OpenCL Developers Για Πρόσληψη

 • OpenCL
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 9 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Academic Writing: We specialize in academic writing services, including literature reviews, research papers, theses, dissertations, and proposals. Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123
 • Πρόσλαβε τον/την   akhileshtiwari23
Πρόσλαβε τον/την   akhileshtiwari23

  akhileshtiwari23 akhileshtiwari23

  India $20 USD / ώρα
  Top Rated Freelancer / Full Stack Developer
  India
  I am always looking for new ways to provide our clients with the most cutting-edge technology solutions. I am excited to announce that we now offer development using the following tech stacks: My Tech-Stack: ✅Front-end React.js Next.js Vue.js HTML CSS Bootstrap jQuery JavaScript ✅Back-end Node.js Nest.js GraphQL...
  I am always looking for new ways to provide our clients with the most cutting-edge technology solutions. I am excited to announce that we now offer development using the following tech stacks: My Tech-Stack: ✅Front-end React.js Next.js Vue.js HTML CSS Bootstrap jQuery JavaScript ✅Back-end Node.js Nest.js GraphQL Express.js Django PHP ✅ Databases MongoDB MySQL NoSQL Firebase PostgreSQL DynamoDB Our Expertise: Jira Trello Slack Teams GITbash GitHub Bitbucket AWS Azure GCP These new tech stacks provide you with a range of benefits, including improved performance, scalability, and cost savings. I believe that our new tech stacks will help your business to unlock greater potential, allowing you to stay ahead of the competition in an ever-evolving market. I’d love to discuss further the various ways that we can help you take advantage of these new tech stacks. Please feel free to contact us at any time if you would like to arrange an appointment to explore this further. I am from tier 3 cities, So our developer & Operation cost is low compared to Big cities. Always, I believe in long-term business relationships and provide high-quality work at a fair price. I will offer you good support for a reasonable price. I promise you won't be disappointed! You can find some of our work here for your reference in the portfolio Items I would be glad to assist with your requirements Thank you for your time and I look forward to hearing from you soon. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την akhileshtiwari23
 • Πρόσλαβε τον/την   RaspberryOculus
Πρόσλαβε τον/την   RaspberryOculus

  RaspberryOculus RaspberryOculus

  India $47 USD / ώρα
  Top Freelancer with reviews since year 1999.
  India
  I am a Senior engineer with 24 Year Work experience in CMMI level 5 companies. I have built from simple applications to as complex as Designing a ground station aircraft radio based on ACARS and ED137 Eurocae standards ie Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Wearable Devices and Bio-Medical...
  I am a Senior engineer with 24 Year Work experience in CMMI level 5 companies. I have built from simple applications to as complex as Designing a ground station aircraft radio based on ACARS and ED137 Eurocae standards ie Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Wearable Devices and Bio-Medical Instruments. IOT Devices , Mesh Networking. RF Communication , WaveGuides , Antenna Design I build state of the the art 3D printers ( & Grbl based cnc machines too ) based on Laser Galvos and UV Resin as well as FDM . I did Projects involving multiple streams of engineering from Material , Using Ultra Violet sensitive Resins , Chemistry , Mechanical Engineering & structure design , Cloud & desktop Application with micro-controller firmware programming in c and assembly. I work with all Major Families of Micro-controllers ie ARM Stm32, AVR , ESP32, PIC,NRF52 Zephyr Nordic Semiconductor NRF52 and 51 series for Bluetooth Low Energy, Mesh Networking , ANT+ Texas Instruments CC2650,CC3200,CC3100 software defined radio,hackrf, rtl-sdr, rtlsdr,portapack,Opera Cake for HackRF λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την RaspberryOculus
 • Πρόσλαβε τον/την   toku3906
Πρόσλαβε τον/την   toku3906

  toku3906 toku3906

  Japan $30 USD / ώρα
  Life will be happy with a gentle person.
  Japan
  こんにちは! 私の履歴書へようこそ。 私は 8 年以上の経験を持つ Web およびモバイル開発者です。 専門家として強力な知識と豊富な経験を持っています Web フロントエンドとバックエンドで。React Vue Redux TypeScript Front End Development, Restful API developments, android & ios development, are my professional job. So far, I have built 40+ websites and 10+ mobile apps such as Backbone Bootstrap Jquery ERP,...
  こんにちは! 私の履歴書へようこそ。 私は 8 年以上の経験を持つ Web およびモバイル開発者です。 専門家として強力な知識と豊富な経験を持っています Web フロントエンドとバックエンドで。React Vue Redux TypeScript Front End Development, Restful API developments, android & ios development, are my professional job. So far, I have built 40+ websites and 10+ mobile apps such as Backbone Bootstrap Jquery ERP, CRM, E-commerce, Marketing, Booking, Social, B2B, LMS, and CMS. My experiences - Backend and Frontend development - Payment Integration - Google Map&SocialAPIintegration Server-side Python/Django Express PHP/Laravel TensorFlow MySQL - Firebase, Cloud store, Google Cloud integration - SMS API integration like Twilio, Africanstalk. - Third-party API integration and data reporting from social account like facebook, instagram and linkedin. - Web hosting management. - Centos, Ubuntu, Debian OS management. Programing languages: - HTML, CSS, Javascript/Typescript, Python, PHP, Ruby,Java Programing library: NodeJS Redis AWS MongoDB Ruby on Rails Tools Apache nginx SVN AWS - TailwindCSS, Bootstrap, Material UI □Framework: - React, Next, Angular, Vue, Three.js, Node.js, WebGL Laravel, Codeigniter, Magento, Shopify, WordPress, React Native, Flutter Database and Storage: - MySql, MongoDB, Firebase, SQLite Doing my best for customers' satisfaction is my best Firebase npm Jira Gulp Git Rest APIs Google APIs Gitlab - Electronics Power Electronics, Digital Electronics, Analog Electronics & Electrical Engineering & Control Engineering Altium Designer & KiCAD & Eagle &EasyEDA - Embedded Systems stm32, esp32&esp8266, Raspberry Pi using embedded C Xilinx/ALTERA FPGA using VHDL/Verilog with Vivado + Vitis Matlab & Simulink λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την toku3906
 • Πρόσλαβε τον/την   Mikrokod
Πρόσλαβε τον/την   Mikrokod

  Mikrokod Mikrokod

  Poland $15 USD / ώρα
  SOFTWARE FOR LINUX, WINDOWS AND ANDROID
  Poland
  SOFTWARE FOR LINUX, WINDOWS AND ANDROID I have delivered more than 150 projects and I would be glad to help you. FREE PROJECT VALUATION Click "Hire Lukasz S." and describe your requirements. MY PORTFOLIO ON YOUTUBE /playlist?list=PL6ZCpobLtKdFF86ku-VHp0ws2SMa5Dy86 MY FIELDS OF EXPERTISE: - PHP, - C, - C++, -...
  SOFTWARE FOR LINUX, WINDOWS AND ANDROID I have delivered more than 150 projects and I would be glad to help you. FREE PROJECT VALUATION Click "Hire Lukasz S." and describe your requirements. MY PORTFOLIO ON YOUTUBE /playlist?list=PL6ZCpobLtKdFF86ku-VHp0ws2SMa5Dy86 MY FIELDS OF EXPERTISE: - PHP, - C, - C++, - C#, - Java, - Python, - JavaScript, - HTML, - CSS, - SQL, - OpenGL, - WebGL, - Arduino. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Mikrokod
 • Πρόσλαβε τον/την   weaponx69
Πρόσλαβε τον/την   weaponx69

  weaponx69 weaponx69

  United States $35 USD / ώρα
  Professional Software developer
  United States
  With over a decade of experience in the software engineering domain, I am a seasoned professional proficient in an array of technologies and methodologies. My journey began with a passion for coding and a drive to delve into the depths of computer science. Over the years, I have honed my skills and expertise in...
  With over a decade of experience in the software engineering domain, I am a seasoned professional proficient in an array of technologies and methodologies. My journey began with a passion for coding and a drive to delve into the depths of computer science. Over the years, I have honed my skills and expertise in various aspects of software development, from front-end web technologies to back-end systems architecture. My journey through the realms of programming languages has equipped me with a versatile toolkit. I am adept in JavaScript, Python, C#, C++, and shell scripting, enabling me to tackle diverse challenges with ease. Whether it's crafting elegant front-end interfaces using HTML, jQuery, and MVC frameworks or architecting robust back-end solutions with .NET, Django, and Node.js, I bring a wealth of knowledge and proficiency to the table. My experience extends beyond traditional software development paradigms. With a background in scientific research, I possess a keen understanding of complex algorithms and computational techniques. I have leveraged this expertise in domains such as computer graphics, OpenGL, and OpenCL, contributing to cutting-edge projects and pushing the boundaries of innovation. Throughout my career, I have been a staunch advocate of agile methodologies, championing collaborative development and iterative refinement. I thrive in dynamic environments where adaptability and flexibility are paramount. My involvement in open-source initiatives reflects my commitment to community-driven innovation and knowledge sharing. Beyond coding, I have a solid foundation in software testing, ensuring the reliability and quality of deliverables. My proficiency in version control systems like Git and Subversion facilitates seamless collaboration and version management. Additionally, my expertise in software installation and computer support underscores my holistic approach to the software development lifecycle. I am passionate about the intersection of technology and creativity, and I continually seek opportunities to push the boundaries of what's possible. Whether it's crafting intuitive user experiences, optimizing performance, or solving complex computational challenges, I approach each project with enthusiasm and a commitment to excellence. In summary, as a seasoned software engineer with a diverse skill set spanning development, testing, and support, I am poised to tackle the next frontier of technological innovation. My journey is characterized by a relentless pursuit of knowledge and a steadfast dedication to pushing the boundaries of what's possible in the world of software engineering. # Areas of Expertise C++ C# 3D real-time graphics development with OpenSceneGraph and GLSL MVC and MVC model optimization Django ASP.NET λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την weaponx69
 • Πρόσλαβε τον/την   Sokol3303
Πρόσλαβε τον/την   Sokol3303

  Sokol3303 Sokol3303

  Ukraine $20 USD / ώρα
  Senior IoT Engineer | Electronics/Web/Mobile/AI
  Ukraine
  With more than 7 years of professional experience as a senior IoT engineer, I have successfully completed numerous projects. I can help you through the whole process, from the initial idea to the finished product. My Key Expertise: --Data Science & AI & ML & DL & Statistics ML modeling & MLOps using AWS...
  With more than 7 years of professional experience as a senior IoT engineer, I have successfully completed numerous projects. I can help you through the whole process, from the initial idea to the finished product. My Key Expertise: --Data Science & AI & ML & DL & Statistics ML modeling & MLOps using AWS SageMaker WebSite Development: --Backend: Python & Django &Flask, JavaScript & Node.js, C# & ASP.NET Core, PHP & Laravel & CodeIgnitor, Java & Java Spring Boot --Frontend: React.js & Vue.js Mobile App Development: Native Android App development with Java & Kotlin using Android Studio Hybrid App development using Flutter Desktop App Development : MFC, Intellij IDEA, Eclipse, Qt Creator, WPF Digital Circuit Design: -- Microcontrollers, -- FPGA, -- Interface Buses (SPI, I2C, RS-232, RS-485, ...), -- Memory Interfaces (DDR1-3, SDRAM, Serial/Parallel Flash, ...), -- High Speed I/O Interfaces (USB, Ethernet, PCI Express, LVDS, ...); Analog Circuit Design: -- Measurement Circuits, -- Power Supply Circuits, -- A/D and D/A Converters, -- Active and Passive Filters; RF SCH&PCB design - High Power Amplifier - Antenna Design & Manufacturing & Measurement - Filter with Low Loss - Low Noise Amplifier - Mixer -AGV -ROS Firmware Development - ARDUINO, STM32, PIC, AVR, MSP430, FPGA - WiFi, BLE : ESP32, ESP8266, NRF, Zigbee, MGM210P - Raspberry Pi, Orange Pi - Embedded Linux System, FreeRTOS - GSM/GPRS/GPS: SIM800/SIM900/SIM7000/SIM7600x - SPI, I2C, CAN, TCP/IP, UDP, Websocket, RS485, MQTT, Modbus, Eth/IP - INTERNET OF THINGS With Mobile & Web - All SENSORS APPLICATION - RGB Led Matrix - BLDC Motor Driver and Conartrollers Test and Measurement - Strong knowledge about EMI/EMC Standards (IEC 61000-4-2/3/4/5/6, CISPR-25, ISO 1452, ISO 16750-2, ISO 10605) - Experienced with EMI/EMC Testing, Pre-compliance - Measurement (Power supply, RF, SI/PI) by using equipments:DMM, VNA, Oscilloscope, Spectrum Analyzer Please contact me if you would like to develop a robust and reliable product. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Sokol3303
 • Πρόσλαβε τον/την   tosiccalex
Πρόσλαβε τον/την   tosiccalex

  tosiccalex tosiccalex

  Serbia $25 USD / ώρα
  Web/Mobile developer
  Serbia
  Hi, thank you for visiting my profile. I have been working in Web/Mobile development for over 7 years. I can clearly understand your requirements, follow your instructions, make suggestions, implement all techniques and deliver accurate end results. Web development Experience ✔️HTML, CSS, JavaScript, JQuery,...
  Hi, thank you for visiting my profile. I have been working in Web/Mobile development for over 7 years. I can clearly understand your requirements, follow your instructions, make suggestions, implement all techniques and deliver accurate end results. Web development Experience ✔️HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Bootstrap, PHP ✔️WordPress, Wix, Magento, Shopify ✔️Angular.js, React.js, Node.js, Express.js ✔️Laravel, Vue.js, Yii, Codeigniter, ✔️Python, Django, Flask ✔️Java Spring, Electron JS ✔️Database: SQLite, MySQL, MongoDB, MariaDB IOS/Android app development Experience ✔️Responsible UI Design, User-friendly Interface ✔️Java/Kotlin ✔️Objective C, Swift ✔️Flutter, Dart ✔️React Native, Ionic ✔️Google Firebase, RESTful API λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tosiccalex
 • Πρόσλαβε τον/την   PauloLosinada
Πρόσλαβε τον/την   PauloLosinada

  PauloLosinada PauloLosinada

  Philippines $30 USD / ώρα
  Expert Web and Mobile Developer (Fullstack)
  Philippines
  To introduce myself, I am an individual who is very passionate and comes with a problem-solving mentality and a keen personality in software development with an overall experience of 8 years in various technologies, Languages, and Frameworks. ↦ Frontend: React, Vue.js, Angular, HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript,...
  To introduce myself, I am an individual who is very passionate and comes with a problem-solving mentality and a keen personality in software development with an overall experience of 8 years in various technologies, Languages, and Frameworks. ↦ Frontend: React, Vue.js, Angular, HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript, jQuery, Handlebars.js, Knockout.js ↦ Backend: Node.Js, Express.js, Python, Django, Flask, PHP, Laravel, CorePHP, CakePHP, Symfony. ↦ Database: MySQL, MongoDB, MariaDB, Sphinx Search tool ↦ Basic: Windows, Linux, macOS. ↦ Web services: WSDL, SOAP, JSON, REST. ↦ DevOps: Kubernetes, Docker, ECS, EKS. Especially I have rich experience with React-Native, Flutter, iOS and Android development I would be more than happy to extend my hand and services to accomplish your goals, as I work in an environment that inspires and challenges us to evolve better. so, anytime think about us as a teammate who is more creative, passionate, and willing to work out ways. We welcome any queries, big or small, with the promise of a quality and professional service. Regards, Paulo Losinada λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την PauloLosinada

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""