Microbiologists Για Πρόσληψη

 • Μικροβιολογία
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 23 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   ohanazmy
Πρόσλαβε τον/την   ohanazmy

  ohanazmy ohanazmy

  Egypt $50 USD / ώρα
  Scientific& enviro .expert /translator/Journalism
  Egypt
  During my project with US task force group for Confirmed chemical makeup Coronavirus protective chemical ,I was so proud to participate with them in innovating an organic treatment for corona virus and got an owner of work during the pandemic:- (In a life saving need, Ehab worked around the clock to get work done at a...
  During my project with US task force group for Confirmed chemical makeup Coronavirus protective chemical ,I was so proud to participate with them in innovating an organic treatment for corona virus and got an owner of work during the pandemic:- (In a life saving need, Ehab worked around the clock to get work done at a level beyond our teams expectation. Will use him over and over again!) By Mr. Edwin B.(HCMC) arecolinereport.com (https://www.freelancer.com/projects/mechanical-engineering/Confime-chemical-makeup-Coronavirus) - Arabic/English - General and medical translation| - Research - Medical - Chemical - Biological - Biotechnology - Education λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ohanazmy
 • Πρόσλαβε τον/την   drsafaseefo
Πρόσλαβε τον/την   drsafaseefo

  drsafaseefo drsafaseefo

  Egypt $20 USD / ώρα
  Biostatistician | Medical Writer
  Egypt
  Welcome to my profile! I'm Mostafa, a dedicated professional with a passion for excellence in medical writing, biostatistics, and research analysis. With over 6 years of experience in the healthcare and scientific fields, I offer a unique blend of expertise to meet your project needs. Medical Writing Expertise: As a...
  Welcome to my profile! I'm Mostafa, a dedicated professional with a passion for excellence in medical writing, biostatistics, and research analysis. With over 6 years of experience in the healthcare and scientific fields, I offer a unique blend of expertise to meet your project needs. Medical Writing Expertise: As a seasoned medical writer, I specialize in crafting clear, compelling, and scientifically accurate content for a variety of purposes, including research articles, clinical study reports, manuscripts, and more. I am adept at interpreting complex data and research findings, transforming them into engaging narratives tailored to diverse audiences. Biostatistics Proficiency: With a strong background in biostatistics, I possess advanced skills in statistical analysis using tools such as R and SPSS. I am experienced in conducting a wide range of statistical tests and analyses, including regression modeling, survival analysis, and academic study design. My expertise ensures rigorous data analysis and robust interpretation of research findings. Reference Management and Manuscript Formatting: I am proficient in EndNote for managing references and ensuring accurate citation formats in manuscripts and publications. Additionally, I provide full formatting assistance to ensure that articles comply with the requirements of various academic and medical journals, optimizing their chances of acceptance for publication. Client-Centric Approach: I am committed to delivering high-quality work that exceeds my clients' expectations. I prioritize clear communication, attention to detail, and timely delivery to ensure a seamless and satisfactory experience for every project. Your success is my top priority, and I strive to provide solutions that drive meaningful outcomes. Whether you need assistance with medical writing, biostatistics analysis, or manuscript formatting, I am here to help. Let's collaborate to elevate your research and achieve your goals. Feel free to reach out to discuss your project needs—I look forward to working with you! Warm regards, Mostafa λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την drsafaseefo
 • Πρόσλαβε τον/την   engineerscarlett
Πρόσλαβε τον/την   engineerscarlett

  engineerscarlett engineerscarlett

  Kenya $10 USD / ώρα
  Research/Economics/Management/Essay/Bplans/SEO
  Kenya
  I'm a CPA(k) finalist,Business administration holder with excellent skills in academic, research, Linguistics, Literary analysis and SEO articles. I hold 6 years experience in report writing, data analysis through spss,rapidminer and SAS I'm also an expert in thesis writing. If I undertake your project, you can...
  I'm a CPA(k) finalist,Business administration holder with excellent skills in academic, research, Linguistics, Literary analysis and SEO articles. I hold 6 years experience in report writing, data analysis through spss,rapidminer and SAS I'm also an expert in thesis writing. If I undertake your project, you can rest assured that you will get a high-quality product. Beyond quality, thus available for constant communication and updates on ongoing projects. I hold an MBA in Strategic Management and a first Degree in IT which provide me with the necessary background to handle your project. I have confidence in offering excellent, first class and unique assistance to all my clients within their budget. This is in line with my approach of putting the interests of every one of my clients first with a point of building up a decent relationship. My ultimate goal is customer satisfaction. Hire me λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την engineerscarlett
 • Πρόσλαβε τον/την   Freelancersedo
Πρόσλαβε τον/την   Freelancersedo

  Freelancersedo Freelancersedo

  Kenya $15 USD / ώρα
  Research Writer | SPSS |Business Plans|Wikipedia
  Kenya
  I am a proficient Qualitative Writer with expertise in APA, MLA, Harvard, Chicago, IEEE, and ACM styles.I have many years of writing and rewriting articles, essays, reports, financial and accounting projects (good with Quick Books and SAGE softwares), literature reviews, technical write-ups, business plans, Business...
  I am a proficient Qualitative Writer with expertise in APA, MLA, Harvard, Chicago, IEEE, and ACM styles.I have many years of writing and rewriting articles, essays, reports, financial and accounting projects (good with Quick Books and SAGE softwares), literature reviews, technical write-ups, business plans, Business Plans, personal statements, marketing plans, medical projects, law tasks comparative studies, and even project documentations. I can manage chemistry and biology projects too. I will write wikipedia pages too. I am also good in STATISTICS with great experience of using SPSS, STATA, SAS, EXCEL etc. I believe in offering high quality, top-notch, original assistance at reasonable rates to my clients, and ensure on-time delivery. I always put the value invested in me through efficient output to ensure 100% client satisfaction. Hire me for an outstanding and excellent work. I am ready to make you ace your project. Just Click on the Hire Me button to get the best services. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Freelancersedo
 • Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart
Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ώρα
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SolutionMart
 • Πρόσλαβε τον/την   mimuar
Πρόσλαβε τον/την   mimuar

  mimuar mimuar

  Uzbekistan $20 USD / ώρα
  Pharmaceutical Scientist to help with anything
  Uzbekistan
  Driven by a deep-seated passion for science, I've cultivated a strong academic background and professional drive. As a highly motivated researcher with a Master of Science in Pharmaceutical and Biopharmaceutical Formulations, I excel at scientific exploration, data analysis, and clear communication. My strengths lie...
  Driven by a deep-seated passion for science, I've cultivated a strong academic background and professional drive. As a highly motivated researcher with a Master of Science in Pharmaceutical and Biopharmaceutical Formulations, I excel at scientific exploration, data analysis, and clear communication. My strengths lie in research methodologies, data analysis, and crafting well-structured scientific writing. My Master's thesis, which critically examined the role of HLA genes in heart transplant rejection, serves as a testament to my ability to delve into complex scientific literature, synthesize key findings, and present them in a clear and concise manner. My experience extends beyond pure research. Through leadership roles at companies like Remedy Group, I honed my communication and organizational skills. By streamlining document management and boosting departmental productivity by 30%, I demonstrated my ability to organize information effectively, lead teams towards achieving goals, and implement improvements that enhance overall efficiency. My fluency in English, Russian, Uzbek, and Turkish allows me to offer a diverse and valuable range of services: Science and Chemistry Tutoring: With my strong foundation in science, I can guide students in life science subjects, fostering their understanding of complex concepts and igniting their scientific curiosity. Through interactive and engaging sessions, I can tailor my approach to each student's learning style and needs. English Language Tutoring: Utilizing my fluency in English, I can assist individuals or groups in improving their English proficiency. Whether it's conversational English, academic writing, or business communication, I can design personalized learning plans to help individuals achieve their goals, unlocking opportunities for further education, career advancement, and effective communication across cultures. Life Sciences Research and Writing: I can leverage my research skills and experience to assist with various research projects. This includes contributing to literature reviews, crafting scientific articles or reports, or providing support throughout the research process. My expertise in data analysis ensures accurate interpretation of findings, and my writing skills allow me to effectively communicate complex scientific concepts to a broader audience. Translation Services: My multilingual abilities allow me to offer accurate and nuanced translations between English and Russian. This service extends beyond scientific documents. I can translate business communications, marketing materials, or any other content requiring high fidelity and a deep understanding of cultural context. Virtual Assistant Services: My project management, communication, and administrative skills can provide invaluable support to busy professionals. I can manage projects efficiently, streamline communication channels, and handle administrative tasks with accuracy and λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mimuar
 • Πρόσλαβε τον/την   DebbieWhite23
Πρόσλαβε τον/την   DebbieWhite23

  DebbieWhite23 DebbieWhite23

  India $23 USD / ώρα
  YOU THINK IT AND I INK IT
  India
  Stingy with time yet want quality work? The genie grants your wish with me  If provided adequate details, I will make your pile of information into neatly-processed fine script that will woo even Shakespeare. In mere hours, I will provide you with a document saturated in creativity and brilliance. I would...
  Stingy with time yet want quality work? The genie grants your wish with me  If provided adequate details, I will make your pile of information into neatly-processed fine script that will woo even Shakespeare. In mere hours, I will provide you with a document saturated in creativity and brilliance. I would love to render my services as an Academic writer. I am a keen reader of the following subjects; Article & Blog Writing (Fashion, beauty, fitness) Business Assignments eBook Grant proposal Business plan along with Financial plan Market Research Speech Research for the Projects PowerPoint Presentation Slides Pitch Deck Presentation Hospitality & tourism Leadership management Motivation Mind sciences Social Media posts/Restaurant Menu Guest posting Biographies/autobiographies History Literature Current Affairs Looking forward to starting working with you. Best Regards DEBBIE WHITE λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DebbieWhite23
 • Πρόσλαβε τον/την   kingch91
Πρόσλαβε τον/την   kingch91

  kingch91 kingch91

  Pakistan $25 USD / ώρα
  PCB | IoT | Firmware | C/C++ | MATLAB | IT Network
  Pakistan
  As a highly skilled team with extensive experience in Design and Development, we excel in various domains including Engineering, Programming, and Telecommunications. Proficient in PCB design, MATLAB, IoT implementation, Network infrastructure, Software development, and Mechanical engineering, we possess a...
  As a highly skilled team with extensive experience in Design and Development, we excel in various domains including Engineering, Programming, and Telecommunications. Proficient in PCB design, MATLAB, IoT implementation, Network infrastructure, Software development, and Mechanical engineering, we possess a comprehensive skill set to tackle diverse technical challenges. With expertise in Embedded Systems design, Power & Industrial Electronics, PLC & Automation Systems, Ansys, Solidworks, CAD/CAM, and technical reporting, we are equipped to handle projects ranging from circuit design to power simulations with precision and efficiency. Our collective background in Digital Design enables us to troubleshoot and resolve complex technical issues effectively, ensuring seamless project execution. Committed to delivering exceptional results, we approach every task with dedication and loyalty, striving to exceed client expectations. By leveraging our combined strengths and expertise, we guarantee outstanding outcomes for your projects. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kingch91
 • Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts
Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts

  LiveExperts LiveExperts

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Full stack Devs | Researchers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Research Writing: We specialize in research writing services, including literature reviews, research papers etc Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την LiveExperts
 • Πρόσλαβε τον/την   greetnicole
Πρόσλαβε τον/την   greetnicole

  greetnicole greetnicole

  Nigeria $15 USD / ώρα
  A reliable freelancer, admin and researcher.
  Nigeria
  I have mixed experience in Finance, hospitality sector where I worked as an office assistant/secretary. I have 3years work experience in real estate where I functioned as a business development manager. The different job experiences furnished me with skills which includes but not limited to; Management...
  I have mixed experience in Finance, hospitality sector where I worked as an office assistant/secretary. I have 3years work experience in real estate where I functioned as a business development manager. The different job experiences furnished me with skills which includes but not limited to; Management skills Excellent telephone manners Prompt response to Emails Customer relationship People management Negotiation skills Data entry and Administrative duties Sales and marketing Data handling Data analysis Financial products Financial marketing Auditing Financial research λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την greetnicole

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""