Mac OS Developers Για Πρόσληψη

 • Mac OS
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 77 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   rashidamjad
Πρόσλαβε τον/την   rashidamjad

  rashidamjad rashidamjad

  Pakistan $35 USD / ώρα
  Web | Apps | Blockchain| AI/ML | Devop | PCB | PLC
  Pakistan
  With over 5 years of hands-on experience, we are a seasoned full-stack development team, verified by Freelancer.com. Leveraging a diverse team of certified experts proficient in nearly every IT skill imaginable, we offer a wide range of IT solutions to cater to all your digital needs. Web Development: Experts in...
  With over 5 years of hands-on experience, we are a seasoned full-stack development team, verified by Freelancer.com. Leveraging a diverse team of certified experts proficient in nearly every IT skill imaginable, we offer a wide range of IT solutions to cater to all your digital needs. Web Development: Experts in HTML, CSS, WordPress, WIX, PHP, JavaScript (MEAN+MERN), React.js, Angular, and more. We excel in CMS, RESTful APIs, and cloud technologies. Mobile App Development: Proficient in Flutter, Android (Kotlin/Java), and iOS (Swift/Swift UI/Obj-C). We handle NFC, geolocation, and payment integration with ease. Database Development: Skilled in both SQL (Teradata, Oracle, MSSQL, MySQL) and NoSQL (MongoDB, Cassandra, Hive). We utilize Metabases for powerful insights. -Desktop Programming: Versed in Java, Swift, JavaScript, Python, C#, and more for desktop solutions. Blockchain: Our forte includes crypto exchanges, Dapp development, and ICOs on Ethereum, Solana, Polygon, and more. Cloud & DevOps: We manage AWS, Azure, Google Cloud, and employ DevOps tools for seamless deployments. AI & Machine Learning: Experts in Computer Vision, OCR, Machine Learning, and more, leveraging Google Cloud Platform, OpenCV, TensorFlow, and AI architectures. Game Development: We create captivating games using WebGL, HTML5, Unity3D, 3ds Max, and Unreal Engine. E-commerce: Crafting E-commerce Websites, mastering WordPress WooCommerce, and streamlining payment integration. Telephony: Proficient with Twilio, VoIP, SIP, Asterisk, FreePbx, and Free Switch for call center solutions. Trading Solutions: We excel in Sierra Chart, Pine Script, Thinkorswim, and various trading APIs. Hardware & Electronics: Skilled in Arduino, Raspberry Pi, and ESP32, with expertise in PLC and SCADA systems for automation and control solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rashidamjad
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry
 • Πρόσλαβε τον/την   amiteshojha
Πρόσλαβε τον/την   amiteshojha

  amiteshojha amiteshojha

  India $40 USD / ώρα
  Linux, Aws, Oracle Cloud, Azure GCP Windows Expert
  India
  Certified Server & Cloud Professional Architect with more than 15 years of solid expertise. I have Devops, AWS Cloud, Oracle Cloud, AZURE, Google Cloud, Linux, UNIX, Vmware, Openstack, Oracle Apps, DB and Windows Services expertise. Expertise on setup/configuration/Architect of Amazon web services(AWS), Oracle...
  Certified Server & Cloud Professional Architect with more than 15 years of solid expertise. I have Devops, AWS Cloud, Oracle Cloud, AZURE, Google Cloud, Linux, UNIX, Vmware, Openstack, Oracle Apps, DB and Windows Services expertise. Expertise on setup/configuration/Architect of Amazon web services(AWS), Oracle Cloud(OCI), Azure, Google, Digitial Ocean and almost all clouds as well. IT Infrastructure Cost Optimization -- Optimizing infrastructure for peak performance, security and best Cost utilization. IT Support -- Expert in resolution of Server services issues, Cloud issues, Live IT problems troubleshooting and fix with RCA. Migration Services -- Setup, Configuration & Migrations -- Expert in doing all types of server(Linux/Unix & Windows) services migration. Website, Application, Database(Oracle, MySQL, Postgresql, mongodb etc) and Mail migrations like Zimbra, exim Cpanel, Zpanel, Parallels Plesk panel, DNS setup, etc migrations. Network and Security Services -- Designing, implementing, and maintaining the security of network infrastructure. Identify and mitigate security risks, and keeping data and systems safe from cyberattacks. Configure and manage security services such as firewalls, intrusion detection/prevention systems, and endpoint security solutions. Perform penetration testing and vulnerability assessments. Mail Servers Expertise -- Zimbra, Microsoft Exchange, Office 365, Postfix, Exim, Dovecot, iRedMail, Sendmail -- Setup, Configuration, Migration on Enterprise level. Web Hosting Panel - cPanel/WHM, Direct Admin, ISPconfig, Webmin/Virtualmin, CWP, Plesk, Vestacp, Hestia -- Installation/Setup, Configuration, Migration on Enterprise level. Install, Administration & Migrations of WHM/cPanel Servers, Oracle Apex, Nominatim Server, Cacti, Nagios, Zenoss & PHPlist. Devops skills with tools like Jenkins, Ansible, Grafana, Prometheus, Terraform etc. Atlassian products Installation & Configuration like JIRA, JIRA Agile, JIRA Capture, Crowd, Stash, Confluence, Fisheye Bamboo, etc. Proactive infrastructure management for a worry-free future. Certified RHCE/RHCSA/RHCSS RHCVA, Openstack, Oracle Cloud(OCI) Professional & Mirantis Cloud Active Directory, Microsoft Exchange Administration, setup, Migration and Microsoft based server services management. I have a great academic background in Linux and Cloud as well as my experience compliments my studies. *AS AN ENGINEER, I CAN SAY NOTHING IS IMPOSSIBLE TO IMPLEMENT. FEEL FREE TO CONTACT ME ANYTIME* In addition to this, I look forward to working on your projects in your budget. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την amiteshojha
 • Πρόσλαβε τον/την   immuaaz78
Πρόσλαβε τον/την   immuaaz78

  immuaaz78 immuaaz78

  Pakistan $15 USD / ώρα
  iOS|iPhone/iPad/Mac/Watch App Dev | Swift|SwiftUI
  Pakistan
  Highly skilled iOS developer with around 4 years of experience in iOS development. Proficient in dynamic design, RESTful APIs, off-line storage, writing unit tests, SDKs integration, localization, and push notifications. Worked on MVC, MVVM and Clean architecture. Expert in : iOS | iPad | MacOS | WatchOS | Swift |...
  Highly skilled iOS developer with around 4 years of experience in iOS development. Proficient in dynamic design, RESTful APIs, off-line storage, writing unit tests, SDKs integration, localization, and push notifications. Worked on MVC, MVVM and Clean architecture. Expert in : iOS | iPad | MacOS | WatchOS | Swift | SwiftUI | Objective C Google maps, Apple maps, Stripe, In app purchase, Digital visiting card, Dynamic User interface, iPhone, iPad, Mac app development Worked on different types of projects with a range of technical concepts from planning to publishing and maintenance of apps. Committed to clean code and on-time delivery. Let's create amazing apps together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την immuaaz78
 • Πρόσλαβε τον/την   tech717
Πρόσλαβε τον/την   tech717

  tech717 tech717

  Pakistan $35 USD / ώρα
  System & Network Administrator✓
  Pakistan
  ✅ MS (Computer Networks) ✅ BS (Computer Sciences) ✅ CCNA Academy Certified ✅ CCNP Academy Certified ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ✅ Linux/Windows Servers Administration ✅ Cloud (AWS,GCP, DigitalOcean) Administration ✅ MAC OSX ✅ Git ✅ CI/CD...
  ✅ MS (Computer Networks) ✅ BS (Computer Sciences) ✅ CCNA Academy Certified ✅ CCNP Academy Certified ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ✅ Linux/Windows Servers Administration ✅ Cloud (AWS,GCP, DigitalOcean) Administration ✅ MAC OSX ✅ Git ✅ CI/CD (Jenkins) ✅ Docker ✅ Kubernetes ✅ Cisco Routers/Switches ✅ VMware ESXi, VSphere Client, VConverter, Vcenter ✅ VMware Server/Workstation, VirtualBox, OpenVZ, XEN, HyperVM, Citrix XEN ✅ Contro Panels: WHM/Cpanel, Kloxo, Plesk, Ensim Pro, Virtualmin/Webmin ✅ Cloud Hosting: AWS(Amazon Web Services), RackSpace, GoGrid ✅ MTA & MUA: Postfix, Sendmail, Zimbra, Horde, RoundCube, AtMail ✅ DNS Management ✅ Apache / Nginx / Lighttpd / LiteSpeed ✅ MSSQL/MySQL/MongoDB/MariaDB ✅ Server Based Security : IP tables, CSF/APF ✅ Cisco VPN, Cisco Firewall, Wireless Router ✅ Windows Server 2008/2012/2019, Windows 10 ✅ IIS 6/7 & Ms Exchange Server ✅ Removal of (Malware's/Viruses) from Websites ✅ Virtual Assistant λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tech717
 • Πρόσλαβε τον/την   servermaster
Πρόσλαβε τον/την   servermaster

  servermaster servermaster

  Estonia $25 USD / ώρα
  Professional IT specialist
  Estonia
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is...
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is easy to setup systems. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. I know following operating systems + distros: debian, ubuntu, gentoo, suse, redhat, centos, rocky linux, almalinux and arch linux, freebsd, netbsd, openbsd, sun solaris plus ms windows servers. I also know following systems: Web servers: Apache, Nginx, Lighttpd, Litespeed, Hiawatha. Javascript: nodejs,npm Java web servers: Tomcat, Jrun, Jboss Proxy systems: Haproxy, Varnish, Squid. DB servers: MySQL (and forks, including MariaDB), PostgreSQL Mail systems: Postfix,exim,dovecot.. and implementing: DKIM, SPF, MX, DMARC. Monitoring systems: Nagios, zabbix, cacti, grafana. SMS: SMSC, Kannel DNS: Bind, Djbdns, Dnsmasq. VPS: Vmware, Hyper-v, Proxmox, bhyve, kvm, xen, openstack.. Containers: docker, lxc, jail, kubernetes Cloud providers: AWS, Digitalocean, Azure.. My knowledge does not stop here. I troubleshoot easily. Let's chat Please see my reviews of my previous works.. PS! With my bid you will get one week free support for work done λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την servermaster
 • Πρόσλαβε τον/την   harishparas
Πρόσλαβε τον/την   harishparas

  harishparas harishparas

  India $18 USD / ώρα
  Listed in Top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  I am a skilled Developer who believes in committing to projects from start to finish. As my client, you’ll be interacting with a true professional who believes in communication, meeting deadlines, and building products that are worth your investment. Past expertise includes: > NFC tags > Artist finding ...
  I am a skilled Developer who believes in committing to projects from start to finish. As my client, you’ll be interacting with a true professional who believes in communication, meeting deadlines, and building products that are worth your investment. Past expertise includes: > NFC tags > Artist finding > Delivery services > Food delivery > Dating > Influencer market > Car rental > Uber type > Biometric recognition > Pets > Marketplace for sneakers, B2B, P2P, B2C, D2C > Tourism > On-demand > Church and holy apps > Online retail and purchase > Payment and banking > Security services > IOT based raspberry pi and control board > Events > Fitness > Games AR and VR > Parking and sensor BLE solutions Along with the help of a strong, supportive team, I’m able to offer services involving the following skills and tech knowledge: ● iPhone ● Android ● Flutter ● PHP ● Laravel ● CodeIgniter ● React JS ● Angular 14 ● UI Design ● Logo Design ● Machine Learning ● Data Mining ● Data Visualization I’ve worked with some truly amazing clients and created some wonderful projects, so if you need any examples of my work, please ask! I’m happy to share my past successes and give you a sense of who I am as a professional. More than anything, I’m here to help you turn your vision into a tangible thing. So please, let me know what I can do for you! I look forward to your business and your time! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την harishparas
 • Πρόσλαβε τον/την   visionvivante
Πρόσλαβε τον/την   visionvivante

  visionvivante visionvivante

  India $25 USD / ώρα
  Fullstack Website & Mobile App Development Company
  India
  We provide end to end quality web & mobile services and strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & SEO. Our...
  We provide end to end quality web & mobile services and strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & SEO. Our Technical Portfolio Include: * PHP & based CMSs: WordPress, Joomla, Magento, OpenCart, Squarespace, Wix, BigCommerce, Typo 3, Concrete 5 and osCommerce etc * PHP & based Frameworks: Yii, CodeIgniter, Laravel, CakePHP, Zend, Symphony and Smarty etc * MEAN/MERN/MEVN: Mongo, Express, (Angular/React/Vue), Node * ASP.Net: MVC 4/5, C# (Only From Scratch Projects) * Mobile Apps: Objective C, Java, Ionic-Cordova & HTML5-PhoneGap * HTML(5)/CSS(3) & based frameworks like Twitter Bootstrap, Foundation, Less, Ionic * JS & based frameworks like Angular JS, Backbone JS, Ember JS, Ext JS, jQuery, Kendo UI etc Invite us for a Trial Job on Freelancer! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την visionvivante
 • Πρόσλαβε τον/την   tangramua
Πρόσλαβε τον/την   tangramua

  tangramua tangramua

  Canada $25 USD / ώρα
  Development, Internet Marketing, Technical Support
  Canada
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) FRONT-END: HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, TailwindCSS 1.2) JAVASCRIPT: JavaScript, ES6+, Typescript,...
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) FRONT-END: HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, TailwindCSS 1.2) JAVASCRIPT: JavaScript, ES6+, Typescript, Node.js, MEAN, MERN, MEVN, Angular, React.js, Vue.js, Nuxt.js, Next.js, Gatsby.js, jQuery 1.3) BACK-END 1.3.1) LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) including Symfony, Laravel, Yii, Zend, CodeIgniter, CakePHP 1.3.2) Python (Python, Django, Flask, FastAPI) 1.3.3) .NET stack technologies (C#, ASP.NET, .NET Core) 1.4) OPEN SOURCE SOLUTIONS 1.4.1) E-commerce Platforms: Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop, OpenCart, BigCommerce, Shopware, osCommerce 1.4.2) CMS: WordPress, Drupal, Joomla, TYPO3 etc. 1.4.3) CRM: SuiteCRM, SugarCRM 2) MOBILE DEVELOPMENT 2.1) Android native development: Java, Kotlin 2.2) iOS native development: Swift, Objective-C 2.3) Cross platform development: Flutter, React Native, Ionic 3) DESIGN 3.1) Website Design (UI (User Interface), UX (User Experience) etc.) 3.2) Graphic Design (Creative Design, Digital Design, Advertisement Design etc.) 3.3) Corporate Identity (Brand Boooks, Business Cards, Logos, LetterHeads etc.) 4) INTERNET MARKETING 4.1) Social Media Marketing (Linkedin, Xing, Facebook, YouTube, Instagram etc.) 4.2) SEO (SEO Copywriting, SEO Auditing, White Hat SEO) 4.3) PPC Marketing (Google Adwords, Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Instagram Ads etc.) 4.4) Email Marketing 5) MANAGED SERVICES 5.1) 24/7 TECHNICAL SUPPORT 5.2) SYSTEM ADMINISTRATION SERVICES Our team of high qualified System Administrators have huge experience with technologies covering: - different distributions of OS Linux, Unix and MS Windows Server systems; - different types of virtualization (ProxMox, Virtuozzo, OpenVZ, KVM, XEN, VMware, Hyper-V); - VPN/DNS/IPTables/Firewalls/web servers/mail servers configuration and tuning etc.; - cloud solutions (AWS, MS Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, OVHcloud, DigitalOcean, Linode etc.); 6) HOSTING SERVICES provided by our hosting subdivision under trade mark "TanHost" 6.1) Cloud based solutions (e.g. configuration and technical support of Private Clouds); 6.2) Сollocation services, the providing for rent dedicated and VPS/VDS (virtual servers); 6.3) Shared Hosting; 6.4) Domain names registration services in more than 100 international zones; 6.5) SSL Certificates. 7) EMBEDDED SYSTEMS 7.1) Embedded software development 7.2) Internet of Things (IoT) 7.3) Microcontrollers programming 7.4) Arduino microcontrollers programming OUR CREDO: Reputation – is above anything else! We help our customers to grow success and we grow together with our customers! We are flexible to meet our clients' needs. We make it simple... λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tangramua
 • Πρόσλαβε τον/την   qprotex
Πρόσλαβε τον/την   qprotex

  qprotex qprotex

  United States $120 USD / ώρα
  Senior Software Architect
  United States
  I offer comprehensive Software Architecture Services designed to build robust, scalable, and efficient software systems tailored to meet the unique needs of your business. My expertise lies in creating clear, actionable architecture blueprints that serve as a foundation for developing high-performing software...
  I offer comprehensive Software Architecture Services designed to build robust, scalable, and efficient software systems tailored to meet the unique needs of your business. My expertise lies in creating clear, actionable architecture blueprints that serve as a foundation for developing high-performing software solutions. With a focus on modern architectural patterns, microservices, and cloud-native technologies, I ensure that your software architecture is flexible, resilient, and ready for future growth. I work closely with each client to understand their specific challenges and objectives, providing personalized guidance on technology selection, system design, and best practices for implementation. My goal is to empower your development teams with a solid architectural framework that accelerates development, facilitates maintenance, and reduces overall project risk. Partner with me to transform your vision into a software reality that drives business success and technological innovation. My certifications: - Microsoft – Azure Administrator - Microsoft – Azure Fundamentals - Microsoft – Azure AI Fundamentals - Microsoft – Azure Data Fundamentals - CompTIA CASP+ - CompTIA Security+ - EC Council – CEH Certified Ethical Hacker -eLearnSecurity – eCRE Certified Reverse Engineer - IITAC – Certified Reverse Code Engineering Professional - IACRB – Certified Reverse Engineering Analyst -SmartBear – SOAPUI NG Pro λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την qprotex

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""