Objective C Developers Για Πρόσληψη

 • Objective C
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 259 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   shyamvijaywargiy
Πρόσλαβε τον/την   shyamvijaywargiy

  shyamvijaywargiy shyamvijaywargiy

  India $11 USD / ώρα
  Top 1%: Android | IOS | Website | Backend | Hybrid
  India
  My experience and skills will bring delight to you. I have valuable and practical experience in Mobile Native & Hybrid Developing. While working on a project, I focus on the clients' needs and requirements, and support some good idea. My goal is building good and long term relationship by offering what you...
  My experience and skills will bring delight to you. I have valuable and practical experience in Mobile Native & Hybrid Developing. While working on a project, I focus on the clients' needs and requirements, and support some good idea. My goal is building good and long term relationship by offering what you need Skills * Native Android/ iOS : JAVA, Kotlin, Swift, Objective-C * Hybrid Mobile Apps : React Native , Ionic * Google Maps Api * Payment Gateway Integration * Push Notifications * Geolocation λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shyamvijaywargiy
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Top 1% Freelancers Group with 40% REPEAT HIRE RATE
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   infowider11
Πρόσλαβε τον/την   infowider11

  infowider11 infowider11

  India $20 USD / ώρα
  Verified By Freelancer|100% Job Completed |On Time
  India
  Press the "INVITE" Button at the top of my profile and lets Chat! I'm Shweta A, Web & Hybrid Mobile App Expert with more than 6 years of experience in developing Hybrid applications using Flutter, React- Native. Building and Deploying Impressive Large-Scale Apps cross-platform solutions for iOS and Android! Website...
  Press the "INVITE" Button at the top of my profile and lets Chat! I'm Shweta A, Web & Hybrid Mobile App Expert with more than 6 years of experience in developing Hybrid applications using Flutter, React- Native. Building and Deploying Impressive Large-Scale Apps cross-platform solutions for iOS and Android! Website Design & Development more than 9 Years of Experience in the web industry, complemented by advanced skills in web and UX/UI design. Here are the key areas I specialize in: ✅ Tools: Flutter, Dart, BLoC, Provider, FlutterFlow,Ionic, React Native ✅ Cloud Services: Amazon Amplify, Firebase (for login, storage, stats, alerts, etc.) ✅ Additional Features: Google SDK (Maps, Ads, Youtube, In-app Purchases, etc.) ✅ Payment Options: Online payments through Stripe, PayU money, PayPal, Razorpay ✅ Social Connections: Link with Facebook, Twitter, Instagram, G+, Youtube ✅ App Promotion: Boost your app with Google Ads, App Flyers, UX Cam ✅ Easy Deployments: Set up automated deployment with bitrise.io and Fastlane With 9 years in the field, I bring expertise as a Web/Mobile developer, eCommerce Specialist, and UI/UX Expert. Additionally, I excel in crafting Chatbots infused with AI capabilities and building engaging AI-driven applications. ✅ Front-End HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap (latest versions), AJAX,ReactJS, VueJS, ExpressJS, and more. ✅ Back-End Node.js, Express.js (JavaScript/Node.js) , Laravel (PHP) ✅ API ★ Paypal, Stripe, Razorpay,Google Map, Google Places, IP Geolocation. ✅ Website CMS & Framework WordPress / Shopify / Drupal / Joomla / Magento / E-commerce development / WooCommerce / Opencart / Prestashop / Joomla to WordPress migration / Joomla Migration / Prestashop / Magento / Magento migration / Core PHP development / Codeigniter / Laravel / React Native, Django/ Nextjs,/VueJs/ Bootstrap Website Designs. ✅ Website Builder Divi, Elementor, WP Bakery, Oxygen, Wix etc. ✅ UI/UX PSD/XD/Sketch to HTML, Mobile Responsive Web Pages, Logo Creation, HTML Template Development, Figma, Photoshop ✅ Database: PostgreSQL, MongoDB, SQL, MySQL Why Hire Me? ✔ 3 months free Maintenance & support upon project completion! ✔ I'm available full-time to work on your tasks. ✔ I'm ready for calls to discuss your project. Thanks, Shweta A Flutter | FlutterFlow | Android & iOS Development | Dart | Figma|UI/UX Design | Wireframing | Mockups | Firebase | Firebase Authentication | Cloud Firestore | Realtime Database | API Integration | Web Development | Web Design | PHP | MySQL| Laravel | Git | GitLab | GitHub | Bitbucket | CI/CD | Trello | Linear | JIRA | Agile Methodology | Scrum | SaaS | Chat GPT API Integration | Admin Panel Design | App Store Deployment | Google Play Store Deployment | Application Maintenance | Communication Skills | Team Collaboration|PHP, Laravel, Node, Angular λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την infowider11
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry
 • Πρόσλαβε τον/την   AdeelAslam4
Πρόσλαβε τον/την   AdeelAslam4

  AdeelAslam4 AdeelAslam4

  Pakistan $35 USD / ώρα
  Partner with Us for Exceptional Development
  Pakistan
  *IN TOP 4% Freelancers of Freelancer.com* We are a Pakistan based software development firm that works with startups, SMBs & enterprises to craft disruptive digital products & strategies that solve business problems & drive measurable results. We nurture entrepreneurial spirit with corporate expertise & experience,...
  *IN TOP 4% Freelancers of Freelancer.com* We are a Pakistan based software development firm that works with startups, SMBs & enterprises to craft disruptive digital products & strategies that solve business problems & drive measurable results. We nurture entrepreneurial spirit with corporate expertise & experience, best in class tools & frameworks, Agile methods & talent to create an ecosystem that enables both startups & established companies to innovate efficiently with us. We continue to provide strategic value in the days, weeks & years after the products launch. By offering insights & candid counselling at every stage of the engagement, we consider ourselves to be a partner and not just a vendor. Our expertise include: UX/UI Designs, Native iOS & Android Apps, Custom Web Development, WordPress CMS, Shopify, ReactJS, Ruby on Rails, Responsive websites, Custom eCommerce Solution, PHP/MySQL, Laravel and other Frameworks, jQuery, AJAX. HTML 5, API Integrations. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AdeelAslam4
 • Πρόσλαβε τον/την   owebest
Πρόσλαβε τον/την   owebest

  owebest owebest

  India $18 USD / ώρα
  Ranked in TOP 2% on FREELANCER BASED ON REVIEWS
  India
  Owebest is a multi-faceted and fast-growing IT company based in India. We help our customers identify their most significant business opportunities and capitalize on them through our excellent services. We provide services in fields of: 1. Web Designing & Development 2. HTML5, CSS3, XML, Bootstrap 3. Core...
  Owebest is a multi-faceted and fast-growing IT company based in India. We help our customers identify their most significant business opportunities and capitalize on them through our excellent services. We provide services in fields of: 1. Web Designing & Development 2. HTML5, CSS3, XML, Bootstrap 3. Core PHP Development 4. Code Igniter, Cake PHP, Laravel Development 5. Wordpress, Python, Magento Development 6. Node JS, Angular JS, Express JS, 7. Dot NET MVC 8. AWS, Azure and Google Cloud Solutions Provider 9. Hybrid and Native Mobile App Development 10. Android & IOS App Development 11 IOT 12. Machine Learning 13. Blockchain Development 14. React and React Native 15. Mongo DB, Cassandra, BigData 16. Crypto Currencies Exchange 17. Penetration & VulnerabilityTesting There are many more technologies in which we work. With OweBest, be assured of quality and genuine work. Take a look at our Portfolio - it speaks for itself. Best Regards, Team OweBest λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την owebest
 • Πρόσλαβε τον/την   sharmarahulraman
Πρόσλαβε τον/την   sharmarahulraman

  sharmarahulraman sharmarahulraman

  India $25 USD / ώρα
  Kotlin | SwiftUI | Flutter | ARkit Expert
  India
  Hello, I have been a professional app developer for more than 8 years. My Technology Features ✅ Swift, Xcode, Swift UI, Objective C, ARkit ✅ Android SDK, Kotlin ✅ React Native, Flutter ✅ Node.js, Express.js, MongoDB, Laravel. ✅ API Integrations (Context API) ✅ Version Control Systems ( Git/ GitHub/...
  Hello, I have been a professional app developer for more than 8 years. My Technology Features ✅ Swift, Xcode, Swift UI, Objective C, ARkit ✅ Android SDK, Kotlin ✅ React Native, Flutter ✅ Node.js, Express.js, MongoDB, Laravel. ✅ API Integrations (Context API) ✅ Version Control Systems ( Git/ GitHub/ Bitbucket) Mostly though, having a professional manage your online presence means more time for you to focus on the business's direction! Please hire us to get your job done best in time and with quality Rahul Raman Sharma λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sharmarahulraman
 • Πρόσλαβε τον/την   sptechnocrats
Πρόσλαβε τον/την   sptechnocrats

  sptechnocrats sptechnocrats

  India $25 USD / ώρα
  Experts in MEAN | MERN | Full Stack, Android, iOS
  India
  Shanti Infotech stands as an esteemed and trusted enterprise specializing in the creation and delivery of premier web apps, mobile apps, and digital solutions. Boasting a team of 85+ adept professionals, we possess the acumen and expertise required to fulfill a wide spectrum of client requisites. Our legacy of...
  Shanti Infotech stands as an esteemed and trusted enterprise specializing in the creation and delivery of premier web apps, mobile apps, and digital solutions. Boasting a team of 85+ adept professionals, we possess the acumen and expertise required to fulfill a wide spectrum of client requisites. Our legacy of accomplishments speaks volumes, having adeptly catered to the needs of over 1500 esteemed clients spanning 113 countries globally. Our extensive international presence equips us to grasp the unique challenges and intricate dynamics of diverse markets. This vantage point enables us to offer customized solutions that drive business growth and prosperity. At Shanti Infotech, we remain resolute in leading the way in technological innovation. We harness the potential of cutting-edge tools, frameworks, and programming languages to deliver applications that are high-performing, user-centric, and scalable. Be it intricate websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions encompassing design and advanced quality assurance services, we possess the prowess and experience to actualize concepts into reality. What truly differentiates us is our unwavering commitment to delivering unparalleled customer service. Our focal point lies in clear communication, seamless collaboration, and a thorough comprehension of our clients' aims and objectives. Our team forges close ties with each client, bestowing invaluable insights, expert counsel, and ongoing support throughout the development journey and beyond. Teaming up with Shanti Infotech translates to gaining a steadfast and strategic technological ally committed to propelling your business forward. We persistently surpass expectations, provide exceptional quality, and ensure the timely realization of projects within budgetary confines. Our ultimate aspiration is to empower businesses to thrive in the digital realm through our expertise, culminating in solutions that wield tangible impact. Discover the Shanti Infotech advantage and unlock your business's full potential with our cutting-edge web apps, mobile apps, and digital solutions. ? Our Expertise: ? Design Excellence: Designing using high quality Photoshop, Sketch, Figma, Adobe XD, InVision, Balsamiq ? Cutting-Edge Technologies: Having an Expertise working on major technologies like All MEAN/MERN/ Full Stacks Development, Mobile Apps for Android, iOS in Native Technology, React Native, Flutter, PWA, all PHP Frameworks, Aws Serverless Architecture, Laravel, PHP, CodeIgniter, ? Versatile Solutions: Specialized in Any kind of Custom Products to be developed, Appointment booking for Salon Industry, health Care & Telemedicine sector, E-learning & LMS portal, E-Commerce, Marketplace, Multivendor, LiveStreaming Platform, Food Ordering, Social Media, ERP & CRM etc ? With a focus on innovation, quality, and adaptability, we provide a comprehensive suite of services to address your unique needs and elevate your digital presence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sptechnocrats
 • Πρόσλαβε τον/την   anthonioez
Πρόσλαβε τον/την   anthonioez

  anthonioez anthonioez

  Nigeria $40 USD / ώρα
  Apps, Web, Full Stack Dev. (13 years experience)
  Nigeria
  Highly experienced full stack developer with over 13+ years experience in frontend, backend, desktop and mobile app development. I have extensive experience in web and mobile app development for iOS (Swift, SwiftUI, Objective-C), Android (Java, Kotlin, Jetpack Compose), Windows 10 (C#), cross platforms (Flutter,...
  Highly experienced full stack developer with over 13+ years experience in frontend, backend, desktop and mobile app development. I have extensive experience in web and mobile app development for iOS (Swift, SwiftUI, Objective-C), Android (Java, Kotlin, Jetpack Compose), Windows 10 (C#), cross platforms (Flutter, React) as well as frontend and backend development (HTML, CSS, JS, NodeJS, PHP, MySQL). λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την anthonioez
 • Πρόσλαβε τον/την   taskmanageryd
Πρόσλαβε τον/την   taskmanageryd

  taskmanageryd taskmanageryd

  India $50 USD / ώρα
  Highly Recommended | TOP 2% | Verified by FL Staff
  India
  Hello, everyone! We are a group of committed professionals with a combined experience of 20 years in creating iOS/Android Mobile Applications. We have a talented pool of technical professionals with experience in the latest technology solutions for global business purchasers. We have designed & developed...
  Hello, everyone! We are a group of committed professionals with a combined experience of 20 years in creating iOS/Android Mobile Applications. We have a talented pool of technical professionals with experience in the latest technology solutions for global business purchasers. We have designed & developed 1000+ projects, including Mobile Applications, Websites and Software Development; all with exceptional results. Technical Skills: * Mobile Development (Android, iOS, React Native, Flutter, Hybrid) * PHP (Core PHP, Cake PHP, Codeigniter, laravel, MVC) * eCommerce (Opencart, Shopify, Magento, Wordpress, Woocommerce) * Designing (Website, Graphic, Logo Design, Mobile UX/UI Design) * Social Networking Integration - Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Youtube We are privileged to serve the best brands in India and even international markets. We'd be glad to assist you for any help you may need! Many thanks for visiting our profile! "Work to Fuel Your Dreams" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την taskmanageryd

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""