Microcontroller Developers Για Πρόσληψη

 • Microcontroller
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 106 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Academic Writing: We specialize in academic writing services, including literature reviews, research papers, theses, dissertations, and proposals. Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123
 • Πρόσλαβε τον/την   chuledeco
Πρόσλαβε τον/την   chuledeco

  chuledeco chuledeco

  Argentina $45 USD / ώρα
  Electronics Engineer | Embedded | IoT
  Argentina
  As a proactive electronic engineer with ten years of experience in the industry, I offer complete solutions to bring your ideas to life. Working alongside a team of engineers and industrial designers, we can guide you through the design process from the initial concept to the final product. Our extensive experience...
  As a proactive electronic engineer with ten years of experience in the industry, I offer complete solutions to bring your ideas to life. Working alongside a team of engineers and industrial designers, we can guide you through the design process from the initial concept to the final product. Our extensive experience in working with PCB manufacturers, component suppliers, and PCBA services ensures a smooth process and high-quality results. Our communication style is professional, yet casual, ensuring a positive working experience for all parties involved. With a focus on precision engineering and attention to detail, we are committed to delivering solutions that meet your requirements. While my Ph.D. and position as a professor at the Mar del Plata National University are important components of my expertise, our focus is on providing complete solutions for your electronic design needs. Let us help you engineer success. Analog/Digital electronics design PCB layout (IPC related) Firmware development for ESP32, PIC, Atmel, Silabs. Low, Medium and high-level programming: Python, C, C++, ASM, Matlab, Arduino Signal conditioning and processing, analog and digital filtering Fuzzy logic & machine learning 3D modeling and printing Product design λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την chuledeco
 • Πρόσλαβε τον/την   Sukanta0110
Πρόσλαβε τον/την   Sukanta0110

  Sukanta0110 Sukanta0110

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  PCB Designer⚡Embedded Hardware & Firmware Engineer
  Bangladesh
  ✋ Hi! this is Sukanta Mazumder. I have been working as a Professional PCB Designer and an Embedded System Expert for almost 4 years. I have been working in the field of Designing & Implementing : ☑️ Circuit , PCBs for both Commercial and Industrial purpose. ☑️ Microcontroller Based Projects. ...
  ✋ Hi! this is Sukanta Mazumder. I have been working as a Professional PCB Designer and an Embedded System Expert for almost 4 years. I have been working in the field of Designing & Implementing : ☑️ Circuit , PCBs for both Commercial and Industrial purpose. ☑️ Microcontroller Based Projects. ☑️ Arduino & IOT based automation Projects. ☑️ Projects Related to Robotics. ⚡I have completed my graduation in Electrical & Electronic Engineering (EEE). ⚡I am also a robotics enthusiast and an electronics components researcher. ☑️ Through this profile, I Provide the Following Services: ✔ Schematic Design ✔ PCB Design (1/2/4/6/8 Layers) ✔ Gerber Export ✔ BOM Validation ✔ 3D CAD Design of PCB (.obj /.step) ✔ Reverse Engineering (PCB to New Schematic) ✔ Custom Symbol & Footprint from Datasheet ✔ Microcontroller Based PCB Design ✔ Writing code using Arduino IDE for the microcontroller ☑️ I had implemented lots of Microcontroller based projects using Arduino, ATMEGA328p, NODEMCU, ESP8266, ESP32. Some of them are: ✔ Smart Wheel Chair ✔Android App Based Automation Project ✔ PID based line follower ✔ PID based wall follower ✔ Object detector for vision impaired person ✔ SMART Timer ✔Automatic Sow Seeding Robot ✔ IOT based Water, Gas and Power Consumption monitoring System ✔ Smart Multimeter with Oled display and so on ☑️ Here are my Industrial Projects: ✔ SSR Controller ✔ Stepper Motor Controller with STM32 ✔ 3 Phase Non Insulated AC to DC Conversion & Relay Control ✔ Power Distribution PCB for 3D Printer and so on. ☑️ I can also provide good quality Engineering Report service using: ✔ Latex ✔ MS Word Why You Should Hire me: : ☑️ On time delivery with Best quality for every project at reasonable rate ($) . ☑️ Assist On PCB Fabrication. ☑️ 100% Guarantee on Customer Satisfaction. ☑️ 24/7 Support After Project Completion (Free of Charge) So, what are you waiting for?? If you have any Idea and PCB Design related projects or any Microcontroller based projects give me a knock as early as possible. I assure you, an unforgettable great experience you are going to get. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Sukanta0110
 • Πρόσλαβε τον/την   aqibnasim
Πρόσλαβε τον/την   aqibnasim

  aqibnasim aqibnasim

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Blockchain | Web | Mobile | Embedded | AI/ML
  Pakistan
  SiliconNexus is a technology solutions provider dedicated to helping businesses succeed in a rapidly changing world. We specialize in the development of sustainable, end-to-end solutions that are tailored to meet the specific needs of our clients. Our team of experienced professionals is committed to providing the...
  SiliconNexus is a technology solutions provider dedicated to helping businesses succeed in a rapidly changing world. We specialize in the development of sustainable, end-to-end solutions that are tailored to meet the specific needs of our clients. Our team of experienced professionals is committed to providing the highest quality solutions that are secure, scalable, and cost-effective. We stay at the forefront of technology and leverage the latest innovations to create solutions that are reliable and easy to use. ⭐ Services We Offer ✔ Web 2.0 ☑️ UX/UI research & design ☑️ Frontend development: React.js, Vue.js, Typescript ☑️ Backend development: Python (Django), Node.js, ☑️ Mobile app development: Flutter, React Native ✔ Web3.0 & Blockchain Solutions ☑️ Chains - Ethereum, EOS, Solana, Binance, Polygon ☑️ Smart contracts = ERC20, ERC721, ERC721A, ERC1155 ☑️ DeX's - Pancake Swap, Uniswap, Sushi Swap ☑️ DAO - From smart contract development to DAO governance ☑️ dApps - NFT minting buy, sell OR digital assess buy / sell OR Identity management etc. ☑️ Hyper-ledgers - Substrate [custom chain development] ✔ Embedded Systems Development ☑️ Hardware Design - PCB , High Speed, antennas & FPGA's ☑️ Drivers Development - I2C, CAN, USART, PCIe, AXI, DMA, Interrupt Controllers ☑️ Embedded Linux - Yocto , BitBake, ☑️ IOT application development - BLE, LTE 4G, 5G, LoraWAN, Zigbee, WiFi & Wifi6 ☑️ Cloud Integrations - GoogleCloud, Azure, AWS ☑️ Hardware Design & Verification Services - RISCV SoC design & verification ⭐ Our commitment ✅ 100% work quality ✅ Project demonstration & documentation ✅ Active support against any issue (even after deployment) ✅ 15 hours free-of-cost maintenance & support ✅ Free Discovery sessions & project consultation At SiliconNexus, we believe in building long-term partnerships with our clients. Our commitment to customer service and excellence ensures that we exceed our clients’ expectations. We are passionate about helping our clients stay ahead of the competition by providing them with the best technology solutions available. Silicon Nexus Business Development & Consultant Book a Free Consultation Call λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqibnasim
 • Πρόσλαβε τον/την   vnazar1985
Πρόσλαβε τον/την   vnazar1985

  vnazar1985 vnazar1985

  Ukraine $40 USD / ώρα
  Software / Hardware / R@D professional
  Ukraine
  He is an experienced developer of integrated IT and innovation solutions. 18 years of development experience. Experience in programming: - Delphi, Rad studio - C, C ++ - C # - Java - T-SQL - MSSQL - ... Electronics Development: - Altium designer - Multi Sim NI - STM32 - STM8 - AVR - ... Design development: -...
  He is an experienced developer of integrated IT and innovation solutions. 18 years of development experience. Experience in programming: - Delphi, Rad studio - C, C ++ - C # - Java - T-SQL - MSSQL - ... Electronics Development: - Altium designer - Multi Sim NI - STM32 - STM8 - AVR - ... Design development: - SolidWorks - SolidCAM - ... λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vnazar1985
 • Πρόσλαβε τον/την   rashidamjad
Πρόσλαβε τον/την   rashidamjad

  rashidamjad rashidamjad

  Pakistan $35 USD / ώρα
  We Code Ideas!
  Pakistan
  "Unlocking Digital Potential": With over 5 years of hands-on experience, we are a seasoned full-stack development team, verified by Freelancer.com. Leveraging a diverse team of certified experts proficient in nearly every IT skill imaginable, we offer a wide range of IT solutions to cater to all your digital...
  "Unlocking Digital Potential": With over 5 years of hands-on experience, we are a seasoned full-stack development team, verified by Freelancer.com. Leveraging a diverse team of certified experts proficient in nearly every IT skill imaginable, we offer a wide range of IT solutions to cater to all your digital needs. Web Development: Experts in HTML, CSS, WordPress, WIX, PHP, JavaScript (MEAN+MERN), React.js, Angular, and more. We excel in CMS, RESTful APIs, and cloud technologies. Mobile App Development: Proficient in Flutter, Android (Kotlin/Java), and iOS (Swift/Swift UI/Obj-C). We handle NFC, geolocation, and payment integration with ease. Database Development: Skilled in both SQL (Teradata, Oracle, MSSQL, MySQL) and NoSQL (MongoDB, Cassandra, Hive). We utilize Metabases for powerful insights. -Desktop Programming: Versed in Java, Swift, JavaScript, Python, C#, and more for desktop solutions. Blockchain: Our forte includes crypto exchanges, Dapp development, and ICOs on Ethereum, Solana, Polygon, and more. Cloud & DevOps: We manage AWS, Azure, Google Cloud, and employ DevOps tools for seamless deployments. AI & Machine Learning: Experts in Computer Vision, OCR, Machine Learning, and more, leveraging Google Cloud Platform, OpenCV, TensorFlow, and AI architectures. Game Development: We create captivating games using WebGL, HTML5, Unity3D, 3ds Max, and Unreal Engine. E-commerce: Crafting E-commerce Websites, mastering WordPress WooCommerce, and streamlining payment integration. Telephony: Proficient with Twilio, VoIP, SIP, Asterisk, FreePbx, and Free Switch for call center solutions. Trading Solutions: We excel in Sierra Chart, Pine Script, Thinkorswim, and various trading APIs. Hardware & Electronics: Skilled in Arduino, Raspberry Pi, and ESP32, with expertise in PLC and SCADA systems for automation and control solutions. Embark on your digital journey with us, where expertise meets innovation." λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rashidamjad
 • Πρόσλαβε τον/την   nikitohkaDesign
Πρόσλαβε τον/την   nikitohkaDesign

  nikitohkaDesign nikitohkaDesign

  Ukraine $25 USD / ώρα
  Web app + AI + Software + 10 years EXP
  Ukraine
  ⭐⭐⭐⭐⭐ I have more than 10+ years of professional experience in Software Development, Backend Development, Frontend Design and Web/Mobile App Development. I am also professional AI Engineer with more than 4+ experience. My skills: 1. Frontend design - React - Angular.js - Next.js 2. Backend Development ...
  ⭐⭐⭐⭐⭐ I have more than 10+ years of professional experience in Software Development, Backend Development, Frontend Design and Web/Mobile App Development. I am also professional AI Engineer with more than 4+ experience. My skills: 1. Frontend design - React - Angular.js - Next.js 2. Backend Development - Python - Django - Flask - REST API - Backend Engine - API integration 3. Mobile App Development - Flutter - React Native 4. Artificial Intelligence - Machine Learning - Deep Learning - Computer Vision - Natural Language Processing - Data Science - Generative AI 5. Database Management - MongoDB - MySQL - Postgre - Firebase 6. Programming Lnaguages - C, C++, C#, JavaScript, Java, R, Pascal, Basic, Python 7. Professional designer - Photoshop - illustrator - 3D design λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nikitohkaDesign
 • Πρόσλαβε τον/την   Medtronix
Πρόσλαβε τον/την   Medtronix

  Medtronix Medtronix

  Pakistan $20 USD / ώρα
  WEB APPS| AI NLP | EMBEDDED SYSTEMS | CUSTOM
  Pakistan
  I am leading a team of IT, AI and Embedded systems, specialized in their professions and skills We work with professionals to develop WEB, MOBILE APPS, SOFTWARE, NLP AI, 3D and Embedded systems Medtronix Systems team will exceed your expectations. We offer: Fast communication, kindness and meeting deadline...
  I am leading a team of IT, AI and Embedded systems, specialized in their professions and skills We work with professionals to develop WEB, MOBILE APPS, SOFTWARE, NLP AI, 3D and Embedded systems Medtronix Systems team will exceed your expectations. We offer: Fast communication, kindness and meeting deadline are some of my soft skills. Tech designing, development, deployment and Maintenance all we will provide and with huge responsibility on data privacy & Security. languages: English, Spanish, Italian Client satisfaction is our main goal. If you are looking for the highest quality for your project. I am 24 hours available for any inquiry Contact me on chat and I'll get back to you in no time to discuss! Thank You λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Medtronix
 • Πρόσλαβε τον/την   cmsivolella
Πρόσλαβε τον/την   cmsivolella

  cmsivolella cmsivolella

  Uruguay $20 USD / ώρα
  Electronics Engineer | PCB designer | Embedded
  Uruguay
  Hello, Thanks for taking the time to review my profile! I’m an Electronics Engineer specializing in PCB and Electronics Design. With years of experience in the industry, I’ve built my business as a freelancer around being detail-oriented, punctual, and innovative whenever possible. I believe in providing my clients...
  Hello, Thanks for taking the time to review my profile! I’m an Electronics Engineer specializing in PCB and Electronics Design. With years of experience in the industry, I’ve built my business as a freelancer around being detail-oriented, punctual, and innovative whenever possible. I believe in providing my clients with the best possible product without breaking the bank. I offer services in many areas, including (but not limited to): ● Embedded Systems: Analog and digital circuitry design and simulation, PCB design, firmware development. ● Analog Electronics Design: Analog frontends, amplifiers, filters, mixers, and general analog circuitry for low-frequency, low-power precision applications. ● Power Electronics: Circuitry design and simulations, high power PCB design, control systems. ● RF design: RF circuitry and PCB design. I offer services for all product development stages: Proof of Concept, Prototyping, Value Analysis and Value Engineering, and Product Release. I’m well-versed in a vast array of software and tools, and believe in always keeping up to date on the most modern and revolutionary techniques. I am proficient in: ● Schematic drawing and PCB design: Altium Designer, KiCAD, EasyEDA, OrCAD and EagleCAD. ● Software simulation: NGSpice, PSpice and LTSpice. ● Firmware development: STMcube (ST Microelectronics), CCS (Texas Instruments), Segger Embedded Studio and MPLABX (Microchip and Atmel). If you’re interested in working with me, I’m available via Freelancer and will always answer your questions or requests in a timely manner. Thank you for your time and have a great day! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την cmsivolella
 • Πρόσλαβε τον/την   Heriberto03
Πρόσλαβε τον/την   Heriberto03

  Heriberto03 Heriberto03

  Colombia $20 USD / ώρα
  Ingeniero Mecatrónico
  Colombia
  Ingeniero Mecatrónico con conocimientos en diseño 3D, robótica, IOT, visión artificial, programación de microcontroladores, programación android y diseño web.
  Ingeniero Mecatrónico con conocimientos en diseño 3D, robótica, IOT, visión artificial, programación de microcontroladores, programación android y diseño web. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Heriberto03

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""