Jewellery Experts Για Πρόσληψη

 • Κοσμήματα
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 18 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Garcia2106
Πρόσλαβε τον/την   Garcia2106

  Garcia2106 Garcia2106

  Italy $30 USD / ώρα
  - Jewelry designer -
  Italy
  I'm a freelance designer since 2002 I'm able to: - invent new pieces - prepare the handmade sketches, 3D models and their HD renderings and HD video - prepare the STL files for the 3D printers and the production
  I'm a freelance designer since 2002 I'm able to: - invent new pieces - prepare the handmade sketches, 3D models and their HD renderings and HD video - prepare the STL files for the 3D printers and the production λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Garcia2106
 • Πρόσλαβε τον/την   mehboobafridi786
Πρόσλαβε τον/την   mehboobafridi786

  mehboobafridi786 mehboobafridi786

  Pakistan $45 USD / ώρα
  Amazon API | eBay API | Google API | Microsoft API
  Pakistan
  ---------------------------------- Our Skills ---------------------------------- 1. Amazon Web Services Amazon Developer Profile approval cases as well as SP-API / Seller Partner API. Incident Response. 2. eBay Web Services eBay Token issues, TLS 1.2 issues, development of new eBay application applications. 3....
  ---------------------------------- Our Skills ---------------------------------- 1. Amazon Web Services Amazon Developer Profile approval cases as well as SP-API / Seller Partner API. Incident Response. 2. eBay Web Services eBay Token issues, TLS 1.2 issues, development of new eBay application applications. 3. Magento 4. Prestashop 5. OS Commerce 6. Sears 7. Zencart 8. Cross Channel Integration (eBay + Amazon + Magento) ---------------------------------- Why Hire Us ---------------------------------- 1. Customer Oriented: Our customers are our assets; we serve them on high priority. 2. We are more than employees, we are friends: We care our employer work as we do for ourselves. We always focus as how to give benefit to our employer and care as a friend. 3. Quality of work: We never compromise on quality, even we some time in loss in term of estimated hours. 4. Service after sale: We stay in touch with the customers even after the deal. Never ignore their calls. 5. Affordable Services: We manage a pricing policy with a perfect balance between quality and price. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mehboobafridi786
 • Πρόσλαβε τον/την   ahmedghorab40
Πρόσλαβε τον/την   ahmedghorab40

  ahmedghorab40 ahmedghorab40

  Egypt $35 USD / ώρα
  HIGH QUALITY, FAST DELIVERY, LOW PRICE
  Egypt
  **Unleash Artistry, Illuminate Visions: Your 3D Visualization Experts!** ✨ Welcome to Your Art Studio Agency! I'm Ahmed, the creative force behind our cutting-edge 3D visualization services for architecture projects and products. **Architectural Brilliance, Captivating Designs:** At Art Studio Agency, we transform...
  **Unleash Artistry, Illuminate Visions: Your 3D Visualization Experts!** ✨ Welcome to Your Art Studio Agency! I'm Ahmed, the creative force behind our cutting-edge 3D visualization services for architecture projects and products. **Architectural Brilliance, Captivating Designs:** At Art Studio Agency, we transform blueprints into immersive visual tales. Our team of skilled artisans and tech wizards collaborates seamlessly to breathe life into architectural dreams, creating a symphony of form and function. **Product Visualization, Unmatched Precision:** Witness your products in a new dimension with our unparalleled 3D rendering expertise. From intricate details to captivating aesthetics, we bring your ideas to life with photorealistic precision. **Why Choose Art Studio ** - **Expertise Beyond Measure:** Our team comprises the best minds in 3D visualization, ensuring top-notch quality in every project. - **Passion for Excellence:** We're not just artists; we're perfectionists. Your vision is our canvas, and perfection is our brushstroke. - **Timely Delivery:** Your deadlines are sacred to us. Expect prompt and professional service, every time. **Let's Illuminate Your Vision:** Embark on a visual journey with Art Studio . Explore the extraordinary, witness the exceptional. Let's collaborate and turn your concepts into captivating realities. **Discover the Art of Visualization with Us!** ✨ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ahmedghorab40
 • Πρόσλαβε τον/την   raphaelokekeze
Πρόσλαβε τον/την   raphaelokekeze

  raphaelokekeze raphaelokekeze

  Nigeria $30 USD / ώρα
  Senior Web Designer/Developer
  Nigeria
  Highly skilled and accomplished senior web designer/developer with over 13 years of experience in the industry. Possessing a comprehensive skill set and a deep understanding of web development technologies, I have successfully delivered numerous innovative and visually appealing websites. Proficient in HTML, CSS,...
  Highly skilled and accomplished senior web designer/developer with over 13 years of experience in the industry. Possessing a comprehensive skill set and a deep understanding of web development technologies, I have successfully delivered numerous innovative and visually appealing websites. Proficient in HTML, CSS, JavaScript, PHP, jQuery, Bootstrap, WordPress, Unbounce, MailChimp, Photoshop, Shopify, and Webflow, I have consistently exceeded client expectations while meeting project deadlines. My expertise lies in crafting elegant and user-friendly interfaces that enhance the user experience and drive conversions. With a keen eye for design aesthetics and a strong command of front-end development, I have created responsive websites that seamlessly adapt to various devices and screen sizes. By leveraging my advanced knowledge of HTML, CSS, and JavaScript frameworks like Bootstrap and jQuery, I have developed dynamic and interactive web applications that elevate the overall user engagement. Furthermore, my extensive experience with content management systems such as WordPress has enabled me to build robust, customizable, and scalable websites that cater to specific client requirements. I am also proficient in utilizing third-party integrations like Unbounce, MailChimp, and Shopify to enhance website functionality and optimize digital marketing campaigns. To augment my development skills, I possess a solid understanding of graphic design principles and have mastered tools like Photoshop. This enables me to create visually stunning layouts and graphics that align with the clients' brand identity and effectively communicate their message. In addition to technical expertise, I am a highly collaborative professional with excellent communication skills, allowing me to effectively collaborate with cross-functional teams and clients to ensure project success. I am adept at translating complex technical concepts into layman's terms, facilitating seamless communication and fostering a productive work environment. Overall, as a senior web designer/developer, I bring a wealth of experience, a diverse skill set, and a passion for creating exceptional web experiences. I am dedicated to delivering outstanding results and exceeding client expectations through innovative design, robust development, and meticulous attention to detail. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την raphaelokekeze
 • Πρόσλαβε τον/την   Sourabh071092
Πρόσλαβε τον/την   Sourabh071092

  Sourabh071092 Sourabh071092

  India $45 USD / ώρα
  #1 Preferred Freelancer, CAD Engineer, 3D Designer
  India
  Hi, I'm Sourabh Arora from Delhi, India. Armed with over 10+ years of comprehensive experience in CAD and Design services, I have honed the skills required to furnish top-notch design services within the realms of Engineering, Architecture, and Fashion. Services I offer: ✔ Engineering Design & development services: ...
  Hi, I'm Sourabh Arora from Delhi, India. Armed with over 10+ years of comprehensive experience in CAD and Design services, I have honed the skills required to furnish top-notch design services within the realms of Engineering, Architecture, and Fashion. Services I offer: ✔ Engineering Design & development services: - Concept sketches & Technical Drawings for manufacturing - 3D Modelling & Renderings - Assembly/ Instruction manuals ✔ Architectural Marvels: - Architectural, MEP & Structural drawings - Estimation & Costing/ BOQ preparation - 3D visualizations/ Walkthrough ✔ Electronics Mastery: - PCB Layouts, Schematics design - Embedded Systems & Firmware Development ✔ Fashion Designing: - Flat Sketches, Illustrations - Tech packs & Spec-sheets - Pattern Designing ✔ Graphic Wizardry: - Logo, Label, Brochure & full Branding kits Client feedback showcases my attention to detail, commitment to quality, and excellent service. I focus on surpassing expectations in every project. Let's work together to boost your business! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Sourabh071092
 • Πρόσλαβε τον/την   BlackBox3DArt
Πρόσλαβε τον/την   BlackBox3DArt

  BlackBox3DArt BlackBox3DArt

  Turkey $10 USD / ώρα
  Specialized 3D-2D animation agency
  Turkey
  Thank you for visiting my Profile My goal is to ?100% satisfy my clients & I always do my best & always study more to improve my abilities I am a talented Designer & I have super abilities in 3d modeling - Texturing - Rigging - Animation - VFX and Rendering with ?18+ years of experience in this field. You, the...
  Thank you for visiting my Profile My goal is to ?100% satisfy my clients & I always do my best & always study more to improve my abilities I am a talented Designer & I have super abilities in 3d modeling - Texturing - Rigging - Animation - VFX and Rendering with ?18+ years of experience in this field. You, the client, can be assured that your job will be ?100% completed. Please feel free to contact me at any time. I will be provide the ?best result service for your business. projects with 100% feedback 17+ years of experience Best price with 100% satisfaction. Working 7 days: Support for 7 days a week If you are looking for a committed person and the quality of your work is important to you, please contact to me. Thanks & Regards. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την BlackBox3DArt
 • Πρόσλαβε τον/την   dreams3ds
Πρόσλαβε τον/την   dreams3ds

  dreams3ds dreams3ds

  Canada $30 USD / ώρα
  SPECIALIST 3D MODELING & RENDERING SERVICE
  Canada
  I am a professional freelance visual effects studio that specializes in Computer Graphics. We’ve worked with clients across the world to build out high-end project assets, consistently receiving 5-star reviews while never missing deadlines or providing low-quality services. commit ourselves to fast turnarounds, fair...
  I am a professional freelance visual effects studio that specializes in Computer Graphics. We’ve worked with clients across the world to build out high-end project assets, consistently receiving 5-star reviews while never missing deadlines or providing low-quality services. commit ourselves to fast turnarounds, fair prices, and final products that are sure to impress. Our team of 10 is able to offer and complete a myriad of different services, including: ● 3D Visualization ● 3D Architectural Design ● 3D Animation ● Architectural Design & Building Architecture ● Interior and Exterior Design ● 3D Product Design This is just a small sampling of what we can do, so please feel free to reach out with any CG project you may have. If you’re interested in working with us, let us know! We’re always available through Freelancer, and are happy to consult with you on your project needs and how we can help you achieve them! Thanks. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dreams3ds
 • Πρόσλαβε τον/την   moonu987
Πρόσλαβε τον/την   moonu987

  moonu987 moonu987

  India $25 USD / ώρα
  ★ 3D Artist►Animator►Illustrator►Graphic Design ★
  India
  ✪✪ Specialist in Creation of TOP-RATED PLUS Level ART & DESIGN ✪✪ Greetings and Welcome to my profile! I am super glad you’re here. I love to bring your design ideas to life. I have a passion for creating beautiful, creative and high quality projects. With 9 years' of experience in the industry ! ✪✪✪✪✪ Award ME...
  ✪✪ Specialist in Creation of TOP-RATED PLUS Level ART & DESIGN ✪✪ Greetings and Welcome to my profile! I am super glad you’re here. I love to bring your design ideas to life. I have a passion for creating beautiful, creative and high quality projects. With 9 years' of experience in the industry ! ✪✪✪✪✪ Award ME Because ✪✪✪✪✪ ✅Good Communication ✅Fast delivery with Fair price ✅Maintaining Good Quality ✅Changes & Revisions ✅101% Satisfied Work ✅24*7 Full Support ! ⭕ The services I offer include :- ⏩ 3D LOGO Design ⏩ Business Card ⏩ Packaging & Label Design ⏩ T-Shirt Streetwear Design ⏩ Portraits & Caricatures ⏩ Children’s Book illustration ⏩ Digital illustration ⏩ Comics & Concept Art ⏩ Drawing & Sketch ⏩ Book Cover Design ⏩ 2D Game Art ⏩ Intro & Outro Video ⏩ Photo Editing (Retouching) ⏩ 3D Product Design ⏩ Animated GIF ⏩ Logo Animation ⏩ 3D & 2D Animation ⏩ 3D Sculpture Models ⏩ Character Modelling & Rigged ⏩ 3D Modelling /Rendering /Texturing ⏩ Promo /Video Ads/ Youtube Video ⏩ Architecture Interior /Exterior Design ⭕Software that I'm using :- ✔️Adobe Photoshop✔️Illustrator✔️Corel Draw✔️Paper & Pencil✔️AutoCAD ✔️Maya ✔️Zbrush✔️Blender✔️After Effect✔️Cinema 4D✔️Solidworks✔️Unity✔️Revit & 3Ds max. Let's embark on a collaborative journey of creativity together. Feel free to contact me today, and let's transform your imaginative ideas into extraordinary realities ! Sincerely, Monica K. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την moonu987
 • Πρόσλαβε τον/την   retOraclena
Πρόσλαβε τον/την   retOraclena

  retOraclena retOraclena

  Ukraine $35 USD / ώρα
  PHOTO EDITING | ANIMATION | 3D | VIDEO EDITING
  Ukraine
  Hi, there! I am a versatile freelancer from Ukraine. I'm an expert in Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, DaVinci Resolve, Blender 3D.
  Hi, there! I am a versatile freelancer from Ukraine. I'm an expert in Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, DaVinci Resolve, Blender 3D. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την retOraclena
 • Πρόσλαβε τον/την   LetsDezign
Πρόσλαβε τον/την   LetsDezign

  LetsDezign LetsDezign

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Graphics | Illustrations | Cartoons
  Pakistan
  Greetings! and Welcome to my profile :) I am member here since 2015. I believe in customized design services, you just need to explain your requirements in words and i will bring your idea to life visually. I aim to provide the best innovative design ideas to the clients which meet their requirements completely....
  Greetings! and Welcome to my profile :) I am member here since 2015. I believe in customized design services, you just need to explain your requirements in words and i will bring your idea to life visually. I aim to provide the best innovative design ideas to the clients which meet their requirements completely. I posses years of experience in the providing Graphics and illustration design services. My services includes : Logos and Corporate Graphic Cartoon character designs and caricatures Comic/children book pages designs Illustrations Both for t-shirts and Books NFT base characters NFT Traits Websites design and Development App designs and app Development Why hire me ? After come up with the draft, you may call for changes TILL YOUR SATISFACTION , once 100% approved only then you need to approve the milestone release. Feel free to text me anytime to discuss any idea/requirement i would love to explain the process and to solve any confusion and ambiguity regarding the design service and about how Freelancer.com works. Lets Design... :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την LetsDezign

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""