Prolog Developers Για Πρόσληψη

 • Prolog
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 5 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Academic Writing: We specialize in academic writing services, including literature reviews, research papers, theses, dissertations, and proposals. Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123
 • Πρόσλαβε τον/την   derekjlaporte
Πρόσλαβε τον/την   derekjlaporte

  derekjlaporte derekjlaporte

  United States $65 USD / ώρα
  Professional Skilled Developer
  United States
  My name is Derek and I am a talented software developer based in LA. With expertise in iOS and cross-platform development, I build robust native and hybrid apps using Swift, Java, JavaScript and more. Leveraging UIKit, Jetpack and leading tools, I craft beautiful, user-friendly experiences. My key skills include: -...
  My name is Derek and I am a talented software developer based in LA. With expertise in iOS and cross-platform development, I build robust native and hybrid apps using Swift, Java, JavaScript and more. Leveraging UIKit, Jetpack and leading tools, I craft beautiful, user-friendly experiences. My key skills include: - iOS app development with Objective-C and Swift - Cross-platform dev with React Native, Flutter - REST API integration and backend dev - UI/UX design and animation - Third-party SDK implementation - Testing, debugging and optimization I have successfully led and launched major React Native apps on iOS and Android. As lead iOS dev for DogCloud's massage app, I built the iOS version, connected hardware to cloud services, created an intuitive UI/UX focused on usability, coordinated across platforms, and provided ongoing improvements post-launch. Beginning my career in 2012, I have built apps across diverse business domains - from FinTech and IoT to social good. I am deeply passionate about collaborating with clients, understanding needs and delivering top-notch experiences that exceed expectations. Let's have a conversation about your project goals and how we can transform your vision into reality through a feature-rich iOS, Android or cross-platform app. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την derekjlaporte
 • Πρόσλαβε τον/την   Eshitamitra
Πρόσλαβε τον/την   Eshitamitra

  Eshitamitra Eshitamitra

  Bangladesh $15 USD / ώρα
  Professional Graphics Designer/ Virtual Assistant
  Bangladesh
  I am a freelancer and a CSE graduate. From 4 years, I've provided various Virtual Assistant services for many kinds of businesses and companies. I have the necessary experience and skills suitable for solving problems of algorithms, mathematics, and also have graphic design skills. I am a fast-learner, hard-working,...
  I am a freelancer and a CSE graduate. From 4 years, I've provided various Virtual Assistant services for many kinds of businesses and companies. I have the necessary experience and skills suitable for solving problems of algorithms, mathematics, and also have graphic design skills. I am a fast-learner, hard-working, dedicated, organized and trustworthy. I have successfully completed various projects related to Algorithms, Web Research, Data Entry, Data Analysis, Typing, project/assignment, generally using Google Tools, MS Office, Programing language, Matlab,Photoshop,Illustrator and more others. Also, I could meet the customer requirements that he/she actually needs, working in different teams with different people that I've got great with all. Please feel free to contact me if you have any questions or work. Thanks & Regards, Have a great day. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Eshitamitra
 • Πρόσλαβε τον/την   umg536
Πρόσλαβε τον/την   umg536

  umg536 umg536

  Pakistan $150 USD / ώρα
  Among top 1 Percent
  Pakistan
  Welcome to Modular Solutions, where I lead a team of dedicated professionals offering comprehensive engineering and development services. With a deep commitment to exceeding client expectations, we bring together a cadre of highly skilled engineers and developers who are passionate about delivering exceptional...
  Welcome to Modular Solutions, where I lead a team of dedicated professionals offering comprehensive engineering and development services. With a deep commitment to exceeding client expectations, we bring together a cadre of highly skilled engineers and developers who are passionate about delivering exceptional work. Drawing from years of experience and expertise across diverse fields such as computer vision, engineering, statistics, big data analysis, and software development, we pride ourselves on our ability to adapt swiftly to new advancements, ensuring that we consistently deliver innovative and high-quality results. As data analysts, my team specializes in utilizing SPSS, Minitab, Weka, and R programming to extract meaningful insights from complex data sets, empowering informed decision-making for your business. Additionally, we excel in big data analysis tools like Hadoop and Spark, enabling us to derive valuable insights from extensive data volumes. In software development, our proficiency spans a wide array of programming languages and tools including Matlab, Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry Pi, cloud computing, 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, hardware, EAGLE, Linux, Unix, socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, and PLC. This versatility equips us to tailor solutions to your specific software development needs. As engineers, we specialize in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Leveraging industry-standard software such as AutoCAD, Solidworks, ANSYS, and MATLAB, we deliver precise and efficient engineering solutions that exceed industry standards. In the realm of computer vision, our expertise lies in machine learning, deep learning, artificial intelligence, algorithms, Linux, freeSWITCH, Bash, Docker, and Asterisk. By harnessing advanced software tools like TensorFlow, Keras, OpenCV, and OpenGL, we develop cutting-edge computer vision solutions that automate processes, enhance accuracy, and optimize efficiency. At Modular Solutions, we prioritize close collaboration with our clients, ensuring a thorough understanding of project requirements and delivering results that drive business growth. Our team is committed to transparency and excellence throughout the project lifecycle, consistently exceeding expectations. If you're in search of a skilled, experienced, and dedicated engineering and development partner, look no further than Modular Solutions. Click on the "hire me" button to initiate a discussion about your project and let's work together to create innovative solutions that empower your business to thrive. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την umg536
 • Πρόσλαβε τον/την   prodeveloperserv
Πρόσλαβε τον/την   prodeveloperserv

  prodeveloperserv prodeveloperserv

  United States $50 USD / ώρα
  HACKER|CRYPTO|RECOVERY|NETWORK|CODING|COMP SCIE|IT
  United States
  Dear Client, I hope this finds you well. I welcome you to my profile, home to quality and professional services at affordable price. Hire me for top grade services in the following area; Ethical Hacking & Cyber Security Cryptocurrency & Cryptography Reverse engineering & Recovery Crypto Recovery Accounts...
  Dear Client, I hope this finds you well. I welcome you to my profile, home to quality and professional services at affordable price. Hire me for top grade services in the following area; Ethical Hacking & Cyber Security Cryptocurrency & Cryptography Reverse engineering & Recovery Crypto Recovery Accounts Recovery Penetration testing Kali Linux | Maltego | Metasploit| Wireshark ETC Linux Network Administration Web Security Computer Security Blockchain Metatrader Ubuntu Internet Security Cryptocurrency Solidity Apache DNS Bitcoin Ethereum Solana Debian Certified Ethical Hacking Non-fungible Tokens (NFT) MetaTrader 4 VPS SSL Shell Script Network Security Network Engineering Metatrader 5 VMware Server Cloudflare VPN Debugging Growth Hacking Powershell Penetration Testing Prometheus Monitoring Local Area Networking Cloud Networking Hardware Security Module WebRTC Troubleshooting Cinematography Web Crawling Firmware Certified Information Systems… Reverse Engineering Apache Solr XSLT DOS Red Hat XMPP VoiceXML Call Control XML OpenVMS DDS OAuth OpenSSL XPages Storage Area Networks OpenVPN cURL Virtual Machines Netbeans XHTML XAML Bash Scripting XSS (Cross-site scripting) CompTIA Apache Hadoop Cloud Security P2P Network Apache Kafka Firewall Network Monitoring Backtesting Binance Cordana Tether Cloud Monitoring Spring Security Graphical Network Simulator-3 OpenNMS Visual Basic Google Analytics Database Development API Tailwind CSS Vue.js Windows Desktop PostgreSQL Full Stack Development Google Firebase API Integration Test Automation Blender Backend Development Codeigniter Analytics Cisco Pinterest Frontend Development Magento MongoDB WordPress Plugin Usability Testing Odoo Coding RESTful API Google App Engine JSON Payment Gateway Integration React.js Framework SAP Wix Ionic Framework Smart Contracts Joomla Mac OS ChatGPT Google Maps API Software Engineering Web Application NLP J2EE Power BI Spring Boot Microsoft PowerBI Golang Zoho VB.NET Pytorch ASP PayPal API Stripe Flask Zapier Power Automate AWS Lambda API Development Nginx MVC Git MQTT Tableau jQuery Bubble Developer Airtable Automation Web3.js Drupal Squarespace Raspberry Pi Vue.js Framework Computer Vision Three.js MQL4 Chatbot Android SDK cPanel Script Install Electronic Forms OCR QlikView RESTful Augmented Reality Geographical Information System (GIS) Tensorflow Agile Project Management Angular Zoho CRM Unity Nest.js FastAPI Active Directory eLearning Scripting CSS3 Twilio .NET Core GitHub Redux.js Funnel OTT Page Speed Optimization Google Systems UML Design Yii OpenGL SQLite GitLab Selenium Keycloak Svelte Strapi Virtual Reality OpenAI AI Development Delphi Prolog Learning Management Systems (LMS) SVG SCORM AI/RPA development PHP HTML JavaScript Software Architecture WordPress MySQL Python Java User Interface / IA C Programming HTML5 Node.js C# Programming Laravel C++ Programming React.js Objective C System Admin Game Development #THANK-YOU & WELCOME ALL FOR QUALITY & AFFORDABLE SERVICES# λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την prodeveloperserv

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""