PowerPoint Designers Για Πρόσληψη

 • Powerpoint
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 482 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   graphichands
Πρόσλαβε τον/την   graphichands

  graphichands graphichands

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Logo I PowerPoint I Brochure I Packaging EXPERT
  Pakistan
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Top 1% Design Agency by Freelancer.com GraphicHands is a design studio based on highly creative designers and developers. We are providing digital services around the globe since 2013. Our Squad is not just composed of skilled individuals, but they are leaders in compelling...
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Top 1% Design Agency by Freelancer.com GraphicHands is a design studio based on highly creative designers and developers. We are providing digital services around the globe since 2013. Our Squad is not just composed of skilled individuals, but they are leaders in compelling effective technology, design as well as development. Why choose us? - We are accountable and disciplined - We consider our skills and abilities - We respect the deadline of our clients - We believe in long term relationships - We assure 100% client satisfaction We have our Hands well versed on: ✔ Graphic Design ✔ Logo design ✔ PPT/Pitch Deck/Presentation Designs ✔ Business card ✔ T-Shirt design ✔ Banner / Brochure / Flyer design ✔ Book Cover Design ✔ Advertising / Print Media ✔ Stationery Design ✔ Magazine / Catalog design ✔ Corporate Identity ✔ Web Design ✔ Application design λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την graphichands
 • Πρόσλαβε τον/την   Emdyarts
Πρόσλαβε τον/την   Emdyarts

  Emdyarts Emdyarts

  India $15 USD / ώρα
  Logo | Branding | Brochure | Illustration | PPT
  India
  Hello! My name is Emdy, Emdyarts is a highly acclaimed agency on Freelancer.com, distinguished as a Top Rated entity by the Preferred Freelancer Team. We specialize in graphic design, offering a comprehensive range of services including logo designs, branding, brochures, PowerPoint decks, realistic/comic...
  Hello! My name is Emdy, Emdyarts is a highly acclaimed agency on Freelancer.com, distinguished as a Top Rated entity by the Preferred Freelancer Team. We specialize in graphic design, offering a comprehensive range of services including logo designs, branding, brochures, PowerPoint decks, realistic/comic illustrations, banner designs, package design, and any visual communication needs. With over a decade of experience, we've crafted designs that have been embraced by millions of individuals. From every angle, our commitment to collaboration and customer satisfaction is also noteworthy, with quick turnaround times and unlimited revisions available to ensure that clients are completely happy with the final product. Our Services: • Logo Design / Branding • Brochure / Flyer / Catalog • PPT Deck Design • Stationary / Business Card / Corporate Identity • Package / Label Design • Illustration / Caricature / Mascot • T-shirt Design • Info graphics • Image Editing / Photoshop • Social media Branding Click on "Hire Emdyarts" button and Let’s get started! Check out our awesome portfolio below: λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Emdyarts
 • Πρόσλαβε τον/την   areeshhashwanii
Πρόσλαβε τον/την   areeshhashwanii

  areeshhashwanii areeshhashwanii

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Top 3% | Graphics | Logo | Website
  Pakistan
  "Unlock success in 30 mins! Free consultation. Your dreams, my commitment. Let's make it happen! Schedule now!" With over 8 years of dedicated expertise, I am your trusted partner in redefining your brand’s presence. Let's turn your ideas into an unstoppable reality by merging creativity and strategic thinking....
  "Unlock success in 30 mins! Free consultation. Your dreams, my commitment. Let's make it happen! Schedule now!" With over 8 years of dedicated expertise, I am your trusted partner in redefining your brand’s presence. Let's turn your ideas into an unstoppable reality by merging creativity and strategic thinking. Together, we'll make your project awesome, focusing on the important steps and providing daily updates. Ready for outstanding service that exceeds expectations? Your search ends here. Hire me, and let's start a successful journey together. Your vision deserves the best! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την areeshhashwanii
 • Πρόσλαβε τον/την   waseemdhatoo
Πρόσλαβε τον/την   waseemdhatoo

  waseemdhatoo waseemdhatoo

  United Kingdom $75 USD / ώρα
  TOP 1% PPT & Presentation | PITCHDECK CONNOISSEUR
  United Kingdom
  Hi there, I am a Marketing Grad from University College London (Class of '15), and have embarked upon this business venture. I have incredible expertise in helping start-up companies & growing businesses get their vision and story told to potential on looking investors! In the modern business environment, effective...
  Hi there, I am a Marketing Grad from University College London (Class of '15), and have embarked upon this business venture. I have incredible expertise in helping start-up companies & growing businesses get their vision and story told to potential on looking investors! In the modern business environment, effective communication is essential. Whether you are looking for investors, customers or partners, making an impact on your potential customers is a challenge. An impeccable profile, business plan, marketing collateral & pitch deck gets target audience (investors & customers) excited about your idea and engages them in a conversation about your business, and leading to an investment or purchase. I have tons of ideas about how to impressively present your plain data so that your audience will know and see the extracted and exact highlighted points of your business. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την waseemdhatoo
 • Πρόσλαβε τον/την   zohaab85
Πρόσλαβε τον/την   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Wicked Wordsmith ❗Business Analyst ❗ Researcher
  Pakistan
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of...
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zohaab85
 • Πρόσλαβε τον/την   FellipeM
Πρόσλαβε τον/την   FellipeM

  FellipeM FellipeM

  Brazil $25 USD / ώρα
  ⭐ VIDEO EDITOR l BRANDING l LOGO l PPT l SITE ⭐
  Brazil
  MEMBER OF THE ELITE GROUP - 3% OF TOP FREELANCERS Title awarded by the platform referring to the excellence of the work done so far, considering pre-, during and post-implementation of the project. University - Visual Communication / Advertising ✔️ Master's degrees ✔️ Technical Level - Graphic Design...
  MEMBER OF THE ELITE GROUP - 3% OF TOP FREELANCERS Title awarded by the platform referring to the excellence of the work done so far, considering pre-, during and post-implementation of the project. University - Visual Communication / Advertising ✔️ Master's degrees ✔️ Technical Level - Graphic Design ✔️ Specializations: Corporate presentations (PPT/google slides) - Methodology that unites Content, Design and Performance... ✔️ Cinema - Audio-Visual Development and Production. ✔️ Brand development ✔️ Consumer Psychology / Typography / Persuasion Techniques.✔️ Manual Illustration. ✔️ Web. ✔️ e-Commerce Marketplace - Social Media for Business. ✔️ Product Development and Labels (3D). ✔️ Totally customized and extremely professional work, I will seek to understand your goal and deliver a fully FUNCTIONAL project, not just the aesthetic part. Do not believe the seller, believe the one who proves excellence, see the comments on my profile below! Since 2007 living from my art, +15 years of experience. 100% recommendations 5 star profile. Ways of working: - No limits on correction. - We only finish when you are 110% satisfied. - I deliver open file. - I don't accumulate jobs, check availability! - Lifetime warranty on work done. Don't waste your time and don't waste money, let's talk. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FellipeM
 • Πρόσλαβε τον/την   SamarAltaf16
Πρόσλαβε τον/την   SamarAltaf16

  SamarAltaf16 SamarAltaf16

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Academic writer | Content Writer | Designer
  Pakistan
  ⭐Welcome to my world of words! ⭐ Are you searching for a passionate and skilled content writer who can breathe life into your ideas and boost your online presence? Look no further! I am your go-to expert for all things content, and I'm here to transform your vision into engaging, SEO-optimized, and visually appealing...
  ⭐Welcome to my world of words! ⭐ Are you searching for a passionate and skilled content writer who can breathe life into your ideas and boost your online presence? Look no further! I am your go-to expert for all things content, and I'm here to transform your vision into engaging, SEO-optimized, and visually appealing prose. ✔️ As a Researcher: I possess a deep understanding of various reference and academic formats, ensuring that my work meets the highest scholarly standards. My commitment to producing 100% original content is unwavering, and I take pride in consistently delivering work of exceptional quality. When you collaborate with me, you can expect timely submissions and the inclusion of Turnitin documentation to guarantee the authenticity of my work. ✔️ Versatile Writing Styles: Whether you need persuasive sales copy, informative blog posts, or captivating storytelling, I have the versatility to deliver content that resonates with your target audience. ✔️ Business Writing: My writing combines expertise with a flair for storytelling, making complex topics accessible to a wide audience. I specialize in topics such as Business plan, marketing plan, market research, feasibility report, company profile, business proposal, Grant, pitch deck, marketing strategies, financial report. ⭐ Content Services: →Blog Posts → Website Copy → Product Descriptions → SEO Articles → Social Media Posts → Press Releases → Financial Articles → Ghostwriting Short Stories →Research Papers → Academic Papers →Thesis → Dissertations → Presentations (PPT) → Financial Modeling → Financial Writing → Financial Statement Analysis → Case Study Analysis → Marketing Papers → Resume/Cover Letters → Admission Essays → and Personal Statements. ⭐ Graphic Designer: Over the years, I worked with a diverse range of clients, from small startups to established brands, consistently delivering top-notch designs that meet and exceed their expectations. My portfolio showcases a wide array of projects, including logo design, branding, web graphics, Business card, banner, brochure, flyer, print materials, and digital media. ⭐ Results-Driven: My goal is not just to write content but to help you achieve your business objectives. Whether it's boosting your website's organic traffic, increasing conversions, or building brand authority, I'm committed to delivering results. ⭐ Let's Chat! Ready to elevate your online presence and connect with your audience on a deeper level? I'd love to discuss your project and show you how my words can make a difference. Contact me today, and let's embark on a journey of captivating content creation together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SamarAltaf16
 • Πρόσλαβε τον/την   dreamdezine
Πρόσλαβε τον/την   dreamdezine

  dreamdezine dreamdezine

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Where imagination & art meet.
  Pakistan
  Welcome to Dream Dezine, your one-stop destination for top-quality graphic design solutions tailored to elevate your business. Specializing in a diverse array of services including logo design, brochure creation, flyer and poster design, business card development, infographics, eye-catching PowerPoint presentations,...
  Welcome to Dream Dezine, your one-stop destination for top-quality graphic design solutions tailored to elevate your business. Specializing in a diverse array of services including logo design, brochure creation, flyer and poster design, business card development, infographics, eye-catching PowerPoint presentations, banners, stationary design, corporate identity establishment, illustrations, image editing, catalog and magazine design, 2D animation, and much more, we are dedicated to bringing your vision to life with precision and creativity. At Dream Dezine, client satisfaction is not just a goal; it's our guarantee. We go above and beyond to ensure that every project we undertake exceeds your expectations, providing assistance even after the project has been marked completed. Our team takes the time to fully comprehend your project requirements, enabling us to deliver exceptional results within your desired timeframe. Experience the difference with Dream Dezine, where innovation meets excellence, and let us help you transform your business through captivating design solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dreamdezine
 • Πρόσλαβε τον/την   datakillers
Πρόσλαβε τον/την   datakillers

  datakillers datakillers

  Pakistan $8 USD / ώρα
  Believes to Provide Diligence Digital Solutions
  Pakistan
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What...
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What services do we offer? Well, we have a long, robust list of skills and services, and here is a small list of some of the many available (do not hesitate to ask about anything you don't see listed here): * Data Entry * Web Scraping * Lead Generation * Microsoft Suite Projects & Presentations * Google Sheets * PDF Editing & Fillable Forms * Graphic Design * Virtual Assistance * Product Listing * Accounting * Bookkeeping * Web Development and Design * HTML * CSS * Bootstrap * Wordpress * Shopify * WooCommerce This entire list of services is available to all of our clients, and we stress that our team is large, experienced, and able to handle anything you could imagine within these digital solution services. Our team offers constant communication, strict deadlines that will always be met, and client-friendly budgets. We do our due diligence to ensure that we can do your project and that we do it properly. If you're interested in working with eDATAEXPERT, send us a message, and someone from our team will promptly reach out for an introductory consultation. We look forward to working with you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την datakillers
 • Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat
Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat

  aqsaishrat aqsaishrat

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Strategic Content and Brand Marketing Architect
  Pakistan
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital...
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital channels. Platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, YouTube, TikTok, Snapchat, Discord, and Pinterest have become the modern arenas where brands compete for recognition. If you wish to stay ahead of the game and secure the number one spot in the market, leave the mind mapping to me. I possess a secret weapon of creativity that leads to unparalleled brand recognition, ensuring your brand is remembered for decades to come. Strategies like, Influencer Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Brand Recognition - (Covering UK, US, Europe & Asia) content Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Search Engine Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Revenue Achievements of a Year of Different Industries, Crypto/NFT Industry - Increased 35% Revenue in a Year of Service Fashion and Beauty Industry - Increased 20% Revenue in a Year of Service E-commerce Industry - Increased 40% Revenue in a Year of Service eBooks - Increased 25% Revenue in a Year of Service The success of the implemented strategies lies in their multifaceted approach: Backend SEO optimization enhanced website ranking and impressions through content and keyword optimization, aligned with search engine algorithms. Additionally, comprehensive management of website content, layout, speed, and theme ensured optimal performance. Brand awareness played a pivotal role, utilizing influential personalities to engage customers and drive revenue growth. Creative and captivating content transported audiences to imaginative realms and catered to technophiles' interests in business and technology. Customers' perception of the brand proved crucial in their purchasing decisions. By effectively showcasing the brand's unique qualities and values, trust and loyalty were cultivated. The establishment of an emotional connection fostered repeat customer choices. In summary, with my comprehensive skills and experience in digital marketing, I am poised to take your brand to new heights. I will employ cutting-edge strategies, engage influential personalities, and craft compelling content that will leave a lasting impression on your target audience. Let us embark on this exciting journey together, ensuring your brand's success for years to come. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqsaishrat

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""