Next.Js Developers Για Πρόσληψη

 • Next.js
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 793 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu
Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu

  hirujiyu hirujiyu

  India $15 USD / ώρα
  Websites | Mobile Apps | Games | Digital Marketing
  India
  At DaydreamSoft Infotech LLP, we excel in transforming innovative ideas into reality by leveraging cutting-edge tools, frameworks, and programming languages. Our commitment to staying ahead of technological advancements ensures that we deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether you're...
  At DaydreamSoft Infotech LLP, we excel in transforming innovative ideas into reality by leveraging cutting-edge tools, frameworks, and programming languages. Our commitment to staying ahead of technological advancements ensures that we deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether you're looking for feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, our team is equipped to bring your vision to life with advanced design and QA services. TECHNOLOGY STACK ✔ FRONTEND: PSD, HTML, CSS, Bootstrap, AngularJS, VueJS, ReactJS, ExpressJS, NextJS ✔ BACKEND: PHP, NodeJS, Laravel, CakePHP, CodeIgniter, Java, Ruby on Rails, MVC ✔ CMS: WordPress ✔ DB: MySQL, MongoDB, SQL, PostgreSQL ✔ Mobility: iOS & Android, React Native, Ionic, Flutter ✔ Marketing: SEO & Digital Marketing ✔ Python: Django, Scrapy, Flask, Odoo, PyQt, Tkinter, Scripting, Automation/API testing, Data Analysis, Pandas, PineScript/Trading Script ✔ Shop: Shopify (Liquid), Magento, WooCommerce ✔ Servers: Dedicated, Shared, VPS, Private Servers, Cloud Hosting ✔ Games: Unity 2D/3D ✔ Design: UX/UI, Graphics, Illustrator, Adobe XD, Figma, Logo Design, Photo Editing, App Screen Designing, Wireframe ✔ Version Control: GitHub, GitLab, SVN ✔ AI/ML ✔ Progressive Web Apps (PWA) ✔ Tools/Software: Trello, Jira, Slack, Asana, Clickup OUR STRENGTHS ✔ Regular Communication ✔ Daily & Weekly Work Update Reports ✔ 100% Guaranteed Plagiarism-Free Work ✔ Guaranteed Data Security & Privacy ✔ Agile Development Methodology FLEXIBLE ENGAGEMENT MODELS ✔ Fixed Cost ✔ Time & Material (Hourly) ✔ Dedicated Team ✔ Hybrid Model (Fixed + Hourly) CORPORATE VALUE PROPOSITION ✔ Patience with Clients ✔ Diversified Industry Portfolio ✔ Dedication to Client's Vision & Empowerment ✔ Proactive in Suggesting Best Practice Solutions ✔ Prioritizes Personal Privacy and Data Security ✔ Customer-Centric, Collaborative, and Communicative Approach ABOUT DAYDREAMSOFT INFOTECH LLP At DaydreamSoft Infotech LLP, our unwavering commitment to outstanding customer service distinguishes us in the industry. We emphasize transparent communication, teamwork, and a thorough understanding of our clients' objectives. Our dedicated team collaborates closely with each client, offering insightful guidance, expert advice, and ongoing support throughout and beyond the development phase. This cooperative approach ensures we consistently exceed client expectations. By choosing DaydreamSoft Infotech LLP, you gain a dependable and strategic technology partner focused on propelling your business forward. We are dedicated to delivering top-notch quality while ensuring projects are completed on time and within budget. Our mission is to enable businesses to flourish in the digital realm through our extensive expertise and impactful solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hirujiyu
 • Πρόσλαβε τον/την   Microlent
Πρόσλαβε τον/την   Microlent

  Microlent Microlent

  India $35 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Microlent
 • Πρόσλαβε τον/την   badarmadni927
Πρόσλαβε τον/την   badarmadni927

  badarmadni927 badarmadni927

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Mobile App Developer|Full Stack Developer| ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  ⭐⭐⭐ About Badar ⭐⭐⭐ Welcome! I'm Badar, an accomplished Full Stack Developer specializing in creating intuitive and dynamic mobile applications. Leveraging the power of Expo and React Native, I build apps from the ground up, ensuring they are optimized for both Android and iOS platforms. With Expo's robust tools and...
  ⭐⭐⭐ About Badar ⭐⭐⭐ Welcome! I'm Badar, an accomplished Full Stack Developer specializing in creating intuitive and dynamic mobile applications. Leveraging the power of Expo and React Native, I build apps from the ground up, ensuring they are optimized for both Android and iOS platforms. With Expo's robust tools and services, you can quickly iterate, deploy, and witness real-time changes to your app via the Expo client on your smartphone. My Expertise: 1. User Interface (UI) Design: Crafting visually appealing and user-friendly interfaces. 2. State Management: Efficiently managing app state using Hooks. 3. Map-Based Applications: Developing apps with integrated mapping features. 4. Chat Applications: Building real-time chat functionalities. 5. API Integration: Seamlessly connecting your app with various APIs. 6. Third-Party Libraries: Incorporating a wide range of external libraries for enhanced functionality. 7. Push Notifications: Implementing Expo push notifications for real-time alerts. 8. Smooth Animations: Creating fluid and responsive animations. 9. Firebase Authentication: Securing your app with Firebase authentication. 10. Firebase Database: Utilizing Firebase for reliable data storage. 11. Social Media Authentication: Enabling Google and Facebook login integrations. 12. Design Tools: Expert in Photoshop, Illustrator, and Adobe XD for designing app icons and more. 13. Supabase: Leveraging Supabase for backend services. 14. Strapi Expertise: Proficient in using Strapi for building scalable APIs. Note: Please get in touch to discuss your project requirements before placing an order. Let's bring your vision to life! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την badarmadni927
 • Πρόσλαβε τον/την   Nettyfy
Πρόσλαβε τον/την   Nettyfy

  Nettyfy Nettyfy

  India $20 USD / ώρα
  AI-ML/NLP/CV/Python/Blockchain/React/Node/Flutter
  India
  About Us ✅ Senior AI & ML Engineer| Web App | Mobile app | Bubble.io ✅ LLM | Computer Vision | NLP | Python | Blockchain | Rust | Website and Mobile App | Bubble.io ✅ AI Business Consultant ✅ AI Chatbot Expert ✅ AI Computer Vision ✅ Blockchain Development Expert ✅ 09+ Years of IT Industry Experience Introduction: ...
  About Us ✅ Senior AI & ML Engineer| Web App | Mobile app | Bubble.io ✅ LLM | Computer Vision | NLP | Python | Blockchain | Rust | Website and Mobile App | Bubble.io ✅ AI Business Consultant ✅ AI Chatbot Expert ✅ AI Computer Vision ✅ Blockchain Development Expert ✅ 09+ Years of IT Industry Experience Introduction: We are Nettyfy Technologies, a team of highly skilled AI, ML & Blockchain Full Stack engineers with a profound experience of cutting-edge technologies. Our expertise encompasses Large Language Models (LLM, CV, NLP, Deep Learning, Python, and Blockchain. Certifications: ✓ Certified AI and ML Engineer (AWS) ✓ Certified Deep Learning Engineer Our Areas of Expertise : Artificial Intelligence: We specialize in Generative AI/ML, utilizing state-of-the-art models like GPT-4, ChatGPT, OpenAI, MidJourney, Stable Diffusion, and ControlNet. We excel in AI backend development, leveraging technologies such as FastAPI, Docker, and Gunicorn. Machine Learning: Our expertise spans various machine learning techniques, including object detection, recognition, classification, clustering, and forecasting. BlockChain: We are knowledgeable in blockchain technology on various platforms, including Ethereum, Polygon, BinanceChain, and Solana. I am also skilled in using Rust, DeFi, and building NFT marketplaces using tools like Solidity, Web3.js, Ether.js, React, ERC-721, and ERC-115. ☁️ AWS Cloud Services: We are well-versed in various AWS services, including SageMaker, Lambda, S3 Triggers, Glue, Kinesis, DynamoDB, Athena, Lambda, Step Functions, Amplify, QuickSight, Parquet Data, and EventBridge. Data Analysis and Visualization: For data analysis and visualization, we rely on Python libraries like Sklearn, Pandas, NumPy, and Matplotlib, ensuring data-driven decision-making. Computer Vision: We have hands-on experience utilizing MM Detection and OpenCV for tasks such as object detection, image segmentation, and more. Natural Language Processing (NLP): NLP is one of our core passions, and we possess extensive expertise in spaCy, NLTK, LangChain, OpenAI (GPT-3/4, Embeddings, ChatGPT), Local LLMs, and Transformers for various NLP applications. Deep Learning: We are well-versed in deep learning libraries such as TensorFlow, Keras, and PyTorch, enabling us to craft sophisticated deep learning models tailored to your specific needs. Data Analysis and Visualization: We use Pandas, NumPy, Matplotlib, and Seaborn to analyze data and visually present insights. Web Development: Web technologies like Node.js, React, Next Js, Django and Flask, we seamlessly integrate AI models into web applications. Mobile app development : Flutter app , Bubble.io - No Code Database Management: MongoDB, Postgre and MySQL experience Time Series Forecasting: Development of ML/DL models for financial, economic, and other time series data. Audio Data Analysis: Skilled in audio classification, sound segmentation, and speech conversion. AI & ML | LLM | CV | NLP| Blockchain λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Nettyfy
 • Πρόσλαβε τον/την   Xceptive
Πρόσλαβε τον/την   Xceptive

  Xceptive Xceptive

  India $18 USD / ώρα
  Ranked in TOP 1% on FREELANCER BASED ON REVIEWS
  India
  Xceptive Solutions LLP has a team of developers and designers who are workaholic and ready to deliver any project with quality. Our Services are : - Web Design - Web Development - App Design & Development - SEO and Digital Marketing - Graphics design - Video Animation - Web Hosting - Testing Services -...
  Xceptive Solutions LLP has a team of developers and designers who are workaholic and ready to deliver any project with quality. Our Services are : - Web Design - Web Development - App Design & Development - SEO and Digital Marketing - Graphics design - Video Animation - Web Hosting - Testing Services - AMC Technologies we work on : - Wordpress - Codeignitor - Laravel - Shopify - Magento - Opencart - Native Android development - Native IOS with objective C and Swift - Photoshop, Illustrator, After Effects Click on HIRE ME button to get details quote of your requirement. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Xceptive
 • Πρόσλαβε τον/την   insystemgrp
Πρόσλαβε τον/την   insystemgrp

  insystemgrp insystemgrp

  India $20 USD / ώρα
  Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  I have been working in web industry for about 8+ years now. I have experience in ▶ JS Framework:- - Node.Js (MongoDB) - React.Js (Redux, Saga, React Hooks, Custom Componenet) - Next.Js (SSR) - Vue.JS (Vuex, Vuetify, Router) - Nuxt.Js ▶ MVC Framework:- - Codeigniter 3 & 4 - Laravel (Live Wire, Nova) ...
  I have been working in web industry for about 8+ years now. I have experience in ▶ JS Framework:- - Node.Js (MongoDB) - React.Js (Redux, Saga, React Hooks, Custom Componenet) - Next.Js (SSR) - Vue.JS (Vuex, Vuetify, Router) - Nuxt.Js ▶ MVC Framework:- - Codeigniter 3 & 4 - Laravel (Live Wire, Nova) - Core PHP. ▶ Mobile:- - Flutter / Flutterflow (Dart, Firebase) ▶ Python Development: - Django - Django Rest Framework(DRF) - Web Socket - Fast API - WebSocket - Postgresql ▶ UI/UX (Graphics Design) :- - HTML (Bootstrap, Tailwind CSS) - Figma / Illustrator / Photoshop - Logo Design / Brochure Design ▶ CMS:- - WordPress (Elementor) ▶ Web scraping:- - Using PHP CURL ▶ Digital Marketing:- - SEO My top priority is client satisfaction, and I am dedicated to providing professional IT solutions. I work with the goal of providing best-in-class consulting services to help my clients achieve and succeed in business. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την insystemgrp
 • Πρόσλαβε τον/την   saad6047
Πρόσλαβε τον/την   saad6047

  saad6047 saad6047

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Full Stack Developer | Web | Mobile | Desktop
  Pakistan
  Hello everyone, I'm Saad, a passionate and versatile full stack developer with a knack for turning ideas. I'm Always ready to help you with your projects. I am a software engineer who is really passionate about giving 100% in every project Whether you're an entrepreneur, a startup, or a business seeking to revamp its...
  Hello everyone, I'm Saad, a passionate and versatile full stack developer with a knack for turning ideas. I'm Always ready to help you with your projects. I am a software engineer who is really passionate about giving 100% in every project Whether you're an entrepreneur, a startup, or a business seeking to revamp its online presence, I'm here to transform your digital dreams into reality. From pixel-perfect design to seamless navigation and airtight functionality, I bring your ideas to life with precision and passion Here is the list of services that we offer: 1️⃣ React JS Development 2️⃣ Next.JS Development 3️⃣ Node JS Development 4️⃣ React Native Development 5️⃣ PHP Development 6️⃣ Python Development 7️⃣ WordPress Development 8️⃣ ASP.NET 9️⃣ Web Scraping, Web Automation & Data Mining Why Me : 1️⃣ We are available for you 24/7 2️⃣ 6 Years Of Professional Experience 3️⃣ Great Reputation And Re-Hire Rate 4️⃣ On Time Delivery λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την saad6047
 • Πρόσλαβε τον/την   andrei391
Πρόσλαβε τον/την   andrei391

  andrei391 andrei391

  Moldova, Republic of $30 USD / ώρα
  Full-Stack developer
  Moldova, Republic of
  As a senior JS developer, I have 8 years experiences in React & Vue.js & Angular.js, Node.js, Next.js, Nuxt.js, Laravel Framework development. I have a strong track record in JS frameworks and knowledgeable in various web concepts and technologies. Furthermore, I possess expertise in blockchain scaling solutions...
  As a senior JS developer, I have 8 years experiences in React & Vue.js & Angular.js, Node.js, Next.js, Nuxt.js, Laravel Framework development. I have a strong track record in JS frameworks and knowledgeable in various web concepts and technologies. Furthermore, I possess expertise in blockchain scaling solutions across different layers, as well as Smart Contract and dApp development. As a fast learner and creative problem solver, I am enthusiastic about utilizing my skills and experience in the Chrome Extension and web domains. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την andrei391
 • Πρόσλαβε τον/την   debkumarlab
Πρόσλαβε τον/την   debkumarlab

  debkumarlab debkumarlab

  India $10 USD / ώρα
  Top 2% Freelancer Based on Skills on React Native
  India
  We are a web development, app development & digital marketing agency. We understand web design and development from core. Developing Deb serves the needs of businesses through unique digital experiences adding high value to the brand. By nature, we're an independent IT enabled services provider specializing in...
  We are a web development, app development & digital marketing agency. We understand web design and development from core. Developing Deb serves the needs of businesses through unique digital experiences adding high value to the brand. By nature, we're an independent IT enabled services provider specializing in web design & application development. What we do: o Web design and development o Web application development o Android & IOS Apps development o All kinds of graphics design - Logo, Package, Brochure, Book covers, Labels Why you should consider us: o 10+ years of IT industry experience o Experienced team of developers, designers and testers o Unlimited revisions until you are satisfied o 100% satisfaction guarantee λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την debkumarlab
 • Πρόσλαβε τον/την   Rekhathakur
Πρόσλαβε τον/την   Rekhathakur

  Rekhathakur Rekhathakur

  India $12 USD / ώρα
  ☑️ Full Stack | Top 5% of JS Expert | Odoo ☑️
  India
  ⭐️ Ranking in the top 4% Javascript Developer on Freelancer ⭐️10 + Years of Experience on Web and Mobile App Development ⭐️100+ Satisfied Clients I possess an extensive proficiency in JavaScript, encompassing a deep understanding and adeptness in its frameworks. My expertise includes JavaScript's core...
  ⭐️ Ranking in the top 4% Javascript Developer on Freelancer ⭐️10 + Years of Experience on Web and Mobile App Development ⭐️100+ Satisfied Clients I possess an extensive proficiency in JavaScript, encompassing a deep understanding and adeptness in its frameworks. My expertise includes JavaScript's core functionalities, as well as mastery of its modern frameworks and libraries. This includes React, Angular, Vue.js, Express, Next and Nuxt. - I have extensive knowledge of Web development, from concept through implementation and optimization. - Special concentration in CMS application, frameworks, and PHP languages. - Self-motivated worker with a strong focus on business goals and end-user experience. - In-depth understanding of Web marketing, Web 2.0, and search engine optimization (SEO). - My expertise in Hybrid apps (Flutter, Ionic & React native) Skill Set: Drupal, Joomla, Magento, PrestaShop, WordPress, Shopify, AJAX, Apache, CSS, , Git, HTML, JQuery, JavaScript, JSON, Angular, VueJS, React/Redux-Saga, React, Angular JS, NodeJS, Linux, Nginx, PostgreSQL, Pow, Sass, SQL, SQLite, Vim, XML, Android SDK, Google Maps, GPS, etc ☑️Odoo Partner : As an official partner of Odoo, I get many benefits, including: Training and Certification: I receive special training and certifications, making me an expert in using and supporting Odoo. Sales Support: Odoo helps with sales by providing marketing materials, sales guides, and help with proposals and demonstrations. Access to Resources: I have access to a lot of useful resources like technical documents and development tools to help me work with Odoo effectively. Lead Generation: Odoo gives me leads and referrals from customers who need implementation, customization, or support services. Product Discounts: I get discounts on Odoo subscriptions and other products, allowing me to offer competitive prices to my clients. Networking Opportunities: I can attend partner events, conferences, and forums to network with other Odoo partners and customers, which helps in collaboration and sharing knowledge. Client satisfaction is my top most priority and this is the hallmark of our success. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Rekhathakur

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""