Personal Development Trainers Για Πρόσληψη

 • Προσωπική Ανάπτυξη
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 26 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   ABeStudio
Πρόσλαβε τον/την   ABeStudio

  ABeStudio ABeStudio

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Autocad Designer | Preferred Freelancer
  Pakistan
  Step into the world of exceptional CAD design, where creativity meets precision. As a professional CAD designer, I transform ideas into masterpieces, crafting designs that stand the test of time. ➥ My Services: • Hand Sketches or PDF to CAD Conversions • Floor Plans for Real Estate listing / Marketing • Create Floor...
  Step into the world of exceptional CAD design, where creativity meets precision. As a professional CAD designer, I transform ideas into masterpieces, crafting designs that stand the test of time. ➥ My Services: • Hand Sketches or PDF to CAD Conversions • Floor Plans for Real Estate listing / Marketing • Create Floor Plans with Matterport Spaces • New builds for Planning Application • Lease, Proposed, Existing & Permit Drawing • Food Truck, Trailer, Kiosk Drawing for Permit • Evacuation / Fire Escape Plan / Fire Action Plan • Sprinkler & Hydrant Systems, Fire Alarm Plan • Security Drawings: CCTV, DATA, & Card Readers • Electrical Diagrams / SLD (Single Line Drawing) • Vectorize 2d Sketches to DXF for CNC Join me on this global journey of innovation, where client satisfaction is my guiding star. With a 5-star rating, I've proven that excellence is not just a goal but a habit. Welcome to my profile, where drafting dreams become breathtaking reality! I'm just a short message away, and you can contact me through the “Request Quote” button. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ABeStudio
 • Πρόσλαβε τον/την   exelentshakil
Πρόσλαβε τον/την   exelentshakil

  exelentshakil exelentshakil

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  Sr Fullstack Dev. WP Pro. 16+yrs exp. top %1
  Bangladesh
  With over 16 years of Web Design & Development experience, I am your go-to expert for all your digital design needs. I have successfully worked on projects with strict NDA requirements, showcasing my professionalism and trustworthiness. My specialization lies in creating captivating web applications that adhere to...
  With over 16 years of Web Design & Development experience, I am your go-to expert for all your digital design needs. I have successfully worked on projects with strict NDA requirements, showcasing my professionalism and trustworthiness. My specialization lies in creating captivating web applications that adhere to the latest design trends. I have had the privilege of collaborating with world-class brands, demonstrating my ability to deliver exceptional work. Here's what sets me apart: *** No upfront payment necessary. Your satisfaction is my priority. *** After the project is completed, I provide three months of free support. *** I offer competitive prices without compromising on quality. *** I'm available six days a week, providing support and guidance whenever you need it. Whether you're in the business of selling sushi or offering spa services, rest assured that I'll be there to cater to your every digital need. By entrusting me with your design requirements, you can focus on what truly matters to you, knowing that you have the best of the best by your side. Industry Verticals ✔ Retail & eCommerce ✔ Medical ✔ Automotive ✔ Health & Coaching ✔ Food & Beverage λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την exelentshakil
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding,...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   raphaelokekeze
Πρόσλαβε τον/την   raphaelokekeze

  raphaelokekeze raphaelokekeze

  Nigeria $30 USD / ώρα
  Senior Web Designer/Developer
  Nigeria
  Highly skilled and accomplished senior web designer/developer with over 13 years of experience in the industry. Possessing a comprehensive skill set and a deep understanding of web development technologies, I have successfully delivered numerous innovative and visually appealing websites. Proficient in HTML, CSS,...
  Highly skilled and accomplished senior web designer/developer with over 13 years of experience in the industry. Possessing a comprehensive skill set and a deep understanding of web development technologies, I have successfully delivered numerous innovative and visually appealing websites. Proficient in HTML, CSS, JavaScript, PHP, jQuery, Bootstrap, WordPress, Unbounce, MailChimp, Photoshop, Shopify, and Webflow, I have consistently exceeded client expectations while meeting project deadlines. My expertise lies in crafting elegant and user-friendly interfaces that enhance the user experience and drive conversions. With a keen eye for design aesthetics and a strong command of front-end development, I have created responsive websites that seamlessly adapt to various devices and screen sizes. By leveraging my advanced knowledge of HTML, CSS, and JavaScript frameworks like Bootstrap and jQuery, I have developed dynamic and interactive web applications that elevate the overall user engagement. Furthermore, my extensive experience with content management systems such as WordPress has enabled me to build robust, customizable, and scalable websites that cater to specific client requirements. I am also proficient in utilizing third-party integrations like Unbounce, MailChimp, and Shopify to enhance website functionality and optimize digital marketing campaigns. To augment my development skills, I possess a solid understanding of graphic design principles and have mastered tools like Photoshop. This enables me to create visually stunning layouts and graphics that align with the clients' brand identity and effectively communicate their message. In addition to technical expertise, I am a highly collaborative professional with excellent communication skills, allowing me to effectively collaborate with cross-functional teams and clients to ensure project success. I am adept at translating complex technical concepts into layman's terms, facilitating seamless communication and fostering a productive work environment. Overall, as a senior web designer/developer, I bring a wealth of experience, a diverse skill set, and a passion for creating exceptional web experiences. I am dedicated to delivering outstanding results and exceeding client expectations through innovative design, robust development, and meticulous attention to detail. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την raphaelokekeze
 • Πρόσλαβε τον/την   khushiArt
Πρόσλαβε τον/την   khushiArt

  khushiArt khushiArt

  India $12 USD / ώρα
  Graphics Artist
  India
  I'm Khushbu and I am very creative, motivated, and full of energy professional of Graphics Art work. Graphic Art designing and 3D Animation is my core skills. I can help to design your dream vision in graphics and digital format. We do following activities flawlessly 1. Logo & Gif Designing 2. 2D & 3D Modeling &...
  I'm Khushbu and I am very creative, motivated, and full of energy professional of Graphics Art work. Graphic Art designing and 3D Animation is my core skills. I can help to design your dream vision in graphics and digital format. We do following activities flawlessly 1. Logo & Gif Designing 2. 2D & 3D Modeling & character Designing 3. 2D & 3D Animation 4. Facebook / Instagram Branding Poster 5. Video Editing 6. UI / UX Mobile & Website Designing 7. T-shirt Print Designing 8. Label & Packaging Designing etc. My Aim is that Client satisfaction is Very necessary. Thanks Khushbu λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την khushiArt
 • Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat
Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat

  aqsaishrat aqsaishrat

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Brand Identity | Copywriting | SMM Expert
  Pakistan
  With the world changing Post Pandemic, it has given myriad industries and skilled people a chance to use their expertise at full strength. Consider me as one of those people who had the opportunity to provide my service, knowledge, and skills around the globe through remote work culture. I am an all-rounder who can...
  With the world changing Post Pandemic, it has given myriad industries and skilled people a chance to use their expertise at full strength. Consider me as one of those people who had the opportunity to provide my service, knowledge, and skills around the globe through remote work culture. I am an all-rounder who can increase your Brand Presence and Endorse your Organization delivered through digital channels. Channels Like, Facebook Instagram Twitter Linked in Reddit YouTube Tik-tok Snapchat Discord Pinterest Wish to stay ahead of the game & be No 1 in the Market? Leave the mind mapping to me. I will use my secret weapon of creativity leading to high brand recognition to the point where your brand will be remembered for decades. On one hand, competition increases, and, in another hand, technology updates and so do the strategies of a Pro Marketer to fit in the correct place to make the plan work. Strategies like, Influencer Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Brand Recognition - (Covering UK, US, Europe & Asia) content Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Search Engine Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Revenue Achievements of a Year of Different Industries, Crypto/NFT Industry - Increased 35% Revenue in a Year of Service Fashion and Beauty Industry - Increased 20% Revenue in a Year of Service E-commerce Industry - Increased 40% Revenue in a Year of Service eBooks - Increased 25% Revenue in a Year of Service Strategies Behind the Achievements, Backend SEO Optimization: Increased their ranking & Impressions through optimized content, keywords, and relevant skills about the search engine's algorithm. I manage the all over content, layout, speed, theme of the website. Brand Awareness: Through a sound marketing strategy, I made sure to use promotional tactics to drive customer engagement via influencer marketing to reach out to the maximum target audience, to increase the revenue of the clients. Creative & Engaging Content: Crafting out poetic ways to deliver a person’s thoughts is one of my most polished skills. I can take you into a world of your own imagination or if you are a Technophile, I will make you fly into the universe of Business and Technology. When it comes to parting with their money, how a customer feels about your brand in question is ultimately the deciding factor. With your days in the Sun and communicating the traits and values of your product, we shall achieve the trust and positive dependability of the customer. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqsaishrat
 • Πρόσλαβε τον/την   IanUnleashed
Πρόσλαβε τον/την   IanUnleashed

  IanUnleashed IanUnleashed

  New Zealand $95 USD / ώρα
  Looking forward to creating success with you.
  New Zealand
  Hi! I'm Ian - welcome to my freelance website! I am an energetic, creative, and strategic thinker passionate about partnering with businesses to help them achieve their aspirations. With years of experience and a diverse skill set, I offer a range of services to help businesses grow, innovate, and succeed in today's...
  Hi! I'm Ian - welcome to my freelance website! I am an energetic, creative, and strategic thinker passionate about partnering with businesses to help them achieve their aspirations. With years of experience and a diverse skill set, I offer a range of services to help businesses grow, innovate, and succeed in today's ever-changing landscape. As a freelancer, I understand the importance of working collaboratively with clients to understand their unique challenges and goals. Whether it's developing a marketing strategy, creating engaging content, or implementing a new technology solution, I am committed to delivering high-quality work that meets the needs of my clients. Genuinely there's no task too big or small that I won't be interested in collaborating with you - we can figure out the deliverables and expectations together to ensure you get value from your investment in me. So if you're looking for a dedicated and skilled business creative to help you take your business to the next level, look no further. Let's work together to achieve your aspirations and make your business thrive! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την IanUnleashed
 • Πρόσλαβε τον/την   einnovention
Πρόσλαβε τον/την   einnovention

  einnovention einnovention

  Pakistan $35 USD / ώρα
  With A Decade of Experience in Development
  Pakistan
  Einnovention is a team of 25 developers and designers with an excellent track record and high customer satisfaction rate. WE are innovative, progressive and flexible, our customer like us because we offer. Free consultations before hiring Unlimited repetitions Free service for over 2 weeks Over 248 successfully...
  Einnovention is a team of 25 developers and designers with an excellent track record and high customer satisfaction rate. WE are innovative, progressive and flexible, our customer like us because we offer. Free consultations before hiring Unlimited repetitions Free service for over 2 weeks Over 248 successfully completed Freelancer.com projects. With a 4.9/5 rating Services we offer: ? CMS,ERP, Software & Websites, we deal with all latest Frameworks & Languages ? App Development - IOS and Android both Native and Hybrid, our excellence is Flutter. ? Video Editing & Animation ? Web Design and Development PHP including Laravel, CodeIgnitor, CakePHP, Jquery, HTML, HTML3, HTML5, CSS, Ajax, Bootstrap, WebSocket CMS using WordPress,Web API's, Web to Mobile API, Payment Method Integration API, Google API, Shopify API We provide free consultation for your customized project need assessment. Feel free to contact with our marketing manger for any inquiries. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την einnovention
 • Πρόσλαβε τον/την   topacademics
Πρόσλαβε τον/την   topacademics

  topacademics topacademics

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Business Plan|Feasibility|Articles|Contents
  Pakistan
  I have completed various kinds of Business Plans, Ghost & Content Writing, Research & Article Writing and Market Research projects. My core competencies focus on business planning and resolving business research problems in a unique way according to the specialized needs of the client. I can provide error-free website...
  I have completed various kinds of Business Plans, Ghost & Content Writing, Research & Article Writing and Market Research projects. My core competencies focus on business planning and resolving business research problems in a unique way according to the specialized needs of the client. I can provide error-free website content and SEO articles. Book writing and ghostwriting are also one of the specialties. I provide service in the following skills: o Business Plan & Investor/Sales Pitch Deck Presentations o Business Proposal & Feasibility Study & Company Profile o Contents, Articles & Ghost Writing/Ebooks o Market Research & Marketing Plan o Research & Business Analysis (SPSS, Ratios, Financial statements) o Proof Reading, Editing & Paraphrasing o copywriting, Book writing and ghostwriting λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την topacademics
 • Πρόσλαβε τον/την   puputhazy
Πρόσλαβε τον/την   puputhazy

  puputhazy puputhazy

  Indonesia $30 USD / ώρα
  Business Plan
  Indonesia
  Bachelor Degree graduate, majoring in Business Management. Worked as a marketing and administrative staff in a raw material warehouse
  Bachelor Degree graduate, majoring in Business Management. Worked as a marketing and administrative staff in a raw material warehouse λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την puputhazy

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""