Patents Examiners Για Πρόσληψη

 • Πατέντες
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 10 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   rainbow
Πρόσλαβε τον/την   rainbow

  rainbow rainbow

  India $20 USD / ώρα
  shashikhan
  India
  Doing software development for last 20 year. The work in java , oracle ,mysql, C++ languages is undertaken. Web site designing and web page development
  Doing software development for last 20 year. The work in java , oracle ,mysql, C++ languages is undertaken. Web site designing and web page development λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rainbow
 • Πρόσλαβε τον/την   eClickApps
Πρόσλαβε τον/την   eClickApps

  eClickApps eClickApps

  India $20 USD / ώρα
  PHP/Laravel/CI/WordPress/React/Node.js/Angular/SEO
  India
  Welcome to EClick Softwares! We are a leading web development team in the freelance community, dedicated to delivering comprehensive projects. With a team of 52 educated and experienced professionals, we take pride in our ability to meet diverse client needs. Our skilled coders and developers excel in various...
  Welcome to EClick Softwares! We are a leading web development team in the freelance community, dedicated to delivering comprehensive projects. With a team of 52 educated and experienced professionals, we take pride in our ability to meet diverse client needs. Our skilled coders and developers excel in various languages and platforms, including but not limited to: Our team of coders and developers can work with a number of different languages and platforms, including (but not limited to): >> Node.js >> Next.js >> React.js >> Angular js >> vue js >> Custom PHP >> Woocommerce >> Ionic >> WIX >> Magento >> Shopify >> Laravel >> Codeigniter >> Prestashop >> Payment Gateways >> Joomla >> Drupal >> MySQL >> CSS >> HTML At EClick Softwares, we strive to offer our clients a wide range of options. In addition to web development, we provide an array of graphic services, such as creating logos, flyers, business cards, banners, and more. We also specialize in optimizing sites for search engine optimization (SEO) and search engine marketing (SEM), offering content writing services to support those objectives. Our firm understands the importance of flexibility, which is why we offer customizable pricing and payment models tailored to each project's requirements. Furthermore, we provide expert consultations to ensure that you receive the information necessary to make informed decisions about all aspects of your project. Whether you're a new client or an existing one, we are always eager to connect and discuss your needs. Don't hesitate to reach out to us here on Freelancer. Our team is ready to engage with you and help bring your vision to life! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την eClickApps
 • Πρόσλαβε τον/την   Bogdins
Πρόσλαβε τον/την   Bogdins

  Bogdins Bogdins

  Romania $35 USD / ώρα
  Only for those who need a good project/work
  Romania
  Mechanical engineer with a broad range of activities spanning different activity fields. Working in Autodesk Inventor for over 10 years. Adaptive and familiarized with different systems and devices used across the industry.
  Mechanical engineer with a broad range of activities spanning different activity fields. Working in Autodesk Inventor for over 10 years. Adaptive and familiarized with different systems and devices used across the industry. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Bogdins
 • Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi
Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi

  NoelReubenMuturi NoelReubenMuturi

  Kenya $15 USD / ώρα
  ACHIEVEMENT, that's an UNDERSTATEMENT.
  Kenya
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting,...
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting, scriptwriting… just to list some that come to mind randomly. Academically, I hold a BA in ECONOMICS, BSc. in ACCOUNTING and MA in ECONOMICS [ECONOMETRICS], which predisposes me more towards business, management, accounting, and statistics. Over the years, I have carried out numerous statistical analyses for individual and corporate clients, market researches, financial accounting, and management accounting tasks, including management and financial reports. Are you looking for a freelancer to hire? LOOK NO FURTHER: I am an experienced, dedicated, and reliable freelancer with keen attention to detail. Customer satisfaction has and will always be my ultimate goal. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NoelReubenMuturi
 • Πρόσλαβε τον/την   mzubairj0569
Πρόσλαβε τον/την   mzubairj0569

  mzubairj0569 mzubairj0569

  Pakistan $5 USD / ώρα
  Lawyer,Legal Research/Legal Assistance/Legal Draft
  Pakistan
  I am professional Lawyer, with experience in this field of 6 years. I have worked for a law firm. I am a professional service provider and have expertise across a broad range of Business Law/Legal matters. I offer practical out-come-focused advice in areas including: Legal Assistance, Drafting Motion, Appeals,...
  I am professional Lawyer, with experience in this field of 6 years. I have worked for a law firm. I am a professional service provider and have expertise across a broad range of Business Law/Legal matters. I offer practical out-come-focused advice in areas including: Legal Assistance, Drafting Motion, Appeals, Suits, Prepration of Interrogatories, Legal research, Drafting sales purchase agreements, Legal drafting Legal notices and shareholder agreements With over 5 years of experience in these areas, I am available to work quickly and efficiently to get the results to my clients which they are looking for. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mzubairj0569
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   zohaab85
Πρόσλαβε τον/την   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Wicked Wordsmith ❗Business Analyst ❗ Researcher ❗
  Pakistan
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of...
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zohaab85
 • Πρόσλαβε τον/την   Sanvinna
Πρόσλαβε τον/την   Sanvinna

  Sanvinna Sanvinna

  China $98 USD / ώρα
  Online Entrepreneur
  China
  • I am an online entrepreneur who has a passion for creating and selling online products and services. • I have extensive experience in various E-commerce ventures: - I can help you set up and run your own online store, from product sourcing, website design, payment processing, to order fulfillment and customer...
  • I am an online entrepreneur who has a passion for creating and selling online products and services. • I have extensive experience in various E-commerce ventures: - I can help you set up and run your own online store, from product sourcing, website design, payment processing, to order fulfillment and customer service. - I can help you create and monetize your own blog, from content creation, SEO, social media marketing, to email marketing and affiliate marketing. - Content creation: I can help you produce and sell your own digital content, such as e-books, courses, podcasts, videos, etc., from content planning, production, editing, to distribution and promotion. - Online consulting: I can help you offer your expertise and skills to your clients online, from finding your niche, building your brand, to delivering your services and getting paid. - Digital marketing: I can help you market your online products and services effectively, from strategy development, campaign execution, to analytics and optimization. • I have the skills and knowledge to develop, manage, and grow online businesses, such as: - Web development: I can build and maintain my own websites using various tools and platforms, such as WordPress, Shopify etc. - Data analysis: I can collect and analyze data using various tools and methods, such as Google Analytics, Excel, etc. - Project management: I can plan and execute my projects using various tools and techniques, such as Trello, Asana, etc. • I have the courage and perseverance to take risks and overcome challenges in the online space. I am not afraid of failure or competition. I learn from my mistakes and improve myself constantly. • I am always eager to learn new things and improve myself as an online entrepreneur. I keep myself updated with the latest trends and technologies in the online world. I also network with other online entrepreneurs and learn from their experiences. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Sanvinna
 • Πρόσλαβε τον/την   Auliadevi
Πρόσλαβε τον/την   Auliadevi

  Auliadevi Auliadevi

  Indonesia $5 USD / ώρα
  Legal&Attorney, HR Management, English Translator
  Indonesia
  Attorney &Legal, English Translator and teacher, Social media and Ms.office experts, Legal Research, Human Resource Management
  Attorney &Legal, English Translator and teacher, Social media and Ms.office experts, Legal Research, Human Resource Management λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Auliadevi
 • Πρόσλαβε τον/την   chitta2013
Πρόσλαβε τον/την   chitta2013

  chitta2013 chitta2013

  India $10 USD / ώρα
  Patent Agent -India
  India
  My self Dr.Chitta Venkateswararao ,Registered Patent Agent in India. Also ,I completed LLB, PG Diploma in patent law. • I Worked in Research&Development, Regulatory Affairs,Intellectual Property Rights Departments of Reputed organizations. • Handled several cases for prior art search for novelty and Search for...
  My self Dr.Chitta Venkateswararao ,Registered Patent Agent in India. Also ,I completed LLB, PG Diploma in patent law. • I Worked in Research&Development, Regulatory Affairs,Intellectual Property Rights Departments of Reputed organizations. • Handled several cases for prior art search for novelty and Search for inventive step for patents related to Pharmaceuticals. . Experience in patent searching in different domains, Patent Drafting, Patent Filing,Patent Infringement. Reply to Patent office actions, Patent landscaping and Patent Ad visor to the Academia. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την chitta2013

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""