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την citijayamala

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""