Lighting Technicians Για Πρόσληψη

 • Φωτισμός
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 16 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   edmilsonsousa
Πρόσλαβε τον/την   edmilsonsousa

  edmilsonsousa edmilsonsousa

  Brazil $30 USD / ώρα
  Professional Architect
  Brazil
  My name is Edmilson Sousa, and I am a proficient architect with a wealth of experience in planning buildings, landscaping design, interior design, and 3D rendering. I am also the CEO of Íntegra Arquitetos, a company that prides itself on providing top-quality services in the field of architecture. Whether you are...
  My name is Edmilson Sousa, and I am a proficient architect with a wealth of experience in planning buildings, landscaping design, interior design, and 3D rendering. I am also the CEO of Íntegra Arquitetos, a company that prides itself on providing top-quality services in the field of architecture. Whether you are looking to transform a space into a functional and aesthetically pleasing environment, renovate a home or building, or need photorealistic and artistic 3D renderings, we can assist you in achieving your goals with exceptional quality and attention to detail. I invite you to peruse our profile and explore the various projects we have successfully completed. It would be my pleasure to work with you, and I guarantee that you will be satisfied with the results. Thank you for considering our services. Best regards, Edmilson Sousa λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την edmilsonsousa
 • Πρόσλαβε τον/την   OneRiduan
Πρόσλαβε τον/την   OneRiduan

  OneRiduan OneRiduan

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  Cover / Packaging / 3D Render Mockup Expert
  Bangladesh
  As a highly skilled packaging designer with 5 years of experience, I possess expertise in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Blender 3D, and product rendering. My professional capabilities guarantee outstanding designs for your packaging needs. I've been in the industry for over 4 years, and I'm passionate about...
  As a highly skilled packaging designer with 5 years of experience, I possess expertise in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Blender 3D, and product rendering. My professional capabilities guarantee outstanding designs for your packaging needs. I've been in the industry for over 4 years, and I'm passionate about working with clients to exceed their expectations. Communication is key, so I'll make sure to work closely with you to ensure your design needs are met. Let's work together to bring your brand to life and achieve your design goals! Don't hesitate to reach out to me today to discuss your design needs and start creating exceptional designs that set you apart from the competition. ⭐⭐⭐⭐⭐ "Absolutely amazing designer. Exceeded all expectations in terms of both quality and timeliness. Can't recommend this designer enough. He will deliver exceptional work, communicates well, and does it all very fast!" -Robert P. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την OneRiduan
 • Πρόσλαβε τον/την   UmairAnwar93
Πρόσλαβε τον/την   UmairAnwar93

  UmairAnwar93 UmairAnwar93

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Designer | Developer | Block Chain |
  Pakistan
  I am a Practicing Developer and Designer since 2015. Specialized in blockchain technologies and MERN stack for over 06 years, I have successfully developed many specialized websites and mobile apps. Also, I have completed designing and developing various components while adhering to Engineering standards and meeting...
  I am a Practicing Developer and Designer since 2015. Specialized in blockchain technologies and MERN stack for over 06 years, I have successfully developed many specialized websites and mobile apps. Also, I have completed designing and developing various components while adhering to Engineering standards and meeting the demands of client. IT/SOFTWARE ENGINEERING: 1. Web & Mobile app - Java Script frontend frameworks(ReactJs, VueJs, Angular, Nextjs, Nuxt.js) - Php frameworks (Laravel, CI) - Python/Django - FCM (Firebase Cloud Messaging),Local push notification, alarm, - Websocket communication, - Web scrapy - flutter animation(flutter-flare-Rive) - Embed Media(youtube video, facebook video and so on) - Getting all devices information, - social sharing ,calling URL, sending email(SMS), - Communication with native modules (Android & IOS using Method Channel) 2. Blockchain development - Web3: Web3.js, Ethers.js, Web3.py - Blockchain: Bitcoin, Ethereum, Geth, MEV-Geth, FlashBots, Arbitrage/Liquidation Bots 3. Backend - Backend: Google firebase, Nodejs/Expressjs, Python/Django, php/laravel - database: Google firestore, MongoDB, MySQL, SQLite, GraphQL, AWS dynamodb, Microsoft Azure cosmos db 4. Services - Google Cloud Platform (Google firebase, Google Function, Google map, Google Admob, Google ML kit) - Microsoft Azure - AWS Cloud Service, AWS ML kit - IMA SDK (integrating android native module and flutter for Admob) - Twilio, [login to view URL], pusher, Cpanel, Digital Ocean, Docker, One Signal - CD/CI for Flutter and mobile app projects - codemagic - Stripe, Bot development, MT4 & 5, Paypal, wechat payment Api integration for web and mobile app. - PWS, AMS, SEO website functionality CIVIL/ELECTRICAL/MECHANICAL ENGINEERING • PCB design and Firmware Services • Design of Reinforced Structures • Finite Element Analysis using Abaqus • Structural analysis and designing • Design of Trusses, Steel and Wood structures • Pre-stressed and post-tension Member Design • Research / technical writing to publish researches in International Journals and reports prepared in result of model studies. . • 2D & 3D-Interior & Exterior Design of Houses / villas including Architectural, Civil & Structural Engineering calculations, RC detail drawings, Electrical, Plumbing etc. • All allied Engineering works - Electrification and Machinal embedded parts and installations • Architectural Drawings Using these softwares - BIM Modeling using Revit Structure, Abaqus, Plaxis 2D/3D, MATLAB, PYTHON, ETABS, SAP2000, AUTOCAD 2D/3D, CIVIL 3D, 3D MAX and many more I am looking forward to work with you on the aforementioned areas and to put in my skills for get a better product. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την UmairAnwar93
 • Πρόσλαβε τον/την   silvas1983
Πρόσλαβε τον/την   silvas1983

  silvas1983 silvas1983

  Ukraine $20 USD / ώρα
  Lighting designer, Mechanical engineer
  Ukraine
  I'm looking for interesting projects that can effectively utilize my abilities in 3d design, lighting design, mechanical engineering, product design etc. Working with a wide range of specialized software I am focused on the best possible result within given period of time in every project. Feel free to communicate...
  I'm looking for interesting projects that can effectively utilize my abilities in 3d design, lighting design, mechanical engineering, product design etc. Working with a wide range of specialized software I am focused on the best possible result within given period of time in every project. Feel free to communicate with me in English, Russian or Ukrainian. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την silvas1983
 • Πρόσλαβε τον/την   fbs2009
Πρόσλαβε τον/την   fbs2009

  fbs2009 fbs2009

  India $20 USD / ώρα
  4x Salesforce Certified, Zoho CRM Consultant
  India
  Hey, I am Fateh Singh, having 9-year experience in Salesforce and Force.com platform with extensive knowledge of Business Process and Salesforce Customization/Development. Core Competencies : • Salesforce Consultancy • Lightning Task, Development, Customisation & Migration • API Integration (REST &...
  Hey, I am Fateh Singh, having 9-year experience in Salesforce and Force.com platform with extensive knowledge of Business Process and Salesforce Customization/Development. Core Competencies : • Salesforce Consultancy • Lightning Task, Development, Customisation & Migration • API Integration (REST & SOAP) • Configurations & Customisation • App Exchange Products Setup and Configuration • App Development • Data Migration • Salesforce Training • Support • SFDC IoT Cloud • SFDC Sales Cloud • SFDC Marketing Cloud • SFDC Community Cloud • SFDC Service Cloud I have good exposure to different areas of Salesforce like • Custom Objects • Custom Fields • Data Loaders • Apex Class • Triggers • Visualforce • Workflows • AppExchange Products • Validations • Advanced Formula • Reports and Dashboards • Lightening Components • Process Builder • Salesforce Community • Knowledge Articles • Live Agent • Sites • Flow λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fbs2009
 • Πρόσλαβε τον/την   AndresCasanova48
Πρόσλαβε τον/την   AndresCasanova48

  AndresCasanova48 AndresCasanova48

  Colombia $20 USD / ώρα
  Telecomunications Engenieer, and avionic's technician.
  Colombia
  I'm a young engenieer, trying to be helpful to my community. Who has the knowlege, has the power. I've lerned some skills on networking administration, some about avionics maintenance and some of electronic's proyect design. I really enjoy writting and I have skills translating.
  I'm a young engenieer, trying to be helpful to my community. Who has the knowlege, has the power. I've lerned some skills on networking administration, some about avionics maintenance and some of electronic's proyect design. I really enjoy writting and I have skills translating. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AndresCasanova48
 • Πρόσλαβε τον/την   omarelbosely
Πρόσλαβε τον/την   omarelbosely

  omarelbosely omarelbosely

  Egypt $4 USD / ώρα
  Structural-Architectural Engineer | Graphic design
  Egypt
  With over 5 years of extensive experience in Structural and Architectural engineering and more than 2 years of proficiency in Graphic design, I bring a unique blend of technical expertise and creative flair to every project. My diverse portfolio encompasses successful contributions across various fields. Why Choose...
  With over 5 years of extensive experience in Structural and Architectural engineering and more than 2 years of proficiency in Graphic design, I bring a unique blend of technical expertise and creative flair to every project. My diverse portfolio encompasses successful contributions across various fields. Why Choose Me? ✅ High-Quality Work: Your satisfaction is my priority. I guarantee top-notch quality work that not only meets but exceeds your expectations. ✅ Affordable Excellence: Striving for excellence doesn't mean compromising your budget. I provide the most suitable and affordable prices tailored to your needs. Areas of Expertise: ✅ Civil Engineering: From planning to execution, I handle all aspects of civil engineering projects with precision. ✅ Architectural Engineering: Bringing innovative solutions to architectural challenges, ensuring both aesthetics and functionality. ✅ Electrical Engineering: Proficient in designing electrical systems for efficiency and safety. ✅ Mechanical Engineering: Expertise in mechanical systems and machinery design. ✅ HVAC: Ensuring optimal comfort and energy efficiency through meticulous HVAC design. ✅ Graphic Design: Transforming ideas into visually stunning designs that leave a lasting impression. ✅ Adobe Photoshop: Mastering the art of digital manipulation and graphic enhancement. ✅ AutoCAD: Proficient in creating detailed and accurate technical drawings. ✅ 3Ds Max: Crafting realistic 3D visualizations to bring concepts to life. ✅ Interior Design: Creating spaces that seamlessly blend style and functionality. ✅ Building Architectural: Developing architectural designs that stand out. ✅ Concrete Structures Design: Specialized in robust and innovative concrete structures. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την omarelbosely
 • Πρόσλαβε τον/την   himonroy
Πρόσλαβε τον/την   himonroy

  himonroy himonroy

  India $5 USD / ώρα
  ✅ Interior Designer | ✅ Visualizer | ✅ 3d Atrist
  India
  ✅ Hello! I'm Himon, a creative and detail-oriented interior designer and 3D visualizer with 6+ years of experience. My passion is turning ordinary spaces into extraordinary experiences through innovative design and lifelike visualizations. - Space plan - Landscape drawings - Interior design - Conversion of PDF/JPEGs...
  ✅ Hello! I'm Himon, a creative and detail-oriented interior designer and 3D visualizer with 6+ years of experience. My passion is turning ordinary spaces into extraordinary experiences through innovative design and lifelike visualizations. - Space plan - Landscape drawings - Interior design - Conversion of PDF/JPEGs to Autocad drawings - Plan for house renovation, extension or re-modelling - 3D modelling and realistic rendering - 3D VR walk through of spaces - Lighting, material and render of existing 3D models - Furniture Selection and Design - Material Selection/Mood Board Selection - Photoshop My software skills: AutoCAD, 3dsMax, VRAY, Photoshop I always give my 100% to any project that I take and deliver more than what client has asked or expected. Please scroll down my profile to find my portfolio and reviews for previous projects. Regards, Himon λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την himonroy
 • Πρόσλαβε τον/την   subhabrataparal5
Πρόσλαβε τον/την   subhabrataparal5

  subhabrataparal5 subhabrataparal5

  India $20 USD / ώρα
  Websites I Mobile Apps I SEO I Digital Marketing
  India
  Company Name: Infotech Wayout Pvt. Ltd. Website: https://www.infotechwayout.com/ We are a team of full-stack developers with 15+ years of experience, We are the trusted leading Website/App Development Company. Now offering you a wide range of best and cost-effective Website development services to help you to grow...
  Company Name: Infotech Wayout Pvt. Ltd. Website: https://www.infotechwayout.com/ We are a team of full-stack developers with 15+ years of experience, We are the trusted leading Website/App Development Company. Now offering you a wide range of best and cost-effective Website development services to help you to grow your business. ★★★Our Skills and Key Competencies★★★ ✅ HTML, CSS, Bootstrap, Photoshop, PSD to HTML ✅ Ajax. JavaScript, jQuery, JSON ✅ Core PHP, Advance PHP, MySQL ✅ WordPress, Elementor, Visual Composer, Beaver Builder, Divi Theme Builder ✅ CodeIgniter, Laravel, AngularJS, Vue.js, React JS ✅ Android and ios Development / Flutter Development ✅ Ecommerce on Shopify, WooCommerce ✅ Theme Customization # Why Choose Us! # ✅ We believe in work transparency and professionalism. ✅ Clients can contact and enquire about anything related to their projects via phone, email, and online chat. Our support team will be glad to help. ✅ You can customize our service packages as per your requirement. ✅ OUR VISION ✅ ⟶ Deliver top-level services ⟶ Use always the latest technologies and standards ⟶ Be always customer focused *Service Guarantee* @24X7 Live Support @Free of cost Lifetime tech support with our expert team @Satisfaction guarantee otherwise we will refund. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την subhabrataparal5
 • Πρόσλαβε τον/την   kawsarahmed21
Πρόσλαβε τον/την   kawsarahmed21

  kawsarahmed21 kawsarahmed21

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  Logo, Flyer, poster, Banner, graphic Design Agency
  Bangladesh
  Hello, My name is Kawsar Ahmed We are a creative graphic designing agency with over 7 years of experience in the field and a member of the Preferred Freelancer Program. Along with that, I offer some top quality perks and benefits with my services, including: ● Unlimited Revisions ● 24/7 Customer Support ● Don’t Pay...
  Hello, My name is Kawsar Ahmed We are a creative graphic designing agency with over 7 years of experience in the field and a member of the Preferred Freelancer Program. Along with that, I offer some top quality perks and benefits with my services, including: ● Unlimited Revisions ● 24/7 Customer Support ● Don’t Pay until Project is Complete and You’re Fully Satisfied ● 100% Original and Custom Work But what services do I offer? Great question! I am able to create: ● Logos ● Flyers ● Banners ● Brochures ● Stationery ● Book Covers ● Labels ● Stickers ● Social Media Covers ● Packaging λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kawsarahmed21

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""