Legal Researchers Για Πρόσληψη

 • Νομική Έρευνα
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 82 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   moizdzo3l
Πρόσλαβε τον/την   moizdzo3l

  moizdzo3l moizdzo3l

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Business Writer & Marketer | Creative Ghostwriter
  Pakistan
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the...
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the attention of the audience. Whether it's to work on a set purpose or imagination, my copywriting and creative writing skills will make sure to convey the message lying in your mind. Let me be your neuron and bridge the gap between your expertise and your potential audience. Whether you need a polished story or assistance in brushing up on what you've already got. Even if it's the imagined world of fiction, the real-life experiences of a memoir, a business story, a concept to be portrayed, an article, a blog, sales copy, web copy, or the hard-won lessons for a self-help book, there's some sort of story kicking around the confines of your mind. Deciding to get that story down on paper, out into the world, can be daunting. Does the thought of writing create a massive lump in your stomach? Are you hoping someone will come to your aid to help you and take your pain away magically? I possess that power you are looking for in my pen! Since childhood adopting a growth mindset has led me to grow into a purpose-driven individual. Helping and making people achieve what they want, gives me immense pleasure and satisfaction! Writing is my first love and something I have a natural aptitude for, though I am always working on improving my craft and honing my skills. I approach each and every project wholeheartedly and with diligence and eagerness as if it were my own. As a native speaker and versatile creative writer, I have a big heart, a huge imagination, and strong creative writing skills and I will write original, creative content for your project, in any style, for any format, and at a budget point that works for you. I'm not a writer that stays in one specific niche. Versatility is my specialty So if that mix of storytelling, tone, creative writing, and humor sounds like your jam, send me a message! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την moizdzo3l
 • Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat
Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat

  aqsaishrat aqsaishrat

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Strategic Content and Brand Marketing Architect
  Pakistan
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital...
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital channels. Platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, YouTube, TikTok, Snapchat, Discord, and Pinterest have become the modern arenas where brands compete for recognition. If you wish to stay ahead of the game and secure the number one spot in the market, leave the mind mapping to me. I possess a secret weapon of creativity that leads to unparalleled brand recognition, ensuring your brand is remembered for decades to come. Strategies like, Influencer Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Brand Recognition - (Covering UK, US, Europe & Asia) content Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Search Engine Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Revenue Achievements of a Year of Different Industries, Crypto/NFT Industry - Increased 35% Revenue in a Year of Service Fashion and Beauty Industry - Increased 20% Revenue in a Year of Service E-commerce Industry - Increased 40% Revenue in a Year of Service eBooks - Increased 25% Revenue in a Year of Service The success of the implemented strategies lies in their multifaceted approach: Backend SEO optimization enhanced website ranking and impressions through content and keyword optimization, aligned with search engine algorithms. Additionally, comprehensive management of website content, layout, speed, and theme ensured optimal performance. Brand awareness played a pivotal role, utilizing influential personalities to engage customers and drive revenue growth. Creative and captivating content transported audiences to imaginative realms and catered to technophiles' interests in business and technology. Customers' perception of the brand proved crucial in their purchasing decisions. By effectively showcasing the brand's unique qualities and values, trust and loyalty were cultivated. The establishment of an emotional connection fostered repeat customer choices. In summary, with my comprehensive skills and experience in digital marketing, I am poised to take your brand to new heights. I will employ cutting-edge strategies, engage influential personalities, and craft compelling content that will leave a lasting impression on your target audience. Let us embark on this exciting journey together, ensuring your brand's success for years to come. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqsaishrat
 • Πρόσλαβε τον/την   Eaa20
Πρόσλαβε τον/την   Eaa20

  Eaa20 Eaa20

  Nigeria $50 USD / ώρα
  Lawyer •Privacy Law•Contracts Expert
  Nigeria
  Hello. I'm Emmanuel, and I'm a licensed lawyer. I hold a law degree from a leading university and I specialise in legal drafting, legal research and legal word processing. I have assisted a number of clients in drafting, rewriting and proofreading a wide range of legal documents including contracts, trust deeds,...
  Hello. I'm Emmanuel, and I'm a licensed lawyer. I hold a law degree from a leading university and I specialise in legal drafting, legal research and legal word processing. I have assisted a number of clients in drafting, rewriting and proofreading a wide range of legal documents including contracts, trust deeds, affidavits, wills and codicils, and statements of claim. Also, I have been commissioned by law firms, academics and corporations to conduct research on varied legal issues touching on consumer protection law, corporate law, aviation law, international law, contract law, and intellectual property law, among others. Do you require any form of legal help? Please, do not hesitate to send me a message: I am available 24/7. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Eaa20
 • Πρόσλαβε τον/την   writingmonxter
Πρόσλαβε τον/την   writingmonxter

  writingmonxter writingmonxter

  Pakistan $35 USD / ώρα
  ⭕CV/RESUME ⭕PARALEGAL ⭕SEO ⭕DEVELOPER ⭕PITCHDECK⭕
  Pakistan
  ✨ MS Word Pro ✨ CV/Resume ✨ Pitchdeck ✨ Blog Writer ✨ Paralegal ✨ Cover Letter ✨ LOGO Designer ✨ Shopify Designer ✨ Web Copywriter ✨ Web Design ✨ Greetings, My name is Muhammad Tabish. Currently, I am doing my PhD from Xi'an, China. I have more than 12+ years of experience in the field of Resume / CV drafting,...
  ✨ MS Word Pro ✨ CV/Resume ✨ Pitchdeck ✨ Blog Writer ✨ Paralegal ✨ Cover Letter ✨ LOGO Designer ✨ Shopify Designer ✨ Web Copywriter ✨ Web Design ✨ Greetings, My name is Muhammad Tabish. Currently, I am doing my PhD from Xi'an, China. I have more than 12+ years of experience in the field of Resume / CV drafting, content writing, SEO, Blog writing, Pitchdeck designing, logo designing, web developing, and graphics designing. I am fully skilled and able to use different software such as Microsoft Office, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, WordPress, and Elementor Pro to meet my client's needs and give them 100% original and creative content. Working as a freelancer on this site for all these years, I was lucky enough to be a part of many big companies worldwide. My services include copy writing, Resume / CV Writing, SEO search, web development, and graphic designing. ⭐⭐⭐SERVICES I OFFER⭐⭐⭐ ✅ Content writing services: ⭐ Resumes & Cover Letters ⭐ Articles and blogs ⭐ Social media contents ⭐ Website Copy ⭐ Press releases ⭐ Marketing blogs and contents ✅ SEO: ⭐ On-page and off-page SEO ⭐ Keyword research ⭐ Website speed optimisation ⭐ Niche research ⭐ Schema mark-up ✅ Web development services: ⭐ Custom wordpress design ⭐ Wordpress website development ⭐ Elementor Pro page designing ⭐ Blogging ⭐ Wordpress speed optimisation ⭐ Affiliate marketing ✅ Graphic designs services: ⭐ Logo and label designing ⭐ Brochure, poster and flyer designing ⭐ PPT designing ⭐ Social media kit designs ⭐ CV and business card designing ⭐ Pitch deck designing My top priority has always been client satisfaction, so I provide after services free of cost. I have worked with thousands of happy clients and have always delivered their projects on time. If you want to know more about me and my work and services, please contact me at your convenience. You can ''HIRE ME'' directly by clicking the ''Hire Muhammad T'' button. Have a good day! Thanks & Regards ❗Muhammad Tabish❗ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την writingmonxter
 • Πρόσλαβε τον/την   addison2002
Πρόσλαβε τον/την   addison2002

  addison2002 addison2002

  India $30 USD / ώρα
  I'm your one-stop shop for all your writing needs!
  India
  Thank you for visiting my profile! As a professional ghostwriter and a skilled researcher, I'm passionate about helping clients bring their stories to life. I believe in the power of words to captivate an audience, and I strive to craft stories that will leave a lasting impression. My writing is crisp, concise,...
  Thank you for visiting my profile! As a professional ghostwriter and a skilled researcher, I'm passionate about helping clients bring their stories to life. I believe in the power of words to captivate an audience, and I strive to craft stories that will leave a lasting impression. My writing is crisp, concise, and full of life. With my experience as a ghostwriter, I have had the opportunity to work with a diverse range of clients and topics, from business professionals to researchers in the sciences. I am a master at evoking emotion and creating a captivating narrative. In addition to my expertise in writing and storytelling, I have recently completed a course on PowerBI. This has expanded my skill set and equipped me with the knowledge to effectively analyze and visualize data, providing valuable insights for clients who require data-driven storytelling. When I'm not writing or analyzing data, I'm constantly expanding my knowledge by reading, networking, and attending workshops to stay up to date on the latest trends in the industry. I am an ambitious wordsmith with a passion for storytelling and an ability to make stories come alive. Whether you're writing a memoir, a blog post, or a book, I'm here to help you share your story with the world. Together, we can create a compelling narrative that engages readers and leaves a lasting impact. Ready to captivate your readers? Reach out for flawless writing! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την addison2002
 • Πρόσλαβε τον/την   whiteshepherd
Πρόσλαβε τον/την   whiteshepherd

  whiteshepherd whiteshepherd

  Australia $40 USD / ώρα
  Passionate writer, journalist and editor
  Australia
  Kym is an Australian freelance writer with a passion for words. She has more than 20 years’ experience across all facets of the publishing industry. Across her career, Kym has worked as a journalist and subeditor for newspapers, as a contract author and editor for corporate projects, as well as freelancing on and off...
  Kym is an Australian freelance writer with a passion for words. She has more than 20 years’ experience across all facets of the publishing industry. Across her career, Kym has worked as a journalist and subeditor for newspapers, as a contract author and editor for corporate projects, as well as freelancing on and off since 1999. Kym writes across almost all genres and topics including: … product descriptions ... ebook ghost writing ... proofreading ... copywriting ... website content ... copy editing … full editing ... technical/procedural writing • product user manuals • staff manuals • technical & product specifications • fact sheets for just about anything • 'how to' guides/articles ... corporate publishing • brochures • corporate publications • staff publications • processes & procedures. Talk to me now about your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την whiteshepherd
 • Πρόσλαβε τον/την   QualityHub
Πρόσλαβε τον/την   QualityHub

  QualityHub QualityHub

  Pakistan $12 USD / ώρα
  ''PROFESSIONAL AND TECHNICAL PROJECTS EXPERT''
  Pakistan
  Greetings! Welcome to my world of writing. I am deeply passionate about writing. This is what encourages me and acts as my source of satisfaction. Crafting words gives me new strength. It has also become my source of income for the last three years. With time, I have learned to work with deadlines and stay on task...
  Greetings! Welcome to my world of writing. I am deeply passionate about writing. This is what encourages me and acts as my source of satisfaction. Crafting words gives me new strength. It has also become my source of income for the last three years. With time, I have learned to work with deadlines and stay on task until objectives are met. I have served more than 2000 clients, With both TECHNICAL and non-technical EXPERTISE, Quality Hub is a place where you get a top-class solution to your problems within a few hours at a very cheap price! ✦︎✦︎My experience and services included✦︎✦︎ --> Accounting & Finance, --> Research writing & Academic writing. --> BUSINESS PLANS, --> BUSINESS ANALYSIS. --> Content writing, --> Article, Blog writing. --> Literature Review & Methodology. --> Case study, --> Reports & Essay writing. --> SPSS & E-view. --> PowerPoint slides. --> Rewriting & Paraphrase. --> Legal writing services --> Resume expert I offer free Turnitin reports to my clients. Click the "Hire Quality Hub" button to place an order. Try me once and be impressed for a lifetime! THANK YOU. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την QualityHub
 • Πρόσλαβε τον/την   Alexgobus
Πρόσλαβε τον/την   Alexgobus

  Alexgobus Alexgobus

  Australia $35 USD / ώρα
  Pro SEO Copywriter, Editor, and CV/Resume Expert
  Australia
  I'm a Pro SEO copywriter, editor, and CV/Resume Expert with 20 years of writing experience. I'm eager to leverage my expertise through meticulous web research and the creation of SEO-optimized articles, website content, and blog posts for you promptly. My goal is to deliver high-quality research and content that will...
  I'm a Pro SEO copywriter, editor, and CV/Resume Expert with 20 years of writing experience. I'm eager to leverage my expertise through meticulous web research and the creation of SEO-optimized articles, website content, and blog posts for you promptly. My goal is to deliver high-quality research and content that will elevate your website's ranking on Google and other search engines. In my role as an editor, I have assisted numerous entities, including companies, executives, researchers, marketing teams, and students, in elevating their work. My editing specialization encompasses Journal Articles, Academic Research, Admissions Essays, Fiction & Non-Fiction Books, Technical Content, Corporate Marketing Copy, as well as legal, political, and lifestyle pieces. As a Resume writing expert, I have guided hundreds of clients across various industries in realizing their career aspirations. I accomplish this by crafting top-notch new-entry, mid-level, and executive resumes, cover letters, and LinkedIn profiles that showcase their unique skills, experiences, and achievements. Reach out to me now to avail yourself of my services. Your satisfaction is my utmost priority. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Alexgobus
 • Πρόσλαβε τον/την   Donnie345
Πρόσλαβε τον/την   Donnie345

  Donnie345 Donnie345

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Alpha Scriber | Business Writer | Grant Master
  Pakistan
  Greetings, I am Ali Ahmed, a dedicated professional committed to achieving 100% client satisfaction while never compromising on the quality of my work. With over 7 years of experience in the field, I've worn various hats throughout my career, serving as a Business Writer, Business Analyst, Grant Writer, SEO Content...
  Greetings, I am Ali Ahmed, a dedicated professional committed to achieving 100% client satisfaction while never compromising on the quality of my work. With over 7 years of experience in the field, I've worn various hats throughout my career, serving as a Business Writer, Business Analyst, Grant Writer, SEO Content Writer, Sales Copywriter, Proofreader, and Editor. ☑️SEO CONTENT WRITING ✔️ Blogs - Articles – Website Content ✔️ Keyword Research ☑️COPYWRITING ✔️ Ad Copy – Landing Page Copy - Direct Response Copy ✔️ Email Marketing - Sales Letters ✔️ Social Media Posts - Taglines - Slogans ✔️ Press Releases ☑️ BUSINESS WRITING ✔️ Business Analysis ✔️ Business Plan - Continuity Business Plan ✔️ Market Research ✔️ Financial Projections - Financial Modelling ☑️ GRANT RESEARCH & PROPOSAL WRITING ✔️ Grant Writing - Grant Proposal Writing ✔️ Grant Research ✔️ Budgeting ✔️ Forecasting ✔️ RFP - Bid Writing ☑️ LEGAL & CONTRACT WRITING ✔️ Contract Writing ✔️ Contract Review ☑️ BOOK WRITING - PUBLICATION - MARKETING ✔️ Ghostwriting (Memoir, Autobiography, Self Help, Mystery, Fiction, Non-Fiction etc) ✔️ Editing - Proofreading - Manuscript Critique - Copyediting - Line Editing - Fact Checking ✔️ Formatting (eBook, Paperback, Hardcover & Ready to Print) ✔️ Publishing (Amazon, Barnes & Noble, Apple Books, Scribd, KOBO, Bakers & Tayler and 20+ Platforms) ✔️ Marketing (Amazon Featuring, Amazon Marketing, Author Recognition, Book Sales, Book Ranking, Podcast Interviews etc) ✔️ Author Support & Consultation ☑️ OTHER SERVICES ✔️ Resume Writing (ATS Compliant Resume) ✔️ LinkedIn Optimization ✔️ PR Publishing ✔️ Company Profile If you're seeking top-quality and efficient work, I invite you to connect with me by clicking "Request a Quote" at the top right of my profile. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Donnie345
 • Πρόσλαβε τον/την   InoovativeThink
Πρόσλαβε τον/την   InoovativeThink

  InoovativeThink InoovativeThink

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Highly Recommended on Freelancer
  Pakistan
  I Provide "Top Class Professional Writing , Designing And Developing Services" . I have vast experience in following niche . I started my online career in 2018. In this duration, I have successfully served more than 500 clients with the full amount of satisfaction by providing them with supreme quality. My...
  I Provide "Top Class Professional Writing , Designing And Developing Services" . I have vast experience in following niche . I started my online career in 2018. In this duration, I have successfully served more than 500 clients with the full amount of satisfaction by providing them with supreme quality. My specialties are ….. Report, Research & Technical Writing Summaries, Critique & Peer Review Thesis & Dissertation Electrical engineering & MATLAB & Mechanical engineering Proofreading & Editing Business & Marketing Plans Article, Blogs & Content Writing Book Writing & Stories Resumes/CVs & Cover Letters Accounting / Finance Website Developer Website designer Graphic designer Auto Cad expert UI/UX Designer I provide a guarantee for; PLAGIARISM FREE work, Best Quality work in very Reasonable Prices, and Unlimited Revisions until the client’s satisfaction. I am also familiar with different writing and referencing styles; Harvard, APA, Chicago, MLA & IEE. A person who is here to make you relax with his quality of work. Just place your order and feel RELAX. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την InoovativeThink

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""