MQTT Developers Για Πρόσληψη

 • MQTT
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 8 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   mozumder007
Πρόσλαβε τον/την   mozumder007

  mozumder007 mozumder007

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  R&D Electronics Engineer | PCB Designer
  Bangladesh
  I've had a fascination with electronics ever since I was a young child. I became a circuit designer because of my obsession with robotics and electronics. I've been motivated to learn and research more because of the bachelor's major I chose. I've been working for approximately 4 years as a Professional PCB Designer...
  I've had a fascination with electronics ever since I was a young child. I became a circuit designer because of my obsession with robotics and electronics. I've been motivated to learn and research more because of the bachelor's major I chose. I've been working for approximately 4 years as a Professional PCB Designer and an Expert in Embedded Systems. The following services are offered by me: ✔ Schematic Design ✔ PCB Design (1/2/4/8 Layers) ✔ PCB manufacturing support ✔ 3D CAD Design of PCB (.obj /.step) ✔ Custom schematic library and PCB footprint creation I have done many projects till now. some of those are- ✔ 5-lead ECG device prototype for healthcare 
 ✔ Oximeter SpO2 monitor 
 ✔ Sports Activity monitoring device using mmWave radar technology 
 ✔ Advanced PID controlled Line Following and obstacle avoiding robot 
 ✔ Design and Implementation of Pulse oximeter 
 ✔ 2G(Sim800c) & LTE(Sim7600g) based GPS tracker using ESP32 PICO mcu 
 ✔ Disinfection tunnel for securing area from Covid-19 infection 
 ✔ Solar powered incubator system with temperature and humidity control for smart agriculture 
 ✔ IR remote & Wi-Fi based home automation system 
 ✔ Contactless thermometer with image capturing device 
 ✔ GPS based positioning and Speedometer device 
 ✔ Using Dali, 0-10V, LoRa,WiFi, BLE modbus prototol various street lighting system devices 
 ✔ 4-20mA to 0-5 industrial sensor reading development board I have experience about: 1.Circuit Design 2.PCB Design & Layout making using the following softwares : ✅ Altium ✅ Autodesk Eagle ✅ Proteus ✅ Orcad ✅ KiCad etc My goal is to provide : ✅ Best effort and quality for every project at reasonable rate ($) . ✅ Free servicing facility even after completing the project. ✅ The project perfectly within shortest possible time. Even i will try my best to complete my project before the expiration time.Please allow me to complete your project and i am ensuring my best effort for this.I would love to hear more about what would make this project successful for you and explore if we would be good fit to work together.I am looking forward to your response and wish you all the best for you future. So you can completely rely on me. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mozumder007
 • Πρόσλαβε τον/την   abatsis
Πρόσλαβε τον/την   abatsis

  abatsis abatsis

  Greece $50 USD / ώρα
  SQL | Access | Excel | VBA | Web Aps | Top 1%
  Greece
  I have more than 30 years of experience in Data Modeling and Analysis, specializing in the Industrial Production sector. I work with MS SQL, MySQL, SAP, Excel, Access, Power BI. Since 1990, I have completed many projects in Production Control, Production Data Acquisition (machine data acquired from PLCs, scales,...
  I have more than 30 years of experience in Data Modeling and Analysis, specializing in the Industrial Production sector. I work with MS SQL, MySQL, SAP, Excel, Access, Power BI. Since 1990, I have completed many projects in Production Control, Production Data Acquisition (machine data acquired from PLCs, scales, etc.). I also program with T/SQL through stored procedures and table triggers. I have also created many projects in MS Excel and MS Access. I guarantee 100% quality execution of your project. I can work 20/30 hours/week. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abatsis
 • Πρόσλαβε τον/την   dragonflysoft
Πρόσλαβε τον/την   dragonflysoft

  dragonflysoft dragonflysoft

  France $20 USD / ώρα
  Android | IOT | BLE | IOS | PHP | Flutter | UI/UX
  France
  I am a passionate and experienced web and mobile developer. The apps and projects I have worked on are full scale project and I had to work on A-Z from backend to frontend for the complete solution. I am new in this site but I have worked for many years as a software engineer. If you are looking for quality work I...
  I am a passionate and experienced web and mobile developer. The apps and projects I have worked on are full scale project and I had to work on A-Z from backend to frontend for the complete solution. I am new in this site but I have worked for many years as a software engineer. If you are looking for quality work I might be your swiss army knife! Let's discuss more. My Skills includes following languages and frameworks: Java : Android, Kotlin Backend : Firebase C# : Xamarin Javascript : AngularJS PHP: Laravel, CodeIgniter IoT : Arduino, BLE, ESP32, MQTT HTML, CSS, MySQL Graphics : Photoshop, Illustrator, Sketch I am well versed in OOP, SOLID principles and software architecture and design patterns like MVC, MVVM. I am friendly and easygoing guy. Don't hesitate to contact me. Thanks for considering me. You can check my blog here : http://mangoprojects.info/ Website: www.dragonflysoftwares.com λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dragonflysoft
 • Πρόσλαβε τον/την   ozbas
Πρόσλαβε τον/την   ozbas

  ozbas ozbas

  Turkey $27 USD / ώρα
  FullStack & Multi Solution
  Turkey
  I am a Fullstack and Multi solution developer. More over, I am a senior developer of web and mobile (iOS, Android) applications having deep knowledge and a great experience with over 8 years. ★ My SKILL SET IS BELOW - Hybrid app development: Flutter, React Native - Firebase/FCM/Push Notification, GPS/ Google Map...
  I am a Fullstack and Multi solution developer. More over, I am a senior developer of web and mobile (iOS, Android) applications having deep knowledge and a great experience with over 8 years. ★ My SKILL SET IS BELOW - Hybrid app development: Flutter, React Native - Firebase/FCM/Push Notification, GPS/ Google Map apis. - Frontend: React/Redux.js, Vue/Vuex.js, Angular, HTML5, Bootstrap 4/5, TailWind, Sass, CSS3, - Backend: PHP( Laravel, CodeIgniter, CakePHP, Zend ), Node.js/ Express.js, JAVA, ASP.NET, - Integrating Payment gateway APIs like PayPal, Braintree, Stripe, etc. - Third-Party Integration Firebase real-time & Firestore, Twillo, Tradingview, Algolia, SendGrid Email, Google Translator, Google Cloud Apis, etc - Social networking such as Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter APIs... I will always be faithful to your project as well as will do my best of the bests for your business to be succeeded. Also, I will keep you follow in daily communication, free technical support, and will provide you well-commented source after the app is successfully completed. Please send me a message me and let’s discuss further detail for your project. I am always ready for you. Thank you from @Özgür. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ozbas
 • Πρόσλαβε τον/την   JuraP
Πρόσλαβε τον/την   JuraP

  JuraP JuraP

  Croatia $40 USD / ώρα
  Full stack(Web&Unity&C++&Blockchain)
  Croatia
  I am proficient in software development with versatile skills. I am capable of providing any service in this field and I am progressive developer who brings out successful result for your project. As of my work experience, I have developed casino game sites from scratch and desktop client for cloud storage company as...
  I am proficient in software development with versatile skills. I am capable of providing any service in this field and I am progressive developer who brings out successful result for your project. As of my work experience, I have developed casino game sites from scratch and desktop client for cloud storage company as well as publishing solana exchange site on the internet. Now I am not afraid of any technical skills and you will be surely satisfied by my elaborate piece of work and working manner. Please reach out to me to get your project done in grace. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την JuraP
 • Πρόσλαβε τον/την   mughiraaa
Πρόσλαβε τον/την   mughiraaa

  mughiraaa mughiraaa

  Pakistan $100 USD / ώρα
  Providing Complete Software Solutions
  Pakistan
  Mkaits Technologies is an IT company providing all kinds of IT solutions since 2019. we offer IT services covering the entire spectrum from ideation to deployment: Blockchain Technologies/Tools/IDE: DEX, DAPP, Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Hyperledger Fabric1.0, Hyperledger Composer,...
  Mkaits Technologies is an IT company providing all kinds of IT solutions since 2019. we offer IT services covering the entire spectrum from ideation to deployment: Blockchain Technologies/Tools/IDE: DEX, DAPP, Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Hyperledger Fabric1.0, Hyperledger Composer, Hyperledger Playground, Ethereum, Remix, Truffle framework, Ganache, W3.js, Metamask, Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, , (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots), Typescript, JavaScript, Visual Studio Code and Solidity, DLT, MVC-B, Chain-code, Crypto-configuration, Fabric-CA, NPM Client Libraries, Docker Container, Node.js, GoLang, cto Model files, Microsoft Azure, IBM Bluemix, JSON, CLI, SDK and APIs. Web: Java, Python, C#/C++Programming, HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, RESTful API, Bubble.io, Webflow, Figma, React Native, Flutter. E-Commerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, vTiger, Suite/SugarCRM Other Technologies: Hadoop on Cloudera, Horton Works, Map, R Analytics, NoSql, HBase, HDFS, Machine Learning, Mahout, Data Science. Deep Learning, Artificial Intelligence using Tensor Flow, AWS, Robotic Process Automation, UIPath, J2EE, Apache Spark, Scala, Kafka, SOA, EJB, STRUTS, JNDI, JMS, LDAP.JDBC, Salesf orce.com, Apex, VisualForce, NetSuite ERP. IBM MQSeries. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mughiraaa
 • Πρόσλαβε τον/την   ajeshjanardanan
Πρόσλαβε τον/την   ajeshjanardanan

  ajeshjanardanan ajeshjanardanan

  United Kingdom $50 USD / ώρα
  Top Programmer
  United Kingdom
  I am very responsive and go straight to the core of the feasibility of client's project.20 years of experience in web and mobile will be client's best ally and a library of knowledge toward how he could possibly exploit them and it will make a change that would end on giving the same results as his initial goals. My...
  I am very responsive and go straight to the core of the feasibility of client's project.20 years of experience in web and mobile will be client's best ally and a library of knowledge toward how he could possibly exploit them and it will make a change that would end on giving the same results as his initial goals. My Web & Mobile Developer Skill Sets: Programming Languages: Proficiency in languages such as JavaScript, HTML, CSS, and familiarity with frameworks like React, Angular, or Vue for front-end development. For back-end development, knowledge of languages like Node.js, Python, or Ruby on Rails is essential. Mobile Development: Experience in mobile app development for iOS and Android platforms using languages such as Swift, Objective-C, Java, or Kotlin, along with knowledge of mobile app frameworks like React Native or Flutter. Web Technologies: Understanding of web technologies such as RESTful APIs, AJAX, JSON, and web security protocols (HTTPS, SSL/TLS). Database Management: Knowledge of database management systems like MySQL, PostgreSQL, MongoDB, or Firebase for data storage and retrieval in web and mobile applications. User Experience (UX) and User Interface (UI) Design: Familiarity with UX/UI design principles and tools for creating intuitive and visually appealing interfaces. Version Control: Proficiency in using version control systems like Git for collaborative development and code management. My AI Developer Skill Sets: Machine Learning and Deep Learning: Proficiency in machine learning algorithms, neural networks, and deep learning frameworks such as TensorFlow, PyTorch, or Keras for developing AI models. Data Processing and Analysis: Experience in data preprocessing, feature engineering, and data analysis using libraries like NumPy, Pandas, and Scikit-learn. Natural Language Processing (NLP): Knowledge of NLP techniques for text analysis, sentiment analysis, language translation, and chatbot development using libraries like NLTK or spaCy. Computer Vision: Understanding of computer vision algorithms for image recognition, object detection, and image processing using libraries like OpenCV or TensorFlow Object Detection API. AI Ethics and Bias Mitigation: Awareness of ethical considerations in AI development, including bias mitigation strategies and responsible AI practices. Model Deployment: Familiarity with model deployment techniques using cloud platforms like AWS, Azure, or Google Cloud Platform as well as containerization technologies like Docker and Kubernetes. BlockChain Developer Skill sets: Proficiency in blockchain technologies such as Ethereum, Hyperledger, and Solidity. Experience in developing smart contracts and decentralized applications (DApps). Knowledge of blockchain consensus algorithms and cryptography. Familiarity with blockchain development frameworks and tools. Understanding of tokenization and cryptocurrency development. Experience in integrating blockchain solutions with existing systems. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ajeshjanardanan
 • Πρόσλαβε τον/την   JhonZumaeta
Πρόσλαβε τον/την   JhonZumaeta

  JhonZumaeta JhonZumaeta

  Peru $45 USD / ώρα
  Embedded System Engineer
  Peru
  I'm Embedded System Engineer. I have experience developing product prototyping, PCB design&layout, firmware and C/C++ applications in Windows and Linux OS. I have proficiency in the following technologies and tools: - MCUs (+ Ethernet, BLE, WiFi): STM32, LPC, PIC, ATMEL, nRF51822, CC2540/CC2541, ESP8266, ESP32. -...
  I'm Embedded System Engineer. I have experience developing product prototyping, PCB design&layout, firmware and C/C++ applications in Windows and Linux OS. I have proficiency in the following technologies and tools: - MCUs (+ Ethernet, BLE, WiFi): STM32, LPC, PIC, ATMEL, nRF51822, CC2540/CC2541, ESP8266, ESP32. - Platforms: Arduino, Mbed, PlatformIO. - SBCs: Raspberry Pi, Beaglebone Black, Asus Tinker Board, Odroid, etc. - IDEs: Eclipse(and based for MCU), Qt Creator, Mplab X, Atmel Studio, Atom, etc. - EDAs: KiCad, OrCad, Eagle, Proteus. - Technologies: BLE (becons), WiFi, GPRS/GSM, RFID, IoT, LoRa. - Others: Makefile, scripts, OpenCV, Python, CNC machines, PostgreSQL. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την JhonZumaeta

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""