Life Coachs Για Πρόσληψη

 • Συμβουλευτική Ζωής
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 17 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   SoheebRaza
Πρόσλαβε τον/την   SoheebRaza

  SoheebRaza SoheebRaza

  Canada $60 USD / ώρα
  Business Feasibility | Market Research | Strategy
  Canada
  Greetings and thank you for your visit. I am a business consultant and coach who looks for reasons to write, and provide professional business services. Expert in writing and delivering strategic business plans, business analysis and audience specific presentations including motivational speeches. Have drafted...
  Greetings and thank you for your visit. I am a business consultant and coach who looks for reasons to write, and provide professional business services. Expert in writing and delivering strategic business plans, business analysis and audience specific presentations including motivational speeches. Have drafted hundreds of such documents for businesses and start-ups in the hospitality, e-commerce, IT, consultancy, automotive, transportation and financial industry. I am an FCIM and hold an MBA in entrepreneurship and international marketing and have more than 17 years of business management, marketing and communications experience. Having worked across 3 regions, I have successfully provided consultancy to businesses in 15 countries. I look forward to speaking with you soon. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SoheebRaza
 • Πρόσλαβε τον/την   madlene80
Πρόσλαβε τον/την   madlene80

  madlene80 madlene80

  Czech Republic $350 USD / ώρα
  Business Consultant | Business Growth Expert
  Czech Republic
  I have 23 years of business experience. I ran successful businesses (both online and offline) and for the last 10 years, I have helped entrepreneurs, small to medium to large business owners, to prosper and grow their businesses, regardless of what’s going on in the economy. Any business needs and benefits from my...
  I have 23 years of business experience. I ran successful businesses (both online and offline) and for the last 10 years, I have helped entrepreneurs, small to medium to large business owners, to prosper and grow their businesses, regardless of what’s going on in the economy. Any business needs and benefits from my services! The systems and strategies I use are time-tested proven strategies that demonstrated their efficiency over the years, irrespective of the economic situation, country, or industry, for both online and offline businesses. All the strategies I create, and recommendations I make, are personalized/specific to your business needs and goals and will give you a process that will help you immediately generate more leads, attract more clients, and make more money than you have ever made before. By implementing these strategies I could add thousands and tens of thousands of dollars of profit per month to my clients' NET PROFIT; and should we agree to work together, the same I can make it happen for you and your business. If you are a business owner interested in growing your business with at least 20% to 50% per year GUARANTEED, let's have a 30-minute discovery session, to discuss your business goals and expectations, and agree on the next steps. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την madlene80
 • Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat
Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat

  aqsaishrat aqsaishrat

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Strategic Content and Brand Marketing Architect
  Pakistan
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital...
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital channels. Platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, YouTube, TikTok, Snapchat, Discord, and Pinterest have become the modern arenas where brands compete for recognition. If you wish to stay ahead of the game and secure the number one spot in the market, leave the mind mapping to me. I possess a secret weapon of creativity that leads to unparalleled brand recognition, ensuring your brand is remembered for decades to come. Strategies like, Influencer Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Brand Recognition - (Covering UK, US, Europe & Asia) content Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Search Engine Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Revenue Achievements of a Year of Different Industries, Crypto/NFT Industry - Increased 35% Revenue in a Year of Service Fashion and Beauty Industry - Increased 20% Revenue in a Year of Service E-commerce Industry - Increased 40% Revenue in a Year of Service eBooks - Increased 25% Revenue in a Year of Service The success of the implemented strategies lies in their multifaceted approach: Backend SEO optimization enhanced website ranking and impressions through content and keyword optimization, aligned with search engine algorithms. Additionally, comprehensive management of website content, layout, speed, and theme ensured optimal performance. Brand awareness played a pivotal role, utilizing influential personalities to engage customers and drive revenue growth. Creative and captivating content transported audiences to imaginative realms and catered to technophiles' interests in business and technology. Customers' perception of the brand proved crucial in their purchasing decisions. By effectively showcasing the brand's unique qualities and values, trust and loyalty were cultivated. The establishment of an emotional connection fostered repeat customer choices. In summary, with my comprehensive skills and experience in digital marketing, I am poised to take your brand to new heights. I will employ cutting-edge strategies, engage influential personalities, and craft compelling content that will leave a lasting impression on your target audience. Let us embark on this exciting journey together, ensuring your brand's success for years to come. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqsaishrat
 • Πρόσλαβε τον/την   PaulaBea
Πρόσλαβε τον/την   PaulaBea

  PaulaBea PaulaBea

  Argentina $70 USD / ώρα
  docente especializada y consultora psicológica
  Argentina
  Trabajo en el área de salud y educación desde hace casi 15 años, con óptimos resultados y efectividad, en niños, jóvenes y adultos. Le proporcionare entrenamiento para su vida diaria y de relación con otros, asesoramiento y motivación, brindando también, psicoterapia en línea para diversos problemas de salud...
  Trabajo en el área de salud y educación desde hace casi 15 años, con óptimos resultados y efectividad, en niños, jóvenes y adultos. Le proporcionare entrenamiento para su vida diaria y de relación con otros, asesoramiento y motivación, brindando también, psicoterapia en línea para diversos problemas de salud mental. Mi función es ser su orientador y dar solución para sus problemáticas de salud (TDAH y otras) y educación. Diseñaremos juntos planes de trabajo, estableceremos hábitos y metas, y organización en general en diferentes áreas. Proporcionare sesiones estructuradas de entrenamiento para padres y otros familiares, consejería para evaluar riesgos y necesidades de cada persona. Trabajaremos en habilidades sociales. Tendrá apoyo personalizado y planes de trabajo según su problemática y necesidad. Te escuchare empáticamente ya que me apasiona ayudar a las personas a superarse y ser felices. Tendremos sesiones semanales para evaluar las metas y fijar nuevos objetivos. No dudes en contactarme si tienes alguna duda. La ayuda profesional puede marcar una gran diferencia. Espero saber de ti. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την PaulaBea
 • Πρόσλαβε τον/την   survivorchap
Πρόσλαβε τον/την   survivorchap

  survivorchap survivorchap

  United Kingdom $50 USD / ώρα
  Copywriter and Funnel specialist
  United Kingdom
  My name Is Dave, I help people who have an online presence to increase sales, profit and traffic so that they can concentrate more on working ON their business, not IN their business! I have 10 years of digital marketing experience which means I save you time, money and heartache in getting your message out to the...
  My name Is Dave, I help people who have an online presence to increase sales, profit and traffic so that they can concentrate more on working ON their business, not IN their business! I have 10 years of digital marketing experience which means I save you time, money and heartache in getting your message out to the people you serve. I want you to be able to focus on the important things for your business and let me deal with the other 'stuff'. I am able to create a highly profitable offer, write highly converting sales copy, create your funnel, drive traffic and create email campaigns. This helps to free up your precious time, after all the average adult only has around 21,000 days of adulthood....let's not waste a single day! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την survivorchap
 • Πρόσλαβε τον/την   MKamal
Πρόσλαβε τον/την   MKamal

  MKamal MKamal

  Egypt $10 USD / ώρα
  Technical support & Data entry
  Egypt
  I have 10 years of experience troubleshooting PC issues (either hardware or software). I have also a solid experience using common software packages (ex: MS-Office, Adobe software packages, Audio editing software packages). Looking forward to participate in projects such as: - PC technical support. - Software...
  I have 10 years of experience troubleshooting PC issues (either hardware or software). I have also a solid experience using common software packages (ex: MS-Office, Adobe software packages, Audio editing software packages). Looking forward to participate in projects such as: - PC technical support. - Software technical support. - Data recovery. - Fixing corrupted files. - Unlocking password protected files. - Audio files processing. - Excel formulas. - Converting between different types of files (either data files or multimedia files). - Translating from English into Arabic (Specially technical documents & Manuals). - Web search & data gathering. - Data entry. - Unusual projects or problems (I mean those that does not have a direct method to do or solve it). Always happy to hear from you ..... Any discussion (or consultant) about any project or problem is always welcome and free of any charge or obligations by your side (whether you are going to assign it to me or not). λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MKamal
 • Πρόσλαβε τον/την   expertschain
Πρόσλαβε τον/την   expertschain

  expertschain expertschain

  Pakistan $5 USD / ώρα
  ┋Academic ┋Content Writer ┋Research Writer┋
  Pakistan
  I possess extensive expertise in conducting thorough research, encompassing the gathering, analysis, and organization of information, ultimately transforming it into a well-structured report. Proficient in various citation styles such as ✿APA, ✿MLA, ✿Chicago, ✿Harvard, ✿IEEE, ✿ACM, and ✿OSCOLA, I have refined...
  I possess extensive expertise in conducting thorough research, encompassing the gathering, analysis, and organization of information, ultimately transforming it into a well-structured report. Proficient in various citation styles such as ✿APA, ✿MLA, ✿Chicago, ✿Harvard, ✿IEEE, ✿ACM, and ✿OSCOLA, I have refined my research skills and developed a proficiency in academic research writing. My track record includes delivering outstanding results while collaborating with numerous clients on projects like Research Articles, Research Papers, Dissertations, Theses, Research Proposals, Literature Reviews, Edited Academic Papers, Case Studies, and Research Reports. As an academic writing expert and editor, you can expect top-notch quality in the following areas: ✿Accounting & Finance Assignments ✿PHD Proposal Writing ✿Blogs & Content Writing ✿Report Writing ✿Dissertation & Thesis ✿Human Resources ✿Literature and History ✿Summary Writing ✿Essay Writing ✿Case Study ✿Resume and Cover Letter ✿Proofreading/editing ✿History Papers ✿PowerPoint Presentations I am eager to commence your project and discuss your specific requirements. Let's connect and initiate a conversation about your exciting venture. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την expertschain
 • Πρόσλαβε τον/την   saminakiran2
Πρόσλαβε τον/την   saminakiran2

  saminakiran2 saminakiran2

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Top Rated & Preferred Writer| Research Analyst
  Pakistan
  Hello, Welcome to my profile. Greetings! I am Samina, your dedicated partner in the pursuit of academic success. As a seasoned provider of academic writing services, I specialize in crafting impeccably researched, meticulously structured, and eloquently articulated papers tailored to your unique needs. Research...
  Hello, Welcome to my profile. Greetings! I am Samina, your dedicated partner in the pursuit of academic success. As a seasoned provider of academic writing services, I specialize in crafting impeccably researched, meticulously structured, and eloquently articulated papers tailored to your unique needs. Research Prowess: With a keen eye for detail and a commitment to methodological rigor, I navigate the labyrinth of academic inquiry to deliver papers that stand out in the crowd. Whether it's a compelling essay, a precise research proposal, or a comprehensive dissertation, I bring scholarly excellence to every project. Writing Craftsmanship: My penmanship is a blend of clarity, coherence, and sophistication. Every word is carefully chosen, every sentence meticulously crafted to ensure that your ideas are not just communicated but resonate with authority and eloquence. Collaborative Partnership: Your academic journey is unique, and I am here to support and enhance it. Through open communication and collaboration, we tailor each project to your specifications, ensuring that your voice and academic style shine through in every paragraph. Plagiarism-Free Zone: Academic integrity is paramount. Rest assured, all my work is original, free from plagiarism, and crafted with a dedication to the highest ethical standards. Your academic reputation is as important to me as it is to you. Embark on a seamless academic journey with a partner committed to excellence. Let's transform your ideas into compelling academic narratives that not only meet but exceed the rigorous standards of academia. Elevate your academic pursuits with my writing services—where excellence meets eloquence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την saminakiran2
 • Πρόσλαβε τον/την   zafarfarooq612
Πρόσλαβε τον/την   zafarfarooq612

  zafarfarooq612 zafarfarooq612

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Excel | Data Analyst | G-Sheets | Accounting | VA
  Pakistan
  Welcome! I'm Zafar and I am a highly skilled freelancer with expertise in Excel, data analysis, Google Sheets, accounting, and virtual assistance. With meticulous attention to detail and a passion for delivering accurate and efficient solutions, I excel in transforming raw data into actionable insights, streamlining...
  Welcome! I'm Zafar and I am a highly skilled freelancer with expertise in Excel, data analysis, Google Sheets, accounting, and virtual assistance. With meticulous attention to detail and a passion for delivering accurate and efficient solutions, I excel in transforming raw data into actionable insights, streamlining processes, and providing comprehensive virtual support. Services Offered: ✅ Excel & Google Sheets: Advanced formulas, macros, data visualization, and spreadsheet automation. ✅ Data Analysis: Interpretation, visualization, and reporting to uncover meaningful patterns and trends. ✅ Accounting: Financial statement preparation, bookkeeping, budgeting, and reconciliation. ✅ Virtual Assistance: Administrative tasks, email management, calendar scheduling, and customer support. Why Choose Me? ✅ Experience: 7 Years of hands-on experience in Excel, data analysis, and accounting. ✅ Accuracy: Meticulous attention to detail ensures precise results. ✅ Efficiency: Streamlined processes for timely delivery without compromising quality. ✅ Communication: Clear and prompt communication to ensure project success. ✅ Client Satisfaction: Dedicated to exceeding client expectations and delivering exceptional results. Let's collaborate to achieve your goals efficiently and effectively. Contact me to discuss how I can support your project needs! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zafarfarooq612
 • Πρόσλαβε τον/την   asadmughal11
Πρόσλαβε τον/την   asadmughal11

  asadmughal11 asadmughal11

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Top 5% on Freelancer.com | Verified by Freelancer
  Pakistan
  Welcome! I'm a self-disciplined and reliable freelancer, dedicated to putting clients first. With a sharp eye for detail and flexibility, I prioritize your goals for every project. Challenges excite me, and as an organized expert, I ensure timely completion of all tasks. I can assist you with: 2d Animation, 3d...
  Welcome! I'm a self-disciplined and reliable freelancer, dedicated to putting clients first. With a sharp eye for detail and flexibility, I prioritize your goals for every project. Challenges excite me, and as an organized expert, I ensure timely completion of all tasks. I can assist you with: 2d Animation, 3d Animation, Video Editing, Virtual Assistant, Data Entry, Lead Generation, SMM, PCC, Meta adds, SEM, SEO On and Off Page, WordPress, Mobile Application Development, Frontend, Backend, Full Stack development. I am available 24X7 via freelancer messenger. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την asadmughal11

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""