Mobile App Testers Για Πρόσληψη

 • Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 206 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   miguelobnxproduc
Πρόσλαβε τον/την   miguelobnxproduc

  miguelobnxproduc miguelobnxproduc

  Portugal $50 USD / ώρα
  Video expert | Colorist | Digital Artist
  Portugal
  Hi, Welcome to my profile. My name is Miguel, I am video artist and a colourist with 8 years off professional experience. Co-founder off Obnx Productions, a group of creative people with extensive training and experience in the audiovisual and multimedia area. I provide top level services in areas such as: Video...
  Hi, Welcome to my profile. My name is Miguel, I am video artist and a colourist with 8 years off professional experience. Co-founder off Obnx Productions, a group of creative people with extensive training and experience in the audiovisual and multimedia area. I provide top level services in areas such as: Video editing | Photography | sound design | Color grading | Visual effects |...Ask me for more.... Please discuss your project in detail and let me help you with my skills. Let me tell your story, i give life to ideas and make your project my own. Looking to hear from you. Best Regards. Miguel Oliveira λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την miguelobnxproduc
 • Πρόσλαβε τον/την   ksd711
Πρόσλαβε τον/την   ksd711

  ksd711 ksd711

  India $30 USD / ώρα
  Mobile(IOS, Android, Ionic, Xamarin) & Web Expert
  India
  I am a mobile development expert with rich experiences and strong skills at building mobile app development. Experience: -Game Development (Cocos 2d-x, Unity 3D) - Social networking app - Tinder style Dating app - Snapchat style app - Chatting/Messaging app - Shopping app -E-Commerce app -Uber Type app - Geo-location...
  I am a mobile development expert with rich experiences and strong skills at building mobile app development. Experience: -Game Development (Cocos 2d-x, Unity 3D) - Social networking app - Tinder style Dating app - Snapchat style app - Chatting/Messaging app - Shopping app -E-Commerce app -Uber Type app - Geo-location based app - Traveling app My core skill-set: - iOS, Android -Flutter , R Native ,Kotlin -Ionic, Xamarin Native, Xamarin Forms Expert. - XML/JSON, REST/SOAP, PHP, HTML5, ASP, JSP - XMPP, OpenTok WebRTC, OpenFire - Facebook, Twitter, Youtube, Dropbox, Bluetooth - Paypal, Stripe integration -MuleSoft & Data Integration Expert ++ Why me? ++ ** 4D product development strategy: Discover, Develop, Demo, Deploy ** Support for all the devices & platforms ** Clear communication between clients and developers ** Secure hosting In short, if you need an app, website, or other software developed, look no further. My coding skills are incredible, my work ethic unparalleled. Let me hear what i can do for you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ksd711
 • Πρόσλαβε τον/την   pinesucceed01
Πρόσλαβε τον/την   pinesucceed01

  pinesucceed01 pinesucceed01

  India $20 USD / ώρα
  Preferred & Verified By Freelancer.com | Top 3%
  India
  100% Client Recommendation | 5 Star Feedback A Freelancer with more than 13 years of experience in Front ends Development, building responsive websites. Expert in Responsive Web Design, Mobile Web-App Development, single page Web-App Development, Cross-browser Compatibility, Google Analytics. Strong Expertise with...
  100% Client Recommendation | 5 Star Feedback A Freelancer with more than 13 years of experience in Front ends Development, building responsive websites. Expert in Responsive Web Design, Mobile Web-App Development, single page Web-App Development, Cross-browser Compatibility, Google Analytics. Strong Expertise with AngularJS, Ionic, JavaScript, ReactJS, React Native, Bootstrap, Node.JS, ExpressJS, JQuery, D3, library, and MongoDB. Also, have a highly skilled UI/UX designer team who is adept at reducing the amount of work required of end users to navigate software. This means experience in designing interfaces that create the best liaisons between user and application, through functions that minimize reaching a goal. As you can see in my reviews, I have the strong skills, rich experience, and many resources that allow us to turn your idea into world-class apps that would exceed your expectations! I always attach great importance to having a good relationship with customers. Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pinesucceed01
 • Πρόσλαβε τον/την   zaaqfa
Πρόσλαβε τον/την   zaaqfa

  zaaqfa zaaqfa

  Pakistan $25 USD / ώρα
  WordPress ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ | SEO | Graphic Design
  Pakistan
  BeTheme, Avada, The7 & Impreza expert. Convert any PSD layout into WordPress using WPBakery Page Builder/Elementor plugins. I am a Professional Web Developer & Web Designer. Some of my technical skills & services: *WordPress -Complete Website/Blog -WordPress Theme Development -WordPress Theme...
  BeTheme, Avada, The7 & Impreza expert. Convert any PSD layout into WordPress using WPBakery Page Builder/Elementor plugins. I am a Professional Web Developer & Web Designer. Some of my technical skills & services: *WordPress -Complete Website/Blog -WordPress Theme Development -WordPress Theme Customization -WordPress Plugin Customization -Troubleshooting/Debugging *E-Commerce websites/stores/Woocommerce *Wix *PhotoShop *PSD to WordPress website *Website Speed Optimization *Websites transferring/managing/updating/upgrading *Domain/Hosting related jobs Daily communication, quick response, feedback after project delivery, real-time support. Also, I have good experience with Adobe Photoshop, Illustrator. So I will handle all tasks perfectly. I always take care of my clients by offering long-term support for projects. I assure you quality results. Client satisfaction is my first priority! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zaaqfa
 • Πρόσλαβε τον/την   taskmanageryd
Πρόσλαβε τον/την   taskmanageryd

  taskmanageryd taskmanageryd

  India $50 USD / ώρα
  Highly Recommended | TOP 2% | Verified by FL Staff
  India
  Hello, everyone! We are a group of committed professionals with a combined experience of 20 years in creating iOS/Android Mobile Applications. We have a talented pool of technical professionals with experience in the latest technology solutions for global business purchasers. We have designed & developed...
  Hello, everyone! We are a group of committed professionals with a combined experience of 20 years in creating iOS/Android Mobile Applications. We have a talented pool of technical professionals with experience in the latest technology solutions for global business purchasers. We have designed & developed 1000+ projects, including Mobile Applications, Websites and Software Development; all with exceptional results. Technical Skills: * Mobile Development (Android, iOS, React Native, Flutter, Hybrid) * PHP (Core PHP, Cake PHP, Codeigniter, laravel, MVC) * eCommerce (Opencart, Shopify, Magento, Wordpress, Woocommerce) * Designing (Website, Graphic, Logo Design, Mobile UX/UI Design) * Social Networking Integration - Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Youtube We are privileged to serve the best brands in India and even international markets. We'd be glad to assist you for any help you may need! Many thanks for visiting our profile! "Work to Fuel Your Dreams" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την taskmanageryd
 • Πρόσλαβε τον/την   Rajoriadares
Πρόσλαβε τον/την   Rajoriadares

  Rajoriadares Rajoriadares

  India $7 USD / ώρα
  React | Node | Flutter | PHP | CI | Laravel Expert
  India
  Welcome to our web and Flutter(both Android and iOS) development team, specializing in creating top-notch ecommerce and classified apps. With our expertise in both web and Flutter technologies, we are dedicated to helping businesses succeed in the online marketplace. Trust our skilled team to deliver exceptional...
  Welcome to our web and Flutter(both Android and iOS) development team, specializing in creating top-notch ecommerce and classified apps. With our expertise in both web and Flutter technologies, we are dedicated to helping businesses succeed in the online marketplace. Trust our skilled team to deliver exceptional development services for your ecommerce and classified app projects. Our Services: Ecommerce App Development: Utilizing web technologies, we create powerful and visually appealing ecommerce apps that provide a seamless shopping experience. Our team excels in developing user-friendly interfaces, secure payment gateways, comprehensive product catalogs, and efficient order management systems. We ensure that your ecommerce app is optimized for performance, responsiveness, and conversion. Classified App Development: Leveraging the versatility of web technologies, we create feature-rich and intuitive classified apps that facilitate smooth communication and transaction processes. Our expertise lies in implementing advanced search and filter functionalities, user-friendly interfaces, secure messaging systems, and integrated payment gateways. We focus on delivering classified apps that are visually appealing, user-friendly, and highly functional. Flutter App Development: Using Flutter technology, we develop cross-platform ecommerce and classified apps that run seamlessly on both iOS and Android devices. Our Flutter development expertise allows us to create visually stunning and high-performance apps with native-like user experiences. We ensure that your Flutter-based app stands out with its smooth animations, fast loading times, and exceptional user engagement. Contact us today to discuss your web and Flutter development needs for ecommerce and classified app projects. Let our skilled team bring your vision to life with professional and efficient development services. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Rajoriadares
 • Πρόσλαβε τον/την   imagicaworld
Πρόσλαβε τον/την   imagicaworld

  imagicaworld imagicaworld

  India $25 USD / ώρα
  Highly Recommended | TOP 1% | Verified by FL Staff
  India
  Welcome !! I am in Top 100 Freelancers list My motto is to provide high-quality work dedicated to work and client satisfaction delivered before client deadline. Expertise in Taxi Booking, Home Service, Food Ordering, Dating Android | iPhone | iPad | Laravel | Python (Django) | Hybrid app I E-Commerce | PHP5 |...
  Welcome !! I am in Top 100 Freelancers list My motto is to provide high-quality work dedicated to work and client satisfaction delivered before client deadline. Expertise in Taxi Booking, Home Service, Food Ordering, Dating Android | iPhone | iPad | Laravel | Python (Django) | Hybrid app I E-Commerce | PHP5 | Wordpress | HTML5 I 150+ Mobile Application | 200+ Web Applications | My Android/iOS mobile App expertise- - Uber Style App, Home service app, Package delivery app, Scientific Calculator app, Social Networking apps, mobile Ads integration Admob, - Dating app, water controller app, PhoneGap apps , E learning , Life Style , Quiz app - Google Map/GPS system apps, Restaurant delivery apps, Food ordering app, - Photo / Video apps, Health / Fitness apps, pregnancy app - Travel apps , Business Advertisement apps We have more than 5 years of experience in Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, WORDPRESS, HTML5,CSS, Ajax, jquery, JavaScript, Mysql, Graphic Design, Website Design, Android, Iphone and Mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την imagicaworld
 • Πρόσλαβε τον/την   gangradeankit
Πρόσλαβε τον/την   gangradeankit

  gangradeankit gangradeankit

  India $13 USD / ώρα
  Full Stack|Top Freelancers|NoCode|AI ML|NETCORE
  India
  QUALITY WORK + SPEED = CLIENT SATISFACTION Android | iOS | Python | Django | Bubble Expert | React Native | Flutter | React JS | HTML5 | 350+ Mobile Applications | 400+ Web Applications | Trading App Specialist | Our team is dedicated to providing top-quality work with unmatched speed, ensuring exceptional results...
  QUALITY WORK + SPEED = CLIENT SATISFACTION Android | iOS | Python | Django | Bubble Expert | React Native | Flutter | React JS | HTML5 | 350+ Mobile Applications | 400+ Web Applications | Trading App Specialist | Our team is dedicated to providing top-quality work with unmatched speed, ensuring exceptional results and utmost client satisfaction. We are a passionate group of technology enthusiasts driven by a mission to create innovative solutions that truly make a difference. From developing mobile apps to leading teams, we thrive on tackling real-world problems. With over 10 years of experience as a full-stack development team, we possess the expertise to handle end-to-end product launches, customized mobile apps, B2B and B2C solutions, SaaS development, and UI/UX design. Our portfolio showcases successful product launches in various industries, including direct end-users, service industry, oil & gas sector, coal industry, manufacturing companies, and trading. We excel in time management and prioritize delivering exceptional user experiences. Our can-do attitude ensures that every project is approached with a strong focus on the client's needs. Expertise: Mobile App Development (Android, iOS for Phones & Tablets) Flutter and React Native Development (Native Environment) Python with Django Framework Database Management (MySQL, MSSQL, Oracle, PostgreSQL) .NET (MVC, JavaScript, C#, Ajax, jQuery, Angular, Web Applications, API Integration, ERP Integration Projects) Front-End Development with React JS No-Code Development using Bubble Testing (Automated with Selenium WebDriver & Manual Testing) Flutter Flow ( NO CODE ) I am available online for 18 hours every day, ready to take on new projects and embrace new challenges. Click the "Hire Me!" button on my profile to get started. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gangradeankit
 • Πρόσλαβε τον/την   hashonecreatives
Πρόσλαβε τον/την   hashonecreatives

  hashonecreatives hashonecreatives

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Full Stack Team | Among Top 1% Freelancers
  Pakistan
  HashOne Creatives is a team of Experienced Full Stack Developers & Designers serving in this million dollar industry and maintaining a good relationships with it's clients by providing High Quality results for a decade. Our Core Expertise Includes: 1- Web Development * FULL-STACK * MERN, MEAN, LAMP STACK *...
  HashOne Creatives is a team of Experienced Full Stack Developers & Designers serving in this million dollar industry and maintaining a good relationships with it's clients by providing High Quality results for a decade. Our Core Expertise Includes: 1- Web Development * FULL-STACK * MERN, MEAN, LAMP STACK * CMS (WordPress, Shopify) and Customization of Plugins and Apps * HTML, Bootstrap, CSS, JS 2- Web Designing * Figma, Adobe XD, AI, PSD 3- Hybrid Mobile Application * React Native (Android & IOS) 4- 2D & 2.5 Animations * 2D Explainer, Whiteboard, Isometric, Motion Graphics, Stock Animations 5- Branding * Logo and Stationary Designs, Business Cards, Brochures and Flyers, PPT and Pitch Deck Design We are having an inhouse team of around 200 people covering the above mentioned areas through their vast experience. It has been an year that we have been listed among the TOP 1% FREELANCERS here in this platform with a badge of Preferred Freelancer. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hashonecreatives

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""