Project Managers Για Πρόσληψη

 • Διαχείριση Πρότζεκτ
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 248 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   kaindo2017
Πρόσλαβε τον/την   kaindo2017

  kaindo2017 kaindo2017

  Kenya $15 USD / ώρα
  Research Writer | Top Tech Freelancer
  Kenya
  Hello welcome to my profile, I am guru in research writing, technical writing and SEO content writing. I have been doing this for more than you can imagine. I am a Bsc degree holder in computer science and a diploma in project management and CCNA certification. I also hold a Bachelor's degree in commerce. I...
  Hello welcome to my profile, I am guru in research writing, technical writing and SEO content writing. I have been doing this for more than you can imagine. I am a Bsc degree holder in computer science and a diploma in project management and CCNA certification. I also hold a Bachelor's degree in commerce. I have more than 5 years of experience in providing research writing, technical writing, word press, SEO article writing, and content writing. Below are some of services that I offer,  Article and Book Reviews  Finance, Accounting, Statistic and Economics Writing.  Case study analysis  Proposal writing  software requirements specification (SRS) and system design specification (SDS)  Project management (WBS, scheduling, Gantt charts, charter, scope, project cost estimation)  Computer network && Cyber security  Database management && design(ERD design, Normalization, database schema )  Computer programming(Python, Java and Php )  Software Engineering (UML diagrams: Use Case, Class diagram, flowcharts, Sequence diagram)  Digital forensic  Etc. I believe in creating excellent services to my clients by understanding the instructions, thus providing well-versed results. As a researcher, I remain committed to delivering quality work, free from plagiarism, with proper grammar and intensive research. My key purpose in the freelance industry is to relentlessly and passionately deliver high-quality work. My core values are always  Commitment,  reliability,  time- conscious  honesty I am always open to invitations from clients who have confidence in my skill set and share the same interest in perfection and good working relations. Please click "Hire me" in my profile "https://www.freelancer.com/u/kaindo2017" and I will never disappoint you, thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kaindo2017
 • Πρόσλαβε τον/την   richardparker10
Πρόσλαβε τον/την   richardparker10

  richardparker10 richardparker10

  Canada $100 USD / ώρα
  Project Management, Strategy & Business Consulting
  Canada
  Hello there! I'm Sayedane, your go-to expert in project management and business development, based in Toronto! As a dedicated freelancer, I specialize in crafting bespoke solutions that propel businesses forward. My forte lies in seamlessly blending project management prowess with innovative business development...
  Hello there! I'm Sayedane, your go-to expert in project management and business development, based in Toronto! As a dedicated freelancer, I specialize in crafting bespoke solutions that propel businesses forward. My forte lies in seamlessly blending project management prowess with innovative business development strategies to deliver outstanding results. Collaboration is key in my consulting practice. I work closely with clients to understand their business culture, challenges, and aspirations; ensuring the solutions I offer are not only effective but also deeply integrated with your business's core values and long-term objectives. ⏰ Availability: Drop in a message anytime, and I'll respond within minutes. If not, I'd have probably slipped into a coffee break or a Netflix binge. I will still get back to you the same day. ☕ Interests: Arsenal FC, travelling and perfumes! ~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την richardparker10
 • Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart
Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ώρα
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SolutionMart
 • Πρόσλαβε τον/την   corpmember29
Πρόσλαβε τον/την   corpmember29

  corpmember29 corpmember29

  India $16 USD / ώρα
  Android l iOS l flutter l React Native l backend
  India
  Our specialization fields : -I am a Full Stack Developer. (Senior Developer) I am confident that you will be completely satisfied with the quality, timeliness, and professionalism of my work. My skills include Angular, ReactJS, NodeJS, PHP/Laravel, ReactNative... Javascript, Jquery, HTML, CSS,...
  Our specialization fields : -I am a Full Stack Developer. (Senior Developer) I am confident that you will be completely satisfied with the quality, timeliness, and professionalism of my work. My skills include Angular, ReactJS, NodeJS, PHP/Laravel, ReactNative... Javascript, Jquery, HTML, CSS, C/C++,... MySQL, MongoDB - more than 10 years experience in Development on IT jobs. - like to work on the team. I have extensive experience in : Native app development: XCode, Objective C, Swift, Java, kotlin , Android Studio Cross-Platform App Development: React Native, React.Js, Hybrid(ionic), Backend Technologies: AWS Experiences: Developed a lot of Applications(web and mobile, desktop) We beat deadlines and leave our clients completely satisfied. We have the skills you need, and we have . λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την corpmember29
 • Πρόσλαβε τον/την   engronu
Πρόσλαβε τον/την   engronu

  engronu engronu

  Bangladesh $30 USD / ώρα
  Certified PM | Skilled VA | Top 1% Freelancer
  Bangladesh
  ⭐ ** Skilled Project Management Expert | Accomplished Program & Project Manager | Digital Transformation Specialist ** I am a seasoned Program & Project Manager with over 15 years of combined experience in the IT industry and the Government Sector. As a certified Project Management Professional (PMP), I bring a...
  ⭐ ** Skilled Project Management Expert | Accomplished Program & Project Manager | Digital Transformation Specialist ** I am a seasoned Program & Project Manager with over 15 years of combined experience in the IT industry and the Government Sector. As a certified Project Management Professional (PMP), I bring a wealth of technical skills and a proven track record of managing large and complex projects. My expertise extends beyond project management, encompassing technical documentation writing, proficiency in various project management tools such as Jira, ClickUp, and Monday.com, and a strong ability to work effectively with clients and stakeholders from diverse regions, including the USA, Canada, Malaysia, Singapore, Thailand, Nepal, India, and more. I am not only well-versed in English but also possess basic French language skills, enabling me to engage with a broader range of clients and team members. My unique blend of technical acumen, project management proficiency, and multicultural communication skills positions me as a valuable asset in delivering successful projects. ⭐ Key Features:⭐ ⭐ Multifaceted Expertise: As a Project Manager, IT Project Consultant, and Business Development Manager, I've cultivated a versatile skill set. ⭐ High-Impact Solutions: My career is marked by consistently delivering impactful solutions to clients worldwide. ⭐ Team Integration: I specialize in seamlessly integrating diverse business, functional, and technical teams, creating a cohesive powerhouse. ⭐ Bringing Order to Chaos: I find immense satisfaction in bringing order to chaos, guiding projects to successful completion. I am excited to collaborate with you, leveraging my unique skill set, extensive experience, and passion for delivering value to transform your projects into success stories. Availability: I am available for both short-term and long-term projects. Let's discuss your needs and chart the best path forward. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την engronu
 • Πρόσλαβε τον/την   prayogo803
Πρόσλαβε τον/την   prayogo803

  prayogo803 prayogo803

  Indonesia $50 USD / ώρα
  Data science | Machine Learning | LLM | Pinescript
  Indonesia
  9 years in full stack development with a specialization in AI technologies and trading analysis. 1. AI and Machine Learning: Proficient in developing and integrating AI solutions using OpenAI's language models such as GPT-4, GPT-3.5, and LLMs like Mistral 7b, Llama2, Llama 3. Strong expertise in image generation...
  9 years in full stack development with a specialization in AI technologies and trading analysis. 1. AI and Machine Learning: Proficient in developing and integrating AI solutions using OpenAI's language models such as GPT-4, GPT-3.5, and LLMs like Mistral 7b, Llama2, Llama 3. Strong expertise in image generation models like Stable Diffusion. Skilled in utilizing AI for trading analysis and strategy development. 2. Object Detection: Experienced with real-time object detection using YOLO (You Only Look Once) for various applications including trading analysis. 3. Frontend Development: Highly skilled in React.js, Tailwind CSS, Bootstrap, and responsive design. Experienced with mobile app development frameworks such as React Native and Flutter for trading analysis apps. 4. Backend Development: Deep knowledge of Node.js and Express.js for server-side logic. Experienced with Python and Django for web application backends, including trading analysis platforms. 5. Database Management: Proficient in using MongoDB, MySQL, PostgreSQL for NoSQL and Relational SQL database solutions, including storing and analyzing trading data. 6. Cloud Services: Extensive experience with cloud platforms such as AWS and GCP, leveraging their capabilities for scalable and robust application hosting, including hosting trading analysis platforms. 7. Software Tools and Libraries: Familiar with a broad range of development tools and libraries essential for modern full-stack development, including those relevant to trading analysis. 8. Trading Analysis: Proficient in Pine Script for developing custom indicators and strategies on TradingView platform, enabling accurate and efficient trading analysis. Experienced in backtesting and optimizing trading strategies for various financial markets. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την prayogo803
 • Πρόσλαβε τον/την   obumbavincent
Πρόσλαβε τον/την   obumbavincent

  obumbavincent obumbavincent

  Kenya $45 USD / ώρα
  Licensed Engineer
  Kenya
  A professional Civil and Structural Engineer with a vast experience in civil/structural and geotechnical engineering design. Proficient in: > Engineering drafting and detailing. > Structural design and detailing (Steel design, Reinforced Concrete design and Timber design), > Highway and pavement...
  A professional Civil and Structural Engineer with a vast experience in civil/structural and geotechnical engineering design. Proficient in: > Engineering drafting and detailing. > Structural design and detailing (Steel design, Reinforced Concrete design and Timber design), > Highway and pavement design >Geotechnical Design > Taking-off of quantities and preparation of bills of quantities > Construction Project Management > Preparation of Tender Documents > AutoCad > Civil 3-D > Prokon > Staad Pro and Staad Foundation > Orion >Geostudio >ANSYS > ArchiCAD and Revit > MS Office application software: Ms Excel, Ms Word, Ms Access, Ms Power point and Publisher, Ms Project Other skills include: Report writing(engineering reports) Client satisfaction is my number one priority; quality is not an option, it is a guarantee. Available 24/7 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την obumbavincent
 • Πρόσλαβε τον/την   zubairbadar98
Πρόσλαβε τον/την   zubairbadar98

  zubairbadar98 zubairbadar98

  Pakistan $10 USD / ώρα
  "Research Writing Expert"
  Pakistan
  I am a professional academic and technical writer. I will provide you with 100% perfect work with high-quality standards and professional research writing of various complexities with the least budget. I have a Ph.D. in Computer Science specializing in Software Engineering and an MBA. My professional degrees are a B....
  I am a professional academic and technical writer. I will provide you with 100% perfect work with high-quality standards and professional research writing of various complexities with the least budget. I have a Ph.D. in Computer Science specializing in Software Engineering and an MBA. My professional degrees are a B. ed and M.ed in education. I secured a BSN in nursing as an additional qualification in the medical field. I have ten years of experience writing and publishing research papers in reputed international journals with good impact factors. My Expertise: Academic Writing Technical writing Scientific Manuscript Preparation Research Writing Report Writing Essay Writing Content Writing Analysis of Case Studies Journal Article Writing Book Writing Medical Writings Prepare Business Plans Resume writing And 100% Human Translation in different languages λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zubairbadar98
 • Πρόσλαβε τον/την   ExpertsPen
Πρόσλαβε τον/την   ExpertsPen

  ExpertsPen ExpertsPen

  Pakistan $20 USD / ώρα
  PH.D Technical Writer | Fast Delivery | Low Price
  Pakistan
  ❤️️❤️️"اقرأ باسم ربك الذي خلق"❤️️❤️️ "Recite with the name of your Lord Who created" ⭐ ⭐ ⭐ I have a broad knowledge of conducting in-depth research, which involves collecting, analyzing, and organizing information and converting it...
  ❤️️❤️️"اقرأ باسم ربك الذي خلق"❤️️❤️️ "Recite with the name of your Lord Who created" ⭐ ⭐ ⭐ I have a broad knowledge of conducting in-depth research, which involves collecting, analyzing, and organizing information and converting it into a well-structured report. I can write APA,✔️ MLA✔️ Chicago✔️ Harvard✔️ IEEE,✔️ ACM, and OSCOLA styles. I have honed my research skills and cultivated a flair for academic research writing. Exceptional results have been produced while working with many clients to provide them with Quality Research Articles, Research Papers, Dissertations, Thesis, Research Proposals, Literature Reviews, Edited Academic Papers, Case Studies, and Research Reports. A) As academic writing expert and editor you receive high quality: ✔️✔️My experience and services included✔️✔️ → Accounting & Finance Assignment's → PHD Proposal Writing → Blogs & Content Writing.→ Report Writing. → Dissertation & Thesis.→ Human Resources. → Literature and History→ Summary Writing → Report Writing.→ Essay Writing. → Blogs & Content Writing. → Case Study. → Resume and Cover Letter→ Proofreading/editing → History Paper → PowerPoint Presentation → Statistics→ Research Writing → Statistical Analysis→ Data Science → Econometrics Looking forward to kicking off your amazing project. Let's connect and discuss your requirements. ✔ Full Stack Development ✔ Wordpress Theme and Plugin Development from the core. ✔ Mob APP Design & Development, APP Store optimization, SAAS Development ✔ Website custom Designing & Development ✔ Wireframing, UX/UI, ✔ Corporate & Brand Identity, including Logo, V-Card, Letter Head, Banner, Flyer, Brochure & Portfolio Design. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ExpertsPen
 • Πρόσλαβε τον/την   Awais0507
Πρόσλαβε τον/την   Awais0507

  Awais0507 Awais0507

  Pakistan $5 USD / ώρα
  ✅ Word | Books Expert ✅Python Automation✅Scraping
  Pakistan
  Thanks for reaching me out. I am Muhammad Awais Ali Khan. Feel free to contact me. Why hiring me? ✅ Quality and fast work with Affordable rates. Services providing by me! ✅ Automate everything with python ✅ Webscrapping, Python, Selenium, Pandas ✅ Word ✅ Pdf to Document (word) formation ✅ ...
  Thanks for reaching me out. I am Muhammad Awais Ali Khan. Feel free to contact me. Why hiring me? ✅ Quality and fast work with Affordable rates. Services providing by me! ✅ Automate everything with python ✅ Webscrapping, Python, Selenium, Pandas ✅ Word ✅ Pdf to Document (word) formation ✅ Translation of Documents ✅. Books Typing and Printing ✅ Composing of papers, letters, and applications, etc from Hand written to document and pdf ✅ Ms.Project ✅ Dataframe with Pandas ✅ Data Entry ✅ Video Subtitling ✅ Complex projects ✅ Emails hunting ✅ Excel ✅ Typing speed( 55-75 wpm) Ready to embark on a data-driven journey? Let's collaborate and transform your vision into actionable insights! Feel free to reach out, and let's discuss how I can contribute to your success. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Awais0507

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""