plugin experts Για Πρόσληψη

 • Πρόσθετο
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 82 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Synet
Πρόσλαβε τον/την   Synet

  Synet Synet

  United Arab Emirates $66 USD / ώρα
  Top 1 multi-award-winning (Web/Mobile + Marketing)
  United Arab Emirates
  Ranked #1 in UAE & among Top 1% freelancers from millions of worldwide!!! SyNet - your digital transformation partner from Dubai. Founded and led by Salma Noreen, a multi-award-winning BEST FEMALE FREELANCER. At SyNet, we are offering exceptional web design and development solutions alongside a comprehensive range...
  Ranked #1 in UAE & among Top 1% freelancers from millions of worldwide!!! SyNet - your digital transformation partner from Dubai. Founded and led by Salma Noreen, a multi-award-winning BEST FEMALE FREELANCER. At SyNet, we are offering exceptional web design and development solutions alongside a comprehensive range of cutting-edge marketing services. Dream. Design. Dominate. Your Digital Odyssey Begins Now Web & Mobile Design - Igniting Digital Potential ✯ WordPress Theme & Plugin Development (custom-tailored UI/UX) ✯ WordPress Elementor-Based Website Development (custom-tailored UI/UX) ✯ UI/UX Design and Development into HTML/CSS/JavaScript (JS) ✯ Figma / XD to WordPress Website Development ✯ Mobile Responsiveness and Mobile Site Design and Development ✯ Website Design and Development (MEAN Stack) ✯ Custom PHP-based Website Development (Laravel / Yii2 / CodeIgnitor) ✯ Graphics Designing (Banner, Logos, Icons for website & Mobile Applications) Here's why you should choose SYNET for your next project: -- Over 4100+ projects delivered and an individual Top Freelancer from Pakistan award holder distinction, showcasing our expertise and experience in delivering exceptional results. -- Specialization in WordPress theme and plugin development, custom-tailored UI/UX design and development, Figma/XD to WordPress website development, and graphics designing for websites and mobile applications. -- Expertise in website design and development using MEAN stack and custom PHP-based website development with custom designs. -- Promise to deliver quality work by designing the UI/UX for a website and providing website speed optimization and on-page SEO (Search Engine Optimization) to ensure our clients' users have an excellent on-site experience. -- Effective and constant communication throughout the project, with on-time updates and delivery of projects to ensure the satisfaction of our clients. -- Unlimited revisions during the design phase to ensure our clients' satisfaction with the final product. Comprehensive Marketing Solutions - Amplifying Your Reach ✯ Customer Persona Crafting: Define target audience. ✯ Engaging Content Creation: Compelling brand storytelling. ✯ Social Media Sorcery: Engage, amplify, connect. ✯ Strategic SEO Mastery: Elevate online visibility. ✯ Lead Generation Strategies: Convert potential leads. ✯ Data-Driven Marketing Blueprints: Strategic plans for impact. ✯ Strategic Advertising Campaigns: Targeted impact, wider reach. ✯ Marketing Analytics & Insights: Informed decisions for growth. At SYNET, we are dedicated to delivering exceptional services to our clients, and we pride ourselves on our professionalism, expertise, and commitment to quality. Choose us for your next project and experience the difference that comes with working with a team that truly cares about your success. With our commitment to professionalism, dedication, and excellence, we are confident that we can exceed your expectations and deliver exceptional results. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Synet
 • Πρόσλαβε τον/την   sumrakhalidkhan
Πρόσλαβε τον/την   sumrakhalidkhan

  sumrakhalidkhan sumrakhalidkhan

  United States $20 USD / ώρα
  Full-Stack |PHP, JavaScript, Laravel, Vue.js| LAMP
  United States
  Welcome to my profile! I'm Sumra. With more than 7 years of extensive experience, I am a seasoned Full-Stack Developer proficient in a wide range of front-end and back-end technologies. As a Senior Full-Stack Developer with extensive experience in PHP, Laravel, Code Igniter, Core PHP, LAMP, JavaScript, Vue.js,...
  Welcome to my profile! I'm Sumra. With more than 7 years of extensive experience, I am a seasoned Full-Stack Developer proficient in a wide range of front-end and back-end technologies. As a Senior Full-Stack Developer with extensive experience in PHP, Laravel, Code Igniter, Core PHP, LAMP, JavaScript, Vue.js, MERN, MEAN, PERN, AWS, Linux, MySQL, NoSQL, PostgreSQL. I've honed my abilities to produce top-notch, scalable, user-centric websites and web applications that are not only aesthetically pleasing but also easy to maintain. Here's what I can do for you: ✅ Front-end technologies: JavaScript, Vue.js, Angular.js, React.js, Next.js, jQuery, AJAX, HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, Tailwind CSS, Material UI ✅ Back-end technologies: PHP, Laravel, Code Igniter, Core PHP and Node.js ✅ Databases: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, NoSQL ✅ Version Control: Git, Github, GitLab, BitBucket ✅ APIs: RESTful APIs, API Query, Composite API, API development, Third-Party API Integration ✅ DevOps AWS: Docker, CI/CD pipelines, EC2, RDS, S3 Bucket, Elastic beanstalk, ECR, ECS, EKS, AWS Code Build, AWS Code Deploy, AWS Code Pipeline, Autoscaling, Load balancing, VPC, VPS ✅ Methodologies: Agile, Scrum What sets me apart: ✅ Expertise: Deep understanding of full-stack technologies, especially in PHP, Laravel, Code Igniter, Core PHP, JavaScript, Node.js, Angular.js, React.js and Vue.js. ✅ Quality: Focus to delivering efficient and maintainable code. ✅ Reliability: Excellent communication skills and dependable delivery timelines. ✅ Client-Centric: I believe in creating tailored solutions that meet client needs, ensuring a seamless and unique end result. I'm always on the lookout for challenging projects and opportunities to collaborate with like-minded professionals. Let's connect and create something amazing together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sumrakhalidkhan
 • Πρόσλαβε τον/την   raphaelokekeze
Πρόσλαβε τον/την   raphaelokekeze

  raphaelokekeze raphaelokekeze

  Nigeria $30 USD / ώρα
  Senior Web Designer/Developer
  Nigeria
  Highly skilled and accomplished senior web designer/developer with over 13 years of experience in the industry. Possessing a comprehensive skill set and a deep understanding of web development technologies, I have successfully delivered numerous innovative and visually appealing websites. Proficient in HTML, CSS,...
  Highly skilled and accomplished senior web designer/developer with over 13 years of experience in the industry. Possessing a comprehensive skill set and a deep understanding of web development technologies, I have successfully delivered numerous innovative and visually appealing websites. Proficient in HTML, CSS, JavaScript, PHP, jQuery, Bootstrap, WordPress, Unbounce, MailChimp, Photoshop, Shopify, and Webflow, I have consistently exceeded client expectations while meeting project deadlines. My expertise lies in crafting elegant and user-friendly interfaces that enhance the user experience and drive conversions. With a keen eye for design aesthetics and a strong command of front-end development, I have created responsive websites that seamlessly adapt to various devices and screen sizes. By leveraging my advanced knowledge of HTML, CSS, and JavaScript frameworks like Bootstrap and jQuery, I have developed dynamic and interactive web applications that elevate the overall user engagement. Furthermore, my extensive experience with content management systems such as WordPress has enabled me to build robust, customizable, and scalable websites that cater to specific client requirements. I am also proficient in utilizing third-party integrations like Unbounce, MailChimp, and Shopify to enhance website functionality and optimize digital marketing campaigns. To augment my development skills, I possess a solid understanding of graphic design principles and have mastered tools like Photoshop. This enables me to create visually stunning layouts and graphics that align with the clients' brand identity and effectively communicate their message. In addition to technical expertise, I am a highly collaborative professional with excellent communication skills, allowing me to effectively collaborate with cross-functional teams and clients to ensure project success. I am adept at translating complex technical concepts into layman's terms, facilitating seamless communication and fostering a productive work environment. Overall, as a senior web designer/developer, I bring a wealth of experience, a diverse skill set, and a passion for creating exceptional web experiences. I am dedicated to delivering outstanding results and exceeding client expectations through innovative design, robust development, and meticulous attention to detail. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την raphaelokekeze
 • Πρόσλαβε τον/την   AddWebSolution7
Πρόσλαβε τον/την   AddWebSolution7

  AddWebSolution7 AddWebSolution7

  India $18 USD / ώρα
  Offshore Development: Web | Mobile | Cloud
  India
  Hello/Bonjour/Vitayu, Welcome to our profile! We are a seasoned team with over 12+ years of experience in website designing, development, and maintenance, specializing in multiple domains. Our dedication to excellence has earned us a remarkable reputation in the industry. **Why Choose Us:** - We prioritize effective...
  Hello/Bonjour/Vitayu, Welcome to our profile! We are a seasoned team with over 12+ years of experience in website designing, development, and maintenance, specializing in multiple domains. Our dedication to excellence has earned us a remarkable reputation in the industry. **Why Choose Us:** - We prioritize effective communication, and to achieve this, we provide a dedicated resource as a 'single point of contact' for all your project needs. **Our Technical Expertise:** Our skills encompass a wide array of technologies, including: - PHP - WordPress - DevOps - React, ReactJS - NodeJS - VueJS - Laravel - Drupal - SEO - SilverStripe - .Net - OctoberCMS - Python - SaaS - Flutter - Mobile Development: iOS and Android **Industry Recognition:** We are proud members of NASSCOM, an Acquia partner, and a certified ISO Company, which attests to our commitment to quality and reliability. **Our Contributions to StackOverflow:** You can check out our active participation in the developer community on StackOverflow here: [Link to StackOverflow Profile] **Client Satisfaction:** We believe in creating happy clients. Take a look at some of our success stories and satisfied customers here: https://goo.gl/wjaoN8 **Flexible Payment Terms:** We understand that each project is unique, and as such, we are open to flexible payment terms to accommodate your specific requirements. Thank you for visiting our profile. We look forward to the opportunity to collaborate with you and deliver exceptional solutions for your projects/requirement. Best regards, Ashish - AddWeb Solution λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AddWebSolution7
 • Πρόσλαβε τον/την   ecommercejui
Πρόσλαβε τον/την   ecommercejui

  ecommercejui ecommercejui

  Bangladesh $25 USD / ώρα
  WEB DEVELOPMENT // SYSTEM ADMIN // WEB SECURITY
  Bangladesh
  Hello and welcome, this is Luthfun and I look forward to assisting you. I have 10+ years of experience. Can we discuss your project and get started straight away? :) I mainly focus on: -- Website Development of eCommerce, CRM, WordPress, Open-cart, and Shopify. --Web Hosting Administration. -- WEB SECURITY I...
  Hello and welcome, this is Luthfun and I look forward to assisting you. I have 10+ years of experience. Can we discuss your project and get started straight away? :) I mainly focus on: -- Website Development of eCommerce, CRM, WordPress, Open-cart, and Shopify. --Web Hosting Administration. -- WEB SECURITY I have a huge experience in Webhosting administration, so I can set up, tune, and debug apache, Nginx, PHP-fpm, and other server software. Working with WHM, CentosWP, Plesk, isp manager, or without any panel. Also, I can provide MySQL server tuning, SSL installation, and many other Linux-based server services. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ecommercejui
 • Πρόσλαβε τον/την   vimalbariyayouth
Πρόσλαβε τον/την   vimalbariyayouth

  vimalbariyayouth vimalbariyayouth

  India $10 USD / ώρα
  ✅ HTML CSS ✅ BOOTSTRAP ✅ WORDPRESS ✅ WIX
  India
  I have 6-year experience as a Web Designer and WordPress Designer. 100+ completed projects. My Top Skills: - HTML, CSS, Bootstrap 3 4 5 - Admin Dashboard - Email Template (within 2 to 3 hours) - Web Design - HTML5, CSS3 (Canvas, SVG) - PSD, FIGMA, ZEPLIN, XD, image, pdf to HTML, CSS Conversion - PSD, FIGMA, ZEPLIN,...
  I have 6-year experience as a Web Designer and WordPress Designer. 100+ completed projects. My Top Skills: - HTML, CSS, Bootstrap 3 4 5 - Admin Dashboard - Email Template (within 2 to 3 hours) - Web Design - HTML5, CSS3 (Canvas, SVG) - PSD, FIGMA, ZEPLIN, XD, image, pdf to HTML, CSS Conversion - PSD, FIGMA, ZEPLIN, XD, image, pdf to Bootstrap Conversion - Animation, Slider - Fix Tailwind CSS - Photoshop ( intermediate) - Adobe XD (Mobile App any changes) (intermediate) - Fix Errors, Issues, Add new Features - Coming soon pages WordPress Builder - Elementor Builder - Divi Builder - WPBakery Builder - Visual Composer Website Builder - Revolution slider - WordPress block editor - PSD to WordPress Design - PNG, JPG to WordPress Design - Wp Form, Contact Form - Data Entry, Add products, Add Blog If you have any queries ask me any time... Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vimalbariyayouth
 • Πρόσλαβε τον/την   webozza
Πρόσλαβε τον/την   webozza

  webozza webozza

  Malaysia $30 USD / ώρα
  React | Shopify | WordPress
  Malaysia
  Hello, I'm Mohammad, a seasoned full-stack developer with a comprehensive skill set and a passion for crafting top-tier web applications. With proficiency in a wide array of technologies, I bring a wealth of expertise to your development projects. I have a strong foundation in JavaScript and can work seamlessly with...
  Hello, I'm Mohammad, a seasoned full-stack developer with a comprehensive skill set and a passion for crafting top-tier web applications. With proficiency in a wide array of technologies, I bring a wealth of expertise to your development projects. I have a strong foundation in JavaScript and can work seamlessly with various JavaScript frameworks, including MERN (MongoDB, Express.js, React, and Node.js), allowing me to build robust and scalable applications. Additionally, I have the versatility to develop mobile applications using React Native, harnessing the power of JavaScript to create cross-platform mobile solutions. In my 100+ projects, I've leveraged my experience in technologies like Amazon Web Services, Google Cloud, and REST APIs to deliver exceptional results. I've also worked with popular platforms and CMSs such as Shopify, Laravel, and WordPress. My proficiency extends beyond the basics to include more advanced technologies, like Three.js for 3D web experiences and integrations with Sketchfab Viewer API, showcasing my ability to handle intricate projects with finesse. If you're looking for a professional full-stack developer who can adapt to a variety of technologies, from database management to user interface design, I'm well-equipped to bring your web development projects to life. Let's collaborate to elevate your web development endeavors! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την webozza
 • Πρόσλαβε τον/την   AMsolutions1
Πρόσλαβε τον/την   AMsolutions1

  AMsolutions1 AMsolutions1

  India $20 USD / ώρα
  Delivering Faith
  India
  I am experienced developer with over 8 years of combined experience in solving technical challenges for clients all around the world. My expertise includes Core PHP, Laravel, Cake PHP, Wordpress, joomla, magento, opencart, prestashop, drupal, mobile application development for both iOS and android, ionic, angular,...
  I am experienced developer with over 8 years of combined experience in solving technical challenges for clients all around the world. My expertise includes Core PHP, Laravel, Cake PHP, Wordpress, joomla, magento, opencart, prestashop, drupal, mobile application development for both iOS and android, ionic, angular, css, html, js and more. I have delivered end to end eCommerce websites with full custom requirements. If you have an idea we have the team to bring it to life. My clients know us for delivering robust projects on time. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AMsolutions1
 • Πρόσλαβε τον/την   Ekushey
Πρόσλαβε τον/την   Ekushey

  Ekushey Ekushey

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  ⭐ Linux ⭐ Cloud ⭐ WordPress ⭐ Migration ⭐ Security
  Bangladesh
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud,...
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud, DigitalOcean, Azure, and more) ✅ Website, server, and email migration ✅ Cybersecurity consulting ✅ Malware removal and security hardening ✅ Various CMS and E-commerce solutions and troubleshooting (WordPress, Joomla, Shopify, osCommerce, Zen Cart, Magento, MediaWiki, phpBB, and more) I work solo, and known among peers for my fast turnaround time and ability to fix difficult problems. Where others have failed, I will succeed. ✌️ My credentials include multiple certifications from Google, Microsoft, CompTIA, Cisco, AWS, cPanel, Plesk, MongoDB, (ISC)², Fortinet, and more. It took hundreds of hours of training and practice to pass the vendor exams, making me one of the most capable freelancer for your job. As of 2014, I am part of the Preferred Freelancer Program, the elite top 1% on this platform. As of 2022, I am a Freelancer Ambassador, tasked with special duties including moderating the community groups. My timezone is GMT +6, though I work round-the-clock to cater the needs of my clients in over 70 countries worldwide. Click on the "Contact" button now to get started. If I have bid on your project, just click that "Award" or "Chat" button. I look forward to working with you! Notes for my first-time clients: ☑️ I have undergone a thorough and rigid identity verification process to receive the blue verified badge. This makes me more trustworthy when dealing with confidential data. ⛔ I do not work through remote access software such as TeamViewer. ⛔ I do not "Accept" projects until verifiable login credentials are provided. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ekushey
 • Πρόσλαβε τον/την   owebest
Πρόσλαβε τον/την   owebest

  owebest owebest

  India $18 USD / ώρα
  Ranked in TOP 2% on FREELANCER BASED ON REVIEWS
  India
  Owebest is a multi-faceted and fast-growing IT company based in India. We help our customers identify their most significant business opportunities and capitalize on them through our excellent services. We provide services in fields of: 1. Web Designing & Development 2. HTML5, CSS3, XML, Bootstrap 3. Core...
  Owebest is a multi-faceted and fast-growing IT company based in India. We help our customers identify their most significant business opportunities and capitalize on them through our excellent services. We provide services in fields of: 1. Web Designing & Development 2. HTML5, CSS3, XML, Bootstrap 3. Core PHP Development 4. Code Igniter, Cake PHP, Laravel Development 5. Wordpress, Python, Magento Development 6. Node JS, Angular JS, Express JS, 7. Dot NET MVC 8. AWS, Azure and Google Cloud Solutions Provider 9. Hybrid and Native Mobile App Development 10. Android & IOS App Development 11 IOT 12. Machine Learning 13. Blockchain Development 14. React and React Native 15. Mongo DB, Cassandra, BigData 16. Crypto Currencies Exchange 17. Penetration & VulnerabilityTesting There are many more technologies in which we work. With OweBest, be assured of quality and genuine work. Take a look at our Portfolio - it speaks for itself. Best Regards, Team OweBest λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την owebest

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""