OCR Developers Για Πρόσληψη - Σελίδα 5

 • Αναγνώριση Κειμένου
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 93 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts
Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts

  LiveExperts LiveExperts

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Research Writing: We specialize in research writing services, including literature reviews, research papers etc Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την LiveExperts
 • Πρόσλαβε τον/την   MNTABSI
Πρόσλαβε τον/την   MNTABSI

  MNTABSI MNTABSI

  Bangladesh $10 USD / ώρα
  Data Entry & Design Processing
  Bangladesh
  Hello Viewers; I believe that my working experience the following background will Solved your Projects. I have worked as a reliable executive of various projects since long like 25-30 Years. So, if you please give me a chance on your project then I will give you 100% assurance to complete on your projects. I am ready...
  Hello Viewers; I believe that my working experience the following background will Solved your Projects. I have worked as a reliable executive of various projects since long like 25-30 Years. So, if you please give me a chance on your project then I will give you 100% assurance to complete on your projects. I am ready to start work on your Projects to complete duly. My Skill as under:- >> Data Entry; >> Good Speed Type Writing; >> Copy-Past; >> Convert & Create PDF / Word Documents & Excel Sheet Documents; >> Graphics Design; >> Internet & Digital Marketing; -------------------------------------------------------------------------------- Experienced the following Software :- >> Ms Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-PowerPoint; >> Graphic Design :- Adobe Photoshop - Adobe Illustrator, Photoed; >> Adobe Soft:- Acrobat Reader & Writer, Create PDF File; >> Email:- Any Email Link Software; >> Browser :- Any Updated Browser are able to Work; I AM ABLE TO DO WORK HARDLY ONCE I RECEIVED PROJECT. ITS MY MISSION & VISION. Thanks & appreciated in every VIEWERS. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MNTABSI
 • Πρόσλαβε τον/την   Champian
Πρόσλαβε τον/την   Champian

  Champian Champian

  India $25 USD / ώρα
  Mobile App & Web Development Company
  India
  Saturncube Technologies -------------------------------- ✔ Serving from 15+ Years ✔ 1 Month (or more) FREE support for any bug in the delivered work ✔ 300+ 5 Star Reviews ✔ In Budget and Time Delivery ✔ Not a Single Bad Review ✔ Several Contests Winner on Freelancer.com Our Services -------------------------------- ✔...
  Saturncube Technologies -------------------------------- ✔ Serving from 15+ Years ✔ 1 Month (or more) FREE support for any bug in the delivered work ✔ 300+ 5 Star Reviews ✔ In Budget and Time Delivery ✔ Not a Single Bad Review ✔ Several Contests Winner on Freelancer.com Our Services -------------------------------- ✔ Web Development : React.js, Node.js, Laravel ✔ Mobile App Development : Flutter, Native Android, Native iOS ✔ Design : UI/UX Design in Adobe XD or Figma Feel free to contact us during any stage of your project. We are here to take care of your project!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Champian
 • Πρόσλαβε τον/την   DSPLtd
Πρόσλαβε τον/την   DSPLtd

  DSPLtd DSPLtd

  Singapore $100 USD / ώρα
  Full Stack Development
  Singapore
  10+ years of experience in Full Stack Development for Web and Desktop Apps as well as custom ERP and analytics solutions across various technologies. 1. Web Development ✔ HTML, Vanilla JavaScript, CSS, PHP ✔ Frontend Frameworks (React, Vue.js, Angular) ✔ Backend Frameworks (Node.js/Express.js, Django, Flask,...
  10+ years of experience in Full Stack Development for Web and Desktop Apps as well as custom ERP and analytics solutions across various technologies. 1. Web Development ✔ HTML, Vanilla JavaScript, CSS, PHP ✔ Frontend Frameworks (React, Vue.js, Angular) ✔ Backend Frameworks (Node.js/Express.js, Django, Flask, .NET) ✔Database (MySQL, MongoDB) 2. Custom Programming ✔ Python, C# 3. Machine Learning ✔ Python (PyTorch, TensorFlow) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DSPLtd
 • Πρόσλαβε τον/την   arhamsoftltd
Πρόσλαβε τον/την   arhamsoftltd

  arhamsoftltd arhamsoftltd

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Blockchain | Web | Mobile | Games | AI/ML | AR/VR
  Pakistan
  ArhamSoft is a reputable and distinguished IT company certified by the International Organization for Standardization (ISO), assuring you of our commitment to quality management, customer satisfaction, and continuous improvement in our services. Our team comprises a group of highly skilled and experienced...
  ArhamSoft is a reputable and distinguished IT company certified by the International Organization for Standardization (ISO), assuring you of our commitment to quality management, customer satisfaction, and continuous improvement in our services. Our team comprises a group of highly skilled and experienced professionals dedicated to providing the best solutions tailored to meet your unique business needs. Our expertise spans across various domains including but not limited to web development, software development, mobile application development, game development, AI/ML, and Blockchain. We leverage cutting-edge technologies, innovative strategies, and a customer-centric approach to provide efficient and effective IT solutions. Our proficiency in managing complex projects, ability to deliver within set timelines, and dedication to customer satisfaction have earned us recognition and respect in the IT industry. Please take a look at the domains and technologies we have working on: - Artificial Intelligence/Machine Learning: Chatbots, Reinforcement learning, Imitation learning, Deep Learning Algorithms, Neural Networks, Face Detection/Recognition, NumPy, Pandas, Data Science, Tensorflow - Artificial Reality/Virtual Reality: ARKit, AR Core, ARToolKit, Vuforia - Games Development: Unity, Unreal Engine 5, 3D models, 3D environment, characters, Animations - Frameworks: Ruby on Rails, Node.js, CakePHP, Laravel, ZEND, CodeIgniter, jQuery, Symfony, Yii, Phalcon, Fuel PHP, Java Springboot - Frontend: React, Vue, Jquery, AngularJS, BackboneJS, Sass, HTML5, CSS3, Typescript, Bootstrap - Languages: Asp.net, Ruby on Rails, PHP, Swift, Kotlin. Elixir - CMS: WordPress/Woocommerce, Magento 1/2, Shopify, BigCommerce, Prestashop, Squarespace - Blockchain: Solidity, Smart contracts certified, Defi development, Decentralized exchange (DEX), centralized exchange (CEX), NFT Marketplaces, Crypto Wallets, Crypto exchanges, Smart contract audit, and DAO. - Payment: Braintree, Stripe, Paypal, Blockchain payment gateway, 2checkout - Searching: Sunspot solar, Thinking sphinx, Elastic search - Database: PG, MySql, SQLite, MongoDB, NoSQL, SQL - Spec: Rspec, Capybara, Selenium, Minitest - Repo: GIT, BIT Bucket, TFS - Digital Marketing: Social media marketing, Advertising, Ads Campaigns, PPC, Google AdWords, NFT marketing - Dedicated Resource Outsourcing: Lead Generation - Content Writer - SEO, SEM, SMM, SMO ISO-9001:2015 -- ISO-27001:2013 Certified Whether you are a startup looking to establish your digital presence, or an established enterprise seeking to optimize your operations through technology, we are equipped and ready to assist. FEEL FREE TO CONTACT OR HIRE λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arhamsoftltd
 • Πρόσλαβε τον/την   uhjk
Πρόσλαβε τον/την   uhjk

  uhjk uhjk

  Turkey $45 USD / ώρα
  WordPress / PHP / 10+ years of experience
  Turkey
  I've been on internet since 1996. I always tried to do something with programming. Started with mirc scripting, then created my own websites (I had 1500+ websites when it was 2005) and earned a lot of money with domain parking and google adsense. Since I was not so good with programming, I was asking help from other...
  I've been on internet since 1996. I always tried to do something with programming. Started with mirc scripting, then created my own websites (I had 1500+ websites when it was 2005) and earned a lot of money with domain parking and google adsense. Since I was not so good with programming, I was asking help from other people. But as you probably guess, I had many many problems with programmers. Then, I decided to improve my programming skills. Finally, I realized that coding is the coolest thing in the world. I feel better when I help other people over the world. This is how I became freelancer programmer :) I love coding and ready to help you. - Web Scraping / Crawling - Data extraction - Data conversion - API Integration - Wordpress plugin λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την uhjk
 • Πρόσλαβε τον/την   Huyhaysuy
Πρόσλαβε τον/την   Huyhaysuy

  Huyhaysuy Huyhaysuy

  Vietnam $15 USD / ώρα
  Excellent IT STAR is my Dream and Practice
  Vietnam
  ** Talented Translator in English and Vietnamese** Hello! I am a dedicated Vietnamese translator with a passion for bridging linguistic gaps and fostering cross-cultural communication. As a newcomer to the freelance environment, I bring fresh perspectives, enthusiasm, and a commitment to delivering high-quality...
  ** Talented Translator in English and Vietnamese** Hello! I am a dedicated Vietnamese translator with a passion for bridging linguistic gaps and fostering cross-cultural communication. As a newcomer to the freelance environment, I bring fresh perspectives, enthusiasm, and a commitment to delivering high-quality translation services. ** Python/Matlab/C++/C#/Java/VBA/PowerShell/Processing Programming Tutor ** And I have experienced a lot of works in Python/Matlab/VBA/Excel/Access for several years. My knowledge also includes clear understanding and wisdom in programming in C/C++/C#/Java. I want to make my skills and experiences more and better on this site. ** Database and Data analyst ** Excel/Access/Python Data analysis and Data Process with real project Database development and management and presentation in many ways. Graphic design and expression are also excellent. ** Image Processing ** Image processing by using python, matlab, opencv, yolo ... It is a great fun for me to learn and teach image processing skills. ** IT Project Management with Passion ** I have profound ability to manage IT projects including Office data management, Software developing, AI application developing, Website development, Architectural and Machine development. I will learn and promote my skills and experiences everyday so that provide super-quality service for clients. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Huyhaysuy
 • Πρόσλαβε τον/την   kamran570
Πρόσλαβε τον/την   kamran570

  kamran570 kamran570

  Australia $30 USD / ώρα
  TradingView | Scraping | Software Engineer
  Australia
  Hello everyone. I am a full-stack developer who have +8 years experience in web and mobile app. Now I am looking for a challenging freelance opportunity where I can apply our knowledge and experience in developing innovative AI solutions, creating intelligent chatbots, and implementing algorithmic trading...
  Hello everyone. I am a full-stack developer who have +8 years experience in web and mobile app. Now I am looking for a challenging freelance opportunity where I can apply our knowledge and experience in developing innovative AI solutions, creating intelligent chatbots, and implementing algorithmic trading strategies Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kamran570
 • Πρόσλαβε τον/την   nguyenbn
Πρόσλαβε τον/την   nguyenbn

  nguyenbn nguyenbn

  Vietnam $30 USD / ώρα
  ✅Embedded✅C/C++/C#/Java/Python/VBA✅ML/DL✅Web
  Vietnam
  +10 years experience in Software Development. ✅ Linux/Windows Desktop Development with Python, C/C++/C#/VBA, Java. ✅ Machine Learning/Deep Learning , OpneCV, Data Processing ⭐ Face/Vehicle/Object Detection ⭐ OCR ✅ Office work Assistance ⭐Excel VBA/Macro/Formula/Charts.... Design beautiful... ...
  +10 years experience in Software Development. ✅ Linux/Windows Desktop Development with Python, C/C++/C#/VBA, Java. ✅ Machine Learning/Deep Learning , OpneCV, Data Processing ⭐ Face/Vehicle/Object Detection ⭐ OCR ✅ Office work Assistance ⭐Excel VBA/Macro/Formula/Charts.... Design beautiful... ⭐Word/PPT/Access Graphic design, Contents writing, VBA programming ✅ Computer/Network security and AntiVirus ⭐ Firewall program ⭐ IDS(Intrusion Detection System) program ⭐ Small Antivirus program ✅ Embedded Software Development ⭐ Raspberry PI ⭐ Friendly serial Software( S3C2410/2440/6410, Tiny210 etc ) ⭐ Software Development based on various processor Atmega/ PIC/ STM32Fxxx/ Arduino .... ✅ CNC control programming ⭐ CNC control program based on Embedded Linux OS I developed the CNC control program using FriendlyARM microprocessor ⭐ CNC control program based on MicroProcessor I developed the CNC control program using STM32F7xx microprocessor ✅ Web Development Knowledge ⭐ Web/app design in AdobeXD/Figma/Photoshop/Illustrator ⭐ HTML, CSS, Bootstrap, Tailwind ⭐ PHP Laravel, Python, NodeJS, ExpressJS, VueJS, ElectronJS λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nguyenbn
 • Πρόσλαβε τον/την   elishadiah326
Πρόσλαβε τον/την   elishadiah326

  elishadiah326 elishadiah326

  Indonesia $40 USD / ώρα
  ✧ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ JS || React || Blockchain || Laravel
  Indonesia
  Hello, everybody. This is Diah Elisha from Indonesia, a high-skilled Fullstack developer with skills including ReactJS, VueJS, Angular, Laravel, PHP, Python, Blockchain, JavaScript and so on. I consider myself the right choice for you because I have the right skills and potential to match your needs as a senior...
  Hello, everybody. This is Diah Elisha from Indonesia, a high-skilled Fullstack developer with skills including ReactJS, VueJS, Angular, Laravel, PHP, Python, Blockchain, JavaScript and so on. I consider myself the right choice for you because I have the right skills and potential to match your needs as a senior ReactJS developer who has full experience in building pixel-perfect & responsive UI with ReactJS. As a senior Web developer who has 8 + years of experience in web development, I've built a lot of projects for Dapp, PWA, Admin panels and Web content using ReactJS/JavaScript. My working area includes implementing pixel-perfect UI with a good sense of design and a keen eye for details of the project, implementing API integration, making functionalities, fixing bugs, TDD, SEO and etc. I have the skill to execute all visual designs from concept to finalized engineering in a reasonable amount of time. My well-known skills: - React/Next/Vue/Gatsby, RoR - React Native / Android Studio / iOS - HTML5, CSS/CSS3, Bootstrap, TailwindCSS, MUI. -Wordpress, Shopify - JavaScript, ES6, 7, Typescript, Ajax, jQuery, OAuth - PHP, Laravel, Ruby on Rails, Blockchain - Node.js, Python, Django, Express, RUST - MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, MongoDB. - Github, GitLab, Bitbucket, Trello, Jira, AWS I can start your working immediately and dedicate full time. Please don't hesitate to contact me if you want a great deal for your business and beautiful life. Thank you. Diah Elisha. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την elishadiah326

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""