PostgreSQL Developers Για Πρόσληψη

 • PostgreSQL
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 239 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Top 1% Freelancers Group with 40% REPEAT HIRE RATE
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   enervell
Πρόσλαβε τον/την   enervell

  enervell enervell

  Colombia $50 USD / ώρα
  Full-Stack Developer | Top Rated Expert
  Colombia
  I am a seasoned Full Stack Developer with over 9 years of experience in crafting robust and secure software solutions. I started with traditional languages like C# and Java and have since expanded into various languages like JavaScript, Ruby, and Python. Throughout my career, my primary focus has been on building...
  I am a seasoned Full Stack Developer with over 9 years of experience in crafting robust and secure software solutions. I started with traditional languages like C# and Java and have since expanded into various languages like JavaScript, Ruby, and Python. Throughout my career, my primary focus has been on building highly secure platforms and maintaining codebases that are easily testable through unit testing. My extensive knowledge extends to both SQL and NoSQL databases, including Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, and AWS DynamoDB. I have a deep understanding of database design and optimization, which enables me to create efficient and scalable data solutions. In recent years, I've immersed myself in blockchain technology and DeFi, staying at the forefront of this rapidly evolving field. I'm also a proficient user of AWS cloud services for deployment and continuous integration/continuous deployment (CI/CD) pipelines. I've worked with a wide array of AWS services, including but not limited to ECS, EKS, EC2, API Gateway, and Lambda, enabling seamless deployment and scaling of applications. My technology stack is versatile: Frontend: React.js(Next.js and Gatsby.js) and Angular Backend: Java Spring Boot, TypeScript Node.js (Nest.js), PHP Laravel, Ruby on Rails Architecture: Microservices, messaging with Kafka Database: Oracle, PostgreSQL, MongoDB, AWS DynamoDB, Redis DevOps: Docker, Kubernetes, AWS services I'm always eager to learn new technologies and deliver top-notch results. Let's work together to achieve your goals in software development! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την enervell
 • Πρόσλαβε τον/την   gustavoguanilo
Πρόσλαβε τον/την   gustavoguanilo

  gustavoguanilo gustavoguanilo

  Peru $25 USD / ώρα
  Software Engineer
  Peru
  I am a proficient full-stack Java and Python programmer, primarily focusing on front-end and back-end development using Java and Python. I've worked on a range of projects during my long career as a freelancer, demonstrating my expertise with front-end technologies like HTML, CSS, JavaScript, React, or Angular, as...
  I am a proficient full-stack Java and Python programmer, primarily focusing on front-end and back-end development using Java and Python. I've worked on a range of projects during my long career as a freelancer, demonstrating my expertise with front-end technologies like HTML, CSS, JavaScript, React, or Angular, as well as frameworks like Spring Boot, Quarkus, Fast API, Django, and Flask. I've developed sophisticated mobile applications and interactive websites while working with many clients. I have experience integrating databases, including Oracle, PostgreSQL, and MySQL, and I know a lot about server technologies, especially AWS and Google Cloud Platform (GCP). Using test-driven development (TDD), continuous integration/deployment (CI/CD), and object-oriented programming, I follow best practices in my development methodology. I thrive at converting customer requirements into practical, workable solutions. I am well-known for my ability to work autonomously, my meticulous attention to detail, and my commitment to meeting deadlines. My technical proficiency and adaptability make me a priceless asset for projects requiring skilled and agile web and mobile development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gustavoguanilo
 • Πρόσλαβε τον/την   DoyenhubSoftware
Πρόσλαβε τον/την   DoyenhubSoftware

  DoyenhubSoftware DoyenhubSoftware

  India $30 USD / ώρα
  10+ yrs of Expert in Open Source technologies.
  India
  **DoyenHub is a leading IT consultant and solution provider in open-source platforms We work on the following technologies: => OpenSource: WordPress, WooCommerce, Odoo, .NET Core => Backend Development: Node.js, CakePHP, Laravel, Laravel Lumen, Python, Python flask & fastAPI => Front-end Development: Bootstrap,...
  **DoyenHub is a leading IT consultant and solution provider in open-source platforms We work on the following technologies: => OpenSource: WordPress, WooCommerce, Odoo, .NET Core => Backend Development: Node.js, CakePHP, Laravel, Laravel Lumen, Python, Python flask & fastAPI => Front-end Development: Bootstrap, React.js, NEXT.js, Angular.js, Vue.js, HTML/CSS/jQuery, JavaScript / TypeScript, AI/ML => Mobile App Development: Native IOS, Android, Flutter, Objective-C, X Code, Swift, Kotlin => Database: MongoDB, MySQL, PostgreSQL => Cloud Development: AWS => Frameworks: Laravel, CakePHP, CodeIgnitor, NestJs, NuxtJS, NextJS, ExpressJS, FabricJS **Below, We have mentioned our expertise in what we are made and we will help on this domain project: 1.) Fantasy betting site and Online gambling platform 2.) CRM and ERP system with appropriate functionality. 3.) Expertise to make NGO, Food & beverage, Social media, Digital Marketing, Online booking, Job portals,s and many more things to develop from scratch. 4.) Trading exchange centralized and decentralized  5.) Automation bot for the online selling industry 6.) P2P platform Chatbot (open Ai ) 7.)  Algorithms trading bot With every project, we extend our support with the following points without any extra cost 1. Regular Communication 2. Daily & Weekly work update report 3. Development on Our Test Server at Start and will do Migration after all are Completed and Approved 4. 6-Month Support After Project Completed 5. Responsibility for Upload Website or IOS/Android App into Live Server/Stores 6. 100% money back if we can not deliver work or deliverables are not as per the scope Invite us for a Demo, POC, and Pilot Job on Freelancer !! Let's connect and work together to make a long-term good working relationship. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DoyenhubSoftware
 • Πρόσλαβε τον/την   amiteshojha
Πρόσλαβε τον/την   amiteshojha

  amiteshojha amiteshojha

  India $40 USD / ώρα
  Linux, Aws, Oracle Cloud, Azure GCP Windows Expert
  India
  Certified Server & Cloud Professional Architect with more than 15 years of solid expertise. I have Devops, AWS Cloud, Oracle Cloud, AZURE, Google Cloud, Linux, UNIX, Vmware, Openstack, Oracle Apps, DB and Windows Services expertise. Expertise on setup/configuration/Architect of Amazon web services(AWS), Oracle...
  Certified Server & Cloud Professional Architect with more than 15 years of solid expertise. I have Devops, AWS Cloud, Oracle Cloud, AZURE, Google Cloud, Linux, UNIX, Vmware, Openstack, Oracle Apps, DB and Windows Services expertise. Expertise on setup/configuration/Architect of Amazon web services(AWS), Oracle Cloud(OCI), Azure, Google, Digitial Ocean and almost all clouds as well. IT Infrastructure Cost Optimization -- Optimizing infrastructure for peak performance, security and best Cost utilization. IT Support -- Expert in resolution of Server services issues, Cloud issues, Live IT problems troubleshooting and fix with RCA. Migration Services -- Setup, Configuration & Migrations -- Expert in doing all types of server(Linux/Unix & Windows) services migration. Website, Application, Database(Oracle, MySQL, Postgresql, mongodb etc) and Mail migrations like Zimbra, exim Cpanel, Zpanel, Parallels Plesk panel, DNS setup, etc migrations. Network and Security Services -- Designing, implementing, and maintaining the security of network infrastructure. Identify and mitigate security risks, and keeping data and systems safe from cyberattacks. Configure and manage security services such as firewalls, intrusion detection/prevention systems, and endpoint security solutions. Perform penetration testing and vulnerability assessments. Mail Servers Expertise -- Zimbra, Microsoft Exchange, Office 365, Postfix, Exim, Dovecot, iRedMail, Sendmail -- Setup, Configuration, Migration on Enterprise level. Web Hosting Panel - cPanel/WHM, Direct Admin, ISPconfig, Webmin/Virtualmin, CWP, Plesk, Vestacp, Hestia -- Installation/Setup, Configuration, Migration on Enterprise level. Install, Administration & Migrations of WHM/cPanel Servers, Oracle Apex, Nominatim Server, Cacti, Nagios, Zenoss & PHPlist. Devops skills with tools like Jenkins, Ansible, Grafana, Prometheus, Terraform etc. Atlassian products Installation & Configuration like JIRA, JIRA Agile, JIRA Capture, Crowd, Stash, Confluence, Fisheye Bamboo, etc. Proactive infrastructure management for a worry-free future. Certified RHCE/RHCSA/RHCSS RHCVA, Openstack, Oracle Cloud(OCI) Professional & Mirantis Cloud Active Directory, Microsoft Exchange Administration, setup, Migration and Microsoft based server services management. I have a great academic background in Linux and Cloud as well as my experience compliments my studies. *AS AN ENGINEER, I CAN SAY NOTHING IS IMPOSSIBLE TO IMPLEMENT. FEEL FREE TO CONTACT ME ANYTIME* In addition to this, I look forward to working on your projects in your budget. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την amiteshojha
 • Πρόσλαβε τον/την   atesicfl
Πρόσλαβε τον/την   atesicfl

  atesicfl atesicfl

  Serbia $25 USD / ώρα
  Experienced Full Stack Web developer
  Serbia
  As an experienced Back-end and Front-end developer, I'm passionate and seasoned full stack web developer specializing in MERN stack-based, Ruby On Rails and ASP.NET web applications. I have over 12 years of experience as full stack web developer. My goal as a professional developer is to satisfy my clients'...
  As an experienced Back-end and Front-end developer, I'm passionate and seasoned full stack web developer specializing in MERN stack-based, Ruby On Rails and ASP.NET web applications. I have over 12 years of experience as full stack web developer. My goal as a professional developer is to satisfy my clients' suggestions perfectly. I am confident well-versed in agile methodologies and possess excellent problem-solving skills, allowing me to deliver projects on deadline and within budget perfectly. Technologies: Back-End: Node, Nest, PHP, Smarty template, Laravel(Filament, Livewire), Symfony, Rub On Rails, ASP.NET|ASP.NET MVC | Entity framework|ASP.NET Core|ASP.NET Web API. Front-End: JavaScript, jQuery, Bootstrap, React, Redux, Next, Typescript, Angular, Tailwind CSS Database: MySQL, MongoDB, PostgreSQL, SQL Server, GraphQL Others: AWS Cloud, Scrum, Agile methodology, TDD, Azure DevOps, Git I look forward to the opportunity to contribute my experience and skills for you. Thank you for reading my profile. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την atesicfl
 • Πρόσλαβε τον/την   tariqs028
Πρόσλαβε τον/την   tariqs028

  tariqs028 tariqs028

  Pakistan $15 USD / ώρα
  100% Jobs Completed with a 5-star rating
  Pakistan
  Hi, ✔ Over 10 years of professional experience as a Full Stack Developer. ✔ Proficient in both frontend and backend development. Why me? ✔ No Upfront Payment ✔ Support even after the complete project ✔ 24/7 Support ✔ Good relation with every client ✔ Expertise in: ● Next.js,Nest.js,React, Angular, Tailwind,HTML,...
  Hi, ✔ Over 10 years of professional experience as a Full Stack Developer. ✔ Proficient in both frontend and backend development. Why me? ✔ No Upfront Payment ✔ Support even after the complete project ✔ 24/7 Support ✔ Good relation with every client ✔ Expertise in: ● Next.js,Nest.js,React, Angular, Tailwind,HTML, HTML5, CSS, Bootstrap, JavaScript, Typescript, and jQuery. ● Mobile Application Android, iOS , react-native, flutter ● Web3, Smart Contract, Meta Mask for decentralized applications. ● Node.js, PHP, and MEAN/MERN stack for robust backends. ● MySQL, MongoDB, and Firebase for strong database skills. ● Laravel, Symphony, Lumen, CodeIgniter, Symfony, and custom MVC frameworks. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tariqs028
 • Πρόσλαβε τον/την   AdelAbuHashim
Πρόσλαβε τον/την   AdelAbuHashim

  AdelAbuHashim AdelAbuHashim

  Egypt $50 USD / ώρα
  Data Engineering & Analytics
  Egypt
  I'm Adel, a results-oriented Data Engineer with 3+ years of experience and a passion for crafting creative solutions. Data Expertise: I excel in building complex data pipelines (ETL, Reverse ETL), data architecture design, and leveraging various technologies (Python, SQL, Spark, Hive, etc.) My proven track record...
  I'm Adel, a results-oriented Data Engineer with 3+ years of experience and a passion for crafting creative solutions. Data Expertise: I excel in building complex data pipelines (ETL, Reverse ETL), data architecture design, and leveraging various technologies (Python, SQL, Spark, Hive, etc.) My proven track record includes: Reduced costs through efficient data solutions (e.g., saving $500+ monthly on Google Maps subscriptions). Increased data processing speed by 2x through data model optimization. Improved data reliability by 50% with a custom-built Data Quality Engine. Creative Edge: Beyond data, I bring a unique blend of creativity to the table. I can design eye-catching Flat Art and simple Illustrations to elevate your projects. Why Choose Me: I'm passionate about tackling challenges and delivering high-quality work on time. I thrive in both independent and collaborative environments. My diverse skillset combines extensive technical knowledge with a creative touch. Ready to unlock the power of your data and add visual flair? Let's chat! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AdelAbuHashim
 • Πρόσλαβε τον/την   martinbre
Πρόσλαβε τον/την   martinbre

  martinbre martinbre

  Argentina $20 USD / ώρα
  Analista/desarrollador/seguridad
  Argentina
  Analista/desarrollador con solida experiencia en php, .net, mysql, postgresql, slqserver, sqlite. Experto en desarrollo de aplicaciones. Pentest de seguridad web
  Analista/desarrollador con solida experiencia en php, .net, mysql, postgresql, slqserver, sqlite. Experto en desarrollo de aplicaciones. Pentest de seguridad web λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την martinbre
 • Πρόσλαβε τον/την   jcrbahia
Πρόσλαβε τον/την   jcrbahia

  jcrbahia jcrbahia

  Spain $50 USD / ώρα
  Ingeniero, web, Full Stack. Android e iOS
  Spain
  ⭐⭐⭐⭐⭐ Professional software developer, commercial financial analysis, with development in management applications, and their applications in webs and designs. Developer at Full Stack. Odoo developer Integrador QGis Ingeniero Profesional desarrollador de software, anilisis financiero comercial, con desarrollo...
  ⭐⭐⭐⭐⭐ Professional software developer, commercial financial analysis, with development in management applications, and their applications in webs and designs. Developer at Full Stack. Odoo developer Integrador QGis Ingeniero Profesional desarrollador de software, anilisis financiero comercial, con desarrollo estructurados en aplicaciones y webs . Desarrollador en Full Stack. Odoo developer λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jcrbahia

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""